รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงปพิชญา  ประสงค์รุ่งสว่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  ปานบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุณยวานิชกุล
 
1. นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงณีรนุช  แซ่ลี
 
1. นางสุวรรณี   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธนภัทร  รณที
 
1. นางจันทร์ฉาย  ด้วงนคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกิตติมา  สีใจ
 
1. นางสมพิศ  อินทุมาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน
 
1. นางลัดดา  คำวิจิตร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงพรธิดา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  หมอโอสถ
 
1. นางอุไรวรรณ  ปานบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางรัชนีกร  กลิ่นขจร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภ้คจิราภรณ์   ด้วงสวัสดิ์
 
1. นางสาววชิราพรรณ   คล้ายลักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา
2. เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงรัชตา  ศรีสุข
 
1. นางสาวมาศสุภา  เฉยรอด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงนาฏนารี  สามสี
2. เด็กหญิงวิภาสิณี  ชูชีพ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ยิ้มยวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  เทียบรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  ใจมั่น
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เมืองสว่าง
3. เด็กหญิงสุวรรณวิษา  อบกลิ่น
 
1. นางสาวสุทิสา  กันฑาบุญ
2. นางสาวพรหมพัฒน์ชา  ธรรมกรณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงอัญมณี  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวอรนภา  มงคลไวย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คลังเงิน
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทร์โย
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
2. นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น
2. เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี
 
1. นางสาวปิญาลักษณ์  หาญกาญจนสุวัฒน์
2. นางเบญจพร  โกลากุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  รอดพูล
2. เด็กชายวิชยุตม์  อินหอม
 
1. นางสาวมลดบ  อินทร์ฉาย
2. นางสาวจันทิพย์  พันธ์แก่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงศ์
 
1. นางศรีเรือน  ยิ้มย่อง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ
 
1. นางวัฒนา  มะลาศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายภูผา  สันทัด
 
1. นายธนรัตน์  พยัคฆะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์
2. เด็กชายภูดิษ  ชลกุลจนา
3. เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช
 
1. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
2. นางสาวชาลิสา  รอดวิจิตร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรุดเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  คุ้มกาย
3. เด็กหญิงภาพพิมพ์  โพธิ์พ่วง
 
1. นายนพกร  ทองใส
2. นางสาวสุมิตรา  พราหมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 1. เด็กหญิงการวตรี   รัตนอำภา
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ชั่งบรรจง
3. เด็กหญิงสุภาพร  สินทร
 
1. นางสาวสุทารัตน์   เงินคล
2. นางพัฒนียา   ภักดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชัยธรา  วันทนทวี
2. เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช
 
1. นางสาวณัฐิกานต์  รักนาค
2. นางวรรณวิมล  อมรประสิทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายภัทรพล  กาญจนเมธีวงค์
2. เด็กหญิงยลลดา  ไม้พรต
 
1. นางสาวพนิดา  เจริญสุขมั่งมี
2. นางวลีพร  ทูปคันโธ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล
 
1. นางนันทนา  ปักโคทานัง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
 
1. นายราเชนทร์  มาแย้ม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนแผน
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
2. เด็กชายวีระภัทร  สาระสิงห์
 
1. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
2. นางสาวชาลิสา  รอดวิจิตร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  จันทับหลวง
2. เด็กชายรุ่งภพ  แนวถาวร
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  เงินคล
2. นายสมศักดิ์  คุ้มเขต
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระนาม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวกชกร  จีนเท่ห์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์
2. เด็กชายวิชญะ  จิระจักรวัฒนา
3. เด็กหญิงศศิรดา  นาคทอง
 
1. นายประณต  อินเจ๊ก
2. นางสาววันดี  สุขนาค
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายธีรภัทร  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงนารินทิพย์  ประภาสวัติ
3. เด็กหญิงปวิตรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
2. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณสกุล
2. เด็กหญิงรวิสรา  สังสอาด
3. เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา
 
1. นางรุ่งนภา  สังสอาด
2. นางอังคณาพร  เรืองสุทธิ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษณาลี   กลั่นกลิ่น
2. เด็กหญิงวิสสุตา  แย้มสาคร
3. เด็กหญิงศิรินภา   พ่วงฉวี
 
1. นางสาวกฤษติกานต์   สุตา
2. นางสาวปนัดดา   ศรีสวัสดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน   ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   หนุมาร
3. เด็กหญิงณิชากร   แก้วทอง
 
