รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพลอย   แก้วทำ
 
1. นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงภัทรชนก  เสมแย้ม
 
1. นางอำไพ  เพชรสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สัยวัตร์
 
1. นางวิระวรรณ  สุภานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพุทธชาติ  พันธุ์เวียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงรินรดา  ขรณีย์
 
1. นางณัฐธิดา  เพ็ชรสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เสาวรส
 
1. นางยุพา  มีหกวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงอลิสดา  บุญธรรม
 
1. นางศิริพร  พงษ์เนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงพนิดา  เสนเภา
 
1. นางศรุดา  วิทยาอุปถัมภ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกุุลณทรัพย์  พาที
 
1. นางสุนัน  หวานชิต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิตา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางนารีรัตน์  สาสกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาววัลภา  เดชยางกูร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธีทัต  นาชัยภูมิ
2. เด็กชายพีรพล  ผึ้งเพียรเจริญ
3. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วุฒิชัยศาสตร์
 
1. นางภิรมย์พร  เมืองเกษม
2. นางสุมน  อาชวาคม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูมิพัฒน์
2. เด็กหญิงอภิษฎา  สารกุล
3. เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสุธาพร  ไนยทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงธรัญญา  พสุรัตน์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  สุโกสิ
3. เด็กหญิงเมฑิรา  พรมสิงห์
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
2. นางวรลักษณ์  วุฒิปราณี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแก้ววิเชียรฉาย
 
1. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
2. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงวนารัตน์  ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงเมธาพร  โกสุวรรณ
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
2. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขอยู่
2. เด็กชายบัณฑิต  ศรีวิลัย
 
1. นางวิไลวรรณ  กองทรัพย์
2. นางอุมากร  แก้วคุ้ม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนารัตน์  เครือแปง
2. เด็กหญิงศุภกาญจ์   บุญสม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีโนนยาง
2. นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิริพันธุ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  สินชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร
 
1. นางอภิญญา  ไหมทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงยลธิดา  จินดา
 
1. นางดวงเด่น  สารทนงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   อุปลักสนะ
2. เด็กหญิงอรุณีประภา  ภิทองคำ
3. เด็กหญิงแระคณา   เพียบ
 
1. นางสาวณภัทร   จันทร์แก้ว
2. นางสาวอนงค์รัตน์  ภูแช่มโชติ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อะวะศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ลอ
 
1. นางนันธิดา  ปักกังเวสัง
2. นางกมลชนก  อ่อนสำลี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปณิตา  มณีวงศ์
3. เด็กชายวรโชติ  ทวีกิจเจริญชัย
 
1. นางสาวธนัญชนก  แสนจันทร์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ขวัญนิมิตร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวพงศ์ผกา  ฟักโพธิ์
2. นางสาวเนตรชนก  คชเวช
3. นางสาวเมธาวี  เพชรอำไพ
 
1. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
2. นางปรารถนา  ภูคงคา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  วงษ์ลคร
2. เด็กชายปรเมศ  เสาแก้ว
 
1. นางสมฤดี  ใจมา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สัญญเดช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เนียมสุวรรณ
2. เด็กชายอัษฎา  ทุนกุลวานิช
 
1. นายเสน่ห์  พารอด
2. นายเฉลิมพล  เงินกระโทก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรียา
 
1. นางสาวมาลี  บัวงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุนิชา  แสงสุธา
 
1. นางทิพวรรณ์  อ่วมทอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายอนุพงษ์  อนุวัฒนวงค์
 
1. นายนิพนธ์  เป้าประจำเมือง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปณิตา  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงยุพากร  กลัดทอง
 
1. นางทิพวรรณ์  อ่วมทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สัญเดช
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงนวพร   ตุ้มจงกล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มาเส็ง
 
1. นายกริชนรินทร์   สิงคเวหน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายภูริฑัต   มีเพียร
 
1. นางสาวควรพิศ   โปนะทอง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายธีระ  รักษาคำ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อินพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายทินภัทร   รูปเอี่ยม
2. เด็กหญิงปรารถนา  บูรณะศิลปิน
3. เด็กชายศราวิน  บุญเกิด
 
1. นางสาวบุณฑริกา   วุยชัยภูมิ
2. นางสาวสุภาวดี  สมภักดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเนติยุทธ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวุฒินันท์  พุกมาก
3. เด็กชายเจษฎาพล  โพธิ์พรม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  จิตธรรม
2. นางฐปนรรฆ์  นพแดง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงณัตกัณฑ์  บุญเกียง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ประทุมพวง
3. เด็กหญิงรินลดา  ปัดชาชม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปาสานะโก
2. นางสาวทานวีร์  สุกใส
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรพร  คำยอดม่วง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  มณเทียน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ใบกุหลาบ
 
