งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวศิรดา    พลเยี่ยม
2. นางสาวฐิติมา    ชลวานิช
1. นางขวัญจิตร์    บุญรัตนบัณฑิต
2. นางสาวสมฤทัย    จันดี
8
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวเมศิณี    เทียนไชย
2. นางสาวนันทกานต์    งามสะอาด
1. นางสาวจิราภรณ์    เลิศภัทรานันท์
2. นางวรรณวณา    ปัญญาใส
9
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธนภูมิ    ดวงเพชร
2. นายธนกฤต    สำราญล้ำ
1. นางสาวกนกกาญจน์    แสงทอง
2. นางสาวจันทร์อัมพร    เชื่อมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายทินกฤต    เหมือนเงิน
2. นายจักรวุฒิ    รอดมี
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
4
5 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอนุเทพ    งอนสวรรค์
2. นายธัญกร    บุญหนัก
1. นางสาวภัทธนิดา    แสนยามูล
2. นางอัมไพ    บุญมี
10
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายวัชริศ    ขุนแสน
2. นายเอกณัท    ชูภัทรพงศ์
1. นางยุภาพร    เปรมกมล
2. นางอรจิรา    ยอดคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวญาดา    ถึกสถิตย์
2. นายธรรมปภณ    ฟูคำ
1. นางสาวกุลญาดา    วงค์จันทร์
2. นายวีระยุทธ    ลาดสะดุด
5
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายนฤชา    ตันติวุฒิ
2. นางสาวเอมิกา    มานะ
1. นางสาววรนุช    แสงจันทร์
2. นางอุบล    รัตนศรีสอางค์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายธนาธิป    หลิน
2. นายธนกร    วิศาลสุวรรณกร
1. นางสาวอุไรวรรณ    จันทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    วานิช
6
10 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายวริทธิ์    วัฒนวงศาโรจน์
2. นางสาวกานต์ชนิต    ธัญวัฒน์สวัสดิ์
1. นายณัฐชนน    ขาวสอาด
2. นายณัลทวัฒน์    พิมพ์สกุล
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................