1. นางสาวสุรีย์ฉาย  สบาย
2. นางอังคณาพร  เรืองสุทธิ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพสชนัน  สีกุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสิริกร  ธรรมสอาด
 
1. นางทิฆัมพร  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 1. เด็กชายจุลจักร  เช้าโต
2. นายสิทธิพงษ์  ไวว่อง
3. นายเจษฎา  จันทร์เกิด
 
1. นางภาวนา   อินทร์จันทร์ดี
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ผาสุข
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายมงคล  วงษ์พานิช
 
1. นายนำไทย  ชมภูเจริญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จอมจะโป๊ะ
2. เด็กชายอุทิศ  พยุงดี
 
1. นางสาวปวีณา   จุลลเกษตร์
2. นางสาวกฤษติกานต์  สุตา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กชายพงษ์อมร  ใยน้อย
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  เดชมา
 
1. นายมานพ  เทียนทองดี
2. นางสาวพัชรี  ปั้นเกตุ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 1. เด็กชายรัชตะ  แตงงาม
2. เด็กชายอภิสิษฐ  รุ่งเรือง
 
1. นายประเสริฐ  มุขแจ้ง
2. นายณัฐชยา  กุลกุศล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญผล
2. เด็กชายภิญโญ  อินพักทัน
 
1. นายสำราญ  นุ่มสวัสดิ์
2. นายชาญ  ธงชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงภาณิศา  กุนชะโร
2. เด็กชายศักดา   จวงถาวร
 
1. นายมงคล   แว่นไธสง
2. นางสาวชนิดาภา   เชื้อปุย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุนันท์  ประเสริฐอินทร์
2. เด็กชายเจริญชัย  ยาทิพย์
 
1. นางสาวอโณทัย  นันทสุนทร
2. นางสาวสิริรัตน์  เกตุก้าน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานิศา  ศรีจันทร์ทองศิริ
2. เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวนสุข
3. เด็กหญิงวีริสา  ชนะถาวราลักษณ์
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิต
5. เด็กหญิงศุภัสสรา  โสสารี
 
1. นายทรงธรรม  ชัยรัตน์
2. นางสาวสร้อยทิพย์   นิลทับ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิสา  อินทร์บุญพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ร้อยแก้ว
3. เด็กชายนรวีร์  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์รัศมี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พงศ์จันทร์
 
1. นายลัทธิ  ใจเพียร
2. นายภากร  ใจเพียร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 1. นางสาวกณภัทร  ล้อมลาย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสนาผัน
3. นายศุภชัย  สุขม่วง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุมพรณ์
5. เด็กหญิงอนันตญา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  ผาสุข
2. นางพิไลพร  ประเสริฐ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชัยวัช  บุตรอ่อน
2. เด็กชายธีรภัทร์  ภู่ชัย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บัวทอง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทาสอนพันธ์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  อินทเกษร
 
1. นางไพรินทร์  มูลหญ้าแพรก
2. นางสาวนภาพร  ชูทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  เบ็ญมาศ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  หีบเงิน
3. เด็กหญิงพณิตตา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวริษา  หอมชื่น
5. เด็กหญิงศิรดา  ทิ้งชั่ว
 
1. นางเฉลิมศรี  คำอยู่
2. นางเฉลย  เมืองสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีภุชงค์
4. เด็กหญิงเจริญรักษ์  อินวกูล
5. เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ
 
1. นายธนาพล  กุลกุศล
2. นางมาลิน  จำสนอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายจักรี  เรืองงาม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชื่นตา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นตา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  พงษ์พานิช
5. เด็กหญิงอริสรา  อยู่สุข
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงอภิรตา  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวสุริยา  นัสดา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาเอก
 
1. นางสาวสุธารัตน์  จั่นหนู
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทัพเพ็ง
 
1. นายไพโรจน์  เกิดมงคล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 1. เด็กชายกฤษณะ  คงรำพึง
2. เด็กหญิงปภัสสร  ขรรค์สร
 
1. นางสาวนันตา  บรรณวรรณ
2. นางปรานี  ศรีงาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 1. เด็กชายพุฒิพร  เชื้อผู้ดี
2. เด็กหญิงวรนิต  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวมัทพาธา  วรฉัตร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  กล่อมวงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  สอนมณี
 
