รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงภิญญดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวอรณิชชา  เจริญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย
 
1. นางสาวสาคร  ขอกั้นกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงเรณู  นาคศรี
 
1. นางวัฒนา  ลัคนาทิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายภานุกูล  บุญยะกาญ
 
1. นางสาววริศรา  รัชวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญกุล
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ขอถือกลาง
 
1. นางสาวจารุณี  น้อยพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภัยนิราศ
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ศิริขันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  หวังไมตรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  จักรพล
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สมวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  กฤศศรีสุพรรณ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศสกุล
3. เด็กหญิงรักษินา  พุดขุนทด
 
1. นางสาวสุธาศิณี  หมั่นการนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  อานันท์ชวัลกุล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะบูลย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อมรสิน
 
1. นางสาวณิชากร  บางประเสริฐ
2. นางนาฎยา  พรมโยธิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงกมนมณี  เสมาวัตร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วสถิตย์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ชังเจริญ
 
1. นางกาญจนา   แก้วสถิตย์
2. นางสาวชลธิชา  บังเลา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   หาญฮึก
 
1. นางบังอร  อำไพ
2. นางสาวกรุณา  ภูพิพัฒน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไทร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันททัย
2. เด็กหญิงพัชราภา  จุ้ยหมื่นไวย์
 
1. นางสาวณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี
2. นายทวีศักดิ์  บุญส่งศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายธนัตถ์  พานสมั่น
2. เด็กหญิงสุชาดา  โชคลาด
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวศศิ  อัศวินวิทวัตฒ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุนลีประเสริฐ
2. เด็กชายวิศวะ  ช้างชุ่ม
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์   ปักษาศร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายอภิชา  จุพราหมณี
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงอินถหวา  จันทาสี
 
1. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงปิยะนุช  มะลิวัตร
2. เด็กหญิงพัชรา  แย้มพลาย
3. เด็กหญิงวรางคณา  เพ็ชรพึ่งวงศ์
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชัยชู
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  จันทวี
3. เด็กหญิงวรัญณิฎา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวณัชชาพรรณ  คำลือ
2. นางสาวกมลรัตน์  ชูมณี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุทธิโต
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
3. เด็กหญิงศิราณี  จี๋อุด
 
1. นายศุภกร  แสนสุข
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไพรศรี
2. เด็กหญิงศรันย์พร  ปิ่นโตนด
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
2. นายเจษฎา  ลำลึก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงชุติมา  เตสกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญณรงค์
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  วัชโรทยางกูร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กชายธนันธร   เอกเจริญ
 
1. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธัญวรินทร์  แสงจุ้ยวงษ์ธา
2. เด็กชายศุภฤกษ  พืชสิงห์
 
1. นางสาววิกานดา  ใจกระสันต์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จงกลาง
2. เด็กชายพรเทพ  วิมาร
 
1. นางสาวขนิษฐา  หมวกขุนทด
2. นางสาวพรวิฉัตร์  แก้วมาลี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชำนาญ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ปัญญา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงอิงครัต  ประวันตา
 
1. นางดวงนภา  แจ้งมรคา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงปัญญา 1. เด็กชายคมกฤตย์  เทพศิลวิริยะ
2. เด็กหญิงณฐศร  พรหมเกษร
3. เด็กชายอัมรินทร์  สาหร่าย
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงจันติยา  คำศรี
2. เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วบุรี
3. เด็กชายวีรชัย  เอี่ยมประไพ
 
1. นางสาววรวีร์  สัทธรรม
2. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชลณา  ทองแท่งเหล็ก
2. เด็กหญิงศิริพร  จุลวัฒนะ
3. เด็กชายไพรัตน์  บุญเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี  รักษาพล
2. นางสาวเหมือนฉัตร  ชนะทะเล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์ตาฟู
2. เด็กหญิงบุษญา  กะระวะสุ
3. เด็กชายสินิทรา  โพธิวงษ์
 
1. นางเบญจพร  สมภักดี
2. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีจั่ว
2. เด็กหญิงวสุนันท์  ปานดี
3. เด็กหญิงศราวุธ  ภูนะ
 
1. นางณัฐวรารัตน์  ละออจันทร์
2. นางสาวสมพร  อาจศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายณภัทร  ตุ่นคุ้ย
2. เด็กชายพันธวีร์  จันที
3. เด็กชายอภิรัฐ  อินจร
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
2. นางสาวภาวินี  งามประเสริฐ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  ไลไธสง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรหมใหม่
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พูลเกิด
 
1. นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์
2. นางสาวปวีณา  จงแต่งกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  ทับมุกข์
2. เด็กหญิงบุญฒิตา  สุขสาวรณ์
3. เด็กชายสยาม  ทศพร
 
1. นางเบญจพร  สมภักดี
2. นายวรนรรถ  ศิลปปรีชา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธัชธรรม  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายศรัณย์  สนองชาติ
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นางสาคร  อินธิราช
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  ประสังคะเต
2. เด็กชายสิทธิโชค  บุญยอ
 
1. นางสาวพลอยปภัส  จิรกุลเรืองนนท์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กชายทวีรัช  บุญชาติ
2. เด็กชายเกริกขจร  บุญชาติ
 
1. นางสาวขนางค์วัฒน์  เห็นถูก
2. นางสาววรุฬยุพา  เครือไกรวรรณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1. เด็กชายณรงค์  ทานะมัย
2. เด็กชายนนทกร  จันทวาส
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  นิลกระ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบัญชา  รัตนาภรณ์พลกุล
2. เด็กชายภัควัฒน์  ท่อนทอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธาราดล  ทาดี
2. เด็กชายปฐมพร  โพธิ์ศา
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาวจิรัฐยา  โพธิ์เงิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  พงษ์พนัส
2. เด็กหญิงปรัชกมล  คำเรือง
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรสุวรรณ
4. เด็กหญิงอภิษฎา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงอภิสรา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
2. นางสาวศิรภัสสร  พรมมา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1. เด็กหญิงกุศริน  จันทร์คณา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  สมวงษ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  ธนารัตน์
4. เด็กหญิงภัชภรณ์  พันธ์ติ๊บ
5. เด็กหญิงวิศัลย์สยา  สารีนนท์
 
