รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 20-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยศรีหา
 
1. นางสุภาพร  ศรีคำไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุดใจดี
 
1. นายจรัญ  แสงภู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  อ่วมเสือ
 
1. นางพัฒนา  ยิ้มสรวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงสุพิชญ์นี  เกษแก้วสถาพร
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เอี้ยว
 
1. นางคนึง  เนาวรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. นายคมสัน  ศรีฉ่ำ
 
1. นางขนิษฐา  วิเชียรศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิภาอัญญ์  ช่างดี
 
1. นางเนตรนภา  ฉายศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายศิลา  อนุกูลวัฒนา
 
1. นางสาวศุจีภรณ์  สีทองสุก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
 
1. นางนารีรัตน์  หลีนุกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์มา
 
1. นางเครือวัลย์  เย็นเกตุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นสุกแสง
2. เด็กชายชนกันต์  ชุ่มอภัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ราชธานี
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางอรพรรณ  สุขเรือน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
3. เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
2. นางณิชนันทน์  ช่ำชอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะลุ่ม 1. เด็กชายภูธนา   สุทธิอภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณษา   สุวรรณศรี
 
1. นายธรรมนูญ   ศรีวิเชียร
2. นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ศรีสังข์งาม
2. เด็กหญิงประภัสสร   กล้าหาญ
 
1. นางวาสนา   มะลิงาม
2. นางสาวสุวรรณา   ทาผาสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงปิยมาศ  สินเจริญ
2. เด็กหญิงอรกมล  พันธ์แตง
 
1. นางสริมน  หมอยาดี
2. นางเครือวัลย์  เย็นเกตุ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กชายธิติพงษ์  พยัฆวงค์
2. เด็กหญิงมีนตรา  ธีระวิทย์
 
1. นางเครือวัลย์  เย็นเกตุ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงดาว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย
 
1. นางสาวนงค์รัก  เรืองมณี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
 
1. นายณัฏฐพล  กิจพิทยาฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอกปัชชา
 
1. นางสมพิศ  คำด้วง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์ชัย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
2. นางสาวอภิศรา  เปลื้องกระโทก
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงชนัญญา  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงบุญญธิดา  คุณตะโนด
3. เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์
 
1. นางสาวอภิญญา  ชวลิต
2. นางกรกมล   เมธีวรกิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงชลนิภา  บุญหาญ
2. เด็กชายสถาพร  โคตรชาลี
3. เด็กชายเพชร  -
 
1. นายจรัล  สวัสดี
2. นางสมพิศ  คำด้วง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล
2. เด็กชายณัชพล  ศรีนวล
 
1. นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูบัว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาระสังข์
 
1. นายปิยวัฒน์  มณีอินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายเกื้อกูล  เชานสกุล
 
1. นายเกชา  โชระเวก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายศรชัย   จาดทองคำ
 
1. นายธวัช   ใบบัว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ
2. เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภู่แก้ว
2. นางสุภมาส  เหมือนวงษ์ธรรม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายธนพล   พันธ์แตง
2. เด็กชายอาภากร   จันทาทอง
 
1. นายธวัช   ใบบัว
2. นางสาวประเสริฐศรี   พงษ์เสือ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข
 
1. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายดนุพล   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวประเสริฐศรี   พงษ์เสือ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
2. เด็กชายณัฐดน   ขาววิเศษ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  บุญวัน
2. นางวรางคณา  พงษ์ปิยะพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงญาณาธิป  บุญวงค์
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ลุมใหม่
3. เด็กหญิงทิพย์ศุภางค์  โบราณราษฎร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มูลพันธ์
2. นายสมมารถ  สูรโรคา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ
2. เด็กหญิงกันยากร  งามขำ
3. เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม
 
1. นางดลฤดี  เจตนเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองอั้น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญนาค
3. เด็กหญิงปภัสรา  พุทธิโชติ
 
1. นายอุทัยราชันย์  มาตเลิง
2. นายพรชัย  เมฆพยับ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายจักริน  นระมาตย์
2. เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมฤทธิ์
3. เด็กชายนันทภพ  ธารหาญ
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางอรุณี  พานทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายตะวัน  แพพิพัฒน์
2. เด็กชายธนดล  หาญทนง
3. เด็กชายธนพงศ์  ยอดดี
 
1. นายสมมารถ  สูรโรคา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกษิรา  สมัครวงษ์
2. เด็กหญิงชนัญญา  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงลลนา  ก่ำมอญ
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางสาวจินตนา  แก้วปาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทรรศน์พร  ตรีเศียร
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงสว่างจิตต์
3. เด็กหญิงมะเหมี่ยว  -
 