1. นางสาวปาริชาติ  วังคะฮาด
2. นางสาวปาริณี  ปัจจูมลี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทแล้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  อารีย์รัตนนท์
3. เด็กหญิงเจณวรีย์  สาลี
 
1. นายชูเกียรติ  กรุยกระโทก
2. นางสาวผ่องพรรณ  ระพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงกฤษณา  มีสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
3. เด็กชายสิทธิชัย  นาคพรม
 
1. นางภิญญดา  รักษาเมือง
2. นางสาวรสรินทร์  จะมาลี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   วินิจวรกิจกุล
2. เด็กหญิงศุภกานต์   นนท์ตา
3. เด็กหญิงสิชา   ตันติโกสุม
 
1. นางสาวอริยาภรณ์  ขุนปักษี
2. นางสาวมาริษา   วรวัฒน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ครุฑทอง
2. เด็กหญิงธนพร  วิจิรัมย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุภาจันทร์
 
1. นายสุวรรณ  อินทร์ประโคน
2. นางสาวมุกดา   แพรงาม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงจรรยา  จะอื่อ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วจุฬาศรี
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ชื่นวิทยา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายกนก  เจอมิ่ง
2. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมิตร
 
1. นางกีรติ  ศรีสะเทือน
2. นางวิมลมาศ  พงศ์ชนะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 1. เด็กชายตรีทิพย์  ไพศาลพันธ์
2. เด็กชายนฤทธิ์   โชติรมณ์
 
1. นายพิสิษฐ  สุดจิตร์
2. นายพิสิษฐ  สุดจิตร์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายธนากรณ์  ขวัญหมื่น
2. เด็กชายภัทรพล  ผึ่งมาก
 
1. นางสาววีระนันท์  มนตรี
2. นายสมนึก  สร้อยระย้า
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักด์  สมานรักษ์
2. เด็กชายบริวัตร  มาตขาว
 
1. นางภัทราพร  พงษ์โพธิิ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  คนหาญ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายธนพล  มะอินทร์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  รักจันทร์
 
1. นางสาววีระนันท์  มนตรี
2. นายสมนึก  สร้อยระย้า
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  เรืองใส
2. เด็กชายสุทธินันท์  หม้อทอง
 
1. นางสาววีระนันท์  มนตรี
2. นายสมนึก  สร้อยระย้า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายชญานิน  พูนทรัพย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ละม้ายแก้ว
3. เด็กชายภัทรเวช  เกิดบุญชม
4. เด็กชายศุกลภัทร  สมวรรณา
5. เด็กหญิงอาทิชา  ฉลาดแพทย์
 
1. นางสาวสุรีพร  ไชยสถาน
2. นางสาวประวีณา  โภควณิช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงทิพปภา  ดวงบุผา
2. เด็กหญิงปุณณภา  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงพริริสา  ระคนจันทร์
4. เด็กหญิงศิวาพร  สำราญพิศ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สระสรง
 
1. นายธนิน  เลิศยุทธศิลป์
2. นางสาวปนัดดา  แก้วศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  นาเจริญ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ภูมิรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชักเรือง
4. เด็กหญิงวรหทัย  ทองเสม
5. เด็กหญิงเมธาวี  พลนอก
 
1. นายกิตติธัช  ทองขาว
2. นางสาวประภัสสร  พันเพ็ชร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ผลมะขาม
2. เด็กหญิงชิดชนก  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเกษม
4. เด็กชายณัฐพล  คุมวัน
5. เด็กชายธนโชติ  เสริฐพรรนึก
 
1. นางดุษฎีบัณฑิต  อินทร์หอม
2. นางพัชญา  พุ่มโกสุม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิตา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แสงศร
3. เด็กชายธนบดี  หลักจันทร์
4. เด็กหญิงวิมล  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสัภยา  บุญภักดี
 
1. นางสาววรารัตน์  จันทรา
2. นางวิมล  ไพศาลจิตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจิราภา  สารพร
2. เด็กหญิงรังสิมา  เดชมงคลเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสาวรส
4. เด็กหญิงสุพจน์จณีย์  เผือกทอง
5. เด็กหญิงอารยา  แก้วศรี
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางจรา  เจียมกมล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายกฤศ  โพธิ์ปรากฎ
2. เด็กชายฐพชรพล  เฉลยภาพ
3. เด็กชายนนน  วิวัฒน์ชัยมณี
4. เด็กชายรัชชานนท์  จุลชัย
5. เด็กหญิงสิริโสภา  ภิษุณี
 
1. นายวีรวัฒน์  การุณวงษ์
2. นางสาวมณีญา  ชุณหจันทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติชัย  สมานทอง
2. เด็กชายธีรพันธุ์  มีกลอน
3. เด็กชายวัชระ  แสงสว่าง
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  นามวงค์
5. เด็กชายเจษฎา  ขันสาลี
 
