งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวลลิล    โชติกาภากร
2. นางสาวมีนรดา    กีรติเสนีย์
3. นางสาวณัฐนรี    บัวผัด
1. นางสาวกมลรส    พาทีทิน
2. นายพีรพงษ์    พงษ์ประเสริฐ
2 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวดวงกมล    จิระภักดิ์
2. นายพัชท์สยุทธ    มาวินนาคภักดี
3. นายชลรศักย์    วิญญาณ
1. นางกาญจนา    หุตะเจริญ
2. นางวัชรา    จรูญผล
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวปัณรส    อ้ายวงศ์
2. นางสาวอรวรัลกร    พันธ์ขอ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์    แสงวิลัย
1. นางจันทิมา    บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์    ชมภู
4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายฐานศักดิ์    พงศ์พระเกตุ
2. นายศตวรรษ    ฤกษ์อวนศรี
1. ดร.พาวา    พงษ์พันธุ์
2. นางสาวสญามณ    รูปต่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................