1. นางสาวพนิดา  เจริญสุขมั่งมี
2. นายอัษฎาวุธ  เรืองสุข
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกาญพิชา  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  เอี่ยมชัย
3. เด็กหญิงปิยพร  แก้วฉ่ำ
4. เด็กหญิงภัททิยา  ดีแท้
5. เด็กหญิงภิญญดา  รักตะวัต
6. เด็กหญิงรัตน์ติกาญ  เชื้อวงศ์
7. เด็กหญิงศศิธร  คำภาอินทร์
8. เด็กหญิงสุธาสินี  สมทอง
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สำเภายนต์
10. เด็กหญิงเมษา  เอมสอาด
 
1. นายนิติพันธ์  นันทศรี
2. นางสาวภารณี  เสวตวิหารี
3. นางสาววัลลี  ชื่นเอี่ยม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจับ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงชาลิสา   ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงณัชชา   นาคสุขวิเศษ
4. เด็กหญิงดารภา   วิเชียรรัตน์
5. เด็กหญิงปภาวดี   ทองสา
6. เด็กหญิงปิญาภรณ์   สมอยู่
7. เด็กหญิงปิยธิดา   เชื้อนิล
8. เด็กหญิงพรพิมล   พุทธรักษา
9. เด็กหญิงสุพาณี   ผมเหมาะ
10. เด็กหญิงแก้วผการัตน์   เมืองศริ
 
1. นางสาวพรพิมล   สอนรอด
2. นางสาวร่มฉัตร   รุ่งกำจัด
3. นางสาวณัฎฐ์ภณิศชา  โพลงเงิน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงชลิตา  ยังแช่ม
2. เด็กหญิงณัชชา  ทับทอง
3. เด็กหญิงณัฎฐา  ไกรสีห์กาจ
4. เด็กหญิงธิติมา  น้อยอู๊ด
5. เด็กหญิงพรนภา  จากิจ
6. เด็กหญิงลิเวอร์พูล  กลั่นสกุล
7. เด็กหญิงวรรณสตรี  พวงเงิน
8. เด็กหญิงวาสนา  ศรีไพร
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองระเริง
10. เด็กชายอิทธิพล  ศรีชมพู
 
1. นางอารัตน์  ยี่สุ่น
2. นายวีรพันธ์  แก้วพลายงาม
3. นายวิทยา  เอมพันธ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กชายรติบดี   สีนารักษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์   แซ่ตั้ง
 
1. นายนัฏฐสิทธิ์   ศรีเผือก
2. นายปุณยวีร์  บุญนาค
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ด้วงนุ้ย
2. เด็กหญิงวีรยา  คุ้มกัน
 
1. นางเฉลิมศรี  มั่นทัพ
2. นายอวยพร  กลิ่นสุคนธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงภิญญดา  เครือแก้ว
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุทิพย์
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายธนธรณ์  เถื่อนม่วง
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก่นจ้าย
 
1. นางทิพรัตน์  บุญฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายสิทธิกร  สังหรณ์
 
1. นายสมเกียรติ   เพ็ชร์ไทย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายพัสกร  ศรีพันผ่อง
 
1. นางสาววราภรณ์  เชาว์ธรรม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงวัชติยา  แฉ่งฉวี
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงชลณิชา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธนัชชา  มินิ
 
1. นางสาวเบ็ญจพร  ประเสริฐผล
2. นางสุวิมล  พวงกุหลาบ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงปรัชญาณีย์  ดีสกุล
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  โชติกาญจนเรือง
 
1. นางสุภาพร  เสริมศรี
2. นางสาวณัฐนันท์  พูลเพิ่ม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงชนัดดา  อินทิม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูลพร
 
1. นางสุภาพร  เสริมศรี
2. นางสาวสุธิดา  สิงห์ทอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กชายชินวัตร   นกเขียว
 
1. นายวรวุฒิ   วชิรกำชัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายธีรัตน์  พันธุ์วงษ์
2. เด็กชายนวพล  นาราช
3. เด็กชายวิรินยา  อ่วมอำภา
 
1. นางสาวนฤมล  นุชอยู่
2. นางสาววราภรณ์  เชาว์ธรรม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  วระพิมรัตน์
2. เด็กชายศุภโชค  ยงยุทธ
3. เด็กชายอิสระ  กรีคงคา
 
1. นางจันทรา  แฟงด้วง
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายนพดล  อ่อนน้อย
2. เด็กชายรัตนชัย  อ่อนนาต
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ฟักหอม
 
1. นายชัยสิทธิ์  สินโน
2. นายเจ็ดทะนาน  นาคประสม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วกรรมพฤกษ์
 
