งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาววศมน    ฉัตรเงิน
2. นางสาวนัชชา    ปัญจบุศย์
3. นายภัทรพงศ์    เจริญผล
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวกันธิชา    โห้ไทย
2. นายธนดล    พิทักษ์วารินทร์
1. นางยุภาพร    เปรมกมล
2. นายวิเชียร    ดอนแรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายภูวเศษฐ์    ปาลกะวงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์    ธนแสงชัยสิทธิ์
3. นายพร้อมพงศ์    รักถิ่นเกิด
1. นายปฏิญญา    เมืองมา
2. นางสาววรนุช    แสงจันทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................