1. นางเรณุกา  ผูกจันอัด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงกันย์ญาภรณ์  อุระแก้ว
2. เด็กหญิงปริญดา  สุขศิลา
3. เด็กหญิงพิกุล  พิมูลชาติ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  เกตุสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงสันห์สิณี  หลวงพลสา
 
1. นายฐานันดร  ใจธรรม
2. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เข่งพิมล
2. เด็กหญิงปัญจสิรีย์  ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พึ่งศรี
4. เด็กหญิงวีณา  ศิริเกตุ
5. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
 
1. นางปุณยวีร์  สุขตระกูล
2. นางสาวนิภาพรรณ  บานแย้ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงการต์พิชชา  เข็มวงษ์
2. เด็กหญิงชนิภรณ์   วงษ์ขอม
3. เด็กหญิงปุญญิศา   สอนศรี
4. เด็กหญิงสิริรัศม์   อินทร์มั่น
5. เด็กหญิงสุลลิตา   เอกสุภาพันธ์
 
1. นางรัตนา    เนียมวีระ
2. นางสาววิมลพันธ์    ศรีสุวรรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญพร
2. เด็กหญิงวลีพร  อรัญภูติ
3. เด็กชายสุพจน์  ช่วยณรงค์
4. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  บุญชาติ
5. เด็กชายโชคอนันต์  งามสมสี
 
1. นายเฉลิมชัย  ธำรงค์ทอง
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลพร  วงศ์อินทร์
2. เด็กหญิงวิยดา  เหรียญพานรอง
3. เด็กชายศิริวัช  แซ่ชื้อ
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ภูมิเลิศ
5. เด็กหญิงอริษา  คำทอง
 
1. นายทิณกร  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายภัทรพล  แสงงาม
2. เด็กชายศรายุทธ  สาสอน
3. เด็กหญิงสญารัตน์  สามารถ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวงหลงห์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปขำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์  พูนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกชรัตน์  โม่สิงห์
2. เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงกัญญามาส  พานทอง
4. นายกันตพงศ์  บุญย้อย
5. เด็กหญิงจารุณี  พาลี
6. เด็กชายธนวัฒน์  เฉื่อยโนรี
7. เด็กชายธนากร  เพ็งเลื่อน
8. เด็กหญิงธารารัตน์  จุลกะลพ
9. เด็กชายปิยะชาติ  พิมพ์ศิริ
10. เด็กหญิงมัณฑนา  คลโสภณ
11. เด็กหญิงวรรณิสา  น้อยหลง
12. เด็กชายวัฒนชัย  ทองแดง
13. เด็กหญิงวิไล  ฉิมผาย
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นใจ
15. เด็กหญิงสาริกา  กาญจนา
16. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
17. เด็กชายเจษฎา  บุตรพรม
18. เด็กชายเทียนชัย  จาดสุข
19. เด็กหญิงเพชรชราพร  พานทอง
20. เด็กหญิงเพชรชราภา  พานทอง
 
1. นางวัฒนา  ลัคนาทิน
2. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
3. นางพิมพา  เพ็ชรพราว
4. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป์
5. นางสาวศศิวิมล  ม่วงกล่ำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  เอื้อศิริประชา
 
1. นางจรีวรรณ  จอมหทัยกูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  บัวแย้ม
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์พันธุ์
 
1. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผื่อนละมุด
2. เด็กชายนพรัตน์  ธิบดี
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จูเจ็ก
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุธาเนตร
 
1. นางสาวสิริวรรณ  แสนสุข
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายการินทร์  วัฒนสุข
2. เด็กหญิงกำไลทอง  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวพนารัตน์  ครุฑสุวรรณ
2. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุนาฎ  มาทะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เคนนิคม
3. เด็กหญิงฐิตาพร  สุขโข
4. เด็กหญิงนพวรรณ  สำราญรื่น
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณวงศ์
6. เด็กหญิงมนธิชา  โปรศูรย์
7. เด็กหญิงยศวรรณ  เยาวรา
8. เด็กหญิงสโรชา  ทิมณีวรรณ์
9. เด็กหญิงอนัญญา  บุญทวี
10. เด็กหญิงอารียา  ขึงธรรม
 
1. นางอารีย์  อดใจ
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชิดชูชัย
2. เด็กหญิงคาริสัน  จันดวงดี
3. เด็กหญิงจีรพรรณ  บุญสีมา
4. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์รุณ
5. เด็กหญิงชุธิดา  นักร้องเพราะ
6. เด็กหญิงณัฐฐศศิ  ลาภา
7. เด็กหญิงณัฐยาน์  ร่มเย็น
8. เด็กหญิงตวิสา  ชุมแสง
9. เด็กหญิงพัชราภา  เกตุอินทร์
10. เด็กหญิงอรัญญา  แสงนาเรียง
 
1. นายสถิตย์  นาคเพชร
2. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต
3. นางวรางคณา  บุญครอบ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกุลยรัตน์  พิรุณ
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรหาญ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  วิลัย
5. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์ชีลอง
6. เด็กหญิงวัตถาภรณ์  แพงพิมาย
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปักคำมา
8. เด็กชายศิวกร  ปิตานา
9. เด็กหญิงอารดา  จันทร
10. เด็กหญิงอารยา  จันทร
 
