รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ ศูนย์วิทยาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระหว่าง วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1. เด็กหญิงปวีณา  หมายแม้น
2. เด็กหญิงรัตรวี  วรรณศิลป์
3. เด็กชายเขตโสภณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัฐภัทร  ชำนาญรักษ์
2. นายภูวิสิฎฐ์  ดาราศาสตร์
 
รวม32
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กชายวัชรชัย  แซ่หลิม
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
รวม11
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จีนเจนกิจ
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ศรีคล้ำ
3. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งอุดม
4. เด็กชายญาณวัชร์  เพชรนิล
5. เด็กชายธงชัย  รัศมีโชติ
6. เด็กหญิงนัชชา  เอี่ยมสถิต
7. เด็กหญิงนุชจรีย์  จาตุรัส
8. เด็กหญิงปริยากร  วรรณสกุล
9. เด็กชายพุทธิภูมิ  อยู่กำเนิด
10. เด็กหญิงภัคคพร  รัตนกร
11. เด็กชายภัททวิทย์  สุขเกษม
12. เด็กหญิงภาวินี  ทับทิมทอง
13. เด็กหญิงภาวิภัคค์  ศรีจันทร์น้อย
14. เด็กหญิงวัทนี  ทับทิมทอง
15. เด็กชายวิชชากร  โพธิ์พระ
16. เด็กหญิงศุภกานต์  เที่ยงธรรม
17. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์บัวลีรัตน์
18. เด็กหญิงสุภัททางค์  รัตนกร
19. เด็กหญิงสุวัตถา  เวชศาสตร์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุกใส
 
1. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
2. นายฐิรวัฒน์  อยู่กำเหนิด
3. นางสาวหทัยชนก  เดชอุดม
4. นางสาวนพเกล้า  บุญเมฆ
5. นางคำพร  พรมทอง
6. นางสุธีรา  พาพิมพ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายคชาศักดิ์  เกิดศรี
2. เด็กชายชินพงษ์  บุญรอดน้อย
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ขาวสอาด
4. เด็กชายอานุภาพ  โสภา
5. เด็กชายเด่นชัย  ทัศน์วรณ์
6. เด็กชายเอกภัทร์  วรรณสกุล
 
1. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
2. นางประภัสสร  แต้มดื่ม
3. นางสาวอรพรรณ  ทวิพร
 
รวม269
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นายจักรพันธ์  น่วมเขียว
2. เด็กชายนพดล  มิ่งมา
3. เด็กชายสรศักดิ์  แสงขาว
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
รวม31
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  มิ่งสมร
2. เด็กหญิงผกามาศ  พรมดวงสี
3. เด็กหญิงวาสนา  เปรมประมล
 
1. นางสาวปุณยะฉัตร  ถ้ำกลาง
2. นางสาวณัฐสิริ  นานคงแนบ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทอง
2. เด็กชายนครินทร์  เกิดลมูล
3. เด็กชายพงศกร  คล้ายพงษ์
 
1. นางสาวปุณยะฉัตร  ถ้ำกลาง
2. นางสาวณัฐสิริ  นานคงแนบ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิทยากร  เปรมประมล
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ลีกา
 
1. นางสาวปุณยะฉัตร   ถ้ำกลาง
2. นางสาวณัฐสิริ  นานคงแนบ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนลินี  แก้วพิกุล
2. นายหฤษฏ์  นาคแก้ว
 
1. นางสาวธันวดี  พันธัง
2. นางสาวฐิตินันท์  อัยราน้อย
 
รวม108
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ไฉ่เจียว
 
1. นางสาวขนิษฐา   พยนต์ศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กหญิงมินตรา   ไฉ่เจียว
 
1. นางสาวขนิษฐา   พยนต์ศิริ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวิชุดา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญผ่อง
4. เด็กหญิงอนัญญา   บุญขาว
5. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  สมสกุล
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ไฉ่เจียว
 
1. นายจักรินทร์  สินเจริญ
2. นางสาวชาลินี  สิริรัชดากุลพร
 
รวม84
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายจักริน  สว่างศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันดร
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายอนัญลักษณ์  เลิศฤทธา
 
1. นางสาววรวรรณ  สุภาวงค์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายจีรกร  พรเจริญ
 