1. นายกฤษณกันท์  พันธ์เทศ
2. นางสาวกนกวรรณ  เพ็งจันทร์ดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นธูป
2. เด็กชายพงศกร  พาสาลี
 
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางดลฤดี  เจตนเสน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายพงศกร  พันธุ์แตง
2. เด็กชายศักดิพล  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทะวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายปุญยวัจน์  โพธิ์คำ
2. เด็กชายสุรจักษ์  วิลาวรรณ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คุยะกูล
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  มากสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  รื่นภาครส
 
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางดลฤดี  เจตนเสน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายกลวิชร   พลา
2. เด็กชายวีรวัฒน์   ชาตะวนิช
 
1. นางสาวคำพลอย   โพธิ์ทอง
2. นางสาวแสงเดือน   อมรหัต
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้ว 1. นายภาคภูมิ  จาดทองคำ
2. เด็กชายวีรวุฒิ  ทองอินทร์
 
1. นางราตรี  มาลาทิพย์
2. นายทวีศิลป์  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ละดาวัลย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมใจเตียบ
3. เด็กหญิงปานไพลิน  สุขสอาด
4. เด็กหญิงสุขรรณ์ษา  พระนอนเขต
5. เด็กหญิงอัญมณี  เจริญสุข
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางสาววัชิราภรณ์  โตลำมะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงณัฎฐยา  บุญมียงค์
3. เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์
4. เด็กหญิงนริดา  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงภารดี  คำจุมพล
 
1. นางกมลรัตน์  พรมสุข
2. นางสาวสมฤทัย  อรัญวาศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุญเทียน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   เดชจิตร์
3. เด็กหญิงธัญชนก   พงษ์สุทัศน์
4. เด็กหญิงพนัสดา   สอสอนหัก
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์   พงษ์สุทัศน์
 
1. นางมณเฑียร   อิ่มสุดสำราญ
2. นายเทพฤทธิ์   อิ่มสุดสำราญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เรือนใจมั่น
2. เด็กหญิงปริฉัตร   บางใจดี
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   นุ่มสุข
4. เด็กชายศรายุทธ   อู่อรุณ
5. เด็กหญิงแพรวา   เฮงตระกูล
 
1. นางสาวกัญญรัตน์   แสนชา
2. นางลาวรรณ   สกุลกรุณาอารีย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 1. เด็กหญิงจรัญญา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายจักรกฤษ  มัดฉาฉ่ำ
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  โตพันธุ์ดี
4. เด็กหญิงศิริมา  อาจแย้มสรวล
5. เด็กหญิงแพรวา  เคหะนาค
 
1. นางสาวพรทิพย์  จาดพันธุ์อินทร์
2. นายอุดม  อินทร์สุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกริชตะวัน  ไทรทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ปิ่น
3. เด็กหญิงรจนา  แทนพันธุ์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  ขำสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญบุตร
 
1. นายกิตติ  พึ่งพิทยานนท์
2. นางบุปผา  สิงห์สถิตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงญาดา  ภมรพล
2. เด็กชายภูบดี  แช่มวงษ์
3. เด็กหญิงวรภัทร   พลายละหาร
4. เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช
5. เด็กชายสรวิชญ์  เผ่าอินทร์จันทร์
 
1. นายนพดล  ประจักษ์โพธา
2. นางภัณธิรา  ดวงแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงจิราพร   มากสมบูรณ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   ดีกาว
3. เด็กหญิงณิชาปรัชญ์    พรหมมิ
4. เด็กหญิงพรนิภา   เหมลี
5. เด็กชายเลอศักดิ์   แช่มโสภา
 
1. นางสาวดลวรรณ    พวงวิภาต
2. นายณัฐสิน   มณีเดชชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี
2. เด็กหญิงกรกนก  ขอสกุล
3. เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณศรี
4. เด็กชายกิตติ  ชูเมือง
5. เด็กชายจารุกิตติ์  อมรเศรษฐชัย
6. เด็กหญิงจิรภัสสร  ภักดีวงษ์
7. เด็กหญิงชนานาถ  แวงดงบัง
8. เด็กหญิงณัฏฐ์พนิดา  บุญสิลา
9. เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย
10. เด็กหญิงปัณณพร  บุญกลอย
11. เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย
12. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงษ์
13. เด็กหญิงภรภัทร  สุพรรณคง
14. เด็กชายวาฤทธิ์  นามอ่อน
15. เด็กหญิงศุภณัฐ  ม่วงน้อย
16. เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน
17. เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย
18. เด็กหญิงสุดาพร  นครารมย์
19. เด็กชายอิศภัทร  เรือนทองดี
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ
 