1. นางสาวศิริประภา  เรียบร้อย
2. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
3. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงจิราพร  กลีบเกษร
2. นางสาวชนารดี  แดนงูเหลือม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฆ้องนอก
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  มีสุข
5. เด็กหญิงพัชรี  ชัยศิลป์
6. เด็กหญิงรัชติกร  ญาติ
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วิลัยทอง
8. เด็กหญิงวิภาดา  แสงพรม
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ้มโกทับ
10. เด็กหญิงสุนิสา  พุธแดง
 
1. นายปัณณวิชญ์  แก้วสุพรรณ
2. นายวิโรจน์  ทรัพย์เอนก
3. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญญาคำ
2. เด็กชายคมกฤษณ์  กุกสันเทียะ
3. เด็กชายธนกิต  สิงห์จันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงลาน
5. เด็กชายธีธัช  ชาญนอก
6. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ษาคุณ
7. เด็กหญิงนิตยา  บุญมา
8. เด็กชายภานุวัฒน์  เลื่อนสันเทียะ
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  พลจันทึก
10. เด็กหญิงอภิชญา  เปลี้ยจันทึก
 
1. นางสุภาพ  ฉายประดับ
2. นางสาวปาริตา  พัดโพธิ์
3. นางสาวสุรินธร  รัตนกอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุล ณ สมบัติ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายณัฐพุทธ  ทองเลิศ
4. เด็กชายพงศกร  ศรีฤทธิ์
5. เด็กหญิงมาริษา  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายยศกร  ศรีจำปา
7. เด็กชายสราวุฒิ  บุญทรง
8. เด็กชายสุนันท์  สำราญสลุง
9. เด็กชายเตชินท์  อินสุข
10. เด็กชายไกรพัฒน์  เขียวไสว
 
1. นายธนู  ทันเจริญ
2. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
3. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 1. เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์สัมฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย   กลิ่นหอม
 
1. นางบังอร  สุขสุวรรณ
2. นางสาวปรางกมล  เพียรทำดี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์มวย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
2. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสกขุนทด
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   ไกรศาสตร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภาษี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  จักรพล
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  นาดี
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภานุมาส  อยู่นิ่ม
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. นายทนุธรรม  พ่วงบุใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  ชอบธรรม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  งามเนตรแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  ชอบธรรม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงอริญญา  โกษา
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายกรวิชญ์   ใสสะอาด
2. เด็กชายกิตติกร  อุตมะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวณัฐติกาญจน์   แสงกล้า
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 1. เด็กหญิงนันทิชา  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วยงกฏ
 
1. นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร
2. นางสาวดานุพร  ดวงพรม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนริศรา  ชมแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  ซำโพธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
2. นางสาวลักษณา  ภูมิเขต
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายอภินันท์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายนิติภูมิ  บุญจันทร์
2. เด็กชายพรมนัส  ผาดาวัน
3. เด็กชายภาคินัย  เพ็งจันทร์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางสาววันชุลี  มณีวงษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิ์แสง
2. เด็กชายปกป้อง  พวงดอกไม้
3. เด็กหญิงศศิพิมล  วังศีรี
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
2. นางศิริพร  สุขตระกูล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคมสัน  แซ่โง้ว
2. เด็กชายธนภัทร  กองเพชร
3. เด็กชายวิรุจณ์  กลีบเมฆ
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสยุมภู  ยศพล
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. นายสันติสุข  สิงห์คำพุด
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญชนะสาร
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. นางสาวสุวรรณา  ไตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัตนมณื  ชูชื่น
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายอนุชิต  เหล็กดี
 
1. นายธนวัน  คำมูลพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศศิวรกานต์  ทองโสภณ
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. นางสาวสุพัตรา  นามโคตร
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรญวรา  เสมอใจ
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1. เด็กหญิงนโลบล  เพิ่มพลกรัง
 
1. นายชัยวัฒน์  เกตุหอม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กชายพงศ์เทพ  ปีจัตุรัส
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  กรุดนิส
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหินกอง 1. เด็กชายนวพล  เกิดผล
 
1. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎาพร  สุภาพ
 
1. นายธนวัน  คำมูลพงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกุลยรัตน์  พิรุณ
 
1. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  สง่างาม
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อ่อนสะเดา
2. เด็กชายณัฐพล  ทองมูล
3. เด็กชายธนภัทร  สืบสาย
4. เด็กหญิงนิชาพัช  ตานแตง
5. เด็กหญิงปาลิตา  คงคาใส
6. เด็กชายพีระพัฒน์  คำอยู่
7. เด็กหญิงศศิวรกานต์  ทองโสภณ
8. เด็กหญิงสุภัทตา  กลิ่นเทียน
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองอร่าม
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
2. นายชูเกียรติ  สมัครกาล
3. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์นาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อ่อนสะเดา
2. เด็กชายณัฐพล  ทองมูล
3. เด็กชายธนภัทร  สืบสาย
4. เด็กหญิงนิชาพัช  ตานแตง
5. เด็กหญิงปริยากร  เชยวิจิตร์
6. เด็กหญิงปาลิตา  คงคาใส
7. เด็กหญิงพีรดา  แดงโต
8. เด็กชายพีระพัฒน์  คำอยู่
9. เด็กหญิงรัตน์มณี  ชูชื่น
10. เด็กชายวีรศักดิ์  สร้อยมณี
11. เด็กหญิงศศิวรกานต์  ทองโสภณ
12. เด็กชายสุทิวัส  คำพุ่ม
13. เด็กหญิงสุภัทตา  กลิ่นเทียน
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงแก้ว
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองอร่าม
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
2. นายชูเกียรติ  สมัครกาล
3. นางสรัญญา  อินทร์สูงเนิน
4. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์นาน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มพูล
2. เด็กชายกันตพงศ์  บุญย้อย
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วเพ็ชร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  เฉื่อยโนรี
6. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
7. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญเพ็ง
8. เด็กหญิงพิมพ์ณาพัฒน์  กล่อมใจ
9. เด็กชายระพีพัฒน์  งามเลิศ
10. เด็กหญิงวัชรากร  บุญเพ็ง
11. เด็กชายเจษฎา  บุตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
2. นายสมชาย  รักญาติ
3. สิบเอกเสกสม  อินทสนธิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกฤษฎี  แหยมนุช
2. นายคุณากร  ทองอร่าม
3. นายจาตุรนท์  จาดสุข
4. นางสาวณัฐมล  บุญเลี้ยง
5. นางสาวทิพวรรณ  บุญสุดใจ
6. นายวสันต์  ม่วงอ่อน
7. นายศรัญยู  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศริยา  พานทอง
9. นายสันติสุข  สิงห์คำพุด
10. นางสาวสุพัตรา  นามโคตร
11. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
12. นางสาวสุวรรณา  ไตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
2. นายสมชาย  รักญาติ
3. สิบเอกเสกสม  อินทสนธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  พลสันต์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  หินอ่อน
4. เด็กหญิงณณณะณี  ดีผิว
5. เด็กชายณัฐภูมิ  คำบุญมา
6. เด็กชายธวัชชัย  นาคสุข
7. เด็กหญิงนริศรา  สุวรรณวงศ์
8. เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วมณี
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลนรนารถ
10. เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์รอด
11. เด็กชายพีระพงษ์  มัครา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นอายุ
13. เด็กชายวรเมธ  เศรษฐะ
14. เด็กหญิงศศิประภา  สีดาคำ
15. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนคำ
16. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เจริญวงษ์
17. เด็กชายอภิวิชญ์  เขียวสอาด
18. เด็กหญิงเกวลิน  เหล็กสง
19. เด็กหญิงเนตรฤทัย  เอี่ยมพินิจ
20. เด็กหญิงเยาวภา  ยืนยง
 
1. นายไพศาล  ยอดทอง
2. นางพัชราภร  ทองบุญ
3. นายสำเริง  ภาคบุญมี
4. นางสาวมะณีรัตน์  พันธุ์น้อย
5. นางสาวชญานิน  สิริตะนัน
6. นางสาวกัญญาภัค  เทศไธสง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำภิรานนท์
2. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
3. นายคงสุวรรณ  โคติวัน
4. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
5. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
8. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง
9. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
10. เด็กชายทวีชัย  ฉัตรกระโทก
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิชัยโรจน์วงศ์
12. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
13. เด็กหญิงนันทกานต์  สมบูรณ์
14. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม
15. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ์
16. เด็กหญิงประภาภรณ์  ภูมิวินี
17. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
18. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
20. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
21. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
22. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
23. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ
24. เด็กหญิงวิจิตรกัลญา  เทียมยม
25. เด็กหญิงวิภาดา  จงกลกลาง
26. เด็กชายวุฒิพงศ์  โคกราม
27. เด็กชายศิวัช  ศรีสุนันท์
28. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
29. เด็กชายอภิณฑพงษ์  คำล้าน
30. เด็กหญิงอัมรินทร์  เหล่าเขตกิจ
31. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว
32. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
33. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ำ
34. เด็กหญิงเกวลิน  ฉัตรกระโทก
35. เด็กหญิงเกศินี  ทรัพย์สงเคราะห์
36. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์
37. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ธรรมตาล
38. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ทาอิ่ม
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หันรอด
40. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
3. นางธนญา  ชนะพันธุ์
4. นางสาวนารา  นิลนันท์
5. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
6. นางลำใย  อิ่มสิน
7. นางรานี  ตันสิน
8. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประะดับแก้ว
2. เด็กหญิงกัญจ์หทัย  ทองเหลา
3. นายจตุรพิธ  พรมมา
4. เด็กชายชาคริต  ขอสินกลาง
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชูโฉม
6. เด็กชายณัฐกรณ์  จำปาทอง
7. เด็กชายธนากร  ปลื้มจิตร
8. เด็กชายธนิสร  คุณมี
9. เด็กหญิงนภสร  จุพราหมณี
10. เด็กชายนวพล  วิชัย
11. เด็กหญิงนาฏนา  แย้มละม้าย
12. เด็กหญิงบังอร  วิลาวรรณ์
13. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เพ็ชสีม่วง
14. เด็กชายประหยัด  เล็กกลาง
15. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณประเสริฐ
16. เด็กชายปิยเกียรติ  แก้วโศก
17. เด็กชายพงศกร  กัลยางาม
18. เด็กชายพลกฤต  สุขครัน
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อู่ตะเภา
20. เด็กชายภัทรวัตร  ทานะมัย
21. เด็กหญิงวรรณนิสา  จึงประโคน
22. เด็กหญิงวรารัตน์  พรมพัตร์
23. เด็กชายวายุภักษ์  สายรอด
24. เด็กชายศตพร  อบเชย
25. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญทอง
26. เด็กหญิงสกุณา  ขันโท
27. เด็กชายสิรวิชญ์  มีสิทธิ์
28. เด็กหญิงสุจิตรา  พรรณา
29. เด็กชายสุชาติ  เยาวนิช
30. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงหา
31. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วโสภา
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  โลหะทัด
33. เด็กหญิงอุบลวรรณา  แว่นฟ้า
34. เด็กชายเตชินท์  แช่มชื่น
35. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ช่างเก็บ
36. เด็กชายเปรมศักดิ์  ไชยเนตร
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงพันตรี
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์เฉลิม
39. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพธิ์ทอง
40. เด็กหญิงโศภิตา  ศรีสังข์
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
2. นางชูศรี  วุฒิเสน
3. นายนิคม  แย้มประดิษฐ
4. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา
5. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายศุภรัตน์  สุขทรัพย์
 