1. นายชุมพล  แรงเพ็ชร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายณัฐวัตร  อ่อนดีกุล
 
1. นางสาวปราณี  คำนัน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์ปา
 
1. นางปณิตา  สายเนตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
 
1. นางสาวปราณี  คำนัน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอางค์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ
 
1. นางพุทธ์ศิริ  ชูชื่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนริศรา  ดีสุข
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  ประยงค์หอม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. เด็กชายจักรพงษ์  เงินคง
3. เด็กชายชิษณุชา  ภุมมา
4. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
5. เด็กชายธนทัต  หอมแสง
6. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วกรรมพฤกษ์
7. เด็กชายภัทรพล  มีคุณ
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  พูลทรัพย์
9. เด็กหญิงหิรัญยา  แก้วดวงตา
 
1. นางสาวปราณี  คำนัน
2. นายชุมพล  แรงเพ็ชร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
2. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
3. เด็กชายนนทกร  ชูโฉมศรี
4. เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์เปลี่ยนสี
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  ม่วงกล่ำ
6. เด็กชายภูวนัย  น้ำทรัพย์
7. เด็กชายยิเฉิง  เฉิน
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  เรือนงาม
9. เด็กชายวีระพล  ธงชัยพันธ์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญธรรม
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองปุสสะ
12. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
13. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เปลี่ยนสี
14. เด็กชายอธิคุณ  ทองประทีป
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยชน
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางจุฑาทิพย์  ปาลพันธ์
3. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
4. นางสาวศิริพร  เทียบเทียม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายนิติภูมิ  โตบุญเรือง
 
1. นายมิตชัย  ใจชอบ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายสุชรัตน์  ยอดโต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์ชัย  นิ่มมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศลิษา  สืบสาย
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ภู่ชัย
 
1. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายธนากร   กองแก้ว
 
1. นางนิภา   ศรีทรง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  แก้วคง
 
1. นายอธิบดี  อินทุกรรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา   ไทยมานิตย์
 
1. นายประสาร   รุ่งแสง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต
 
1. นางรุ่งนภา  สังสอาด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายพิรุณชัย  เปียสงวน
 
1. นางรำเพย  ปานบุญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศรุตยา  ยิ้มเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์แสง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  ผ่องใส
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางวรรณดี  ไข่สิงห์ทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายพีรเดช  ไชยสถิตย์คุณ
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงพรชนก  ละมูลน้อย
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกัลยา  เกตุพันธ์
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวเงิน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นสุด
3. เด็กชายคมสัน  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
5. เด็กหญิงจิราวัลย์  ตระกูลใจดี
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญประคอง
7. เด็กหญิงชนินาถ  นิลวงศ์
8. เด็กหญิงชลิดา  น้ำสุวรรณ
9. เด็กหญิงชุมพูนุช  น้อยแดง
10. เด็กหญิงณพัฒษร  เทียนเถื่อน
11. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บวกสันเทียะ
12. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญผาสุข
13. เด็กหญิงธนภรณ์  สอาดนวม
14. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสะอาด
15. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์โสภณ
16. เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ
17. เด็กหญิงนันทนัช  ภักดี
18. เด็กหญิงนิภรดา  สุ่มสาย
19. เด็กหญิงปรียาภัทร  หาญศิริชัย
20. เด็กหญิงปาณิศา  แสงเทียนมงคล
21. เด็กหญิงพาฝัน  สินสังข์
22. เด็กหญิงพิชานันท์  ฤทธิ์ชัย
23. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ฤทธิ์นุช
24. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเทียน
25. เด็กหญิงวรัญญา  แดงลบ
26. เด็กหญิงวรัญญา  มณีโชติ
27. เด็กหญิงวริศรา  บุญผาสุข
28. เด็กหญิงวริศรา  พิณหอม
29. เด็กหญิงวีริสา  ปอสิริโภคา
30. เด็กหญิงศศิวิมล  ตาลเวช
31. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคชัย
32. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยิ้มภูผา
33. เด็กชายศุภโชค  ไผ่พันโฉม
34. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สายสวิง
35. เด็กหญิงสุชาดา  รัชตพรพงศ์
36. เด็กหญิงสุธัญญา  จรบำรุง
37. เด็กหญิงสุภัทรา  วัฒนอ่ำ
38. เด็กหญิงอาภัสราภรณ์  ไผ่ชู
39. เด็กหญิงอิศรา  โพธิ์ทอง
40. เด็กหญิงเพชรนรินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายฐิติพงศ์  คุ้มครอง
2. นางกฤษณา  ทิชินพงศ์
3. นางสายพิน  โพธิ์กัน
4. นางรัชนียา  แก้ววิเชียร
5. นางสาวเพ็ญศรี  พึ่งศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กชายกันทรากร   เฉยดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จรุงพันธุ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   อิ่มใจ
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   บรรจง
5. เด็กชายธนวัตร   พ่วงพุ่ม
6. เด็กชายวีรภัทร   พงษ์ทองเจริญ
7. เด็กชายสิรภพ   เฉยดิษฐ์
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์   พุทธสงกรานต์
9. เด็กหญิงอินทิรา   อินทวารี
10. เด็กชายเชาวนนท์   เหี้ยมจ่าง
 
