สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 61 140 94
2 005 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 54 114 74
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 47 92 72
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 9 18 10
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 41 71 51
6 021 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 5 8 8
7 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 15 45 26
8 026 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 11 18 15
9 027 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 2 2 2
10 025 โรงเรียนบ้านคลองไทร 4 5 5
11 029 โรงเรียนบ้านช่อง 6 9 8
12 030 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 4 15 8
13 031 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 11 14 13
14 033 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 13 26 22
15 032 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 4 9 4
16 034 โรงเรียนบ้านซับบอน 4 4 4
17 035 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 24 44 32
18 036 โรงเรียนบ้านซับพริก 15 32 27
19 037 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 62 142 99
20 038 โรงเรียนบ้านท่าพลู 32 64 54
21 039 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 6 26 12
22 040 โรงเรียนบ้านบางกง 4 24 6
23 043 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง 0 0 0
24 041 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 5 6 5
25 042 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 17 27 24
26 048 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 1 1 1
27 049 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 65 128 100
28 050 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 44 114 68
29 051 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 7 20 14
30 052 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 33 48 45
31 053 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 2 2 2
32 054 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 8 14 11
33 055 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 8 29 16
34 057 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 4 4
35 058 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 40 89 52
36 059 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 10 14 13
37 060 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 14 38 25
38 061 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 33 69 53
39 056 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 9 22 17
40 062 โรงเรียนบ้านหลังเขา 15 29 25
41 063 โรงเรียนบ้านหัวถนน 11 15 11
42 064 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 28 59 46
43 023 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 6 9 6
44 024 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 57 130 89
45 028 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 55 132 91
46 045 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 16 31 19
47 044 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 7 10 9
48 047 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 19 54 35
49 065 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 10 22 15
50 070 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 23 38 32
51 071 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 6 7 7
52 073 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 44 94 55
53 074 โรงเรียนวัดขอนหอม 6 16 6
54 078 โรงเรียนวัดคลองห้า 10 17 14
55 079 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 1 1 1
56 080 โรงเรียนวัดคำพราน 12 26 13
57 085 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 6 9 9
58 086 โรงเรียนวัดชำผักแพว 17 43 23
59 087 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 20 31 24
60 089 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 48 104 67
61 090 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 15 42 25
62 091 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 27 55 34
63 092 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 12 22 12
64 094 โรงเรียนวัดนาบุญ 22 47 28
65 093 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 9 17 15
66 096 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 13 26 19
67 105 โรงเรียนวัดบึงไม้ 19 45 35
68 106 โรงเรียนวัดบุรีการาม 10 33 20
69 095 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 4 7 6
70 097 โรงเรียนวัดบ้านจาน 3 7 4
71 098 โรงเรียนวัดบ้านดง 2 4 3
72 099 โรงเรียนวัดบ้านดอน 21 39 32
73 100 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 5 9 5
74 102 โรงเรียนวัดบ้านลาด 8 10 9
75 103 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 4 13 8
76 104 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 3 4 4
77 101 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 5 15 10
78 107 โรงเรียนวัดปากน้ำ 4 9 6
79 108 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 46 138 72
80 111 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 42 89 64
81 113 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 2 6 4
82 116 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 44 80 63
83 117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13 18 17
84 115 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 20 83 38
85 114 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 27 61 42
86 118 โรงเรียนวัดลำบัว 9 12 9
87 120 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 3 7 4
88 121 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 5 9 5
89 122 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 2 5 2
90 123 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 13 33 14
91 124 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 27 62 44
92 125 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 13 27 21
93 126 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 15 34 16
94 127 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 6 9 8
95 128 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 13 23 15
96 129 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 7 11 10
97 130 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 1 1 1
98 131 โรงเรียนวัดหนองครก 2 2 2
99 132 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 17 42 23
100 133 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 7 29 15
101 134 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 49 83 71
102 135 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 19 51 20
103 137 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 5 11 8
104 139 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 6 9 8
105 140 โรงเรียนวัดหนองปลิง 6 19 11
106 141 โรงเรียนวัดหนองผักชี 14 39 22
107 144 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 35 70 51
108 145 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 12 19 16
109 146 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 12 30 20
110 147 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 57 114 85
111 148 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 4 10 7
112 142 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 22 25 23
113 143 โรงเรียนวัดหนองโรง 17 52 32
114 136 โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0
115 153 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 17 45 28
116 149 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 8 38 19
117 150 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 18 47 20
118 151 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 9 15 9
119 152 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 7 24 11
120 072 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 5 17 9
121 076 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 6 16 8
122 077 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 9 28 19
123 075 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 1 3 1
124 084 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 13 20 18
125 088 โรงเรียนวัดเตาปูน 24 81 39
126 081 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 13 28 15
127 082 โรงเรียนวัดโคกกรุง 22 56 37
128 083 โรงเรียนวัดโคกกลาง 0 0 0
129 109 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 33 53 48
130 110 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 5 9 9
131 112 โรงเรียนวัดโพนทอง 7 14 11
132 155 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 8 10 9
133 157 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 66 188 113
134 158 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 43 96 66
135 160 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 37 75 56
136 161 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 131 352 218
137 163 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 30 67 50
138 164 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 21 47 33
139 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 34 47 44
140 001 โรงเรียนกลั่นวิทยา 0 0 0
141 002 โรงเรียนจำรัสวิทยา 0 0 0
142 003 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 18 35 28
143 019 โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ 0 0 0
144 020 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 0 0 0
145 066 โรงเรียนบำรุงปัญญา 14 20 15
146 067 โรงเรียนพีระวิทยา 0 0 0
147 069 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 0 0 0
148 154 โรงเรียนสมถวิล สระบุรี 0 0 0
149 162 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 14 38 19
150 156 โรงเรียนแสงวิทยา 40 97 60
151 068 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 40 87 57
152 138 โรงเรียนวัดหนองปลากระดี่ 0 0 0
153 165 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ 10 25 9
154 009 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 24 64 34
155 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 0 0 0
156 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 0 0 0
157 012 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14 31 16
158 013 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 0 0 0
159 014 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 8 16 9
160 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 12 21 13
161 016 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 0 0 0
162 017 โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 0 0 0
163 159 โรงเรียนเทศบาลหินกอง 41 79 51
รวม 2729 6030 4032
10062

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]