::sp-sri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวพินิจ ทรงเจริญวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางสวีณา รื่นสุขโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายธเนศพล แทนสูงเนินโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางอัจฉรา ภูมิพานิชโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวราตรี พันทวีโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางน้อยนภา ช่วยสงค์โรงเรียนวัดสันติวหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวันชุลี มณีวงษ์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกีรติ วรรณสุขโรงเรียนบ้านป่าวังกวางกรรมการ
4. นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญ์ชญา กันตะนาโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา วรรณาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการ
3. นางสาวอนัญญา สายรัตน์โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ดวงศรีโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางระเบียบ อุบลวัตร์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอวยพร เกิดบุญโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธินันท์ มีวรรณะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสาวละเอียด สุขเกษมโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ น้อยบ้านโง้งโรงเรียนบ้านซับพริกกรรมการ
3. นางนิภา ดวงเนตรโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางนงค์เยาว์ ทับสารโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวธนพร สว่างอารมณ์โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรัดฏา ชินโคตรโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดนภา สลามโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร อินทร์หอมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางนัฎฐา สมบัติศรีเจริญโรงเรียนวัดสร้างบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ โพธิ์ยาโรงเรียนวัดหนองเอี่ยวกรรมการ
3. นางเยาวเรศ คำภีร์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางลำยอง เรืองคำโรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววีรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางอารีทิพย์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
3. นางสุพรรษา สุขสมบูรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบังอร อำไพโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางศิรกาญจน์ ปานคงโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางลัดดา รื่นไวโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เรืองเดชโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นายธเนส ปุลันรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เสือสุริย์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนวัดลำบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา สงค์ดำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี หอมอุบลโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางอำพร เอี่ยมแจ้งโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางธนารัตน์ สาลีโรงเรียนวัดมวกเหล็กในกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุทธิยาโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบัติ พยัคฆพรมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางสาววริศรา ชอบธรรมโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศิริเกศ กองชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นอสูงเนินโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นางสมคิด สุวรรณเนตรโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางนุศรา โมราบุตรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศิริเกศ กองชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นอสูงเนินโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นางสมคิด สุวรรณเนตรโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางนุศรา โมราบุตรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางยุพา ช้างสีทาโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา จรสายโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
3. นางกฤษณา สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสมเพียร ยอดสุรางค์โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เฉลิมมิตรโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 1)กรรมการ
3. นางภานิชา คนหาญโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางประเสริฐ ล้อสุนิรันดร์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ไทยภักดีโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการ
3. นางสมดวง อวยไชยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสุรี เปียสกุลโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา อินทร์มณีโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ นุชนาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุธาลักษณ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางกัญญา แต้มสาระโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางดารุณี ดาหล้าโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69กรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ รัตนดาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี รักญาติโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โสดานิลโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวา่งสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศิลากุลโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนพล นวลมะณีย์โรงเรียนวัดบ่อโศรกประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จำปางามโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางรัศมี ฆ้อนทองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
5. นางเทวทินนา จงกลโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เสนาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายปรีชา เพ็งศรีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนินโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายธนพล นวลมะณีย์โรงเรียนวัดบ่อโศรกประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จำปางามโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางรัศมี ฆ้อนทองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
5. นางเทวทินนา จงกลโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เสนาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายปรีชา เพ็งศรีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนินโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพัชรี หุ่นเจริญโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวรินดา พงค์นะภาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา แจ้งมรคาโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล สิทธิกุลโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางยุภาพร ด้วงโต้ดโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวกชนิภา โชชื่นโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเรียนตา หนองหงอกโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายณรงค์ บุตรสิงห์โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยากรรมการ
4. นายอิสรพงศ์ ธงชัยโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาววรรณา แช่มพุทราโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการ
6. นางสาวงามศิริ ชอบตั้งจิตรโรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญกรรมการ
7. นางสาวปฏิญญา คำนวณชัยโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต แต้มสาระโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ลุนศรีโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางอาลิษา จงกลางโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นายกิตติภพ เนตรแสงศรีโรงเรียนชุมชนวััดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ บุญส่งศรีโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วงค์อินตาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสาววันทนีย์ ส้มเกลี้ยงโรงเรียนบ้านซับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนลินี ด้วงหนองบัวโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์พร ระสะครบุรีโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นายพรชัย เรืองหิรัญโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
