งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายพงศธร    บุญธรรม
2. นายธัญญวัฒน์    อุดมศิลป์
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
4
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวภัทราภรณ์    บุญยืน
2. นางสาวหทัยพัชร์    บุญช่วยเหลือ
1. นางอรจิรา    ยอดคำ
2. นายเชาวเลิศ    พลรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวเรวารินทร์    ลอยหา
2. นางสาววรรณพร    จึงรุ่งฤทธิ์
1. นางสาวจุฑารัตน์    มูลนะ
2. นางสาววันวิสา    นาประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอภิสิทธิ์    เซ่งลอยเลื่อน
2. นายวิชัย    เกตุเมฆ
1. นายณัฐชนน    ขาวสอาด
2. นายอภิชัย    ไสยรส
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................