1. นางสาวจำลอง  โตเหมือน
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กหญิงขีโรชา  จงชิดกลาง
2. เด็กชายธนภัทร์  เกิดประกอบ
3. เด็กหญิงภาวิตรี  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันดร
2. นางสาววรวรรณ  สุภาวงค์
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายชวัล  หาญวรวงศ์
2. เด็กชายณภัทร  นิลพันธ์
3. เด็กชายศุภกิตกิ์  บุตรเลียบ
 
1. นายสุวิทย์   แสงสุวรรณ
2. นางสาววรวรรณ  สุภาวงค์
 
รวม97
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายปพนวิช  พวงจันทร์
 
1. นางศิวาพร  จตุรพิธโพธิ์ทอง
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  มัธยม
3. เด็กหญิงชนัญญา  ทองถนอม
4. เด็กหญิงญาดา  เสนิราช
5. เด็กหญิงธัญสินี  กาญจนสิทธิ์
6. เด็กหญิงนภัทรสร   มงคลเพชร
7. เด็กหญิงปทุมรัตน์  พร้อมมูล
8. เด็กหญิงปรารถนา  ล้อแก้วมณี
9. เด็กหญิงพิยดา   จันทร์ตา
10. เด็กหญิงวรรณษา  ธรณีสุข
11. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขันนาค
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีมหาดไทย
13. เด็กหญิงสุธิดา  คุ้มวงษา
 
1. นางศิวาพร  จตุรพิธโพธิ์ทอง
2. นางสาวสมฤดี  ถิ่นโพธิ์วงษ์
3. นางสาวพนัชกร  แย้มดวง
4. นายเดชา  พาพิมพ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายเนตร
2. เด็กชายศิลา  ธนานันท์
 
1. นางอุษา  ไวยานิกรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  พิมพา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิทธิประสงค์
2. เด็กหญิงภัทรลดา  พึ่งปรางค์
 
1. นางอุษา  ไวยานิกรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  พิมพา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายธนกร  มีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  มีสวัสดิ์
 
1. นางอุษา  ไวยานิกรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  พิมพา
 
รวม2011
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยทอง
2. เด็กชายวิทูร  สุขสาคร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงศรี
 
1. นายเสกสรร  สวนสำราญ
2. นางนพมล  สวนสำราญ
 
รวม32
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รอดรัศมี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชื่นใจทับ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โฮมภิรมย์
4. เด็กหญิงปลายฝน  ปานวงค์ศา
5. เด็กหญิงพิมพา  ดุษฎี
6. เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด
7. เด็กหญิงสุรินทรา  คำก่อ
8. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  เทียนไชย
 
1. นายอิศรา  เสือพิทักษ์
 
รวม81
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิรักษ์   บุญยังคิด
 
1. นายวรุฒ   บุญประเสริฐ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิรักษ์   บุญยังคิด
 
1. นางบุญชู  รุ่งสุรีย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิรักษ์   บุญยังคิด
 
1. นางบุญชู   รุ่งสุรีย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่ยมเมือง
 
1. นางเขมณิจ  ปิยะประคองศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    บุญยังคิด
 
1. นางบุญชู   รุ่งสุรีย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่ยมเมือง
 
1. นางเขมณิจ  ปิยะประคองศรี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มรรคทรัพย์
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เท้งศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  บุญโช
2. นางอุมาพร  ทำมา
 
รวม88
32 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายยศธร  คำศรี
2. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุธาสินี  เพชรกระจ่าง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภสินมงคลชัย
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรักษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  โดมขุนทด
2. นางสาวหฤทัย  สุขแสง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายธรรมวิทย์  ธนัตถ์วรชัย
2. เด็กชายพนัส  อิ่มลูกอิน
3. เด็กชายภานุพงษ์  วิจิตจำนงค์
4. เด็กหญิงศุทธหทัย  จันทนะโสตถิ์
5. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายยศธร  คำศรี
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายกฤตพจน์   เทียนถวาย
2. เด็กชายกษิดิส  ชื่นอรุณ
3. เด็กชายจักริน  ศรีตุ้มทอง
4. เด็กชายทวิช   หล่อพิมพ์
5. เด็กชายธนภัทร   อกนิษฐ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วกระจ่าง
7. เด็กชายบุญพา   ฉิมนาคป้อม
8. เด็กชายรพีพล  ศรีลารัตน์
9. เด็กชายวัชรพงศ์  จุลบุตร
10. เด็กชายอภิรักษ์   เนียมนรา
11. เด็กชายอิทธิพร  อมรภักดิ์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายชาติพงษ์  แท้รัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์หอม
3. เด็กชายธนรัชต์  ทัศนากร
4. เด็กชายธรรมวิทย์  ธนัตถ์วรชัย
5. เด็กชายปริญญา  เนียมนรา
6. เด็กหญิงผานิตา  ทองแต้ม
7. เด็กชายภานุพงษ์  วิจิตจำนงค์
8. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
9. เด็กชายสิทธิพร  อิ่มแก้ว
10. เด็กชายอชิตะ  ตันจันทร์
11. เด็กชายอภิชาติ  ถีเจริญ
12. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงลลนา  จีนโก๊ว
2. เด็กหญิงศุภรดา  รัตนรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงไตรลักษณ์  เลิศภวศิลป์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เพชรกระจ่าง
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี   อี้สกุล
 