1. นายวรพงศ์  ศรีจำนง
2. นายไมตรี  คุ้มเหล่ายูง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพิมรา  เพ็งน่วม
 
1. นางนวลพรรณ  สังข์เงิน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงรมิตา  มารศรี
 
1. นางปรารถนา  ภูคงคา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เนื่องสนธิ
 
1. นางสาวพวงทอง   พุทธลา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงกัลยา  ธนูศิลป์
2. เด็กชายเจษฎา  แตงจืด
 
1. นางกรองกาญจน์  ศรีโนนยาง
2. นางสาวจิตรประสงค์  ภูมีแก้ว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวภารุจีร์  กำแหง
2. นางสาวจุรีมาศ  มีทิพย์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตัน
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุขสำรวย
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางสาวปิยวรรณ  คงคะจันทร์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงกชพร  กระต่ายแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวหลวง
3. เด็กหญิงจตุพร  มาเสน
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กริ่มใจ
5. เด็กหญิงธนพร  โคกถิ่น
6. เด็กหญิงปวรรัตน์  มูลวรรณ์
7. เด็กหญิงภิญญาภัทร  ขิมอุทัย
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  ช่างปลูก
9. เด็กหญิงอชิรญา  อาทิตย์ตั้ง
10. เด็กหญิงอริญชญา  มั่นวงค์
 
1. นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา
2. นางสาวมณีญา  ชุณหจันทร์
3. นางพัชญา  พุ่มโกสุม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจารุภา  ขำแจ้ง
2. เด็กชายชลพัฒน์  พูนเกษม
3. เด็กชายธิปไตย  กล่ำประเสริฐ
4. เด็กหญิงนุชอารีย์  แก้วกลิ่นทอง
5. เด็กหญิงบุณฑริกา  เตยะวงศ์
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  อยู่ดี
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฮาดดา
8. เด็กหญิงสุปวีณ์  ตะวันหะ
9. เด็กชายอนุสรณ์  ศิริจร
10. เด็กชายอาทิตย์  พรมวงศ์ศา
 
1. นางสาวศศิพร  ด่านเจริญ
2. นางสาวจิตรประสงค์  ภูมีแก้ว
3. นางกรองกาญจน์  ศรีโนนยาง
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  พูลสุข
2. เด็กหญิงจิรชญา  ทีคำแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เวียงทอง
4. เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  แก่นจันทร์
6. เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เทียนสว่าง
7. เด็กหญิงพิชยดา  ตุ้มปี
8. เด็กหญิงพิริสา  ปี่ทอง
9. เด็กหญิงรัสวัลย์  กรินรักษ์
10. เด็กหญิงอธิชา  จั่นสำอางค์
 
1. นางสาวอรัญญา  คำสมหมาย
2. นางสาวจินตนา  ลาไธสง
3. นายอานนท์  โสฬสพรหม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  เนตรพินิจ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิภา  สิริภูริบวร
3. นางสาวธัญญลักษณ์  เรือนศรี
4. เด็กหญิงนฤมล  มาสอน
5. เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชัย
6. นางสาวภุมรินทร์  ภูศรีแก้ว
7. นางสาวมลฤดี  สีหลวง
8. นางสาววรัญญา  มงคลเกิด
9. เด็กชายอติวุทธ  มงคลไวย
10. เด็กหญิงเปรมฤทัย  เลียงนาราบ
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
3. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกษมา  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงฉันทกานต์  อ่วมแสน
3. เด็กหญิงธิญาดา  ทรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนัฐกาล  เบี้ยทอง
5. เด็กหญิงบุษกร  พันธ์แตง
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โฉมงาม
7. เด็กหญิงสุวนันท์  เรียงรงษ์
8. เด็กหญิงอพิยญานัญท์  แก้วตายิญ
9. เด็กหญิงเนตรดาว  เฟืองแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพจน์  เพชรม่อม
2. นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย์
3. นางนิภาภรณ์  นากสุก
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันจียก
3. เด็กหญิงนวนันท์  อัมราศรับ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักซ้อน
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  แพน้อย
6. เด็กหญิงวันวิภา  ยันตะพันธ์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ดำด้วงโรม
8. เด็กหญิงอมรา  แสงทอง
9. เด็กหญิงอริติยา  โสระสุน
10. เด็กหญิงเมทินี  ตรีเหถียร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพจน์  เพชรม่อม
2. นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย์
3. นางนิภาภรณ์  นากสุก
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทรอวยชัย
2. เด็กหญิงสิริยากร  ธัญญสมบูรณ์ผล
 
1. นายเชิดชู  ไวยบุรี
2. นายณัฐวิชช์  เถาลอย
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกติกา  พิณนา
2. เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์ทองห่อ
 
