งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวรวีวรรณ    โชติรสกุล
1. นายอวะสัน    บรรจงปรุ
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวพรชนก    บุญมี
1. นางสาวศรัณต์รัชน์    เสาแก้ว
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายวิชญ์ภัทร์ไชย    ศิลาอ่อน
1. นายศุภวัฒน์    อังคะสี
4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายศุภพิชญ์    ชมชื่น
1. นายวรพัฒน์    ทองเจือ
5 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอรัญธรรพ์    กล้าตลุมบอน
1. นายพันศักดิ์    อุดหนุน
6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธนากร    ถวิลหา
1. นายกานต์พิชชา    ชาภิศร
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวภัทรานิษฐ์    บึ้งสลุง
1. นางสาวกรกมล    บาฬี
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายกฤตวิทย์    ไผ่ล้อม
1. นางกมลวรรณ    ประการะสังข์
9 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายภาณุเกียรติ    อมฤกษ์
1. นางสาวมะลิดา    เมตตาคุุณ
10 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวสิดาพร    น้ำจันทร์
1. นางสาวสญามณ    รูปต่ำ
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายก้องภพ    ทุมมานนท์
1. นายเอกชัย    แก้วข้อนอก
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายสิรภัทร    สิระเวโรจน์
1. นายเอกสิทธิ์    รุ่งเบญจวรรณ
13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุตรสนม
1. นางสาวนงนุช    สุขทนารักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................