1. นางสาวชัดชรี  เปลี่ยนผึ้ง
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายสุพจน์   ศรีระพุก
 
1. นางสาวสุภรณ์วิมล  บุญศรี
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แถบเงิน
 
1. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังขสูตร
 
1. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศักรสิน
 
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายธนกร  ดีงาม
2. เด็กชายบุญพา  ฉิมนาคป้อม
3. เด็กชายรัชเกษม   แสงอุไร
 
1. นางสาวพชรพรรณ   โดมขุนทด
2. นางสาวชัดชรี  เปลี่ยนผึ้ง
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายยอดณรงค์  ศรีทา
2. เด็กหญิงยุพาพร  ง่วนเซียว
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นายภาณุมาส  ทองวารี
 
รวม4817
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายกรกมล  กำเหนิดอุย
2. เด็กชายนันทพงศ์  ภมร
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางเรณู  บุญบำรุง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายทัชลิต  บุตรดิษฐ
2. เด็กชายไชยยะ  แผนคู้
 
1. นางสาววารุณี  นุตรักษ์
2. นางวรลักษณ์  สนพลาย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  เอี่ยมอิศรา
2. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมอิศรา
 
1. นางสาววารุณี  นุตรักษ์
2. นางวรลักษณ์  สนพลาย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายจักริน  ภมร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สายคง
 
1. นางสาวมัชนก  เนียมพูนทอง
2. นางสาวจินตหรา  อินทร์เงิน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายภาคิน  เจริญสุข
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายสิทธา  สิทธิวงษ์
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอนัญญา  มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนาภา  เอี่ยมอิศรา
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
รวม1212
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  มุสิราช
2. เด็กชายอัครพนธ์  สุริยะ
 
1. นายศุภชัย  เรืองตระกูล
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กอสนาน
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วิไล
3. เด็กหญิงนฤภร  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสัญจิตา  กล้ายประยงค์
2. นางสาวปรัชญ์ณรัตน์  สร้อยศรี
 
รวม53
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เดชกำเหนิด
2. เด็กชายพรชัย  วงษนู
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  แผลงกระโทก
 
1. นายชาลี  ดวงแย้ม
2. นางนภาวรรณ  ศรีพิพัฒน์ฺ
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ปานโศก
3. เด็กหญิงสุภิสสรา  ตันติพิริยะไพบูลย์
 
1. นายชาลี  ดวงแย้ม
2. นางสาวเนตรทราย  แพทย์จะเกร็ง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กหญิงปวริศา  แย้มหนู
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุพราหมณ์ฺ
3. เด็กหญิงศิวนาถ  บัวขาว
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ตันติวิริยะไพบูลย์
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  คชรัตน์
6. เด็กหญิงหญิง  -
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ช่างทอง
2. นางนภาวรรณ  ศรีพิพัฒน์ฺ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  โคตรทอง
 
รวม127
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  เอื้อสกุล
 
1. นางสาวสาระพี  เจริญคำ
 
60 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทองคุ้ม
2. เด็กชายธัชธรรม์ธาร  ดำหมึก
3. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวธิดาพร  เอื้อสกุล
2. นางสาวอังคณา  เชื้อสมุทร
 
61 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปานสระพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จันทร์หงษ์
3. เด็กชายภูมิภัทร   สุวรรณวร
 