1. นางสาวพัชรีย์   สนธิ
2. นางดาราณี   ถึงนาค
3. นางสาวสุจิตรา   ตื้อมี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงกรรณ์ณิกา  ด้วงนคร
2. เด็กหญิงจารุณี  จีนวงษ์
3. เด็กชายธนาธิป  ศรีนาค
4. เด็กชายธีรภัทร  ทรัพย์คง
5. เด็กชายนพชัย  เฉียบแหลม
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ช่วยพิทักษ์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  แพร่หลาย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานสุนทร
9. เด็กชายอโนชา  แม้นพวก
10. เด็กชายโยธิน  นาคนัตร์
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
2. นายวีระ  เมืองรามัญ
3. นางกนกพร  คงธนธีระบวร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คุ้มชะนุด
2. เด็กหญิงคณิตา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เขียวน้อย
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  มากเจริญ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณเกตุ
6. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งดี
 
1. นางประสบสุข  จันทร์งาม
2. นางสาววธู  เตียศรีพัฒนสุข
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ละอองเอก
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชัยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณโรบล  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พึ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนารา  ทองชะโชติ
6. นางสาวปฐมพร  พันธ์ใจธรรม
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุฒิวิบูลย์พล
8. เด็กชายพิตรพิบูล  พรหมเผือก
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายพันธ์วรา
10. นางสาวลลิตา  คุ้มวงค์
11. เด็กหญิงวิธิดา  ศรีประเสริฐ
12. เด็กชายศุภกิตติ์  บรรดิจ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่เบิก
14. เด็กหญิงสุภัสสร  ปิยะปัญญาพงษ์
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองเขียว
16. เด็กชายเตชิสรณ์  รอดอ่อน
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวนฤมล  เพ็ชรพูล
3. นางเกสร  เพ็ชรไทย
4. นางสาวณิรัชญา  ถนอมไทย
5. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิณี  ปานสน
2. เด็กชายทัตธน   อินโต
3. เด็กชายธนโชติ   ติ้วสุวรรณบวร
4. เด็กชายพรหมมาศ   สวนขำ
5. เด็กชายยศกร   แย้มสาคร
 
1. นางสาวศรีนวล   พันฮวบ
2. นางสาว เนตรนภิศ  น้อยทิม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สายนาค
 
1. นางสาวปิญาลักษณ์  หาญกาญจนสุวัฒน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  กลัดสุข
 
1. นางสาวพรรณิภา  มาสนุพงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กหญิงณัฐธิรา  วัลลา
 
1. นางเครือวิล  กลับดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว
 
1. นางสาวนภษร  ใจสมบุญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุริสา  ปลีแย้ม
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์
 
1. นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  หงษ์อ่อน
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำมาก
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตึกราชา 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญนาค
2. เด็กหญิงสุดาพร  บุนนาค
 
1. นางภัทรพร  มงคลพิทักษ์กุล
2. นายเพิ่มศักดิ์  บัวรักษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ทองเรือง
2. เด็กชายพิษณุพงษ์  เพิ่มเติม
 
1. นางสาวกรรณิกา  วันทูล
2. นางเพ็ญศรี  ทองน้อย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองหอม
2. เด็กหญิงวิภาวี  ขันทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำมาก
2. นางสาวศริษา  จิตศรีพิทักษ์เลิศ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายธนภัทร  ชุลีวรรณ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายศักดินนท์  สุดสว่าง
4. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองขาว
5. เด็กชายศุภัทร  เพ็ชรรักษ์
6. เด็กชายอนุชา  พันธ์ฮวบ
 
