งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.1/3 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.2/3 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น. บทอาขยานหลักและบทเลือกที่ใช้ในการแข่งขัน บทหลัก 1. ฝนตกแดดออก 2. กาดำ 3. รักษาป่า 4. เด็กน้อย 5. วิชาหนาเจ้า บทอาขยานเลือก 1. นี่ของของเธอ 2. รักเมืองไทย 3. ไก่แจ้ 4. สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน 5.ความดีความชั่ว
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น. บทหลัก 1.พระอภัยมณีตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก 2.สยามนุสสติ 3.วิชาเหมือนสินค้า 4.สังข์ทองตอนกำเนิดพระสงข์ 5.โคลงโลกนิติ 6. ขุนช้างขนแผนตอนกำเนิพลายงาม บทเลือก 1.พฤษภกาสร 2.ปากเป็นเลขฯ 3.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 4.ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 5.ผู้ชนะ6.เป็นมนุษย์หรือเป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น. บทหลัก 1.นิราศภูเขาทอง 2.โคลงโลกนิติ3.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ4.บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา5.อิศรญาณภาษิต6.บทพากย์เอราวัณ บทเลือก1.รามเกียรติ์ตอนศึกอนทรชิต 2.บุพการี3.อย่าเห็นกงจักรฯ 4. วัฒนธรรม 5.พระสุริโยทัยขาดคอข้าง6.พระอภัยมณี ตอน พระอภัยหนีนางผีเสื้อ
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น 2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น 2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น 2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง 202 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง 201 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ห้อง ป.2/1 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ห้อง ป.2/2 29 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม โทร. 081-8527454
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]