สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมั่นกิจ
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แซ่ซื้อ
 
1. นางวาสนา  จันทร์ลิ้ม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิยดา  สายเชื้อ
2. เด็กชายมัทเธนัย  โปลาหา
 
1. นายนัฐพงษ์  โปลาหา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายวงศธร  ชื่นแสง
2. เด็กชายวัชรกร  ใหมพรม
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายทิวัตถ์  เกรียงสมุทร
2. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญแก้ว
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กชายกาศิก  แสงสว่าง
2. เด็กชายปาริช  สุขธงไชยกูล
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  การประดิษฐ์พร
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  อินต๊ะกัน
3. เด็กหญิงพัชชา  ศรีนิธิเจษฎาโยธิน
 
1. นางสาวสุพัตร  ตาเขียว