1. นางปราณ๊  ตาระกา
2. นางสาวอรัญญา  เมฆโต
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤษณ์  อะฏะวินทร์
2. เด็กชายกวินทร์  ชัยบูรณ์
3. เด็กชายกันตพงษ์  สุขทอง
4. เด็กชายณฐพงค์  บาลี
5. เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา
6. เด็กชายเมธัส  รมณีย์
 
1. นายธนาพล   กุลกุศล
2. นางบุหงา  สุขประเสริฐ
3. นายจงกล  ต่ายธานี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กชายคชินทร์   พูนสนาม
2. เด็กชายจิรพัส   ศรีวาฤทธิ์
3. เด็กชายชำนาญ   ชมชื่น
4. เด็กชายดนุพล   เบ็ญจรัตน์
5. เด็กชายธรณินทร์   งามพัด
6. เด็กชายธรรมรัตน์   นาคทอง
7. เด็กชายสุรศิษฐ์   โตรอด
8. เด็กชายอานนท์   จับใจ
 
1. นายนพดล   แก้ววิเชียร
2. นายเมธา   สุระจิตร
3. นางสาวสุจิตรา   ตื้อมี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงธนสิริ  คอนแหยม
2. เด็กหญิงปภาดา  อินอำนวย
3. เด็กชายพัฐราวดี  น่วมจิตร
4. เด็กหญิงพันธ์รัตน์  ตังคนาพรชัย
5. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสวน
6. เด็กหญิงภควดี  น่วมจิตร
7. เด็กชายอรัญ  สุขสมกิจ
8. เด็กชายอัคธสิทธิ์  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย
10. เด็กหญิงเบญจพร  บุบผา
 
1. นางสาวกัญญณัฏฐ์  นถทุกข์
2. นางกาญจนา  เลิศดี
3. นายปิยะพงษ์  จินะ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงชลดา  เยือกเย็น
2. เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์ปลัด
3. เด็กชายชัยเดช  แสงอิน
4. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นสกุล
5. เด็กชายพุฒินาท  นาคพนม
6. เด็กหญิงวณิชชา  ศรีบุปผา
7. เด็กหญิงวรรณวิลัย  ภู่ชัย
8. เด็กหญิงอรอนงค์  เทียมจัน
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  พลับอินทร์
 
1. นางสุอัญญา  กล้าเอี่ยม
2. นางสาวศิริภา  สุขรัตน์
3. นางสาวนันท์ธีรา  ดีปัญญา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงมุกรวี  ขุนทอง
2. เด็กหญิงศิรามล  ยางไชย
3. เด็กหญิงเพลงวดี  โบแบน
 
1. นางสาวช่อลัดดา  กลิ่นประทุม
2. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขจูน  ดีเลิศ
2. เด็กชายธีรพันธ์  พันธ์ผูก
3. เด็กหญิงอัญณา  รอดทุ่ง
 
1. นางจิตตานันท์  ทองคมขำ
2. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  เซ็งหลี
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ธนะวัฒน์
 
1. นางสาวช่อลัดดา  กลิ่นประทุม
2. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินกลม
2. เด็กหญิงสิริพร  โฉมเรือง
3. เด็กหญิงเทียนหอม  บุญนา
 
1. นางอารมย์  วงศ์สกุลเกียรติ
2. นางสาวสุภาภัณฑ์  บุญประเสริฐ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิวรรณ์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นายไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงณัฐธินี  สุขพูน
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีตะระโส
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทดแทน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายนพพร  เทียนมงคล
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จิตร์บำรุง
 
1. นางสาวสุมาลี  อ่วมวิไลย
2. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
 
1. นางอุษณีย์  จันทรวิลักษณ์
2. นายพงค์สันต์  เที่ยงธรรม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายอิทธิกร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  พึ่งอ่อน
 
1. นายธงชัย  มาลัย
2. นางบุญรษา  ถ้ำทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงธนัชพร  เหมือนศรี
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  สว่างภพ
 
1. นางสาวอาลิตา  หงษ์สา
2. นางสาวพรทิพย์  คงมะลายู
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงสริตา  เอี่ยมยิ่ง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชูช่วย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใจเที่ยง
2. นางสาวชมพูนุท  กลิ่นสุคนธ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวิภาพร  วริณชวิษฐา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทิมทอง
2. นายเกริกชัย  อุทัย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายทศพร  งามเลิศ
2. เด็กชายธนชัย  ใสแสง
 
