เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 20-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศิริกร วุฒิวรรณกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
2 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
3 นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
4 นางวรรณา แก้วกว้าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
5 นางอินทิรา พงษ์นาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
6 นายปรีชา ชวลิตสาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
7 นายสมกิจ ชนินทยุทธวงศ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
8 นายสายัณต์ เฉลยฤกษ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
9 นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
10 นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
11 นายวัลลภ พุ่มระชัฎร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
12 นายสำเนา เปี่ยมดนตรี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
13 นายพนม บุญเหลือ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
14 นายอำนาจ กองกิล่นหอม ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
15 นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อน ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
16 นางทิพวรรณ์ เพชร์ดี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
17 นางปิยาภรณ์ มั่งคั่ง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
18 นายถาวร ลดแสงจันทร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
19 นายสมคิด นารี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
20 นายอนันต์ สุขศรี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
21 นางสาวพนิดา บุญทองขาว ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
22 นางสาวสุวิภา สุวรรณโณ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
23 นางกรองแก้ว แรงเพ็ชร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
24 นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
25 นายณรงค์เดช หมอกเมฆ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
26 นายกษิดิส กระจ่างวุฒิ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
27 นายพิชญ์ภัทร ฉายอรุณ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
28 นายจักรพันธุ์ วิริยะประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
29 นางสาวเกิดศิริ นาคกร ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
30 นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
31 นางสุภณิดา ขาวฟ้า ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
32 นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตร ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
33 นางสาวเอมอร เห็นวัฒนะ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
34 นางสาววัลภา ดวงจันทร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
35 นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
36 นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
37 นายสมพร ทองสีเขียว ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
38 นายสิทธิพร ลำดวล ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
39 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาด ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
40 นายเกียรติชาย แสงทอง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
41 นายกิจติเดช จั่นทอง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
42 นายวรัญญู ชุ่มชื่นดี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
43 นายณรงค์ศักดิ์ ภุมรินทร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
44 นายฉลองชัย เขียวอินทร์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
45 นายศุุภสัณห์ เที่ยงตรง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
46 นางสาวดวงกมล กิจสระสม ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
47 นางสาวอังคณา สะอาดเอี่ยม ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
48 นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรไทย ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
49 นางสาวสิราวรรณ ทารักษ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
50 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
51 นางศิริกร วุฒิวรรณกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
52 นางเกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
53 นางดวงทิพย์ เพชรนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
54 นางสาวแสงทอง ลีสุขสาม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
55 นางธฤษวรรณ คำประดับเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
56 นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
57 นายแผน เอกวิจิตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
58 นายโกเมศ คันธิก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
59 นายณัฐนนท์ แย้มอรุณ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
60 นายวิศิษฐ พิมพิมล ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
61 นายเสกสรรค์ โฆษิตเกษม ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
62 นายวิทยา ชลสุวัฒน์ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
63 นายพิเศษ โพพิศ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
64 นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
65 นายศิพพร สุนทระศานติก ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
66 นายพงษ์ศักดิ์ สารกุล ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
67 นายรุจน์ ถวัลอรรณพ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
68 นายพิษณุ ศรีไหม ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
69 นายประภาส ชวยเชย ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
70 นางกาญจนา ชลสุวัฒน์ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
71 นางพิณฑ์ ไกรแก้ว ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
72 นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
73 นางสาวสุชาดา เจริญโท ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
74 นางสวลี บุตรสิงห์ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
75 นางสาวอัปสร นุชเปลี่ยน ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
76 นางสาวพิมพ์ชนก ซึมกลาง ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระศิลปะ  
77 นายสุวิทย์ อินตะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
78 นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
79 นางสาวกัณหา คงหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
80 นายสุเมท สว่างอารมณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
81 นางสาวฉันทนีย์ ไตรสารศรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
82 นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
83 นางสาวกาญจนา มงค์คลสำโรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
84 นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
85 นางสาวณัฐพร ไชยถา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
86 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
87 นางนงลักษณ์ ยงสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
88 นางสาวณัฐฐินันท์ ธิดาวารีอรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
89 นางสาววิภารัตน์ คนแคล้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
90 นางสาวกิตติญาธร พันทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
91 นายวรรณธนุ วรรณกิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
92 นางสาวมณฑา คชาชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
93 นายสหภัฒน์ เซบล้อมขำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
94 นางสาวอรพิน ศรีเกตุสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
95 นางสาวขนิษฐา แสงโยธี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
96 นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
97 นางสาวดนิตา ศรีภุมมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
98 นางสาวนิรดา จันทฤกษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
99 นายพัฒนากร คำด้วง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
100 นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
101 นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
102 นางสาวนวพัชร์ ชมตา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
103 นางอัจฉรินทร์ คำด้วง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
104 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์อัจฉริยกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
105 นางธัญญาภรณ์ วงศ์อัจฉริยกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
106 นางสาวเกวลิน ตันสกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
107 นางสาวรัตนภรณ์ โพธิ์พันเมฆ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
108 นางสาวรพีแพรว ชาดิษฐ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
109 นางสาวณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
110 นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
111 นางกนกอร สว่างอารมณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
112 นายสถิตชัย สาเทศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
113 นางสาวกฤษณา กล่ำคุ้ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
114 นายธีรัตน์ รัตนาภูผา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
115 นางทิพาพร ชีพนุรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
116 นางพดารัตน์ ธรรมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
117 นางพัทนรินทร์ อินตะวิกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
118 นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
119 นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
120 นางสาวสุปราณี เมฆขจร ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
121 นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
122 นายวัชระ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
123 นางสาวพรพรรณ แสนแปงวัง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
124 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
125 นายอนุวัฒน์ ม่วงมา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
126 นายจเร ฤทธิ์แก้ว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
127 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
128 นางดวงทิพย์ เพชรนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
129 นางสาวเมทินี ตาตะสมิด ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
130 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
131 นางศิริกร วุฒิวรรณกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
132 นางสาวแสงทอง ลีสุขสาม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
133 นางสาวธฤษวรรณ คำประดับเพชร ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)  
134 กมลทิพย์ พุทธจำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันเขตพื้นที่การศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]