งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงวิรดา    กล้าหาญ
1. นายคมสันต์    วงษ์ชาลี
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงวรรัตน์    ไชยวาน
1. นางสาวดุจเดือน    นามลัง
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวปฐมพร    คำสอน
1. นางพิมลพรรณ    บุญถนอม
4 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    อุ่นทรพันธ์ุ
1. นางสาวบุษยารัตน์    วันสุพงศ์
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส    ราชบุรณะ
1. นางสาวเดือนรุ่ง    น้อยกมล
6 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงดาหวัน    วงศ์ทอง
1. นางสาวณัฐธิดา    เกตุพิมาย
7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายชัชนินทร์    ปฏิมาอารักษ์
1. นางสาวปูน    บุตรี
8 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงพกาวรรณ    แก่นน้อย
1. นางสาวจิรนันท์    พึ่งกลั่น
9 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายศุภชัย    จูกลิ่น
1. นางสาวพรมณี    สิริวาณีปกรณ์
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เจริญสุทธิสวัสดิ์
1. นายเอกชัย    แก้วข้อนอก
11 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ทองเย็น
1. นางสาวสุนิสา    ดีบาง
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    สุวรรณโฆษิต
1. นายเอกสิทธิ์    รุ่งเบญจวรรณ
13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงภัทธนันท์    สลุงอยู่
1. นางลัดดา    สงวนทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................