งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ยุย
2. เด็กหญิงพรชิตา    เทียมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอัมพรรณ    วาสนาเสถียร
1. นายชัยนาท    วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา    พันธ์หนองเป็ด
2. เด็กหญิงพิจิตรา    จำนงค์ผล
3. เด็กหญิงสุมิตตรา    สิงคาน
1. นางสาวจุฑารัตน์    มุ่งพากเพียร
2. นางสาวอุษา    รุ่งมโน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายภูผา    อุโต
2. เด็กชายกิตติธัช    ดวงดารา
3. เด็กหญิงสิริภรณ์    มนต์จันท์ตา
1. นายชุมพล    อรพล
2. นายนิติธร    ฐิตวัฒนพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................