งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงจิตราพัชร    ตั้งสิทธิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    เม่นทองคำ
1. นางขวัญจิตร์    บุญรัตนบัณฑิต
2. นายวิษณุ    พรจริยธรรม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงพลอย    สรลักษณ์ลิขิต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ตระกูลโศภิษฐ์
1. นางสาวนิชาภัทร    อมรพันธุ์
2. นายยศธร    เวียงพระปรก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอติรุจ    บุญจันทร์
2. นายศุภกฤต    บุญกล้า
1. นางสาวกนกกาญจน์    แสงทอง
2. นางสาววลัยพร    วงศ์กองแก้ว
5
4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายพัชรพล    แสนอุดม
2. เด็กหญิงดุสิตา    แก่นท้าว
1. นายชัยนาท    วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
7
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    รัตนะ
2. เด็กชายพสธร    โฉมอินทร์
1. นางสาวธมลวรรณ    นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา    ยอดคำ
8
6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายทักดนัย    หลำพุกกานนท์
2. เด็กชายกันต์ดนัย    ศรีวัฒนะ
1. นางสาวนพณัฐ    จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา    แก้วคำแจ้ง
6
7 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายธนดล    เกตุงาม
2. เด็กหญิงณัฐรีย์    พูลผล
1. นายณัฐจักร์    พัชรวิทย์มงคล
2. นางณัฐมน    แสงจำรัส
4
8 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายวงศธร    ชื่นแสง
2. เด็กชายวัชรกร    ใหมพรม
1. นายเอกชัย    บุญเกตุ
10
9 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายชลิต    ปทุมเมือง
2. เด็กชายวีระชาติ    แย้มโอภาส
1. นางสาวอุไรวรรณ    จันทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    วานิช
9
10 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์    โมรา
2. เด็กหญิงแพรวา    เทียนขจร
1. นายทิวากร    หวันลา
2. นางวาสนา    สนองผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................