เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ ศูนย์วิทยาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระหว่าง วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจิราพร กรกชงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่่การศึกษา
2 นางจิราพร กรกชงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่่การศึกษา
3 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายวัชระ จินตนภคอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายทนง แซมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายทนง แซมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นางสาวสุปราณี ชื่นชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
8 นางวรัญญา เชื้อชูชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)/วัดจันทร์เจริญสุข เจ้าหน้าที่ประสานงาน
9 นางสาวสุปราณี ชื่นชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ประสานงาน
10 นางสาวสุนิษา สุเพ็งคำ ครูโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
11 นางสาวเบญจมาศ นันตะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์วิทยาการภาษาต่างประเทศ
12 นางสาวเบญจมาศ นันตะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์วิทยาการวิทยาศาสตร์
13 นางจิราพร กรกชงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
14 นายอดุลย์ สกุลสมบัติ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดนางพิมพ์ กรรมการ
15 นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธ ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
16 นายอรรถนัย ชูอรุณ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
17 นางสุภาพร มาเจริญ ครูโรงเรียนวัดอมรวดี กรรมการ
18 นายสุมิตร์ เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางประจันต์ กรรมการ
19 นางณัษฐา ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
20 นายอิศรา เสือพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
21 นายลออ พูลสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดลาดเป้ง กรรมการ
22 นายศุภกิจ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม กรรมการ
23 นายนิเวศ เจริญศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
24 นายสุรินทร์ รัตนศิธร ข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
25 นางจิราพร กรกชงาม นัวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
26 นางสาวณฐมน ใจทน ครูโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ กรรมการ
27 นายสินธุ์ธู ลยารมภ์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
28 นายอรรถนัย ชูอรุณ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
29 นางอ้อยใจ นิ่มนวล ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
30 นางสาวอัญชสา ธนเพิ่มพร ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
31 นางสาวโสลดา ประยงค์พันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการ
32 นางสาวณัฐสกุล บุญยศิริ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
33 นางสาวสุจีนันท์ รุจบุญนาศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการ
34 นางฟองทิพย์ สุขมิสา ครูโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ กรรมการ
35 นางสาวทัศนีย์ ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ กรรมการ
36 นายสินธุ์ธู ลยารมภ์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
37 นายอรรถนัย ชูอรุณ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
38 นางอ้อยใจ นิ่มนวล ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
39 นางสาวอัญชสา ธนเพิ่มพร ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
40 นางลักษณา จันทร์ศรี ครูโรงเรียนวัดบางประจันต์ กรรมการ
41 นายพรศักดิ์ บุญบำรุง ครูโรงเรียนวัดดาวโด่ง กรรมการ
42 นางนวพร อาจเอื้อม ครูโรงเรียนวัดโคกเกตุ กรรมการ
43 นายธน ครูโรงเรียนวัดบางน้อย กรรมการ
44 นางณิชาภา จันแดง ครูโรงเรียนวัดปากลัด กรรมการ
45 นางสาวอัญชลี ฉมังหัตถพงศ์ ครูโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข กรรมการ
46 นางกรรณิกา สว่างจิตต์ ครูโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง กรรมการ
47 นายวรพจน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) รองประธานกรรมการ
48 นางนันทวดี เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
49 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ประธานกรรมการ
50 นายสินชัย สินทนชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ประธานกรรมการ
51 นางกาญจนา อาทยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ ประธานกรรมการ
52 นายนิวัช ทองชุม ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการและเลขานุการ
53 นางอนงค์ อรุณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรวดี กรรมการและเลขานุการ
54 นางพิมพ์ผกา พุกประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ กรรมการและเลขานุการ
55 นางสาวภัทราพร ไทยานนท์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
56 นางสาวววรรณพร เพ่ิมโสภา ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
57 นางสุปราณี สุวรรณฉวี ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
58 นางสาวรุ่งรัตน์ อ่องมะลิ ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
59 นางสาวธมกร วิจักษณาธมกร ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
60 นางสาวชุติมา ลือจังพงศ์ ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
61 นางสาวกมลวรรณ สพฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
62 นางสาวพรทิพย์ ผ่องภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
63 นางสาวพวงพยอม สุรพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเกตการาม ฝ่ายอำนวยการ
64 นางชลาลัย กุลทัพ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ฝ่ายอำนวยการ
65 นางณัษฐา ปรียานนท์ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ฝ่ายอำนวยการ
66 นายโชคชัย ทรงนภาวุฒิกุล ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ฝ่ายอำนวยการ
67 นางพรทิพย์ ทรงนาภวุฒิกุล ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ฝ่ายอำนวยการ
68 นางจิราภรณ์ โกลากุล ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ฝ่ายอำนวยการ
69 นางสาวศรีสุภัค กาญจนสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ฝ่ายอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางจิราพร กรกชงาม โทร 0989359295
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]