สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 74 32 13 8 119
2 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 30 13 7 7 50
3 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 30 12 8 3 50
4 บ้านมณีโชติสามัคคี 26 17 10 9 53
5 บ้านราษฎร์เจริญ 25 7 8 3 40
6 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 23 18 7 4 48
7 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 22 18 9 12 49
8 วัดถ้ำเต่า 22 11 10 4 43
9 บ้านซับสนุ่น 21 22 10 8 53
10 อนุบาลมวกเหล็ก 21 10 5 1 36
11 วัดป่าไผ่ 20 4 7 10 31
12 บ้านโคกสะอาด 18 17 10 6 45
13 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 18 10 7 4 35
14 ไพฑูรย์วิทยา 17 11 10 2 38
15 บ้านหนองผักหนอก 16 12 5 4 33
16 ชุมชนวัดไทยงาม 16 8 4 7 28
17 วัดโป่งก้อนเส้า 15 5 7 4 27
18 บ้านเขาไม้เกวียน 14 17 13 8 44
19 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 14 12 7 3 33
20 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 14 7 3 1 24
21 แสงวิทยา 13 7 8 6 28
22 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 13 5 6 0 24
23 วัดหนองโพธิ์ 13 3 3 2 19
24 วัดหนองตะเฆ่ 12 10 10 7 32
25 บ้านหินซ้อน 12 9 2 2 23
26 บ้านท่าพลู 12 8 7 3 27
27 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 12 8 7 2 27
28 บ้านป่าวังกวาง 12 1 2 1 15
29 บ้านลำสมพุง 11 6 8 6 25
30 วัดสวนทองรวมมิตร 11 4 4 5 19
31 วัดราษฎร์บำรุง 10 13 9 11 32
32 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 10 4 3 0 17
33 บ้านซับพริก 10 3 1 1 14
34 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 9 16 12 9 37
35 อนุบาลวิหารแดง 9 12 5 3 26
36 บ้านหนองเอี่ยว 9 11 9 1 29
37 อนุบาลทับกวาง 9 9 12 6 30
38 วัดท่ามะปราง 9 9 3 2 21
39 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 9 4 8 7 21
40 วัดบึงไม้ 9 3 4 2 16
41 วัดสองคอนกลาง 9 2 2 0 13
42 วัดห้วยคงคาวราวาส 9 1 4 4 14
43 บ้านหัวถนน 9 0 2 0 11
44 อนุบาลหนองแค 8 7 3 1 18
45 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 8 7 2 2 17
46 วัดโคกกรุง 8 5 5 3 18
47 วัดเตาปูน 8 5 4 6 17
48 เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 8 3 2 1 13
49 บ้านซับน้อยเหนือ 8 3 0 2 11
50 วัดหนองตาบุญ 8 2 1 3 11
51 เทศบาลหินกอง 7 16 13 4 36
52 บ้านซับปลากั้ง 7 6 6 2 19
53 อนุบาลวิชชากร 7 6 1 0 14
54 วัดหนองโรง 7 5 2 2 14
55 บ้านโป่งเกตุ 7 3 2 4 12
56 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 7 3 0 3 10
57 วัดบุรีการาม 7 3 0 0 10
58 วัดสว่างอารมณ์ 7 2 0 2 9
59 บ้านซับดินดำ 7 1 1 2 9
60 บ้านหนองโป่ง 7 1 1 0 9
61 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 7 0 1 2 8
62 วัดนาบุญ 6 7 6 2 19
63 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 6 2 3 2 11
64 วัดเขาลาดวนารามฯ 6 2 1 0 9
65 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 5 8 2 3 15
66 บ้านโป่งไทร 5 5 5 3 15
67 บำรุงปัญญา 5 5 2 2 12
68 บ้านหลังเขา 5 4 1 4 10
69 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 5 2 0 0 7
70 วัดสร้างบุญ 5 1 6 1 12
71 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 5 1 4 1 10
72 วัดตาลเดี่ยว 4 6 5 4 15
73 วัดหนองจอกใหญ่ 4 6 4 3 14
74 เทศบาลบ้านม่วง 4 5 1 2 10