1. นายภูวดล  วิบูลย์ผล
2. นางสินีนาถ  ไทยทวี
3. นายกุลชาติ  แก้วแกมทอง
4. นางกชกรกนก  ทรงครุฑ
5. นางสาวสาวิตรี  ศรีศักดา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปุณณมา  หนูเทศ
 
1. นางพรพิมล  วชิรบ้านกลาง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพีรภรณ์  ไกรวงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงอาริสา  โพธิ์อ้น
 
1. นางสาวสุนันทา  พวงดอกไม้
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวรัชญ์สพล  พันธ์รัศมี
2. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
2. นางสาวปัณณพร  ทองสินธุ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายปารเมศ  สงสกุล
2. เด็กหญิงมุนินทสินี  รุจจนเวท
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางดวงเดือน  กรมพระพุทธ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงพิชชา  เจริญผล
2. เด็กชายรัติพงษ์  อินทรกำเนิด
 
1. นางปิยะพร  จักษุรัตน์
2. นางสาวภิรญา  พิมใจใส
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศุภรัตน์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญโช
4. เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เชาวนานานนท์
6. เด็กหญิงร่มฉัตร  บุญแช่มชู
7. เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงอินทร์
8. เด็กหญิงสิริกร  ฉายสุริยะ
9. เด็กหญิงสุนันทา  บุตรพรม
10. เด็กหญิงแหวนแก้ว  แก้วดิลก
 
1. นางจินตนา  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นางณฐพร  ก้องแดนไพร
3. นางสาวสุชาวลี  ประเสริฐลาภ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษกร  ทองถนอม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ศรีราชา
3. เด็กหญิงจอมขวัญกวี  อำภาวงษ์
4. เด็กหญิงชลดา  ชาลีวงษ์
5. เด็กชายณัฏฐา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐรินีย์  มาขำ
7. เด็กชายทินภัทร  แทนศิริ
8. เด็กหญิงนิฌานันท์  แก้วมูล
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  เปรมกมล
10. เด็กชายอัครชัย  อภิชาติ
 
1. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา  สุขโข
3. นางวิมลวรรณ  พูลกำลัง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เผือกนาค
2. เด็กชายชยานันท์  พงษ์ศิริ
3. เด็กชายฐิติพันธ์  เวียงสีมา
4. เด็กชายธนง  บัวผัน
5. เด็กชายนครินทร์  ทรงเจริญ
6. เด็กชายพรชัย  โสตถิวงษ์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวผัน
8. เด็กชายอนุชา  พันธ์น้อย
9. เด็กชายอุมไม้  มูฮัมมัด
10. เด็กหญิงแพรวธิดา  ชดเชย
 
1. นายศักดา  ทบแก้ว
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์อินทร์
3. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์วงษ์
4. เด็กหญิงวรกานต์  ทิวาลัย
5. เด็กหญิงศิราณี  เสาคง
6. เด็กชายศิวัช  พึ่งทรัพย์
7. เด็กหญิงสุนิสา  กรรณศร
8. เด็กหญิงหมวยน้อย  ไชยกิจ
9. เด็กหญิงหรัณยา  มีชนะ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เชื้อศรี
 
1. นางเจริญ  อ่อนกล่ำผล
2. นางสาวนุจรีย์  ขอพึ่ง
3. นายภาคภูมิ  ดีวงษ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์   นกเฟือง
2. เด็กชายชโลธร   อินสเกตุ
3. เด็กชายณภัทร   โนนพลกรัง
4. เด็กชายธนภัทร   ประเสริฐศรี
5. เด็กชายนภัส   เชื้อสมชาติ
6. เด็กหญิงพรกรัณย์   กอสาลี
7. เด็กชายพุฒิชาญ  หมอยาดี
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ดวงวรรณะ
9. เด็กชายอนันต์   หาญใจไทย
10. เด็กชายอัครวินท์   หมอยาดี
 
1. นางนันท์นภัส  ชัยสงคราม
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระพล  ใยขาว
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายนิติพล  ประสงค์ยิ่ง
2. เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี
 
1. สิบเอกชานนท์  การะเวก
2. นายอนิรุตน์  ภมรพล
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์   พรมเดช
2. เด็กหญิงบัวชมพู   เชื้อเพชร
 
1. นายวสันต์ชัย   สดคมขำ
2. นางสาวสมหมาย  แพงวงษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองผิว
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญประเสริฐ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมสีใส
 
1. นายกิตติชัย  เชวงภักดีเวทย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาสัมพันธ์
 
1. นางวาสนา  ชมภูพลอย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธัชวรรณ  คงคา
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายโกวิทษ์   คำเสียง
 
1. นางสาววาสนา   บุญเรืองรอด
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงปวริศา  เสือใจหาญ
 
