งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวณัฐวดี    ดาราราช
2. นางสาวพิชญธิดา    ชลศรานนท์
3. นางสาวชนิกา    ภิรมย์พลัด
1. นายดิษพล    เนตรนิมิตร
2. นายสุธินันท์    กันหาชัย
2 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายกมลฉัตร    ชาติสวัสดิ์
2. นางสาวเมทิกา    ศิริสุนทร
3. นางสาวณัฏฐา    ศรีทอง
1. นางกาญจนา    หุตะเจริญ
2. นางวัชรา    จรูญผล
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธนวัฒน์    ผสมทรัพย์
2. นางสาวษณียาภรณ์    เพ็งสุข
3. นางสาวณัฐปภัสร์    โรจน์รุ่งศศิธร
1. นายไมตรี    สมบูรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................