งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวฐิติพร    พ่อป้องขวา
2. นางสาวสุประวีณ์    แก้วนวลบวรนิจ
1. นางขวัญจิตร์    บุญรัตนบัณฑิต
2. นายอัษฎาพร    พุทธภูมิ
4
2 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวชลลดา    ทับทิม
2. นายจีรพัฒน์    เจริญศิลป์
1. นายณัฐวุฒิ    มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายพงศกร    เพ็งบุญ
2. นางสาวณัฐธยาน์    บุญมี
1. นายวิเชียร    ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ    พลรัตน์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา    เฉลียวสันติกุล
2. นายกันตภณ    เนตรพิศาลวนิช
1. นายปฏิญญา    เมืองมา
2. นางสาววรนุช    แสงจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายณพงษ์    พลหาญ
2. นางสาวกนิษฐา    อาจวิชัย
1. นางสาวปัญชลี    ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายอภิชัย    ไสยรส
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................