1. นายณธรรศ  เสนาใจ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นิยมทอง
 
1. นายอภิวัตร  ทองประดิษฐ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 1. เด็กหญิงนัทภัทร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงวาสิตา  โคตะบิน
 
1. นางดรุณี  บุตรพันธ์
2. นางสุมนา  อ่ำสกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ้อมทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประสงค์ผล
 
1. นางดรุณี  บุตรพันธ์
2. นางสยุมพร   บึกขุนทด
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูฆัง
2. เด็กชายภูวดล  พรหมชนะ
 
1. นางขวัญจิต  เกิดบรรณดิษฐ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงชลดา   ฉัตรฉาย
 
1. นางสำอางค์    มลินิล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกฤษฏ์  โสฬศ
2. เด็กชายพงศกร  สินจีราพัฒน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  กำมเชียร
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาว 1. เด็กชายฐนกร  ชื่นจิตร
2. เด็กหญิงปุญยวีร์  กุลประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวีรนุช  อินทร์สเกตุ
 
1. นางสาวนิรดา  เจนเขตรการ
2. นางเบญจวรรณ  อาภรณ์รัตน์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายชนวีร์  สถิระ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  วงษ์ห้วยแก้ว
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  หงษ์เงิน
 
1. นายจักรกฤษณ์  ไตรยาลักษณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจารุภัทร  แย้มแสง
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มณีแสง
 
1. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอาฐิติยา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายคุโณดม  สีหา
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพรรณวษา  ปักษากุล
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายธนพนธ์  ภมรพล
 
1. นางสาวกุลนรี  แจ่มแจ้ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายธนภัทร  ดอกไม้
 
1. นายฉัตรชัย  ชูเชิด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกตุทับ
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองแถม
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิรมงคลเลิศ
3. เด็กชายต้นกล้า  ล่อซุ่นนี้
4. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงธนพร  ชูเอี่ยม
6. เด็กชายนพกร  ศรีสังข์งาม
7. เด็กชายพงสกร  สุขเรือน
8. เด็กชายพชร  สารสุวรรณ
9. เด็กชายภูดิศ  ภูมิโพธิ์ศรี
10. เด็กชายภูวนัตถ์  สอนลี
11. เด็กชายรัชชานนท์  พิณสุวรรณ
12. เด็กหญิงวรัทยา  พินิจการ
13. เด็กหญิงวิชญ์ญาพร  สุริย์ฉาย
14. เด็กหญิงศศิธร  เลามนต์
15. เด็กชายไกรวิทย์  สมใจเตียบ
 
1. นางสาวอรรถยา  เขาถ้ำทอง
2. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
3. นายสิงหา  ศรีดีล้วน
4. นายอำนาจ  โตงาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มณีแสง
3. เด็กชายณัฏดนัย  ทองปลื้ม
4. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วเรือง
5. เด็กชายปิยะ  อู่ทอง
6. เด็กชายมาติกา  ทองนวล
7. เด็กชายวีระกูล  กลัดเพชร
8. เด็กหญิงศุภัศรา  ส้มเขียวหวาน
9. เด็กหญิงสุพัชชา  ศรีทับทิม
10. เด็กชายสุรีย์นิภา  แตงอ่อน
11. เด็กหญิงโยษิตา  ทองประสม
 
1. นายเพทาย  ล้อมวงษ์
2. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
3. นางสาวเกณิกา  สุริวงษ์
4. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 1. เด็กหญิงกชกร   อยู่นันท์
2. เด็กหญิงกชวรรณ   ตันเจริญ
3. เด็กชายกฤษดา   ปิ่นทอง
4. เด็กชายกันตะพล  อินทะยศ
5. เด็กหญิงชาลิสา   นาคปาน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   สุวรรณประทีป
7. เด็กชายณัฐนนท์   โภคพันธ์
8. เด็กหญิงณิชากานต์   กาฬภักดี
9. เด็กชายต้นกล้า   เหม็งพันธ์
10. เด็กหญิงนภาพร   ภู่พงษ์
11. เด็กชายนฤชัย   พิมพ์จันทร์
12. เด็กหญิงนันท์ณภัส   ลิ้มธนกิจ
13. เด็กชายนัสชานนท์   แสนทวีสุข
14. เด็กชายปุญณพัฒน์   สัยน้อย
15. เด็กหญิงพิชาภรณ์   แป้นเพ็ชร
16. เด็กหญิงมัณฑนา   มะลิซ้อน
17. เด็กหญิงวริศรา   ศุขเจริญ
18. เด็กหญิงสุธินันท์   ลิ้มธนกิจ
19. เด็กชายเกรียงไกร   มณีอินทร์
20. เด็กชายเสฏฐศักดิ์   ศูนย์ศรี
 