1. นางสาวธิดาพร  เอื้อสกุล
2. นางวิมลพรรณ  กล่ำทอง
 
รวม75
62 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กชายพงศกร   ทับทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นอภัย
 
รวม11
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  คูประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สายสุวรรณ
 
1. นางเอื้องอิชยา  สุวรรณน้อย
2. นางสาวสิริกร  ต่ายเล็ก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1. เด็กชายชินกร  เพ็ญสว่าง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชียงสกุล
3. เด็กชายสิทธิกร  ปิ่นแแก้ว
 
1. นางสาวอัมพร  เพ็งแก้ว
 
รวม53
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 1. เด็กชายธีระทัศน์  จตุรพิธโพธิ์ทอง
2. เด็กชายศราวุธ  ทะนะวงศ์
3. เด็กชายไอยการ  คุ้มเจริญ
 
1. นางสาวณัฐิดา   เดชอัคคณัฐ
2. นางสาวชุติมา  รัตนบรรยงค์
 
รวม32
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปวงคำ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสียงอ่อน
3. เด็กหญิงธัญเรศ  พูลผล
4. เด็กหญิงธารตะวัน  ศุภศุกล
5. เด็กหญิงพรชนก  สุขเมือง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาติภูมิ
7. เด็กหญิงสุธิดา  พยัฆศิริ
8. เด็กหญิงสุภาพร  มงคลกลิ่น
9. เด็กหญิงอัยลิษา  มูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงไผ่สีทอง  แสงภู
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอิศวีณ์พร  สมานมิตร
3. นางสาวน้ำเพชร   ปานแสง
 
รวม103
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาวิมล  นิลเล็ก
2. เด็กหญิงศิริพร  ตุลาทอง
3. เด็กชายศิวกร  หน่อทิม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสริฐ
2. นางสาวธัญญรัตน์  รัตนหิรัญ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  บานทจิต
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  มโนเวชพันธ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นางสาวอชิรญาณ์  รอบคอบ
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  มโนเวชพันธ์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัวสดิผล
2. เด็กหญิงนฤชล  แย้มวจี
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุวรรณประทุม
4. เด็กหญิงศรัญยาพร  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงศราวัณ  จันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงศุภนิดา  หลงสวาสดิ์
7. เด็กหญิงสิริธร  สินธุรส
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  บานทจิต
 
1. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
2. นางสาวณัฐรดา  แย้มกาญจนวัฒน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนกนิกานต์  คำควร
2. เด็กหญิงภัศรา  สาคลาไคล
3. เด็กชายสุรัฑฒ์  โตเปี้ยว
4. เด็กหญิงเขมจิรา  ลิ้มอิ่ม
5. เด็กชายเมธัส  รอดคลองตัน
6. เด็กชายไชยวัฒน์  น้อยอำแพง
 
1. นายธนะ  วิสุทธาจาร
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ดัดขุนทด
3. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธัญยพร  อัคบุตร
2. เด็กชายนนทพัฒน์  สำราญวงษ์
3. เด็กชายวรเดช  สายดำ
4. เด็กชายสุธี  สีสด
5. เด็กชายสุพจน์  อังสุโชติ
6. เด็กชายเสกสรร  พรมสอน
7. เด็กชายเสนีย์  ศรีภูมิ
8. เด็กชายไมตรี  รักศาสน์
 
1. นายวันชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
2. นางสาวกฤษณา  แสงสกุล
3. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
รวม2712
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสีวลีพร  กลับสกุล
 
1. นางสาวฉันทนา   อินทรสุนทร
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายธันวา  เทศสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนิภาพร   ประสงค์สุข
3. เด็กชายพงศ์ระพี  เฉียมวิจิตร์
4. เด็กชายศุภโชค  โต๊ะศรีสุข
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  หอมรสระรื่น
 
1. นางสาวเมตตา  พยัฆศิริ
2. นางณิชาภา  จันแดง
 
รวม63
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงพรหมพร  กองทองนอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรคร้อ
2. เด็กหญิงพิยดา  ฤกษ์กระจ่าง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  งามวรัญญู
2. เด็กหญิงปธิณญา  ชมบุญอินทร์
 
1. นางสาวทัณฑิมา  สุขไพบูลย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนดล  นิลน้อย
 