1. นายวินัย  โคกสูงเนิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำพราน 1. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
 
1. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ชัยจรินันท์
 
1. นายศักดิ์ดา  รุณจำรัส
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นางวิมล  พึ่งภพ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นางวิมล  พึ่งภพ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาทอง
 
1. นายศักดา  ถนอมศักดิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กหญิงศศิมา  บานเย็นงาม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1. เด็กชายดรัณภพ  บ่มกระโทก
 
1. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหินกอง 1. เด็กหญิงลัดชดาพร  รัศมีเพ็ญ
 
1. นางสาวนันทพร  แก่นคิรี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นางพวงผกา  วรรณา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงกวิตา  รัศมี
3. เด็กหญิงกัญนิภา  ภูอาจ
4. เด็กหญิงกาญจนมาศ  สันติเจริญโรจน์
5. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญเชาว์
6. เด็กหญิงจารุณี  ทัศมณี
7. เด็กชายชนะชัย  ชฎาจิตร
8. เด็กหญิงชลดา  โคฮาด
9. เด็กหญิงชลดา  แก้วสีหมอก
10. เด็กชายซอย  ตะเกียล
11. เด็กหญิงซิม  เจ็ต
12. เด็กหญิงฐิติพร  เข็มมา
13. เด็กหญิงณัฐชยา  ภาคสุโพธิ์
14. เด็กหญิงปณพร  บุญแพ
15. เด็กหญิงปิยฉัตร  เศรษฐา
16. เด็กหญิงพรรัมภา  ตากรวด
17. เด็กชายพสุมนต์  ศรศิริ
18. เด็กหญิงพัชราภา  กลิ่นเนตร
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยชูมินทร์
20. เด็กชายพิสิฐ  หงส์ยิ้ม
21. เด็กหญิงมินี  เฮง
22. เด็กหญิงวิภาพร  เสนารักษ์
23. เด็กชายศักดา  แซ่โค้ว
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงมณี
25. เด็กชายศุภกฤษ  โพธิทอง
26. เด็กชายสรวิชญ์  ชฎาจิตร
27. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ยังมี
28. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดอกลำพู
29. เด็กหญิงสุพิชชา  พันวัน
30. เด็กหญิงหนาด  หนืน
31. เด็กชายอนุศร  ฝ่ายวงศ์
32. เด็กหญิงอรวรรณ  ครู่กระโทก
33. เด็กชายอัษฏาวุธ  ทองสุข
34. เด็กหญิงอารดา  นิลพร
35. เด็กหญิงอารยา  สมัครการ
36. เด็กหญิงโสภิดา  จามากูล
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
2. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
3. นายคเชนทร์  แจ้งประดิษฐ์
4. นายธนาวัฒน์  นกไทย
5. นางสาวเอมอร  ฟองสมุทร์
6. นางสาวพวงเพชร  มนุษย์นิ่ม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงชลดา  มั่นทัพ
4. เด็กหญิงชลิดา  ปรนปรือ
5. เด็กหญิงญาณพันธ์  นพขำ
6. เด็กหญิงณฤดี  กงชุน
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมากุล
8. เด็กหญิงณัฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
9. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
10. เด็กชายนพดล  อุตส่าห์
11. เด็กหญิงนรินทร  กันดีลัง
12. เด็กหญิงนวนันท์  หนุนเงิน
13. เด็กหญิงบุษยา  พูนสวัสดิ์
14. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
15. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
16. เด็กหญิงประภาพร  พันธมัง
17. เด็กหญิงประภารัตน์  ตั่นเขี้ยว
18. เด็กหญิงปัณฑิตา  เขียวนุช
19. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาก
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  กาวีโย
21. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญเต็ม
22. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
23. เด็กหญิงพิยะดา  ทัพโยธา
24. เด็กชายภูเบศวร์  ภูมิโคกรักษ์
25. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์เอม
26. เด็กหญิงรุ่งเพชร  กกกนทา
27. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
28. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
29. เด็กหญิงวันวิสา  หลอดคำ
30. เด็กหญิงวิภาพร  บัวใหญ่รักษา
31. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
32. เด็กชายศรัณยู  ทาบรรหาญ
33. เด็กหญิงศิริพร  ขอวอน
34. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วมาลา
35. เด็กชายศุภกิตติ์  หินซ้อน
36. เด็กหญิงสายธาร  กำลังยาน
37. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วหล้า
38. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่สำราญ
39. เด็กชายอาณัติ  แสงทอง
40. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธ์
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
3. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
4. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
5. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
6. นายธนู  ทันเจริญ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายกิตติคุณ  โพธิ์กฎ
3. เด็กชายปพนธีร์  ยิ้มเส็ง
4. เด็กหญิงปวรพิชญ์  เพ็ชร์สิงห์
5. เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่าง
6. เด็กชายพรสวรรณ์  ธัญกิจวรกุล
7. เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์
8. เด็กชายอรรถพล  เสงี่ยมศรี
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางสาวอรรัชต์  ปรีชาพรประเสริฐ
3. นายณัฐดนัย  หมั่นเที่ยง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
2. เด็กชายชาคริต  เกตสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  ดาวงาม
4. เด็กชายบรรพต  พวงทอง
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วลือ
7. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
8. เด็กชายวรกันต์  รสหอม
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  บุญเรียง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วิญญาณ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วตา
4. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพร
5. เด็กหญิงศิริฉาย  เชื้อจันทร์
6. เด็กหญิงสิทาลักษณ์  วันทาแก้ว
 