1. นายพัชรพล   พำขุนทด
2. นายไพศาล  ชูเชื้อ
3. นางนิตยา  ดอกกะถิน
4. นางสาวจุฑาภรณ์  ฟักอินทร์
5. นางสาววรัชยา  วิเศษศรี
6. นายเกียรติขจร  ใจบุญทา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1. เด็กชายทิพากร  สองพล
 
1. นางศรีสกุล  ศิริสูตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายชัยพร  เรือนทอง
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนันชลารัตน์  รอดงาม
 
1. นายไพฑูรย์  ทองสินธุ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงอวัศยา  ฉัตรเงิน
 
1. นางชยากร  บุญเทวี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  สวยสี
 
1. นายพินิจ  สิทธิพงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายวานิตย์  นนท์ปฏิมากุล
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 1. เด็กหญิงศศิพร   เกตุรอด
 
1. นายบรรเทิง   วรโพธิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงอภิญญา   เสาคง
 
1. นายสมัย   ชินจอหอ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
 
1. นางกัญญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กชายสุธิวงศ์  หีบประดู่
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน
 
1. นางกัญญญาทิพย์  ชีพนุรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงศศิธร  หมื่นประจญ
 
1. นายวีระยุทธ  สีปิ่นเป้า
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กชายชลารักษ์  แจ่มรุจี
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายวานิตย์  นนท์ปฏิมากุล
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธุ์สำลี
 
1. นางกชกรกนก  ทรงครุฑ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมสุริยา
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มาคงกุล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พันธ์พุฒ
3. เด็กชายชัยวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายณัฐนันท์  ไล้ฉิม
5. เด็กชายธนนินทร์  ขำจิตร
6. เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี
7. เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
8. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
9. เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนดี
10. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทองใบ
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เดชวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงศ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
4. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
5. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
8. เด็กชายศิริพงศ์  ศิริทองภากร
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัง
10. เด็กหญิงอาริสา  โตแป้น
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  กฤษณะเศรณี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงจิรัฎฐา  มุกดา
4. เด็กหญิงธนัยชนก  ครุฑคำ
5. เด็กหญิงธันยพร  ปัทมเมธิน
6. เด็กหญิงนันทกาญจน์  สอนขยัน
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงไอค์  อินทชาติ
 
1. นางจุลัยรัตน์  สกุลบริสุทธิ์
2. นายเฉลิมพงษ์  ขาวฟ้า
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีศักดา
4. นายพชร  อินธิมา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันนะพันธุ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองแถม
3. เด็กหญิงณฐนนท์  เกตุคง
4. เด็กหญิงณิชนันท์  ทิมเกิด
5. เด็กหญิงมัณฑิตา  ขำเจริญ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรหมแก้ว
7. เด็กหญิงวัชรีพร  เที่ยงตรง
8. เด็กหญิงวิภาวี  มงคลศรี
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศรีสุนทร
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สุขมีศรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  กองทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงภัสสร  เกียรติภัทรชัย
4. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
5. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮวบเอม
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
8. เด็กหญิงแพรวา  คำหอม
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นายนนทรัตน์  สูงสุดยอด
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญศรีวงษ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
3. เด็กหญิงมาลัย  แคสันเทียะ
4. เด็กหญิงวาสนา  แมตเมือง
5. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
6. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
7. เด็กหญิงอริศรา  ผิวผาย
8. เด็กหญิงเพชรไพริน  มากระจัน
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นายนนทรัตน์  สูงสุดยอด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  มาน่วม
2. เด็กหญิงดวงกมล  สายสังข์
3. เด็กหญิงนิสากร  ป่าสวนสัก
4. เด็กหญิงปริมยาวีร์  สาคร
5. เด็กหญิงมนต์ชณัฐ  ไพรวิจิตร์
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โสดา
7. เด็กหญิงวรกานต์  ดีขำ
8. เด็กหญิงวิกานดา  โพธิ์พันธุ์อ้น
9. เด็กหญิงวิมลพรรณ  สายสังข์
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
2. นางสุวดี  เกาะสมบัติ
3. นางประชิด  โกพัฒน์ตา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 1. เด็กชายจรูญโรจน์  ภูมิลำเนา
2. เด็กชายธนกฤต  พันธุ์ตัน
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีทองคำ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จุ้ยไทย
5. เด็กชายสรัณฐภูมิ  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นายชานนท์  โตอิ่ม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงชนาภา   กระต่ายเทศ
2. เด็กชายณัฐภัทร   นวลสวาท
 
1. นายเกียรติศักดิ์   คำแจ่ม
2. นางมณเฑียร   อิ่มสุดสำราญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธ์ุศรี
 
1. นางสาวนันธิภา  โมลาดุก
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาววิชษารัตน์  ธรรมะรัตน์จินดา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงณภัทร  อุทัศน์
 