1. นางสาววิติญา  ศรเดช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายสุธี  สังข์ศิริ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริ้วสุขสันต์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงพุทธธิมา  ธัญญาดี
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  บุญเอี่ยม
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริ้วสุขสันต์
 
รวม96
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงกิติพร  นาคทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  จำเริญ
3. เด็กหญิงพรวนา  นาคทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กลัดประเสริฐ
5. เด็กหญิงศุภนิดา  สมภูมิ
 
1. นางสาวสมฤทัย  น่วมสวัสดิ์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายชาญชนม์  ศรีกำเหนิด
2. นายณัฏฐนันท์  คำไชย
3. เด็กชายธนภรณ์  สว่างศรี
4. เด็กชายปาญรวัฐ  สุริยะพันธพงษ์
5. เด็กชายภราดร  สวนน้อย
 
1. นายปิยะนันท์  ขุนทวี
2. นางสาวกัญญาภรณ์  คำโสภา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงนภสร  อินทร์คล้าย
 
1. นางสาวนัทธิยา  ชาภูมี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายการุณพล  จันทร์ปุก
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  บุญอิ่ม
3. เด็กชายปริญญา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอรกัญญา  ช้างหิน
2. นางสาวภทรพร  กล่ำสวัสดิ์
 
85 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  งามแม้น
2. เด็กหญิงสุธารักษ์  มิ่งมงคล
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนลินี  แสงทอง
2. นางสาวสุพัตรา  การมาสม
 
รวม178
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทร์ณรงค์
 
1. นางสาวภรภัทร  โชติภาวริศ
 
รวม11
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายบารมี  อินกับจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญาศิณี  พรหมเจดีย์
3. เด็กชายพิพัฒน์  ขำครุธ
4. เด็กชายรัชชานนท์  เรืองสมบูรณ์
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภาวดี  สุขแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นิลถม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กหญิงพิชญาศิณี  พรหมเจดีย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นิลถม
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายบารมี  อินกับจันทร์
2. เด็กชายปาณชัย  ปี่แก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาศิณี  พรหมเจดีย์
4. เด็กชายราชพฤกษ์  พยนต์ศิริ
5. เด็กชายเขษมศักดิ์  เจริญรัตน์
 
1. นายศุภัช  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  นิลถม
 
รวม126
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชลอจิตร
 
1. นายสมชาย  บุญนิ่ม
2. นางสาววราภรณ์  หิรัญพต
 
รวม22
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิทธิอนุวงศ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  พยัฆวรรณ
3. เด็กหญิงธนาภา  ลัดดาวัลย์
4. เด็กหญิงปริฉัต  สินธ์ภมร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พริ้งเพริศ
 
1. นางสาวณัฐชนก  หลงสวาสดิ์
2. นางสาวสุกัญญา  คล้ำจีน
3. นางสาวสิริวรรณ  ทุมมี
 
93 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ป้านจันทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เปล่งศรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวณัฐชนก  หลงสวาสดิ์
2. นายอติคุณ  บุญจูง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  บัวกรด
2. เด็กหญิงศุภาพร  ทิพย์บำรุง
3. เด็กหญิงสุลีรัตน์  เต็มกระโทก
 
1. นางปัทมา  คล้ำจีน
2. นางสายพิณ  คชรัตน์
 
95 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงศศิธร  เช้าวรรโณ
 
1. นายอติคุณ  บุญจูง
 
รวม138
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงมรกต
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เขียวชอุ่ม
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุ่มพฤกษา
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญหล้า
2. นางสาววัชราภรณ์  กองแสวง
 
รวม32
97 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1. เด็กชายพรลภัส  ศรีใส
 
1. นางสาวกาณต์รวี  ขำสกุล
 
รวม11
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายปกรศักดิ์  สายสุวรรณ
 
1. นายวัชรพล  คงอุดมสิน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายจตุพล  คูประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จามจุรี
 
1. นายวัชรพล  คงอุดมสิน
2. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
 
รวม33
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปวีณา  เนียมหอม
2. เด็กชายมโนพัศ  แซ่ซิ้ม
3. เด็กชายรตินธร  ดิลกภักดีธรรม
 
1. นางสาวปัทมา  ศรีวงศ์รักษ์
2. นางสาวณฐมน  ใจทน
 
รวม32
101 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงซะกีนะห์  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงรินรดา  เหลาะหลง
 
