งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงกชนิภา    ภานุสุนทร
2. เด็กหญิงสุนันท์    แซ่ตั๊ง
1. นางสาวจิราภรณ์    เลิศภัทรานันท์
2. นางชณิชา    เพชรปฐมชล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวกฤติยาณี    จันทะบัณฑิต
2. นางสาวธิดารัตน์    ผาสุข
1. นางสาวกนกกาญจน์    แสงทอง
2. นางสาวจันทร์อัมพร    เชื่อมทอง
8
3 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายกันตพัฒน์    ทัศน์สาธิต
2. เด็กชายธนภัทร    สินเครือสวน
1. นายชัยนาท    วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
6
4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายนราวิชญ์    วิไลรัตน์
2. เด็กชายศรัณยู    ทองมา
1. นางศิริพร    ชมภูวงศ์
2. นางสาวอัมไพ    บุญมี
11
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายณธีพัฒน์    กิตติสารพงษ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี    คงเนตร
1. นางสาวธมลวรรณ    นาวาเจริญ
2. นางยุภาพร    เปรมกมล
5
6 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายณัฐวัฒ    ธรรมปัญญา
2. เด็กชายทศพร    ธาราวรรณ
1. นางสาวกุลญาดา    วงค์จันทร์
2. นางสาวสิวินีย์    พรหมบุตร
10
7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายธนกฤต    สอ้านวงศ์
2. เด็กชายสุรวุฒิ    สุระประเสริฐ
1. นางสาววันวิสา    นาประสิทธิ์
2. นางอุบล    รัตนศรีสอางค์
7
8 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายทิวัตถ์    เกรียงสมุทร
2. เด็กชายอนุรักษ์    เจริญแก้ว
1. นายเอกชัย    บุญเกตุ
9
9 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายกันตพัฒน์    จรรยาวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงพลอย    วีระธรรมเสรีกุล
1. นางสาวอุไรวรรณ    จันทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    วานิช
4
10 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายอธิพัทน์    น้อมนำชัย
2. เด็กหญิงพันธวดี    ลือชัย
1. นายณัฐชนน    ขาวสอาด
2. นางบัวทอง    นันทะจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    เสงี่ยมจิตต์
2. เด็กชายชินวัฒน์    บุดดาเหลา
1. นางสาวจิรัสยา    คุณสืบพงษ์พันธ์
2. นางสาวพรเพ็ญ    พลเยี่ยม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................