งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวประภากมล    นวมขำ
2. นางสาวณัชชา    เอกอนันต์ถาวร
1. นายทิวา    มีรัตน์
2. นางสาวอมรพันธ์    สำเภา
2 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายยุทธวิชัย    บุญฟัก
2. นายพิสิษฐ์    แผลงดี
1. นายพจนวัฒน์    จารย์พรมมา
2. นางสาวอันธิฌา    โพธิ์เจริญโยธิน
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายศิวกร    น้อยนาง
2. นายชาญชวัน    จันทะขาว
1. นายปรีชา    ทรงกลด
2. นางวัลภา    เกียรติบุญญาฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวน้ำฝน    ทองคำพันธ์
2. นางสาวชัญญานุช    ศิวะกุล
1. นางสาวมะลิดา    เมตตาคุณ
2. นางศศิพร    บุรีรักษ์
5 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวสายใจ    คำมูล
2. นางสาวอรอุมา    พุฒจรูญ
1. นายวรวุธ    ภิรมย์ภักดิ์
2. นายศุภสัณห์    ศรีวิชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................