1. นางสาวสุนันทา  เมฆสุทัศน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์
 
1. นางสาวจิตสุภา  แท้สูงเนิน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายนันทกร   บุตรคำโชติ
 
1. นางสาววัลภา  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม
 
1. นางสาวมีนา  อินทร์กล่ำ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงแองเจลา  พุทธวงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  เมฆสุทัศน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุปันตี
2. เด็กหญิงปุญญิศา  เกิดอ่ำ
3. เด็กชายภานุกร  อินทร์ใจเอื้อ
4. เด็กชายศุภกร  จันทร์เปรม
5. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุปันตี
 
1. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา  สุขโข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกัลยกร  วิไลชัยกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งโตวงษ์
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  บูรณากาญจน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงชุติมา  คำเสียง
2. เด็กหญิงมนสิชา  ประหยัดสี
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  บูรณากาญจน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดารา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสังข์งาม
2. เด็กหญิงศิรภัทร  แหวนทองคำ
 
1. นางวรรณี  ทับทองดี
2. นางสาวศิรินภา  แซ่ตั๊ง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กชายพิทยา  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวสุมลมาศ  ศรีบัวงาม
2. นางสาวนันท์นภัส  บัวมี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายธนกร  สงสว่าง
2. เด็กหญิงนวพร  โสมาเกตุ
3. เด็กชายปกรณ์  จันทร์เลิศฟ้า
4. เด็กหญิงพิชชภา  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงพีระญา  แจ่มจันทร์
6. เด็กหญิงศิริภัสสร  เส็งไธสงค์
 
1. นายประยงค์  มีชะนะ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางชัชฎาภรณ์  ประถมทอง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกฤษกร  อ่ำสกุล
2. เด็กชายฌาธนัชย์  อุทัยพิบูลย์
3. เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วหอมคำ
4. เด็กชายธัญเทพ  อิ่มประเสริฐสุข
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  จรูญฐิติวัฒน์
6. เด็กชายอัษฎายุธ  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
2. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
3. นางพรพิมล  วชิรบ้านกลาง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทอไหมทอง  จุลโพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ปิ่น
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีอำไพ
4. เด็กหญิงธิญดา  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กหญิงบัวบูชา  ศรีสมบุญ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงวิเชียร
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  กรสกุล
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกพุฒซ้อน
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  กลั่นเรืองแสง
10. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรวิเศษ
 
1. นายประทวน  มาตรวิจิตร
2. สิบเอกชานนท์   การะเวก
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงบงกชกร  สมบุญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงรติกร  รามแสง
4. เด็กหญิงสุปรียา  เดชอุ่ม
5. เด็กหญิงส้มโอ  ชาวพม่า
 
1. นางสมพิศ  คำด้วง
2. นายจรัล  สวัสดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงจณิสตรา   พันธุ์ไทย
2. เด็กชายธนยศ   พลายวิชิต
3. เด็กหญิงสุกัญญา   อุดมชาติบัณฑิต
 
1. นางศรีอัมพร   ประทุมนันท์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงธันยาเรศ  พรมจาด
2. เด็กหญิงภคพร  แย้มนวม
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
2. นางสมพร  น้ำวิวัฒน์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พุจนา
2. เด็กหญิงธีมาพร  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนวพร  เย็นมานัส
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พรหมลิ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ไผ่เต็ง
3. เด็กหญิงเมธาวี  จันทราศรี
 
1. นางมาลี  ทองไกร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนิสรา  เปี่ยมบริบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรมน  ศรีพินิจ
 
1. นางสาวเมธาวี  พันธุ์ศักดิ์
2. นางจรรยา  ทองสินธุ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายนภัสวันต์   มาลัยทอง
2. เด็กชายนิพิษฐา   มาลัยทอง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี   กรอบมุข
2. นางสาวกัณณ์อลิน   สนธิวรสกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายคชาภัทร   ตันทอง
2. เด็กชายศรัณยู   พุกพาน
 
1. นายประยงค์   อิ่มสุดสำราญ
2. นายเทพฤทธิ์   อิ่มสุดสำราญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนกฤต  ธุวนนท์สถาน
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายสัมพันธ์  ลือขจร
2. นางญดาภรณ์  นาคโหน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงนันทิกา   การร้อย
2. เด็กหญิงมุธิตรา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี   กรอบมุข
2. นางสาวนงค์นุช   น้อยบุบผา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศแก้ว
2. เด็กหญิงทิพมน  โบราณราษฎร์
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงอารียา  เภาวงษ์
2. เด็กหญิงเขมณัชศรณ์  พุ่มพันธุ์วงศ์
 
