สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 51 4 2 0 57
2 เมืองสมุทรสงคราม 43 12 1 4 56
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 22 11 4 5 37
4 ไทยรัฐวิทยา 70 15 1 3 2 19
5 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 13 4 5 4 22
6 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 12 8 4 8 24
7 บ้านคลองสมบูรณ์ 11 6 3 2 20
8 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 11 6 2 3 19
9 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 11 5 5 4 21
10 วัดปากสมุทร 11 3 4 3 18
11 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 10 11 14 2 35
12 วัดธรรมประสิทธิ์ 10 6 2 2 18
13 บ้านตะวันจาก 10 1 2 0 13
14 วัดลาดเป้ง 9 5 4 6 18
15 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 8 3 1 1 12
16 วัดท้ายหาด 8 2 0 1 10
17 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 7 14 3 3 24
18 วัดธรรมาวุธาราม 6 7 1 0 14
19 บ้านคลองบางกก 6 6 2 5 14
20 วัดสาธุชนาราม 6 4 2 5 12
21 ดรุณานุเคราะห์ 6 4 0 2 10
22 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 5 7 2 0 14
23 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 5 6 1 0 12
24 ศาลจ้าวอาม้า 5 4 1 2 10
25 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 5 0 0 0 5
26 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 4 3 2 11
27 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 4 2 1 0 7
28 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 4 1 1 2 6
29 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 4 0 1 0 5
30 วัดธรรมสถิติ์วราราม 3 7 8 4 18
31 วัดศรัทธาธรรม 3 4 3 0 10
32 ล้อมรัก 3 3 3 2 9
33 วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 3 3 2 0 8
34 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 3 0 1 0 4
35 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 2 3 3 1 8
36 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 2 3 2 0 7
37 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 3 0 0 5
38 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 2 2 1 0 5
39 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 2 1 0 2 3
40 บ้านเขตเมือง 2 1 0 1 3
41 ดรุณานุกูล 2 0 0 0 2
42 ถาวรวิทยา 2 0 0 0 2
43 วัดจุฬามณี 2 0 0 0 2
44 วัดบางนางลี่ใหญ่ 1 5 6 0 12
45 วัดสวนแก้ว 1 3 4 1 8
46 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 1 2 4 0 7
47 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 2 3 0 6
48 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 1 2 1 2 4
49 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 2 0 1 3
50 บ้านแพรกหนามแดง 1 1 2 0 4
51 บ้านลาดใหญ่ 1 1 1 0 3
52 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 1 0 0 2
53 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 1 1 0 0 2
54 วัดวรภุมิ 1 1 0 0 2
55 วัดน้อยแสงจันทร์ 1 0 2 0 3
56 วัดคลองโคน 1 0 2 0 3
57 บ้านบางนางลี่ 1 0 1 0 2
58 บ้านฉู่ฉี่ 1 0 1 0 2
59 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 1 0 1 0 2
60 วัดมณีสรรค์ 1 0 1 0 2
61 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 0 1 1
62 กงหลีเจี้ยนหมิน 1 0 0 0 1
63 วัดบางประจันต์ 1 0 0 0 1
64 เอื้อวิทยา 1 0 0 0 1
65 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
66 วัดนางพิมพ์ 1 0 0 0 1
67 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 2 3 3 5
68 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 2 0 0 2
69 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 1 3 1 4
70 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 1 1 0 2
71 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 1 0 2 1
72 บ้านบางบ่อ 0 1 0 1 1
73 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 0 1 0 1
74 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 0 1 0 1
75 วัดบางแคกลาง 0 0 1 0 1
76 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
77 บ้านยายแพง 0 0 0 0 0
78 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 378 206 136 90 720