4. นางลักขณา ผงด้วงโรงเรียนบ้านหองเอี่ยวกรรมการ
5. นางสาวขวัญกมล วิวัฒน์วรธรรมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางกชกร รุ่งหัวไผ่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แจ่มบาลโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา หมวกขุนทดโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายประธาน กชทองรัศมีโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระนันท์ อุสาหพันธ์โรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
3. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางกชกร รุ่งหัวไผ่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ รื่นถวิลโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวพรวิฉัตร์ แก้วมาลีโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ น้อมมนัสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา หมวกขุนทดโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาววรวีร์ สัทธรรมโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โครงกระโทกโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางระแวง พิกุลทองโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
5. นางสาวพลอยปภัส จิรกุลเรืองนนท์โรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล รักษาทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ขุนจ่าเมืองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ การัตน์โรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
5. นายพงศธร มีแสงโรงเรียนวัดห้วยขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึกโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรส เอกบุตรโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสุทธิญา พลนาคูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึกโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรส เอกบุตรโรงเรียนวัดหนองตบุญกรรมการ
3. นางสุทธิญา พลนาคูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร พืชผลโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสงกรานต์ เกตุบุญมีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร พืชผลโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสงกรานต์ เกตุบุญมีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญาภัค เทศไธสงโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา พรมจารีโรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชนม์ เพ็ชรภาคโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ นันทิกุลโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ฉิมปานโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยากร อ่อนตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ ชูมณีโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทองโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยากร อ่อนตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ ชูมณีโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทองโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผลโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางกมล เพียรทำดีโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายกรรมการ
3. นายเสฏฐวุุฒิ นิลกระโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์กรรมการ
4. นางสุวคนธ์ โสดานิลโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
5. นางสาวพิมลดา บุญธรรมโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ เปรื่องเดชโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ดวงสนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ปัตตาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายเมืองเพรียว จิตนอกโรงเรียนวัดขอนหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ศรีจานเหนือโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นายพงศธร มีแสงโรงเรียนวัดห้วยขมิ้นกรรมการ
4. นายวิรัติศัย ไชยสุรักษ์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสุภา คำมีโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายนโม เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์๑ประธานกรรมการ
2. นายภานุกร อุปัชฌาย์โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุมัจฉาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นางสาวสุกานดา กวางทองโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวศุภกานต์ เบียดนอกโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธนวิชญ์ จิตรเที่ยงโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา บังเลาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จันทร์พงษ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการ
4. นางสาวศิริประภา เรียบร้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางสาวขนางวัฒน์ เห็นถูกโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภัทราภรณ์ ใจดีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวา่งสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน สกุลอินทร์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภัทราภรณ์ ใจดีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน สกุลอินโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางราตรี คชรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภู่ภักดีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางราตรี คชรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวพนัดดา ชายกลางโรงเรียนบ้านโป่งไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวนิตพร บุญหนักโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวพนัดดา ชายกลางโรงเรียนบ้านโป่งไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวนิตพร บุญหนักโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวพนัดดา ชายกลางโรงเรียนบ้านโป่งไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวนิตพร บุญหนักโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุวรรณภาโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายเตชเวช กรมศิลป์โรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวณี หลอดศิริโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา เข่งวิมลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายสถิตย์ นาคเพชรโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา สุวรรณภาโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายเตชเวช กรมศิลป์โรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา สุขธนูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิกา เนื่องจำนงค์โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ดิบแดงโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการ
4. นางประนอม ธนูศรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางอภิญญา ชาญณรงค์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษ์ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัรทธาธรรมกรรมการ
3. นางอรทัย นิติพงษ์อนุพรโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสาวธันยธร เครือรัฐติกาลโรงเรียนวัดคลองห้ากรรมการ
5. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทองคำ หาญใจไทยโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณากรณฑ์ ผมใหโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสวนิต จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายชนะ คัมภิรานนท์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายชนะ คัมภิรานนท์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ทองเปลวโรงเรียนวัดหนองไทรกรรมการ
3. นายอุเทน ศรีสลุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ทองเปลวโรงเรียนวัดหนองไทรกรรมการ
3. นายอุเทน ศรีสลุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร อัมเรศโรงเรียนบ้านช่องประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร แก้วโค้งโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร อัมเรศโรงเรียนบ้านช่องประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร แก้วโค้งโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร อัมเรศโรงเรียนบ้านช่องประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร แก้วโค้งโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงดวงมาศโรงเรียนวัดถ้ำเต่าประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์โรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการ
3. นายกฤษฎา บุตตาแย้มโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา พรหมภีกดีโรงเรียนวัป่าไผ่กรรมการ