1. นางรัตนา  ธาดา
2. นางสาวกัญญ์สิรีญาณ์  ศรีสมบุญ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เปลื้องทุกข์
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายนพพล  เทียนดำ
2. นางสาวชนัญชิดา  พงษ์เทศ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายธรรมนูญ  นาคคุ้ม
2. เด็กชายศักดิ์ดา  บัวขำ
 
1. นางรัตนา  ธาดา
2. นางสาววิไลวรรณ  หนูวรรณะ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายติณณภพ  ด้วงละไม้
2. เด็กชายนนทชัย  สมบูรณ์
3. เด็กชายพิชาณัฎฐ์  เอื้อกาญจนา
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
2. นายประยุทธ  สร้อยสุวรรณ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุดมผล
2. เด็กหญิงมัทนา  นวลศรี
3. เด็กหญิงลลิตา  พนานอก
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กชายณภูรี  ป่าศิลป์
2. เด็กหญิงรินลดา  ครองสมบัติ
3. เด็กชายอัฐพงศ์  อภินันท์ธนากร
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีพงษ์
2. นายพงศ์พิวิช  หอมจันทร์
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายดนัย  ชมนัด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุบาลี
3. เด็กหญิงวรสุดา  จันทะรัง
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขุนโท
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนเมือง
2. เด็กหญิงดารินทร์  พลายมณี
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  บัวเอี่ยม
 
1. นางสาวกัลยา  อุบลแย้ม
2. นายดิเรก  อุบลแย้ม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายณัฐพล  อานมณี
2. เด็กชายบรรพต  เจริญดี
3. เด็กชายอภินันท์   พูลยา
 
1. นายจีระ  จีระวรวงศ์
2. นางจุฬาลักษณ์  ปู้ทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  มลิซ้อน
2. เด็กชายธนาธิป  แจ่มสายพงษ์
3. เด็กชายภูบดินทร์  เปรมปรี
 
1. นางสาวศศิประภา  พันธ์ุเผือก
2. นางสาวอริสรา  ดีน้อย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กชายนพดล  มะลิวงษ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เต็มสุข
3. เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์เอี่ยม
 
1. นางเพียงใจ  แก้วดำ
2. นางสาวอรทัย  ตันเจริญ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กหญิงชลิตา   ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชุติมา   กุณามาก
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   แก้วประไพ
4. เด็กหญิงวีรดา   สีโก
5. เด็กชายอติเทพ   โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ฉิมกุล
 
1. นางสายสมร  อดทนดี
2. นางสาวกมลพรรณ   พันธ์ประสาท
3. นางสาวชลิดา   พึ่งเคหา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายประสิทธิ์  สุขระ
2. เด็กหญิงปัทมา  สอนกา
3. เด็กหญิงยุพิน  ศรีจันทร์อินทร์
4. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้ออ่ำ
5. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วใหญ่
6. เด็กหญิงอารญา  ธรรพสิทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  สมใจเพ็ง
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงธุวพร  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  สว่างประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรภัทร  บรรเทิงจิตต์
 
1. นางสมร  บุตรไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  โกพัฒน์ตา
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอพอง
2. เด็กหญิงธัญธร  ศิริกำเนิด
3. เด็กหญิงวิกานต์ดา  จันทร์ประเทศ
 
1. นางสุวรรณา  สมัครวงษ์
2. นางสาวชนัญชิดา  โคมเวียน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทองจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   เอมสรรค์
3. เด็กหญิงปทิตตา  แย้มพิกุล
 
1. นางสาวพรศิลป์   แถวไธสง
2. นางสาวกนกวรรณ   มาลี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงพรยมล   โชระเวก
2. เด็กชายพรรษา   คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงพัชชา   โสมชัย
 
1. นางสาวพรศิลป์   แถวไธสง
2. นางสาววาสนา   บุญเรืองรอด
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงสิริบังเอิญ  เคหะจิตต์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจดี
 
1. นายสอิ้ง  พงษ์เผือก
2. นางสาวธัญญรัตน์  ไตรเวทย์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงรุ่งกานต์  กสิผล
3. เด็กหญิงวรรณิภา  เล็กเมฆา
 
1. นายสอิ้ง  พงษ์เผือก
2. นางสาวธัญญรัตน์  ไตรเวทย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมประเสริฐ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิพัดผล
3. เด็กหญิงธิภาภรณ์  แสงอินทร์
 
1. นายปฐมพงศ์  คงสว่าง
2. นายปฐมพงศ์  คงสว่าง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงทัดดาว  ทองกษัตริย์
 
1. นางสุวรรณา  สมัครวงษ์
2. นางสาวสายรุ้ง  กิจโชติช่วง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงมณฑิรา   ลักษณะจินดา
2. เด็กชายศิศิร์กร  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงสุพรรณิกาญณ์  ชันเพ็ชร
 