1. นายสุขสันต์  เประยะโพธิ์เดช
2. นางสมบัติ  เประยะโพธิ์เดช
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชินพงษ์  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายพีรพงศ์  กลับดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทิมทอง
2. นายเกริกชัย  อุทัย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โปร่งปาน
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เมืองสว่าง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใจเที่ยง
2. นางสาวชมพูนุท  กลิ่นสุคนธ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ไม้เลี้ยง
2. เด็กหญิงพนิดา  ใจมั่น
3. เด็กหญิงไพริน  ภู่งาม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใจเที่ยง
2. นางสาวชมพูนุท  กลิ่นสุคนธ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงชาริสา  ยี่สุ่นทอง
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  นิดานิล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จีนแคะ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
2. นายสัญญา  จันทร์โนทัย
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายวราเทพ  อาดลออ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  อินอ่วม
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นสัมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กชายกฤษณะ  สุดชะฎา
2. เด็กชายวัชชีรกร  อุสนีย์
3. เด็กหญิงวิไลพร  สิงห์คำ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
2. นางสาวสุจิตรา  ทัศสนธิ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายมณฑล  เชตุพันธุ์
2. เด็กชายวราทร  อาดลออ
3. เด็กหญิงอโนมา  วัชรอาภาไพบูลย์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์   ปิติเลิศ
2. เด็กหญิงวันวิสา   อันทฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุพนิตา   ประสายกา
 
1. นางช่อทิพย์   ม่วงทอง
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รอดระวัง
2. เด็กชายนราธิป  ขวัญเนตร์
3. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์ทอง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
2. นางอุดมพร  ตาระกา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารขาว 1. เด็กชายศิวัธ  แซ่ม้า
2. เด็กชายศุภชัย  วิสุทธิกุลชัย
3. เด็กชายไกรวุฒิ  เจริญรัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทร์เรือง  พานิชย์
2. นางสาวจันทร์อำพร  บุญมาทัน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ศรีทอง
2. เด็กหญิงธัณยธรณ์  โกมล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กังวลทรัพย์
 
1. นางสุคนธ์  บรรจง
2. นางสาวนภาทิพย์  บุญผาสุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายนวัตกรณ์  อินอุริศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดเสือ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ไทย
 
1. นางสุคนธ์  บรรจง
2. นางเสาวพร  อมรศิริพงศ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงสอาด
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปลั่งมะณี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  งามศิริ
4. เด็กหญิงสวรินทร์  ดักประโคน
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีทัศน์
6. เด็กหญิงอนันตญา  สอนมณี
 
1. นางสาวพนิดา  เจริญสุขมั่งมี
2. พระมณฑล  กมฺโล
3. นางหนึ่งฤทัย  วินทะไชย์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงนภสร  แก่นจ้าย
2. เด็กชายสิรายุ  เถื่อนเหลือ
3. เด็กชายอัศม์เดช  ภักดี
 
1. นายวิชาญ  ทองลา
2. นางทัศนีย์  จั่นหนู
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายจิรายุ  ชัยตระกูล
2. เด็กชายพรชัย  อ่อนน้อม
3. เด็กชายไพรัช  ศรีพร
 
1. นางสายสมร  สิงห์พันธุ๋
2. นายประสิทธิ์  ฟักนุช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เชื้อรามัญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร
3. เด็กหญิงอลิสา  แก้วมณี
 
1. นางสาวอรทัย  สง่าเนตร
2. นายประเสริฐ  เกิดรพ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพล  อ่วมน้อย
2. เด็กชายปราโมทย์  พรมนิยม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อินอุดม
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางรุ่งอรุณ  เชญชาญ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ท้วมวงศ์
3. เด็กหญิงพัฐชญาณ์  ต่อวาศ
 
1. นางสาวพรรณภัสร์  เกิดแก้ว
2. นางสาวมาลัย  พันธ์เหนือ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  บุญยง
2. เด็กหญิงวรกมล  บุญร่วม
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  กิ่งอารมย์
 
1. นางสายสมร  สิงห์พันธุ์
2. นายประสิทธิ์  ฟักนุช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 1. เด็กหญิงกชกร  คชา
2. เด็กหญิงธัญธร  เกิดทอง
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  มั่นจิตร
 
1. นางพัณณ์ชิตา  โภคา
2. นางสาวมยุรัตน์  พึ่งละออ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงชุติมา  จั่นสำอางค์
2. เด็กชายฐิรพงศ์   แตงอ่อน
3. เด็กชายมารุต  ม่วงงาม
 