1. นางรชยา  ต่อสกุล
2. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต
3. นางภัชราภรณ์  ศรีจำปา
4. นายกฤตน์ชฎาภา  ปัตตาเทสัง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สีลา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีลา
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุตดา
5. เด็กหญิงวลัยลัษณ์  บุญลักษณ์
6. เด็กหญิงสตบงกช  ดิษฐสมาน
7. เด็กหญิงอภิรดี  พุ่มหิรัญ
8. เด็กหญิงเรือนขวัญ  รุกขชาติ
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางปฐมาพร  มูลแสง
3. นายณัฐดนัย  หมั่นเที่ยง
4. นางสาวนันทิตา  สิงพราหมณ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงณัฐพร  กองสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ผลทวี
4. เด็กหญิงรัชนี  เจริญสุข
5. เด็กหญิงวนิดา  วงษา
6. เด็กหญิงสาธินี  กองพา
7. เด็กหญิงสุวรรณี  ขุนทิ
 
1. นางพีระพร  แก้วดี
2. นางกองคำ  หารคุโน
3. นางสาววิกานดา  ใจกระสันต์
4. นางมาลี  ภัทรโสภณกุล
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีร์ชญา  น้อยเกิด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กฤตศิลป์
3. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เอกสุภาพันธ์
6. เด็กหญิงสุธิสา  เจริญพร
7. เด็กหญิงสุพิชญา  นุชมา
8. เด็กหญิงอริษา  ทองพันธุ์
9. เด็กหญิงแก้วกานต์  ชัยฤทธิ์
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางรัตนา  เนียมวีระ
3. นายณัฐดนัย  หมั่นเที่ยง
4. นางสาวนันทิตา  สิงพราหมณ์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงกฤติยา  สินขุนทด
2. เด็กชายกังวาน  สุขดี
3. เด็กชายกิตติภณ  ราศรี
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  สีแก้วนา
5. เด็กหญิงชไมพร  คิดเห็น
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุพร
7. เด็กชายธนากร  มาสศาลา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ญาณสิงห์
9. เด็กหญิงประไพ  สอดศรี
10. เด็กหญิงศศิตา  ขุนทอง
11. เด็กหญิงสารินันท์  ก้งทอง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ
13. เด็กหญิงอรัญญา  โกจินอก
14. เด็กหญิงอลิสา  โลสันเทียะ
15. เด็กชายอิทธิ  รังแก้ว
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฝ่ายสิงห์
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
2. นายธีรายุทธ  รักษารมย์
3. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
4. นางสาวมุทิตา  คงสมปราชญ์
5. นางสาวทิตยา  เผือกพันธ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กชายกนกวรรษณ์  หงษ์แดง
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  มีศิลป์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชอบการ
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  แป้นสันเทียะ
5. เด็กชายรัชพล  เขียวปัด
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
2. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลานเจริญ
 
1. นางชัญญา  เศวตศักดิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงเฮเลน่า พรทิพย์  เทพทองอินทร์
 
1. นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์ไผ่
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงสุจมาศ  ยอดยิ่ง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายภูริวัฒน์  อรุณสันติโรจน์
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรพรหม  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัยยศ  เอี่ยมคงบุญมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยสระน้อย
3. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนภิรมย์
4. เด็กหญิงมณีนุช  อุทรศรี
5. เด็กหญิงสุทธิดา   น้อยรัสมี
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
2. นางประนอม  แสนวัง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กหญิงดารุณี  หินซ้อน
2. เด็กหญิงยโสธร  นิลกิจ
 
1. นางสาวชมนาด  แซ่ตั้ง
2. นางหลิน  กวน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายวิทวัส  ช้างชุ่ม
2. เด็กชายอนันตพงศ์  ปลีงาม
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 1. เด็กชายกันตพงษ์  ศิริบรรณ์
2. เด็กชายทรงมิตร  แย้มเกตุ
3. เด็กชายภาณุพงษ์  เจิมชัย
4. เด็กชายสถิตคุณ  ภาพชะนะ
5. เด็กชายสิริณัฐ   ขันเงิน
6. เด็กชายโชคชัย  ดาวันดี
 
1. นายสมชาย  บัวทอง
2. นางอัมพร  เกียรติ์ทวีมั่นคง
3. นางสาวกัลยา  ทองสร้อย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายชัยวัฒชนะ  แป้นกลาง
2. เด็กชายพลภิวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายวันชัย  วิเศษ
4. เด็กชายอนุวัฒน์  สาวิสิทธิ์
5. เด็กชายอาทิตยื  มิ่งทา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุเหมือน
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
2. นายวุฒิพงค์  เจนสระคู
3. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายธนัญชัย  ลอยวงศ์
2. เด็กชายนัทธพงค์  แขมคำ
3. เด็กชายประณต  พูนทวี
4. เด็กชายปิยะพงษ์  มีทะโจร
5. เด็กชายภูตะวัน  ชาวนา
6. เด็กชายวุฒิชัย  เกาะแก้ว
7. เด็กชายสมปราชญ์  แย้มเกสร
8. เด็กชายอัจฉริยะ  กรรเชียง
 
1. นายธนวัน  คำมูลพงษ์
2. นางสาวสุภารัตน์  ทูลพิรัตน์
3. นายนรินทร์  น่าบัณฑิต
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงชลดา  แสดขุนทด
3. เด็กชายชลากร  บูรณกิตติ
4. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวบานศรี
5. เด็กหญิงนิรมล  จำจด
6. เด็กหญิงปติวรดา  ยุบลชิต
7. เด็กหญิงปีญาภา  อินตา
8. เด็กหญิงภัทธีมา  พรมศร
9. เด็กหญิงศิรินภา  อินทะนา
10. เด็กชายสิรภัทร  เพียรเสมอ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
3. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สาภัคดี
3. เด็กชายจิตรภาณุ  พหลยุทธ์
4. เด็กชายชนินทร์  จ่ายแว่น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภุมมาโส
6. เด็กหญิงธารรฎา  มะลิอ่อง
7. เด็กหญิงนุชจรินทร์  พรหมพึ่ง
8. เด็กชายพากร  รวมวงษ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  อาจหาญ
10. เด็กหญิงอารดา  ผกาศรี
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
3. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สิงห์เล็ก
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พิบูลย์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศิปภา  พรมอุทิศ
 
