เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประจำ เพ็ชรดำ ครู โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย  
2 นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
3 นายสมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
4 นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5 นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)  
6 ว่าที่ ร.อ.พงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ (ขับร้องเพลง)  
7 นายสุทธิ ชื่นชม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)  
8 นางสร้อยลัดดา เพ็ชรดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
9 นางพัฒน์นรี สิงห์โต เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
11 นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12 นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา  
13 นายพัฒนลาภ ฤกษ์งาม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์  
14 นายบุญทรง กลับทอง ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์  
15 นายกิตติชัย มุดเทศ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์  
16 นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี ผู้ประสานงานกลุ่มปฐมวัย  
17 นางรุ่งทิพย์ กันภัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ(การงาน)  
18 นางสาวนันทิญา อันทุวัน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ(การงาน)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม โทร. 081-8527454
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]