75 วัดคำพราน 4 5 1 1 10
76 วัดบ้านดอน 4 4 3 6 11
77 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 4 4 1 0 9
78 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 4 2 5 4 11
79 บ้านหนองตอตะเคียน 4 1 0 1 5
80 วัดบ้านลาด 4 0 2 2 6
81 วัดเกาะเซิงหวาย 4 0 1 0 5
82 วัดหนองปลากะดี่ 3 4 1 1 8
83 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 3 3 0 0 6
84 วัดหนองผักชี 3 2 3 2 8
85 วัดโพนทอง 3 2 2 0 7
86 บ้านโป่งเก้ง 3 2 1 1 6
87 วัดห้วยทองหลาง 3 2 1 1 6
88 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
89 วัดบ้านไผ่ 3 2 0 0 5
90 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 3 0 1 2 4
91 บ้านบางกง 3 0 0 1 3
92 วัดท่าคล้อ 2 7 1 1 10
93 วัดเจริญธรรม 2 5 2 3 9
94 วัดลำบัว 2 4 2 1 8
95 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 3 2 6 7
96 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 2 3 2 2 7
97 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 2 3 1 1 6
98 วัดชัยเฉลิมมิตร 2 2 0 2 4
99 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 2 2 0 1 4
100 บ้านซับกระดาน 2 2 0 0 4
101 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 2 1 1 3 4
102 วัดศรีสัจจาวาส 2 1 1 0 4
103 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 2 1 0 3 3
104 วัดศรัทธาเรืองศรี 2 1 0 0 3
105 วัดบ้านหมาก 2 1 0 0 3
106 บ้านลำพญากลาง 2 0 3 2 5
107 วัดหนองปลิง 2 0 2 0 4
108 บ้านหนองผักบุ้ง 2 0 0 0 2
109 วัดชำผักแพว 1 7 5 3 13
110 บ้านหนองสองห้อง 1 6 3 3 10
111 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 1 5 1 1 7
112 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 1 4 4 4 9
113 บ้านช่อง 1 4 0 1 5
114 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1 3 5 3 9
115 วัดห้วยขมิ้น 1 3 3 1 7
116 บ้านหนองมะค่า 1 3 1 4 5
117 บ้านคลองม่วงเหนือ 1 3 1 3 5
118 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 2 4 4 7
119 วัดขอนหอม 1 2 3 0 6
120 วัดปากน้ำ 1 2 1 0 4
121 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1 1 4 2 6
122 บ้านท่าฤทธิ์ 1 1 3 1 5
123 บ้านเขานมนาง 1 1 1 3 3
124 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 1 1 1 1 3
125 วัดบ้านจาน 1 1 1 0 3
126 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1 1 0 2 2
127 วัดหนองอ่างทอง 1 1 0 2 2
128 วัดบ้านดง 1 1 0 0 2
129 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 1 0 5 2 6
130 วัดสมานมิตรมงคล 1 0 1 0 2
131 วัดคลองห้า 0 4 5 1 9
132 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 3 1 0 4
133 วัดหนองปลาหมอ 0 2 2 2 4
134 วัดบ่อโศรก 0 1 2 1 3
135 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 1 2 0 3
136 บ้านป่าลานหินดาด 0 1 1 3 2
137 บ้านซับบอน 0 1 1 2 2
138 วัดมวกเหล็กใน 0 1 1 0 2
139 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
140 วัดหนองครก 0 1 0 0 1
141 บ้านผังสามัคคี 0 1 0 0 1
142 วัดโป่งมงคล 0 0 3 2 3
143 บ้านคลองไทร 0 0 1 3 1
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 1 1 1
145 วัดสุนทริกาวาส 0 0 1 0 1
146 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 1 0 1
147 วัดคลองใหม่ 0 0 0 1 0
รวม 1,009 683 483 358 2,175