แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 57 51 89.47% 4 7.02% 2 3.51% 0 0% 57
2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 63 43 71.67% 12 20% 1 1.67% 4 6.67% 60
3 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 46 22 52.38% 11 26.19% 4 9.52% 5 11.9% 42
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 21 15 71.43% 1 4.76% 3 14.29% 2 9.52% 21
5 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 44 13 50% 4 15.38% 5 19.23% 4 15.38% 26
6 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 35 12 37.5% 8 25% 4 12.5% 8 25% 32
7 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 25 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
8 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 24 11 50% 6 27.27% 2 9.09% 3 13.64% 22
9 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 27 11 44% 5 20% 5 20% 4 16% 25
10 โรงเรียนวัดปากสมุทร 24 11 52.38% 3 14.29% 4 19.05% 3 14.29% 21
11 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 41 10 27.03% 11 29.73% 14 37.84% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 21 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
13 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
14 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 27 9 37.5% 5 20.83% 4 16.67% 6 25% 24
15 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนวัดท้ายหาด 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 27 7 25.93% 14 51.85% 3 11.11% 3 11.11% 27
18 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 16 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 20 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
20 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 17 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
21 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
22 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 16 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
25 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 17 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
29 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
30 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 22 3 13.64% 7 31.82% 8 36.36% 4 18.18% 22
31 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 11 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
32 โรงเรียนล้อมรัก 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
35 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
37 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 9 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
40 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
41 โรงเรียนดรุณานุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนถาวรวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนวัดจุฬามณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 12 1 8.33% 5 41.67% 6 50% 0 0% 12
45 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
48 โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
49 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
50 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวัดวรภุมิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดคลองโคน 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
62 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 8 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
68 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 8 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
70 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 15 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
72 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดบางแคกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
77 โรงเรียนบ้านยายแพง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
78 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางจิราพร กรกชงาม โทร 0989359295
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]