สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณา 18 54 31
2 002 โรงเรียนคี่ตี้ 0 0 0
3 003 โรงเรียนทรงกระทียม 1 2 2
4 008 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 5 5 5
5 009 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0
6 010 โรงเรียนบางปลาม้า 5 5 5
7 011 โรงเรียนบางแม่หม้าย 12 29 21
8 013 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 17 31 23
9 151 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 1 5 3
10 152 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 0 0 0
11 014 โรงเรียนบ้านดอนโพ 8 14 10
12 015 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 33 78 41
13 016 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 12 32 18
14 019 โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 2 2 1
15 020 โรงเรียนบ้านรางทอง 3 5 5
16 021 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 10 19 17
17 022 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 11 7
18 023 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 6 4
20 025 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 24 12
21 026 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 21 14
22 027 โรงเรียนบ้านหลักเมตร 0 0 0
23 028 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2 4 3
24 018 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 18 35 22
25 017 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 1 6 1
26 030 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 18 43 30
27 035 โรงเรียนวัดคลองโมง 3 8 5
28 036 โรงเรียนวัดคันทด 1 6 2
29 037 โรงเรียนวัดคูบัว 8 9 9
30 040 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 11 15 14
31 041 โรงเรียนวัดจำปี 1 6 2
32 043 โรงเรียนวัดชีปะขาว 1 1 1
33 042 โรงเรียนวัดช่องลม 21 38 31
34 044 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 2 3 3
35 045 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 3 4 4
36 046 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
37 047 โรงเรียนวัดดอนขาด 0 0 0
38 050 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 3 5 5
39 051 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
40 052 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 1 1 1
41 054 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 0 0 0
42 049 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 6 9 8
43 053 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 9 32 9
44 048 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 2 6 2
45 055 โรงเรียนวัดดารา 5 9 8
46 056 โรงเรียนวัดดาว 5 13 9
47 057 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 2 6 4
48 058 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 3 7 6
49 062 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 3 3 3
50 063 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 8 19 13
51 064 โรงเรียนวัดบางจิก 4 9 7
52 065 โรงเรียนวัดบางเลน 5 16 10
53 066 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1 2 2
54 072 โรงเรียนวัดบึงคา 1 2 2
55 067 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 3 5 4
56 068 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 14 36 19
57 071 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 0 0 0
58 069 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2 2 2
59 070 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 6 3
60 074 โรงเรียนวัดประชุมชน 2 3 3
61 075 โรงเรียนวัดปลายนา 6 6 6
62 076 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 6 15 12
63 079 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 3 11 6
64 077 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 12 25 12
65 078 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 9 15 13
66 085 โรงเรียนวัดพระธาตุ 29 69 49
67 086 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
68 087 โรงเรียนวัดพังม่วง 5 29 11
69 088 โรงเรียนวัดพันตำลึง 0 0 0
70 089 โรงเรียนวัดพิหารแดง 1 3 2
71 095 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 4 19 8
72 094 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 8 15 12
73 096 โรงเรียนวัดยาง 5 16 7
74 097 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 16 27 25
75 098 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13 27 17
76 099 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 3 23 7
77 100 โรงเรียนวัดลาดตาล 9 16 12
78 101 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 2 2 2
79 102 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 2 2 2
80 103 โรงเรียนวัดลานคา 5 13 4
81 104 โรงเรียนวัดลำบัว 8 15 12
82 105 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 4 8 7
83 106 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 38 69 51
84 107 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 11 27 22
85 108 โรงเรียนวัดวังพระนอน 11 18 16
86 110 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 2 3 3
87 109 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 2 4 3
88 111 โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 2 4 2
89 112 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 4 13 7
90 113 โรงเรียนวัดศุขเกษม 1 1 1
91 114 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 4 10 6
92 115 โรงเรียนวัดสระประทุม 16 36 24
93 116 โรงเรียนวัดสวนแตง 16 30 21
94 117 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 7 6
95 118 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 24 48 38
96 119 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 0 0 0
97 120 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 3 7 4
98 121 โรงเรียนวัดสามจุ่น 5 18 10
99 122 โรงเรียนวัดสามทอง 4 6 4
100 123 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 3 8 5
101 124 โรงเรียนวัดสาลี 5 9 6
102 125 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 7 12 10
103 126 โรงเรียนวัดสุขเกษม 10 24 17
104 127 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 3 24 8
105 131 โรงเรียนวัดหนองเพียร 8 15 12
106 132 โรงเรียนวัดหนองโสน 0 0 0
107 133 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 2 6 4
108 134 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 12 35 22
109 136 โรงเรียนวัดองครักษ์ 11 37 19
110 137 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 4 7 4
111 138 โรงเรียนวัดอู่ยา 1 1 0
112 031 โรงเรียนวัดเกาะ 5 25 9
113 034 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 18 13
114 060 โรงเรียนวัดเถรพลาย 3 6 5
115 061 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 2 5 4
116 128 โรงเรียนวัดเสาธง 11 16 13
117 129 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 2 5 4
118 130 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 2 3 3
119 032 โรงเรียนวัดแก้ว 7 10 9
120 038 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 17 38 23
121 039 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 1 1
122 073 โรงเรียนวัดโบสถ์ 7 13 12
123 090 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 3 5 4
124 091 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 3 3 3
125 092 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 7 11 8
126 093 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 6 8 7
127 135 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 3 14 3
128 033 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 12 17 15
129 059 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 5 9 6
130 081 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1 10 1
131 083 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 0 0 0
132 084 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 2 2 2
133 080 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 0 0 0
134 082 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 0 0 0
135 140 โรงเรียนศุภลักษณ์ 8 12 9
136 141 โรงเรียนสหวิทย์ 0 0 0
137 142 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 62 154 98
138 144 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 32 83 41
139 145 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 3 14 3
140 146 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 18 32 23
141 147 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 49 136 83
142 148 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 0 0 0
143 149 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 14 28 16
144 004 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 48 129 69
145 005 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 24 73 31
146 006 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 24 54 31
147 007 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 17 33 29
148 029 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 18 38 26
149 139 โรงเรียนวิทยาศึกษา 0 0 0
150 143 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว 0 0 0
151 150 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 0 0 0
รวม 1116 2552 1621
4173

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]