1. นายอภิชาติ  โปร่งใจ
2. นางสาวชุติมา  ภักดีเจริญ
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ขอเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญรุ่ง   คำจันทร์
 
รวม33
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงพลอย
2. เด็กหญิงอารียา  หมันมณี
 
1. นางสาวนารี  รุ่งสันเทียะ
2. นางสาวอัมพวา  ทุมมา
 
รวม22
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณิชชิษา  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
รวม11
105 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กชายวทัญญู  อั้งสุพ่วง
2. เด็กชายวรายุส  เพชรนิล
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สวนทรง
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
2. นางสาวนันทญา  ลิ้มไพบูลย์
 
106 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กหญิงศิริพา  ทองอารมย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่ตั้น
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
2. นางสาวนันทญา  ลิ้มไพบูลย์
 
รวม54
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤตภาส  แสงคง
 
1. นางมยุรี  สุวรรณรัตน์
 
รวม11
108 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ
 
1. นางสาวกฤติญา  คชรัตน์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์
 
1. นางโศภิษฐ์  สุวรรณประเสริฐ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บรรลือเสนาะ
 
1. นางสาวสุภัชญา  ชัยรัตนะเวโรจน์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองโคน
 
1. นางดวงพร  พิณเนียม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หล่อเงิน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรอำนวยผล
3. เด็กหญิงอารยา  ยิ่งเจริญธนา
 
1. นางสาวยุวดี  ฉิมม่วง
2. นางสุรีย์  โรจน์ประดิษฐ์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แนงแหยม
2. เด็กหญิงดลยา  ศรีโพธิ์
3. เด็กหญิงปทิตตา   ทองอุดม
 
1. นางสาวชินรัตน์  กลิ่นหวล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม
 
1. นางสาวรำพึง  ไกรรักษ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกชกร  อู่อ่อน
2. เด็กหญิงแสงตะวัน  เล็กสว่างวงศ์
 
1. นางชนิดา  นิมิศิลป์
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย
 
1. นางบุญญาพร  ตันทพงษ์
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์
2. เด็กชายศุภวัตร  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวศรัณยา  ปานอุรัง
2. นางสาวกนกวรรณ  โชคบรรดาสุข
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช
2. เด็กชายณัฐเจษฎ์   ฝอยทอง
 
1. นายธนวรรธน์   สมบูรณ์
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปริยวิศว์  หวังสุข
 
1. นายธนวรรธน์   สมบูรณ์
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม
2. เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ
3. เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล
 
1. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
2. นายชลทิตย์   พูลทรัพย์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายจิรภาส  นวมทอง
2. เด็กชายธีทัต  โอ่งเคลือบ
3. เด็กชายภูบดี  สันรัตน์
 
1. นางสาวจริญญา  เลขาณุการ
2. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย
2. เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม
 
1. นางอรทัย  บุระมาน
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติ  น้ำทอง
2. เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล
 
1. นางนภารัตน์  หอเจริญ
2. นายประวัติ  หอเจริญ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงศ์ธระ
3. เด็กหญิงชนาภา  วงศาโรจน์
4. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง
5. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ระงับพิศม์
 
1. นางสาวกิติยา  จูเนียม
2. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล
3. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ
4. เด็กหญิงศุทธินี  พัฒนกุลสิริโสภณ
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวโสลดา  ประยงค์พันธ์
2. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันทัชภัคช์  ลีศิริไพศาล
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  อบสุวรรณ
3. เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล
4. เด็กหญิงอธิชา  สมพามา
5. เด็กหญิงไปรยา  นาวิกานนท์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ลาวชัย
2. นางสนธยา  นุชอุดม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกลางปกรณ์  ลี
 
1. นางสนธยา  นุชอุดม
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงอรุณกลม  เจริญศักดิ์
 
1. นายธนา  อุทาพงศ์
2. นางบัญชร   พลพุก
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมวงศา
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์
3. เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว
4. เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นประเสริฐ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมัครค้า
6. เด็กหญิงพรภัสรา  อักษร
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ
8. เด็กหญิงรดา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
9. เด็กหญิงสุริวิภา  วงศ์จินดาบล
10. เด็กหญิงอันนา  ผิวนวล
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
2. นางบัญชร   พลพุก
3. นางชัญญานุช  นาคเฉลิม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิตา  กอศรี
 