1. นางสุภาพร  นอสูงเนิน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุรินทราโช
2. เด็กหญิงบุญพริ้ง  เจนสาริกิจ
3. เด็กหญิงสุนทรีญา  เหล็กเมฆิน
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  ชอบธรรม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สินภิญโญพงศ์
2. เด็กหญิงพลอยสวย  ทับปัน
3. เด็กหญิงยศวดี  ปานพรหม
 
1. นางสาวศศิ  อัศวินวิทวัตฒ์
2. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงนาตาชา  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงเกวลี  เกตุนาค
 
1. นางสาวเนติกาญจน์   ปักษาศร
2. นางนุศรา  โมราบุตร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ด่อนวุ่น
2. เด็กหญิงอุษณิษา  เรไร
 
1. นางสาววนิดา  คำพรานลาน
2. นางจริยา  ปานสมสวย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายธาดา  แทนขุนทด
2. เด็กชายปฐมพร  แสนศักดา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นายธนู  ทันเจริญ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายสงกรานต์  คำพุ่ม
2. นายอานนท์  เคียงศรี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชัญญา  ยังกลาง
2. เด็กชายนาธาน  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายภารดร  พรมไชย
2. เด็กชายอิทธิชัย  บุญธูป
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
2. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กชายจักรพัฒน์  แขวงมีชัย
2. เด็กชายชลัมพล  บรรเทาทุกข์
 
1. นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี
2. นางสาวชโลธร  บรรเทาทุกข์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวเชื้อ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีอ่ำ
 
1. นายวรวิชญ์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลือชัย
2. เด็กหญิงศิริประภา  กุลยา
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาวัตร  พรมดี
2. เด็กหญิงธีรนุช  ปารมี
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
2. นายเกียรติภูมิ  ภูมินา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลเที่ยง
 
1. นายเกียรติภูมิ  ภูมินา
2. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายจิรพงษ์  อุดมศิลป์
2. เด็กหญิงแพรพิไล  พลางวัน
 
1. นายพิสิฐ  ระบำโพธิ์
2. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เอกจันทึก
2. เด็กชายธวัชชัย  โสภา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ญาติ
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายยุทธพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  แก้วหล้า
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองจอก
2. เด็กชายวัชราภรณ์  วาสุ
3. เด็กชายเขมรัตน์  เข็มทอง
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายพัสสน  ผลโพด
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายนภัส  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายพีระพล  ศรีสงคราม
3. เด็กชายภูวนัย  วัฒนธงชัย
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ชูหมื่นไวย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
3. เด็กชายธีระวัฒน์  สาวิสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชื่นเชาวกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เคลือบดอน
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  เคนสันเทียะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กหญิงกาญจณี  จันทร์อำไพ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทรงเพ็ง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แดนทอง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วลอย
2. เด็กชายศราวุธ  สระแก้ว
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ดอกบัว
 
1. นายชมพู  บุญมี
2. นางสาวเอมอร  ฟองสมุทร์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ริมแจ้ง
2. เด็กชายธีรเทพ  ยิ้มประดิษฐ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์ไทย
 
1. นายชมพู  บุญมี
2. นายธนาวัฒน์  นกไทย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ช่างทองคำ
2. เด็กหญิงประภัสสร  โบตเกตุ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ภูสุรินทร์
 
1. นางภูริชญา  ผสม
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กชายณัฐนันท์  พงษาปาน
2. เด็กชายอนุกูล  ภักดี
3. เด็กชายโสภณ  หินซ้อน
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  กันตะนา
2. นางสาวนิชาภา  สุขอุทัย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงกุญซ์ทิชา  ถวิลแก้ว
2. เด็กชายจีระศักดิ์  อินสำอาง
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์คำภา
4. เด็กหญิงธนัญชนก  เปรมอยู่
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทบศรี
6. เด็กหญิงรชดา  นาพัด
 
1. นางรุุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์  ศรีคำบล
3. นางอุไร  ศรีสังวาลย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กหญิงพรณัชชา  หินนอก
2. เด็กหญิงมณฑิตา  มหาพร
3. เด็กหญิงวาสนา  แก้วดก
4. เด็กชายวิษณุ  แพวขุนทด
5. เด็กหญิงวีรดา  มีอุดร
6. เด็กหญิงอิสราภรณ์  บัวพืชน์
 
1. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
2. นางสาวขนิษฐา  หมวกขุนทด
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกชกร  คำวุฒิ
2. เด็กหญิงพัชราภา  จันแก้ว
3. เด็กหญิงศุภากร  สกุลไทย
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  ชอบธรรม
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  แจ่มหยวก
3. เด็กหญิงสุวัจนี  โสวัน
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วผลึก
2. เด็กชายธีรภัทร  ถากา
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ประดุจชนม์
2. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายวีระพร  คันธา
2. เด็กชายสุนทร  ศรีวิลัย
3. เด็กชายโกมลมุข  อินทบุตร
 
1. นายชมพู  บุญมี
2. นางวรรณรัตน์  ติยะบุตร
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลนิภา  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงธนัชชา  กะวะนิช
3. เด็กหญิงเกศกนก  แสงทะตา
 
1. นางสาวปรารถนา  ภูช่องหิน
2. นางสาวสาริณี  มิสุนา
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงกิตติมา  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงชลกร  บุญสีทุม
3. เด็กหญิงปิยดา  ไวว่อง
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
2. นางสาวนิรมล  วงศ์ตุ่น
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 1. เด็กหญิงทาทอง  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงสิริกร  พัดโพธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เปลี้ยจันทึก
 
