เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
2 นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
3 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
4 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
5 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
6 นางธัญพร สมบุรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้จัดการระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
7 นางชนินทร พันธุ์หล้า เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
8 นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
9 นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
10 นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
11 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
12 นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
13 นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
14 นางอารีย์ทิพย์ ศรีคำบล ครู โรงเรียนวัดโคกรุง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
15 นางสาวธนิตา หาโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
16 นางสาวฐานภา แผนไพลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
17 นางสาวธารทิพย์ สมนวนตาด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
18 นางสุทธิญา พลนาคู ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
19 นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์ ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
20 นางสาววีรยา จูกระจ่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
21 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิพุฒ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
22 นางนิตยา วงษ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
23 นายวรวิชญ์ คำพุ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
24 นายพยนต์ เหนือโท ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
25 นายเกียรติภูมิ ภูมินา ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
26 นางสาวทองอุไร หีบจันทร์ตรี ครู โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
27 นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
28 นายศุภกร แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
29 นางสาวจตุพร ดวงสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
30 นายแรงชนน์ ขวัญศรี ครู โรงเรียนเทศบาลหินกอง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
31 นางสมดวง อวยไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
32 นายสุชาติ ดวงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดลำบัว ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
33 นางสาวฤทัยชนก จันทร์เชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
34 นางสาวสาวิตรี แก้วเหล็ก ครู โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
35 นางสาวบุญญาพร แก้วกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
36 นางจารุณี จันทรญาติ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
37 นายสมเกียรติ สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
38 นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่อ่อน ครู โรงเรียนบำรุงปัญญา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
39 นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ ครู โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
40 นางกนิษฐา รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบำรุงปัญญา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
41 นางลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
42 นางสาวจีรพรรณ ดอนคุณศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
43 นายณรงค์ บุตรสิงห์ ครูโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
44 นางสาวลัคนา สมนวนตาด ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์) ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
45 นายอรรณนพ พรหมสูตร ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นางพรรณี เรณูหอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นางรานี ตันสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางลำใย อิ่มสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นางบุปฝา จึงตระกูล ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายพิทักษ์พงศ์ อินทร์หอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นางสาวบุญฤดี คำดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นางเพชรัตน์ บุญตา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นางธนญา ชนะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นางระเบียบ อุบลวัตร์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นางวัลภา สุวรรณภา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายไพฑูรย์ ปัจฉิม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นางสาวนารา นิลนันท์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายจิระยุทธ์ จันภักดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางอรอินทร์ สายพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นายชัยวุฒิ ศรีสุข พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางสาวอาภรณ์ ราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายณรงค์ โพธิ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางสาวศิริประภา เรียบร้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
76 นางนงนุช คุ้มพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ เลขานุการฝ่ายสถานที่  
77 นางนิติยา ปั้นย้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ เลขานุการฝ่ายสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]