งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวเบญจพร    ศักดิ์มงคลเจริญ
1. นางสาวจณิสตา    รักความซื่อ
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวชนิกานต์    พรหมภักษร
1. นายกิตติพันธ์    คำบาล
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายเลิศ    อุษฎีดงมงคล
1. นางพิมลพรรณ    บุญถนอม
4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธนพล    ไชยนา
1. นางสาวเมวดี    พรมศิริ
5 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวปภาวิน    ศิริโต
1. นางสาวบุษยารัตน์    วันสุพงศ์
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวไหมขวัญ    ปังศรีนนท์
1. นางสาวเดือนรุ่ง    น้อยกมล
7 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายนัทธวุฒิ    ภาสะนะ
1. นางสาวอังคะณา    จันทะเรือง
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายชัชฤทธิ์    ปฏิมาอารักษ์
1. นางศรีประไพ    เลิศฤทธิ์มหาชัย
9 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธนพล    แซ่โก
1. นางสาวจิรนันท์    พึ่งกลั่น
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวชณิกาญ    เขินอำนวย
1. นายเอกชัย    แก้วข้อนอก
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอรรถวิท    พรทวีโภคทรัพย์
1. นางสาวบงกชรัตน์    สมานสินธุ์
12 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายพงศกร    ประเสริฐ
1. นายชนัต    เวสารัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................