งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายจตุรวิชญ์    บุตรลานช้าง
2. เด็กชายวิศรุต    อินสอน
1. นายวิษณุ    พรจริยธรรม
2. นางสาวศันสนีย์    ศรีสุข
4
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงนภัสรพี    ทองบุญเมือง
2. เด็กหญิงภธิษา    วิภาสหิรัญกร
1. นายยศธร    เวียงพระปรก
2. นายสุวัฒน์    แสงภู่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายณัฐพล    นิรัตติศัยกุล
2. เด็กชายธิติพงศ์    สุดสวนศรี
1. นางสาวกนกกาญจน์    แสงทอง
2. นายเอกภพ    รงคสิริวัฒนกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายกรธัช    เมฆประมวล
2. เด็กชายภานุพงศ์    ดาทวี
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    จันทวงค์
5
5 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายพชรพล    อาจสังข์
2. เด็กชายภาคิน    สุขทรัพย์
1. นายชัยนาท    วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
6
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายปณชัย    บัวลอย
2. เด็กชายปรเมศร์    เอี่ยมละออง
1. นางสาวธมลวรรณ    นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา    ยอดคำ
9
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายอานนท์    ศรีกระหวัน
2. เด็กชายพีระพล    ชวนนอก
1. นายเอกชัย    บุญเกตุ
7
8 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายชนาธิป    เปลี่ยนเดช
2. เด็กชายปภัชพล    วสุสันตกุล
1. นางสาวอนงค์นุช    โครตวงษ์
8
9 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ    แจ่มใส
2. เด็กชายฉัตรไชย    มาลา
1. นางกรองทอง    บุญพร้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา    หาญโงน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................