สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 51 4 2 0 57
2 เมืองสมุทรสงคราม 34 11 1 4 46
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 15 9 4 5 28
4 ไทยรัฐวิทยา 70 15 1 3 2 19
5 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 13 4 5 4 22
6 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 12 8 4 8 24
7 บ้านคลองสมบูรณ์ 11 6 3 2 20
8 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 11 6 2 3 19
9 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 11 5 5 4 21
10 วัดปากสมุทร 11 3 4 3 18
11 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 10 11 14 2 35
12 วัดธรรมประสิทธิ์ 10 6 2 2 18
13 วัดลาดเป้ง 9 5 4 6 18
14 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 8 3 1 1 12
15 วัดท้ายหาด 8 2 0 1 10
16 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 7 13 3 3 23
17 บ้านคลองบางกก 6 6 2 5 14
18 วัดธรรมาวุธาราม 6 6 0 0 12
19 ดรุณานุเคราะห์ 6 4 0 2 10
20 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 5 6 2 0 13
21 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 5 6 1 0 12
22 วัดสาธุชนาราม 5 4 2 5 11
23 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 5 0 0 0 5
24 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 4 3 2 11
25 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 4 2 1 0 7
26 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 4 0 1 2 5
27 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 4 0 1 0 5
28 วัดศรัทธาธรรม 3 4 3 0 10
29 ล้อมรัก 3 3 3 2 9
30 วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 3 3 2 0 8
31 บ้านตะวันจาก 3 1 2 0 6
32 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 3 0 1 0 4
33 ศาลจ้าวอาม้า 2 4 1 2 7
34 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 2 3 3 1 8
35 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 2 3 2 0 7
36 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 3 0 0 5
37 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 2 2 1 0 5
38 บ้านเขตเมือง 2 1 0 1 3
39 ดรุณานุกูล 2 0 0 0 2
40 ถาวรวิทยา 2 0 0 0 2
41 วัดจุฬามณี 2 0 0 0 2
42 วัดธรรมสถิติ์วราราม 1 5 7 4 13
43 วัดบางนางลี่ใหญ่ 1 4 6 0 11
44 วัดสวนแก้ว 1 3 4 1 8
45 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 1 2 4 0 7
46 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 2 3 0 6
47 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 1 2 1 2 4
48 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 2 0 1 3
49 บ้านแพรกหนามแดง 1 1 2 0 4
50 บ้านลาดใหญ่ 1 1 1 0 3
51 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1 1 0 2 2
52 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 1 0 0 2
53 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 1 1 0 0 2
54 วัดวรภุมิ 1 1 0 0 2
55 วัดคลองโคน 1 0 2 0 3
56 บ้านบางนางลี่ 1 0 1 0 2
57 บ้านฉู่ฉี่ 1 0 1 0 2
58 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 1 0 1 0 2
59 วัดมณีสรรค์ 1 0 1 0 2
60 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 0 1 1
61 กงหลีเจี้ยนหมิน 1 0 0 0 1
62 วัดบางประจันต์ 1 0 0 0 1
63 เอื้อวิทยา 1 0 0 0 1
64 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
65 วัดนางพิมพ์ 1 0 0 0 1
66 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 2 3 3 5
67 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 2 0 0 2
68 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 1 3 1 4
69 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 1 1 0 2
70 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 1 0 2 1
71 บ้านบางบ่อ 0 1 0 1 1
72 วัดน้อยแสงจันทร์ 0 0 2 0 2
73 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 0 1 0 1
74 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 0 1 0 1
75 วัดบางแคกลาง 0 0 1 0 1
76 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
77 บ้านยายแพง 0 0 0 0 0
78 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 347 196 134 90 767