5. นางสำเริง ถาวรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนายธวัช บัวสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรุต หนองหงอกโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์กรรมการ
3. นายวีระ นิ่มตลุงโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)กรรมการ
4. นายนิรัญ ฉิมเพชรโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาววันทนา ปานขาวโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ นารีผลโรงเรียนชุมชนวััดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถ่ื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ นารีผลโรงเรียนชุมชนวััดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถ่ื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ นารีผลโรงเรียนชุมชนวััดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถ่ื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคงโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคงโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคงโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บารมีโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายสมชาย หิรัญพานิชย์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บารมีโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายสมชาย หิรัญพานิชย์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวมัติกา มุงมาโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางปิยวรรณ ชาสะอาดโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการ
5. นางสาวนารา นิลนันท์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา มงมาโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางปิยวรรณ ชาสะอาดโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการ
5. นางสาวนารา นิลนันท์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา มงมาโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางปิยวรรณ ชาสะอาดโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการ
5. นางสาวนารา นิลนันท์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บารมีโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายสมชาย หิรัญพานิชย์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางณิษชากาญจน์ ต่วนเย็นโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
5. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางณิษชากาญจน์ ต่วนเย็นโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
5. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางณิษชากาญจน์ ต่วนเย็นโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
5. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค ห่วงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพงศธร กลางหล้าโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพงศธร กลางหล้าโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยวงอักษรโรงเรียนวัดขอนหอมประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นายเชาวลิต นาคจั่นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ อมรศักดิ์โรงเรียนวัดคลองห้ากรรมการ
5. นายอชิรวุฒิ ศรชัยวัดกุ่มหัก(อินทโชติฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร้อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายพงศธร กลางหล้าโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
5. นางสาวปารดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยวงอักษรโรงเรียนวัดขอนหอมประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นายเชาวลิต นาคจั่นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ อมรศักดิ์โรงเรียนวัดคลองห้ากรรมการ
5. นายอชิรวุฒิ ศรชัยโรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นายพงศธร กลางหล้าโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร้อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
5. นางสาวปารดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางสาวปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางชัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนวัดโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวสโรชา ทองดีโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางชัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางสโรชา ทองดีโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พันธุจินะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร้อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิริยะ ค่ำคูณโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)กรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พันธุจินะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร้อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิริยะ ค่ำคูณโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)กรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุลโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนประธานกรรมการ
2. นายทศพร เวียงสมุทรโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุลโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนประธานกรรมการ
2. นายทศพร เวียงสมุทรโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสุมาลี ภู่ธงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสาวสายวินิตย์ ดวงสนามโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเล็ก ชนะชัยโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
2. นางกนกวรรณ นิลพงษ์โรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
3. นายพิทักษ์สัน บัวภาโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสุพิน เลี้ยงพานิชย์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางณิชนันท์ วงแวงโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาววิทัศนีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชราภรณ์ ศรีจำปาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวสมจิตร จินาวรณ์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางชัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางดวงพร กชทองรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางบัญญัติ พรหมเกษรโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวคนธ์ เพ็งมณีโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว เกษะโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย สินธุไชยโรงเรียนบ้านคลองไทรประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ใจชื่นโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวไอริณ อุ่นสาลีโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังม้่วงประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ฉัตรานุฉัตรโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร พุกพิกุลโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธนญา ชนะพันธ์ุโรงเรียนวัดป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวนี นารถดนตรีโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ จูมคอมโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิรัลพัชร์ แป้นเชื้อโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี แก้วเหล็กโรงเรียนวัดราฏฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปริศนา ชูวงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ขาวใบไม้โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางกรองทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ สาแก้วโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สิงห์แก้วโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางกรองทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ สาแก้วโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สิงห์แก้วโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. สิบเอกจักรกฤษ บรรจงศิลป์โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นายพิทักษ์สัน บัวภาโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายชาญชัย บุญรอดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นายอนันตชัย เมฆปั้นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
6. นางดารณี วิลามาศโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)กรรมการ
7. นายปรีดา นามนาคประเสริฐโรงเรียนวัดหนองอ่่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร์ พิกุลทองโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายวิรุต หนองหงอกโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์กรรมการ
