งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายเศรษฐภาคย์    ทองอยู่
2. นางสาวชนัญชิดา    ชายผา
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สิมมาเคน
2. นายอัษฎาพร    พุทธภูมิ
4
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวอริยาภรณ์    สว่างศิลป์
2. นางสาวเปมิกา    คงนาวัง
1. นางสาวณัชชา    ตอมพุดซา
2. นางสาวธัญวรัตน์    เสงี่ยมรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์    กาญจนพัฒน์
2. นางสาวณัฐฐ์กฤตา    หวัง
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
7
4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายวรภพ    เดือนเพ็ญ
2. นายศักรินทร์    วาที
1. นางชรินทร์ทิพย์    มีทรัพย์
2. นายปิติภัทธ    วัดแก้ว
6
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายศุภกิตติ์    จันทรสิทธิผล
2. นายอนุรักษ์    อัตถิ
1. นายวิเชียร    ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ    พลรัตน์
8
6 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวสุชานันท์    คงรัตนประเสริฐ
2. นางสาวภาดา    ศรีสง่า
1. นางผาณิตดา    ภาณุพินทุ
2. นายวีรยุทธ    ลาศสะสุด
9
7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายศรัณย์    ปะติเส
2. นายสราวุฒิ    เชษฐสิงห์
1. นายชาตรี    ดีมีศรี
2. นายวชิรา    พาเจริญ
5
8 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวเกษศิรินทร์    จิตรสม
2. นางสาวปรางทิพย์    สิงห์หนู
1. นางสายใจ    ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร    ศรีเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอาทิตย์    ภิญโญวรกุล
2. นายพัลลภ    แจ้งไพร
1. นางสาวปัญชลี    ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายพงศ์ภรณ์    พชรมงคลสกล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................