1. นางสาวจิราพร  เขมา
2. นางสาววัฒนา  อุบลแย้ม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุตรแสงดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมบัติหลาย
3. เด็กหญิงอนงนาฏ  นิติเศรษฐ
 
1. นางสาวยุพา  เศวภีย์
2. นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิระภา  เพียรปุ
2. เด็กหญิงชลดา  ปิ่นทะศิริ
3. เด็กชายต่อ  -
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางพัทยา  มัจฉาฉ่ำ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพรรัตน์
2. เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงสุมิตรา  พุ่มโลลา
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางพัทยา  มัจฉาฉ่ำ
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพัชริดา  ศะศิประภา
2. เด็กชายราชัลย์  จินดาวงษ์
3. เด็กหญิงสุวารี  วีระวรรณ
 
1. นางอรอุมา  ดีหลี
2. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชนานา  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงภาวินี  พลายมี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  รอดเชียงล้ำ
 
1. นางณัฐวดี  อิทธิสาร
2. นางสาวรัชนก  ก่อดิษฐ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กาลพัดชี
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ลาภถาวร
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงสิริยากร  รอดโฉมฉิน
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  พรหมมาพันธุ์
 
1. นางสาวพัชรี  เลิศสมจิตร
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กาลพัดชี
 
1. นางสาวสมใจ  ยอดปราง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1. เด็กชายอนุชิต   แป้นแก้ว
 
1. นายสุรเชษฐ์   ดวงตาแก้ว
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
183 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   นาคเกตุ
2. เด็กชายธนพัฒน์   บุญเจริญ
 
1. นางจารีพร   ตันประเสริฐ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธนากรณ์  พวงเข็มแดง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทบาล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กชายตะวัน  ทองนิล
 
1. นายรัตนพงษ์  สละธงชัย
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กชายอานุภาพ   ปานนุต
 
1. นางสาวอชิรกาญณ์   ดอกไม้
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชะอม 1. เด็กหญิงพชรพร  สมตัว
 
1. นางประภัสสร  บุญขันธ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1. เด็กชายวิศรุต   แย้มวงษ์
 
1. นายธีระพงศ์  ไม้ตะเภา
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายกล้าหาญ  วิจารย์ชัยศรี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชะโด 1. เด็กหญิงญินนา  -
2. เด็กชายทักษ์ดนัย   ดอกกะเบา
3. เด็กหญิงมอญ  -
4. เด็กหญิงวรพรรณ   แก้วเขียว
5. เด็กหญิงสาเพียว  -
 
1. นายกมลชัย  พลายเพ็ชร์
2. นางนลินญา  พลายเพ็ชร์
3. นางสาวกุลศยา  ถาวรวิทยาคม
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายกฤษณะ   โพธิ์อินทร์
2. เด็กชายนที   ใจพุก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาวาทอง
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญกล่อม
2. นางสาวอลิษา  แก่นมะสังข์
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ดาวสุข
2. เด็กชายสิริกร  จันทิมา
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีบัวเผื่อน
 
1. นางพจนาถ  เบ้าจันทร์
2. นางบุษบา  รักนุ้ย
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายบรรหาร  แก้วเถื่อน
2. เด็กชายภานุวัตร  ชินนะ
3. เด็กชายอดิศร  เชิดชู
 
1. นางสาววารินทร์  ครุฑใจกล้า
2. นางสมาพร  แก่นเชื้อชัย
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสตาสุข
2. เด็กชายพงศกร  เทพลักษณ์
3. เด็กชายสันติสุช  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นูมหันต์
2. นางลัดดาวัลย์  เพชรนิล
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพ็ชรัตน์
2. เด็กชายธเนศ  ตาบสกุล
3. เด็กหญิงมลชนก  ศรีเพียงจันทร์
 
1. นางสาวดวงฤดี  แจ้งใจดี
2. นางสาวปัญจนิจ  ชาวสวนแตง
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เอี่ยมแย้ม
2. เด็กชายปภากร  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  ท้าววงษ์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ไหมศรี
2. เด็กชายบวรภัค   กรจันทร์
 
1. นางสาวเกศรา   การะวงษ์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนาดล  ดอกกุหลาบ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ลือกำลัง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เรืองคง
 
1. นางสาวสมปอง  ขุนสอดาศรี
2. นางสาวแสงรุ้ง  เหลี่ยมครุฑ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ไชยขันตรี
2. เด็กชายณัฐภูมิ   ช่างปลื้ม
3. เด็กชายภานุวัฒน์   สุ่นส่าห์
 
1. นางสาวพรศิลป์   แถวไธสง
2. นางขนิษฐา   ทรัพย์สงเคราะห์