งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวกนิษฐรัตน์    พิพัฒน์ทีฆวงศ์
2. นางสาวปรียาภรณ์    คำชารี
1. นายยศธร    เวียงพระปรก
2. นายสุวัฒน์    แสงภู่
4
2 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายภาสกร    แพรญาติ
2. นายสิรวิขญ์    เหรียญเจริญ
1. นางสาวจันทร์อัมพร    เชื่อมทอง
2. นายเอกภพ    รงคสิริวัฒนกุล
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธรรมภณ    จิตต์สุวรรณ
2. นายพศวัต    เจริญพานิช
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
5
4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายต้น    พรมวัน
2. นายวิษณุพงษ์    วิลัยพันธ์
1. นางชรินทร์ทิพย์    มีทรัพย์
2. นายปิติภัทธ    วัดแก้ว
6
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธรรมนิตย์    เจนสินธนานันท์
2. นายพิชญ    กองกาญจน์
1. นางสาวธมลวรรณ    นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา    ยอดคำ
7
6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายปวีณ    วงษ์ประเสริฐ
2. นายธนกฤต    ยุทธไชยมิ่ง
1. นายปฏิญญา    เมืองมา
2. นางสาววรนุช    แสงจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายบุณยเกียรติ    ฉมามหัทธนา
2. นางสาวรุ่งรวี    ปิ่นรัมย์
1. นายณัฐชนน    ขาวสอาด
2. นายทิวากร    หวันลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................