สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 5 9 6
2 003 โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 1 2 2
3 007 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 17 83 33
4 010 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 20 31 22
5 011 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 25 51 36
6 012 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 2 4 2
7 013 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 16 34 26
8 015 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 13 30 21
9 014 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 0 0 0
10 016 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 2 5 4
11 017 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 2 3 2
12 019 โรงเรียนบ้านยายแพง 1 1 1
13 020 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 5 4
14 022 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 3 5 4
15 021 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 14 34 20
16 009 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 4 5 4
17 018 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 4 8 6
18 031 โรงเรียนวัดคลองโคน 4 9 4
19 032 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
20 034 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 0 0 0
21 035 โรงเรียนวัดจุฬามณี 2 4 3
22 037 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 2 18 2
23 038 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 35 55 44
24 039 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 46 105 61
25 040 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 27 36 35
26 041 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 0 0
27 085 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 8 16 9
28 042 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 1 1
29 043 โรงเรียนวัดท้ายหาด 12 36 22
30 045 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 21 49 29
31 046 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 22 41 25
32 047 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 16 40 21
33 049 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1 1 1
34 048 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 5 6 5
35 050 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 5 20 9
36 051 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 3 4 4
37 053 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 2 4 3
38 055 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 12 15 13
39 054 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 44 106 63
40 056 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1 10 3
41 086 โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 2 22 7
42 052 โรงเรียนวัดบางแคกลาง 1 3 1
43 058 โรงเรียนวัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 0 0 0
44 059 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 8 10 8
45 060 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 2 4 4
46 061 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 0 0 0
47 087 โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 7 14 8
48 062 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 9 11 11
49 063 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 7 13 12
50 064 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 5 12 8
51 065 โรงเรียนวัดปากสมุทร 24 41 27
52 066 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 2 5 4
53 068 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 27 61 42
54 069 โรงเรียนวัดวรภุมิ 2 5 2
55 070 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 11 19 15
56 071 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 12 32 20
57 072 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 9 14 13
58 073 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 17 45 31
59 074 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 15 17 14
60 076 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 27 57 43
61 027 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 5 17 9
62 030 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 9 9 9
63 036 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 7 9 7
64 044 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 24 70 44
65 075 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 8 21 13
66 088 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 8 16 10
67 029 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 8 11 8
68 033 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 41 64 59
69 067 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 4 5 5
70 078 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 13 20 16
71 079 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 3 4 4
72 082 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 7 12 8
73 083 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 57 133 81
74 024 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 63 171 89
75 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 21 43 24
76 001 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 1 2 1
77 004 โรงเรียนดรุณานุกูล 2 2 2
78 005 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 12 28 13
79 006 โรงเรียนถาวรวิทยา 2 6 4
80 023 โรงเรียนประกอบวิทยา 0 0 0
81 026 โรงเรียนล้อมรัก 11 25 17
82 025 โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง 0 0 0
83 077 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 4 4 4
84 080 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 4 6 5
85 081 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1 2 1
86 084 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1 10 3
รวม 903 1961 1256
3217

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางจิราพร กรกชงาม โทร 0989359295
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]