1. นางสุภาพ  ฉายประดับ
2. นางสาวพรพรรณ  ถ่ายกลาง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงรมณียา  ตุ่นคำ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ลาวงษ์
 
1. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีรพร  เกตุชะยันต์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ไข่มุก
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ไข่มุก
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สุขประเสริฐ
2. นางสาวชิดชนก  กลางประพันธ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงกัลญา  ศรีนิล
2. เด็กหญิงสุภัสสร  รักขาว
3. เด็กหญิงไพลิน  ปัญญาปิ้ม
 
1. นางพิสมัย  เวทสรากุล
2. นางสาวศุทธินี  แก้วรักยศ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลใจ
2. เด็กหญิงชาลิสา  หมื่นมี
3. เด็กหญิงพนิดา  วงษืพิทักษ์
 
1. นางชวนพิศ  พลธรรม
2. นางฉมาพร  สมมาตร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงชลพรรษ  แดนงูเหลือม
2. เด็กหญิงปราณี  รัตนนท์
3. เด็กหญิงโชติกา  น้อยเจริญ
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางยุพิน  ภาษยะวัตร
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ลาภบุญ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  อายุพูล
3. เด็กหญิงแพรภัสสร  เลาเจริญ
 
1. นางลัดดา  พะชำนิ
2. นางสาวมนนรี  แก้งคำ
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วบัวเคน
2. เด็กหญิงจันทัปปภา  สินตระกูล
3. เด็กหญิงพิชญานิน  สมพงษ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายขวัญชัย  ดีบุตร
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. นางสาวอัลนัทชา  ธารีสืบ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฤทธิชู
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาวไอลดา  ชัยแก้ว
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแค 1. เด็กหญิงปิยะพร  มหาวงษ์
 
1. นางเปรมกมล  สังขมาน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายภูมินทร์  อ่อนชั่ง
 
1. นางสาวกวินตา  ผู้ท่วม
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชัยแช่มชื่น
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวันชัย  บุญนุต
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภัยนิราศ
2. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายอนุสรณ์  แจ่มเจือ
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางสาวศศิ  อัศวินวิทวัตฒ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายพรเทพ  แก้วโพธิ์คำ
2. เด็กชายสิทธิกร  จันขวัญ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเพ็ง
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กชายนรภัทร  ชาติทอง
2. เด็กหญิงวรรณชนก  ทรงปั้น
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กมลเกียรติกูล
2. นางสาวปฏิญญา  คำนวนชัย
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิตวัต  อรุณการ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ห้อมล้อม
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
2. นางสาวจิรัชญา  เหรียญทอง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กชายพลูทรัพย์  อินทร์บุญมา
 
1. นายอะเน็ก  คลังเงิน
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายวาสนา  กัมพูชา
 
1. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีมีสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายสิรภัทร  ขวัญสุข
 
1. นายพิชัย  โคตรภูธร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอรรถพล  พรมเพียรศรี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มกลัด
 
1. นายพิชัย  โคตรภูธร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายสมเกียรติ  วงษ์ธนูศิลป์
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีคร่ำ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 1. เด็กชายปัณณวัธ  โอชะกลิ่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณยุวัฒน์
 
1. นางปาณิสรา  บุศดี
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนทิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางนภชนก  รื่นภาคแดน
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายอานนท์  อุตตะกะ
 
1. นางสาวสวรส  เอกบุตร
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 1. เด็กชายธร  บรรเทาทุกข์
 
1. นางวันทนา  เตชารัตนกุล
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กชายพงศพัศ  เขียวสมอ
 
1. นางสาวสุนารี  ไทยภักดี
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. นายธนดล  พลจันทึก
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาพร  รังสังข์
2. เด็กหญิงชุลีกร  ตรีสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรทิวา  แก้วมี
4. เด็กหญิงสิรทร  เอกวิลัย
5. เด็กหญิงสุวรรณา  สโมสร
 
1. นางสาวชวัลย์ฤดี  โสดานิล
2. นางกชนิภา  มิ่งมาลี
3. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีจงกล
2. เด็กชายปฏิภาณ  คำนัน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมใจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  แข็งแรง
2. นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายกัปปิยะ  ติ๊บมา
2. เด็กชายจิรายุ  บุญเชิญ
3. เด็กชายภูธเนตร  พันธ์มา
 
1. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
2. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพริก 1. เด็กชายชลสิทธิ์   บุญทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ปั้นทอง
3. เด็กชายอมรินทร์  เกษจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หนูคำ
2. นางสาวธนภรณ์  น้อยบ้านโง้ง
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายภูมิทัศน์  สาทิพย์พระจันทร์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  อรรถมาลา
3. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีสุวอ
 
1. นางรภัสสา  ราชโส
2. นายนิพนธ์  พลเสน
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาใชสงค์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลีละออง
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
2. นางสาวนิตยา  ขันดวง
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายชินวัฒน์  ปราบพาล
2. เด็กชายศิขรินทร   คำสีสุข
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปริสรา  คงพรหม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ทุ่งโพธิ์
2. เด็กชายมณีโชติ  อินทร์ภิวาส
 
1. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
2. นางสาวประจวบจิตร  แก้วกระจ่าง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายปฐมภพ   เขียวเนตร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บูระคา
 
1. นายวรวิชญ์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงกนกพร  จุลปะ
2. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เกิดในแก้ว
3. เด็กหญิงรมย์นลิน  บัวละออ
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
2. นายธนภูมิ  เที่ยงพุก
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  สายบัว
2. เด็กหญิงจินดาภา  สาระมุณ๊
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เนียดกระโทก
 
1. นางสุมาลี  บุญวิเศษ
2. นางขวัญเรือน  มาสำราญ