4. นายชยันต์ กันสีเวียงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายจรัญ พิมพ์ศรโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เการะสมุทรโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือกรรมการ
7. นางเฉลิมรัตน์ หนูปานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ กัณหาลีโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นายเจษฎา ลำลึกโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้าโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายโกศล บุญสะกันต์โรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นางรัดฎา ชินโคตรโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางระเบียบ อุบลวัตร์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช ขันตีโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้าโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางรัดฎา ชินโคตรโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางระเบียบ อุบลวัตร์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายโกศล บุญสะกันต์โรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช ขันตีโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางดัสสนี สังข์วงษ์โรงเรียนวัดห้วยทองหลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการ
3. นางไพรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ศิริมะณีโรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางนุศรา โมราบุตรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจำปี เฟื่องวงค์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางบังอร อำไพโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวเพชรไพริณ ตรีโสภณากรโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางอำพร เอี่ยมแจ้งโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวจามจุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางอำพร เอี่ยมแจ้งโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวจามจุุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวััดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพศาล รุกขชาติโรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไพบูลย์วัฒนผลโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางสาววงจันทร์ คำพาผงโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวเรวดี รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรีโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ส่างเสาร์โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรีโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ส่างเสาร์โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนาถ ผาน้อยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายยศภูมิ ศุขะพันธุ์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายทิณกร เชื้อพันธุ์ลานโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาถ ผาน้อยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายยศภูมิ ศุขะพันธุ์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายทิณกร เชื้อพันธุ์ลานโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางแน่งน้อย สมสอาดโรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นางชโลธร บรรเทาทุกข์โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล ม่วงกล่ำโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ปิ่นปั้นโรงเรียนบ้านป่าวังกวางกรรมการ
5. นางสาวลัคนา สมนวนตาดโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
3. นางสาวอรชา ประสาทชัยโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห็์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัยโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นายเกียรติภูมิ ภูมินาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรีโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ผาน้อยโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ผาน้อยโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายอวิชัย อิ่มลิ้มธารโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสาวอุไลย รัตนพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนบ้านหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นายวรวิชญ์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอนุชา ภักผสมโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย จั่นเพชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอนุชา ภักผสมโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวกำไลทิพย์ แสงประทีปโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวกำไลทิพย์ แสงประทีปโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีรณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีรณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริ กลับสงวนโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อั้งเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสุนันท์ พราวศรีโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา บุญด้วยลานโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นายสฤษฏิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นายสฤษฏิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณัฐธิมา ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัฐธิมา ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางชวนพิศ พลธรรมโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ม่วงทิมโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
5. นางจุทามาส สุวรรณประเวกโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ พลธรรมโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ม่วงทิมโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
5. นางจุทามาส สุวรรณประเวกโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาววินิจฉัย สีหาโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาววินิจฉัย สีหาโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศรีเรียง พานทองโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เปลื้องทุกข์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสุมาลี รัชวัตร์โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรมย์ธีรา เทพารสโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิลพงษ์โรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
7. นางวิมล พึ่งภพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการ
8. นางยุภารันต์ สหัสสรังสีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
9. นางณัฐชา ศิรินันท์โรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรุ่งทิพย์ ฮอกวู้ดโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางกองคำ หารคุโนโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุพรรณี โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ คอยเกษมโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางอภิสรา วงศ์สถิตจิรกาลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
6. นางศุจินธรา ไพรเขียวโรงเรียนบ้านซับพริกกรรมการ
7. นางประทุม สาฤทธีโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาดกรรมการ
8. นางปิยะมาศ ช้อนทองโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
9. นางราหุล รัตนวงศ์แขโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุวรรณภาโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุวรรณภาโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นายวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางกชกร รุ่งหัวไผ่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ หนูปานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววินิจฉัย สีหาโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิณณพัต บำรุงพานิชย์โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลนิต ปัญเศษโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางบุศยา ไวพยาบาลโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิณณพัต บำรุงพานิชย์โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลนิต ปัญเศษโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางบุศยา ไวพยาบาลโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายสฤษฏิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายสฤษฏิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]