1. นายฐิตินนท์  ผุลละศิริ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร   วิศรุตโชติกุล
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กลั่นกลิ่นหอม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกันตภัทร์  วัดศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิตชญา  อินต๊ะสาน
3. เด็กหญิงชมพูนุช  สีน้ำเงิน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิรุฬห์ภูติ
5. เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี
6. เด็กชายภัคอมร  เสือขำ
7. เด็กชายภูริภัทร  โพธิสาร
8. เด็กหญิงภูษณิศา  ภัณฑารักษ์สกุล
9. เด็กชายวงศกร  ธนวิริยาภรณ์
10. เด็กหญิงสรัญญา  วงค์ชัย
 
1. นางสาวกิติยา  จูเนียม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไกรทอง
 
1. นางสาวกนกพร  เทศพันธ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณิชา  เสริมชัยวงศ์
 
1. นางสาวมุทิตา  ทรัพย์ยิ่ง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติยะพรัญชัย
 
1. นางสาวโสลดา  ประยงค์พันธ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพิชามญช์  กิตติศักดิ์นาวิน
 
1. นางสาวปารมี  บัวเผื่อน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์
2. เด็กชายภูดิศ  อนันต์สุขบรรณ
 
1. นางสาวสุจีนันท์  รุจบุญนาศักดิ์
2. MissYang  Lanling
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
2. เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
 
1. นางสาวจินตกาญณ์  สุวรรณสิทธิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยชมภู
3. เด็กหญิงนาราภัทร  งามโสภา
 
1. นายวัสนะ  วีระวัฒน์
2. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง
2. เด็กหญิงนิธินันท์  บุญเก็บทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุจินตาภิรมย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายดนัยณัฐ  ปัญจกุลนาวิน
2. เด็กหญิงรินทร์รดาร์  เล็กสุวรรณ
 
1. นายธนา  อุทาพงศ์
2. นางธิษณามดี  พุกประเสริฐ
 
142 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนกฤต  ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงรัชญาภัทร์  ชัยรัตนะเวโรจน์
3. เด็กหญิงสิริธัญญ์  ฐาปนสมบูรณ์
 
1. นางสาวสายฝน  เอี่ยมสิทธิ์
2. นางสาววรินทร  วีระศิลป์
 
รวม8950
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา
 
1. นางวาริศา  คงพลปาน
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  จำเนียรกาล
 
1. นางสาวประพิน  รัตนโชติ
 
145 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุ่มทับทิม
2. เด็กหญิงพลอยพัชร  ส้มอยู่เย็น
3. เด็กหญิงอรวรา  สีคำ
 
1. นางสาวดวงพร  จิรแพทย์สกุล
2. นายณัฐพล  ตั้งชนะ
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา
 
1. นางสาวจิตรลดา  อ้นวงษา
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง
 
1. นางสาวดวงพร  จิรแพทย์สกุล
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกุลรดา  หัตถาพันธ์
2. เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาน
 
1. นางราศรี  บุญชู
2. นางศิริพงษ์  บุตรดี
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงฌฎาพร  สะอุบล
2. เด็กหญิงณภัทรภรณ์  จิวากานนท์
3. เด็กชายณัฐสุดา  รุ่งวันดี
4. เด็กหญิงนิรชา  ธีระกุล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์พิทักษ์
6. เด็กหญิงสุนันธา  เหมือนประศาสตร์
7. เด็กหญิงอนันตพร  สุขสว่าง
8. เด็กหญิงเบญจา  ปานจินดาสกุล
9. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ยงค์
 
1. นางสาวสุวพร  ทิมพิทักษ์
2. นายเภรินทร์  ริยาพันธ์
3. นางสาวอุษณีษ์  บุญเรือง
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนกฤต  วีระนนท์
2. เด็กหญิงปรวีร์  ถาวรกาย
 
1. นายเภรินทร์  ริยาพันธ์
2. นางสาวอุษณีษ์  บุญเรือง
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงะิดารัตน์  บุญเทียม
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงบุษบง  บุญมานิตย์
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายทิวา  จรูญรุ่ง
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  หุ่นน้อย
3. เด็กหญิงพิขรากร  คงมั่น
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอโณมา  องค์ปรีชา
 