1. นางสาววธู  เตียศรีพัฒนสุข
2. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เขียนเป้า
2. เด็กหญิงจิริพร  วังคีรี
3. เด็กหญิงรัฐวรรณ  ภู่เงิน
 
1. นางจิราพร  ดวงจรัส
2. นางสาวณัฐวดี  ขำปู่
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง
2. เด็กชายศักดิ์รพี  สะมะถะ
3. เด็กชายเกียรติยศ  ร่มโพตาล
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางสิริพร  สีตะระโส
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นครชัย
2. เด็กชายปภินวิช  เณรแตง
3. เด็กหญิงวรรธนพร  ทับเสือ
 
1. นางยนพักพริ้ง  นนธิจันทร์
2. นางสาวชาสิณี  ห่วงมิตร
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงรมิตา  ทองเสม
3. เด็กหญิงอริญชยา  เมืองมั่น
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
2. นางสาววันดี  สิทธิ์น้อย
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฏฐพล  ยาประไพ
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตึกราชา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มิ่งมูล
 
1. นางสาวละออง  ซื่อสัตย์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายธนาธิป  คล้ายเรียน
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายชูชาติ  ปั้นเดช
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายนนทชัย   เทียนกันฑ์เทศ
 
1. นางวิไลรัตน์   สุทนต์ชัย
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  สิมาจารย์
 
1. นางสาวรุจิรา  จารุฤทัยกานต์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายชานนท์   เทียนกันฑ์เทศ
 
1. นางวิไลรัตน์   สุทนต์ชัย
 
176 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายธิติพล  สุนทรินทร์
2. เด็กหญิงศิรประภา  เกตุทอง
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เลียงผา
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายสถาพร  ขจรกลิ่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองเกิด
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายพิทักษ์  เหลือสิงห์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองเกิด
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 1. เด็กชายสำเริง  ตุ้มปี
 
1. นางวัลภา  นาคชุ่ม
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงลลิดา  วรรณะ
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจับ 1. เด็กชายตุลย์ชาติ   เหมือนม่วง
 
1. นางสาวสุกัญญา   มาฆะ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายธำรงศักดิ์  รังมูล
 
1. นายชัยสิทธิ์  สินโน
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  หลีประเสริฐ
 
1. นางศุภลักษณ์  ศุภนคร
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายณัฐพล  อุทธิยา
 
1. นางสาวบงกช  หนุนกระโทก
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจัน 1. เด็กชายธนพงษ์   สุขคง
2. เด็กชายธีรโชติ   แม้นพวก
3. เด็กชายพรลภัส   โนนโพธิ์
4. เด็กชายมณีรัตน์   ตุพิมาย
5. เด็กชายรติกร   เนียมพลอย
 
1. นางสาววรรณิภา   พันธุเกตุ
2. นางสาวกมลทิพย์  จันสี
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มเกษม
2. เด็กชายมนตรี  อ่ำเอี่ยม
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปัดทุมมา
 
1. นางสาวสมใจ  ทองเงิน
2. นางสาวรุจิรา  จารุฤทัยกานต์
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีเดิช
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อินไทย
3. เด็กชายเอกพล  ภุมมา
 
1. นางสาววรณัชชา  บริบูรณ์
2. นางสาวปณิตศรา  ล้ำเลิศ
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อิ่มมณี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชาปลิก
3. เด็กชายศุภกร  เพิงสงเคราะห์
 
1. นางสาววัชรินทร์  หอมชะเอม
2. นางสาวสุจิตรา  จุลละ
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ตระกูล
2. เด็กชายพิรพัฒน์  มีตาดพงษ์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นางสาวระพีพร  บุญรอด
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายวีรภัทร  ยี่ชัย
2. เด็กชายศุภชัย  มาตุลกุล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คุ้มเปรม
2. นางสาวปิยวรรณ  พินกลิด
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายนพรัตน์  เกาะศริ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สวนจุ้ย
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธนพร  สุ่มสาย
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทองวัง
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยุงทอง
 
1. นางสาวระพีพร  บุญรอด
2. นางสาวกฤษฎา  มั่งมีชัย
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์คล้อย
2. เด็กชายนัณวัตย์  กลมกล่อม
3. เด็กหญิงผ่องศรี  อะระระกุล
 
1. นางสาววิสาข์  จำนงค์นารถ
2. นางสาวนภาพร  ชูทอง