งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายพจนะ    ติสนธิ
2. นางสาวศิณัฐตา    ธรรมนันท์
1. นายวิษณุ    พรจริยธรรม
2. นายวิเชียร    ชูชัยวรากิจ
4
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาววรัญญา    ภาใจธรรม
2. นายปรินทร์    การศัพท์
1. นางสาวณัชชา    ตอมพุดซา
2. นางสาวเพ็ญนภา    เลิศสุรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวจันทิมา    ภูมิถาวร
2. นางสาวศิริญาภรณ์    จิตทวี
1. นายภาณุวัฒน์    พุ่มเกษม
2. นางสาวแววมณี    แสงเพชร
13
4 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายภวิษพร    นาราฐิติพรรณ
2. นายธเนศ    เนตรวิเชียร
1. นางสาวจุฑามาศ    หัสดง
10
5 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวประภาพร    ยุย
2. นายสิริวัฒน์    แสงอรุณ
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
8
6 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายกิจชัย    บูรณะประภพ
2. นายเจสัน    เวอร์สตายน์
1. นายวรวุฒิ    เพตาเสน
10
7 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายฤทธิ์ชัย    ชัยเมือง
2. นายภคพล    คมคาย
1. นางชรินทร์ทิพย์    มีทรัพย์
2. นายปิติภัทธ    วัดแก้ว
8
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวพรชนก    วัฒนะเลิศหิรัญ
2. นางสาวลิฬลณี    อิ่มใจ
1. นางยุภาพร    เปรมกมล
2. นายเชาวเลิศ    พลรัตน์
6
9 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวรจนา    บัวแก้ว
2. นางสาวชุติสรา    วิภัทราพันธุ์
1. นางสาวกุลญาดา    วงค์จันทร์
2. นางผาณิตดา    ภาณุพินทุ
10
10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายเสฎฐวุฒิ    วงศานุกร
2. นางสาวปรางฉัตร    วงศ์สุพรรณ์
1. นายชาตรี    ดีมีศรี
2. นายวชิรา    พาเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายวันชนะ    ใครสุข
2. นางสาวศิรินภา    คำเสียง
1. นางสายใจ    ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร    ศรีเมือง
6
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายณัฐพงศ์    โรจนศิริพงษ์
2. นายธนาดุล    หงษ์ชุมแพ
1. นางสาวอริษา    แสงบุดดี
4
13 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายฐิตินันท์    พรธนวัฒน์พงศ์
2. นายทินกฤต    ดุลประเสริฐ
1. นางสาวอุไรวรรณ    จันทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    วานิช
15
14 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายจิรภัทร    พิชยามารินทร์
2. นายณัฐกิตต์    ศรีวังวราธรณ์
1. นางสาวอารีพร    ศรีสุข
14
15 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายมฆวัน    แจ่มศรี
2. นายนนท์รวิส    แก้วมรกต
1. นายณัลทวัฒน์    พิมพ์สกุล
2. นายพงศ์ภรณ์    พชรมงคลสกล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................