งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงชนนาถ    พันธุสุนทร
2. นางสาวธันย์ชนก    แก้วงอก
1. นางสาวจิราภรณ์    เลิศภัทรานันท์
2. นางสาวเพ็ญนภา    เลิศสุรัตน์
4
2 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายพงศธร    คล้อยสุวรรณ์
2. เด็กชายจารุเดช    พนาลัย
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์    เจนเขตร์การณ์
2. นางสาวโสภา    เชื่อมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายภูริน    พวงมะเดื่อ
2. เด็กชายธนกร    กุลคงหาญ
1. นายชัยนาท    วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงแพรวา    วิเชียรประไพ
2. เด็กหญิงธิติมา    คำสัตย์
1. นางสาวธมลวรรณ    นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา    ยอดคำ
7
5 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงนพวรรณ    อัศวานุรักษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา    นาถิม
1. นางสาวกุลญาดา    วงค์จันทร์
2. นายวีระยุทธ    ลาศสะสุด
6
6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายธีรพันธ์    อิทธิสุขนันท์
2. เด็กชายกิตติภณ    นิ่มอนงค์
1. นางสาวนพณัฐ    จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา    แก้วคำแจ้ง
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายบูรพา    พัชราภรณ์
2. นายสุรพัศ    วงศรี
1. นายเอกชัย    บุญเกตุ
8
8 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงเขมจิรา    กุลสมบูรณ์สินธ์
2. เด็กหญิงชญาดา    หอมนาน
1. นางสาวอุไรวรรณ    จันทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    วานิช
9
9 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายอนันดา    เสาวรส
2. เด็กชายทักษิณ    ไตรรัตน์
1. นางญาณกร    คชินทรโรจน์
2. นายอภิชัย    ไสยรส
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................