สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจัน 6 14 9
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 2 3 3
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 22 46 25
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 6 19 10
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 6 10 9
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 11 24 20
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 23 34 32
8 012 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 28 48 38
9 008 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 21 31 26
10 013 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 8 11 9
11 021 โรงเรียนบ้านคูเมือง 12 27 19
12 022 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 5 10 9
13 023 โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 31 71 47
15 020 โรงเรียนบ้านเก่า 2 4 4
16 029 โรงเรียนราษฎร์ประสิทธิ์ 9 14 13
17 031 โรงเรียนล่องกะเบา 0 0 0
18 033 โรงเรียนวัดกระดังงา 0 0 0
19 034 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 2 3 2
20 035 โรงเรียนวัดกลาง 11 18 17
21 036 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 9 15 12
22 037 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 2 5 3
23 038 โรงเรียนวัดการ้อง 7 13 12
24 041 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 0 0 0
25 040 โรงเรียนวัดข่อย 14 27 23
26 042 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 3 5 5
27 043 โรงเรียนวัดคีม 19 36 25
28 047 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 10 27 15
29 050 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 1 3 2
30 051 โรงเรียนวัดชันสูตร 2 3 3
31 055 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 2 2 2
32 056 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 5 9 5
33 057 โรงเรียนวัดตะโกรวม 8 19 12
34 058 โรงเรียนวัดตึกราชา 9 20 16
35 059 โรงเรียนวัดตุ้มหู 8 13 12
36 061 โรงเรียนวัดถอนสมอ 14 25 17
37 062 โรงเรียนวัดทอง 2 4 4
38 063 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 24 55 33
39 065 โรงเรียนวัดน้อย 12 20 12
40 066 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 2 2 2
41 067 โรงเรียนวัดบางปูน 11 30 18
42 068 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 9 16 12
43 069 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 7 18 11
44 070 โรงเรียนวัดบ้านลำ 16 29 23
45 074 โรงเรียนวัดประดับ 17 28 20
46 075 โรงเรียนวัดประศุก 1 3 2
47 076 โรงเรียนวัดประสาท 5 8 6
48 077 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 3 7 4
49 073 โรงเรียนวัดประโชติการาม 12 23 19
50 078 โรงเรียนวัดปลาไหล 9 18 13
51 081 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 51 136 79
52 080 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 0 0 0
53 082 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 2 4 2
54 083 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 2 8 5
55 094 โรงเรียนวัดยาง 2 6 4
56 095 โรงเรียนวัดระนาม 8 13 11
57 097 โรงเรียนวัดวังกะจับ 7 18 9
58 098 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 4 5 5
59 099 โรงเรียนวัดวิหารขาว 14 26 21
60 100 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 9 37 18
61 101 โรงเรียนวัดศรีสาคร 3 16 6
62 102 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 10 9
63 103 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 9 18 9
64 104 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 33 72 52
65 105 โรงเรียนวัดสาธุการาม 3 8 5
66 106 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 0 0 0
67 107 โรงเรียนวัดสิงห์ 8 11 11
68 111 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 7 17 12
69 112 โรงเรียนวัดหลวง 3 7 6
70 113 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 4 9 7
71 116 โรงเรียนวัดอัมพวัน 26 49 35
72 039 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 12 20 18
73 052 โรงเรียนวัดเชียงราก 6 6 6
74 053 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 6 15 12
75 060 โรงเรียนวัดเตย 8 12 8
76 084 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 23 50 37
77 109 โรงเรียนวัดเสือข้าม 1 5 2
78 115 โรงเรียนวัดแหลมคาง 12 21 18
79 044 โรงเรียนวัดโคกพระ 2 2 2
80 045 โรงเรียนวัดโคปูน 1 1 1
81 046 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 25 53 40
82 071 โรงเรียนวัดโบสถ์ 64 206 113
83 072 โรงเรียนวัดโบสถ์ 8 15 13
84 085 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 4 4 4
85 086 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 10 19 13
86 087 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 6 26 12
87 088 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 8 18 13
88 089 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 0 0 0
89 090 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 3 5 4
90 093 โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0 0 0
91 110 โรงเรียนวัดโสภา 9 23 15
92 079 โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓) 5 15 9
93 123 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 26 55 31
94 124 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 4 8 6
95 126 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 22 45 30
96 127 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 14 24 20
97 129 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 74 163 113
98 130 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 20 44 28
99 128 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 14 33 25
100 030 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 18 49 33
101 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 14 18 15
102 019 โรงเรียนนาคประดิษฐ์ 0 0 0
103 026 โรงเรียนปราสาทวิทยา 0 0 0
104 027 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 13 30 15
105 117 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 20 29 27
106 118 โรงเรียนศรีอุดมวิทยา 0 0 0
107 119 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
108 120 โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา 0 0 0
109 122 โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร 0 0 0
110 131 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 43 66 52
111 132 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 0 0 0
112 133 โรงเรียนอุดมศิลป์ 0 0 0
113 002 โรงเรียนเจริญสอน 0 0 0
114 003 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 39 83 62
115 125 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 18 36 23
116 014 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 4 12 5
117 015 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 5 7 6
118 016 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 0 0 0
119 017 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 0 0 0
รวม 1212 2558 1772
4330

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม โทร. 081-8527454
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]