1. นางปิยะธิดา  สุวรรณโรจน์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกฤตยา  มาฆะธรรม
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เอื้อนสะอาด
3. เด็กชายจตุพร  ทัศน้อย
4. เด็กหญิงณัชชารีย์  ทิพย์พงษ์จิตรา
5. เด็กชายณัฏฐพล  เกิดทรัพย์
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงจังหวัด
8. เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ
9. เด็กหญิงธัญรดา  ทองเสงี่ยม
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรัพย์มูล
11. เด็กหญิงนรีศรา  แก้วชมภู
12. เด็กหญิงนันท์นิชา  ขำครุฑ
13. เด็กหญิงบงกช  สุวรรณัง
14. เด็กหญิงบุญยวีย์  ทุ่มนุ่ม
15. เด็กหญิงบุษยกรณ์  ดีชัยยะ
16. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนิล
17. เด็กหญิงปัทมา  ฉิมแพร
18. เด็กหญิงปุณยวีร์  ตู้จินดา
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ
20. เด็กหญิงศศิณี  ศรีสวีสดิ์
21. เด็กหญิงศันสนีย์  พูลโรจน์
22. เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทชื่น
23. เด็กหญิงสรัสรา  ฟูกลิ่น
24. เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง
25. เด็กหญิงอมรดา  บุตโรทัย
26. เด็กหญิงอมิตา  ลูกคำ
27. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมสอาด
28. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง
29. เด็กหญิงเอมิกา  วรรณาวงษ์
 
1. นายอรรถนัย  ชูอรุณ
 
158 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ญสว่าง
2. เด็กหญิงนวพร  ตุ้มน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สกุลเตีย
 
1. นางสาวเรือนขวัญ  เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวธัญญารัตน์  มูลประเสริฐ
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อิ่มเจริญ
 
1. นางสาวขจีจิตร  เทพมะที
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภากร  สิริโพธิประภาณ
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐพล  เต็มเปี่ยม
2. เด็กชายธีรชัย  เมืองแมน
3. เด็กชายธีรพงษ์  บานเย็น
4. เด็กหญิงพรพรรณ  น่วมภู
5. เด็กชายวีรชัย  ธุระกิจ
6. เด็กหญิงศศิธร  วรรณแจ้ง
7. เด็กหญิงศิรประภา  รอดพิทักษ์
 
1. นางสาวอุษณีษ์  บุญเรือง
2. นางสาวสุจิรัสย์  อารักษ์
3. นางปาณิสรา  ปรางงาม
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปฐมพร  ไก่แก้ว
2. เด็กชายปภังกร  แย้มประสงค์
3. เด็กชายภัทรนันท์  วงษ์ไร
 
1. นางวรัตถ์นันท์  ชมภูทิพย์
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนวกร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทับทิม
3. เด็กชายวงศ์สถิต  บัวใหญ่
 
1. นายปฏิคม  สุขานนท์
2. นางสาวพรทิพย์  กอไพศาล
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  น้อยประเสริฐ
2. เด็กชายเมธา  อยู่เทศะ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
รวม7732
165 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงนิศา  สีคำ
 
1. นางธารินี  พยัฆศิริ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงชนัญญา  ดีกระจ่าง
3. เด็กหญิงทัศนา  เครือทราย
4. เด็กหญิงนฤมล  เกร็จจุ
5. เด็กหญิงพรพิมล  เซ็งจูกี่
 
1. นางสาวนัยนา  พยมพฤกษ์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายพัสกร  สุพรรณ
2. เด็กหญิงพิริยกร  ดิษแพ
 
1. นางสาวนัยนา  พยมพฤกษ์
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วทับทิม
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายจตุภัทร   อัมมาร
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงมนธิชา  โถแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงอโนทัย  แสงจำรัส
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  ศรีนาค
2. เด็กชายรัฐพล  ทองเฟื่อง
 
1. นายวรายุทธ  จันสมุทร
2. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายกำพล  จักรฉิม
2. เด็กชายพงศกร  คงสวัสดิ์
3. เด็กชายเกษมสุข  ชื่นจิต
 
1. นายวรายุทธ  จันสมุทร
2. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายจีรภัทร์  เฮ่งดี
2. เด็กชายวรวิชญ์  ธนิกกุล
3. เด็กชายศตวรรษ  สระบัว
 
1. นายวรายุทธ  จันสมุทร
2. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
รวม2013
รวมทั้งหมด497267