งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงอาภัทรา    จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศานติธรรม
3. เด็กหญิงสุภัตรา    เสธา
1. นางสาวจณิสตา    รักความซื่อ
2. นายอวะสัน    บรรจงปรุ
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงศิศิรา    สุวรรณเมฆ
2. เด็กหญิงณิศวรา    คำอุดม
3. เด็กหญิงนภัสนันท์    อ่อนจันทร์
1. นางสาวจินตนา    อุตสารัมย์
2. นางสาวรัชนี    สิทธิเสน
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์    ศรีเมือง
2. นางสาวคนิษา    พัดวี
3. นางสาวศิริเพชร    จิตรโสภา
1. นางสาวปรียาภรณ์    เกลาเกลี้ยง
2. นางอรกัญญา    บังคม
4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายอรรถพร    บุญเล่ห์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชอบมิตร
3. เด็กหญิงอธิมาตร    ไม้พลวง
1. นางกานต์พิชชา    ชาภิศร
2. นางสาวมานิดา    โสมณวัฒน์
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายณภัทร    เปียสวน
2. เด็กชายโชติพัฒน์    เต็มพงศ์ศรีสง่า
3. เด็กชายวาทการ    เจริญบุญพัชร
1. นางชุติมันต์    โรจนะ
2. นางสาวนฤทธิ์ศรา    บุญฤทธิ์
6 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงภัทรภร    ศลศิลป์ชัย
2. เด็กหญิงภัทรภร    เลาซางเปลีย
3. เด็กชายนาวิน    ปู่หล้า
1. นายชัยรัตน์    พงษ์ศิริ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    วงษ์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................