งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงอภิสมัย    ทำนา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    วิเชียร
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สิมมาเคน
2. นายอัษฎาพร    พุทธภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา    อาจวิชัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา    พัชรพิมพิพิสุทธิ์
1. นางสาวธัญวรัตน์    เสงี่ยมรัตน์
2. นางสาวเพ็ญนภา    เลิศสุรัตน์
5
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. นายอภิสิทธิ์    คชชา
2. นายธนาพนธ์    เอี่ยมสำอางค์
1. นางสาวกนกลักษณ์    จรพิภพ
2. นางสาวโสภา    เชื่อมทอง
6
4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงมนัสยา    พวงงาม
2. เด็กหญิงมุขสุดา    พฤฒิพงศ์พันธุ์
1. นายชัยนาท    วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์    ธันยจิตรานนท์
9
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายกมลภู    ฤทธิเดช
2. เด็กชายแสนชัย    ปากสมุทร
1. นางสาวธมลวรรณ    นาวาเจริญ
2. นายวิเชียร    ดอนแรม
6
6 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายธรรนูญ    นิลเทศ
2. เด็กหญิงณัฐอัฐภิญญา    วิโนทพรรษ์
1. นางผาณิตดา    ภาณุพินทุ
2. นางสาวภัณฑิรา    ชนะศุภประภา
8
7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กชายยศพัทธ์    ลิมเรืองรอง
2. เด็กชายวีรภัทร    แก้วพรมราช
1. นางสาวนพณัฐ    จ้อยทอง
2. นางสาวศิมาภรณ์    อุณวงค์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์    อังคะนาวิน
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ลิ้มเจริญ
1. นางสายใจ    ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร    ศรีเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ซิมซี
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ    เกิดหิรัญ
1. นางสาวปัญชลี    ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายพงศ์ภรณ์    พชรมงคลสกล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................