1. นายบุญชู  ดาวขุนทด
2. นางสาวศันสนีย์  ทองคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงธัญชนก  สถาพรวรวงษ์
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เนียมบัณฑิต
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงสมฤดี  ปรุงเกษม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะบุตร
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญาทิพย์
 
1. นางสาวประวีณา  โภควณิช
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงกมลพร  ศิวิลัย
 
1. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์วงศ์จักร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันริศิล
 
1. นายกำธร  โพธิ์คำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงสุธิดา  ฮวดสวัสดิ์
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ดวงภมร
2. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  สุขตระกูล
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
2. นางสาวศิริพร  ไชยเลิศ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญคำ
2. เด็กชายเจษฎา  ขันธรูจี
 
1. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
2. นายเอกวิทย์  แก้วผลึก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงเมริษา  ฮกสุน
 
1. นางสิริมณฑ์  นาที
2. นางวันทนา  ไชยพร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงญาดา  ผาสุขสม
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตประสาท 1. เด็กชายธนากร  มะมา
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ทองแก้ว
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชัยยาสาน
 
1. นางนงนุช  ธนะนิมิตร
2. นางสาวสิริยล  ศรีแก้ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 1. เด็กหญิงปาณุมาต  วิวิธศิริ
2. เด็กหญิงรสกร  เทวรัตน์
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  วนาลัย
 
1. นางสาวกิตติยา  นุสกุุลนีย์
2. นางสาวนภาพร  ชัยผัน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นูขุนทด
2. เด็กชายวันเฉลิม  บุบพระรัตน์
3. เด็กชายสุเมธ  เนียมจ้อย
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
2. นายชวาล  อ่อนแสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายนรากร  แย้มมงคล
 
1. ดร.วฤษาย์  เลิศศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายญาณวุฒิ  คำโฮงค์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งพา
 
1. นางสาวพรพรชร  ยอดวัน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายกฤษดา  เทียนสู
 
1. ดร.วฤษาย์  เลิศศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เกดชาด
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ลายน้ำเงิน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงชุตินันท์  งามสม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เจริญชัย
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทศทิศ 1. เด็กหญิงฐิติการณ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายกฤษฎา  มาตรนอก
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ยี่
3. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
4. เด็กชายชนะชัย  คุ้มเสนียด
5. เด็กหญิงชุตินันท์  งามสม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
7. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
8. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวอำพร  คุ้มนุช
3. นางสาวจิรัชญา  อุ่นเรือน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจินดา
2. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
3. เด็กชายชนะชัย  คุ้มเสนียด
4. เด็กหญิงชุตินันท์  งามสม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำชวด
7. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
8. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สารประสพ
9. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟูแสง
11. เด็กชายภานุศักดิ์  สุวรรณพันธ์
12. เด็กชายรัชพล  ตุงคะบูรณะ
13. เด็กชายวรเมธ  แต้มสุด
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเงิน
15. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นายสมชาย  กลิ่นมาลัย
3. นางสาวสุธีรา  ศุขเขษม
4. นางเสาวณิต  เสาร์สมยา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายกฤษดา  เทียนสู
2. เด็กชายฐพชรพล  เฉลยภาพ
3. เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี
4. เด็กชายณัฐภัทร  มลาชู
5. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงทอง
6. เด็กชายธนัชธร  กลิ่นทรัพย์
7. เด็กชายธันยธร  กลิ่นทรัพย์
8. เด็กชายนรภัธร  สีหามาตย์
9. เด็กชายนรากร  แย้มมงคล
10. เด็กชายพิทวัส  พัวพันธ์
11. เด็กชายภณภัค  ขำสวัสดิ์
12. เด็กชายโฆษิต  โลหะการก
 
1. ดร.วฤษาย์  เลิศศิริ
2. นางสาววิลาวรรณ  ลายน้ำเงิน
3. นายอภิชาติ  ขันแข็ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 1. เด็กหญิงกชกร  บุญช่วย
2. เด็กชายกชกร  ใจบุญ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุแก้ว
4. เด็กชายกิตติพงษ์  สุตพันธ์
5. เด็กชายชัยภูมิ  สืบพิลัย
6. เด็กหญิงณัฐสิตาพัชร  กสิบุตร
7. เด็กหญิงนภัสสร  บุญนะ
8. เด็กหญิงนัฐชพร  มะยุรา
9. เด็กชายนัฐพล  ชมผล
10. เด็กชายปฐวี  บุญนะ
11. เด็กชายพรณชนก  ทองมาก
12. เด็กชายภครพล   แก้วผ่อง
13. เด็กหญิงวีรนุช  พิมิตร
14. เด็กชายสรศักดิ์  แสงเจริญ
15. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มละมัย
16. เด็กชายสุวิมล  กล่ำประเสริฐ
17. เด็กหญิงอนุสรา  แย้มชุมพร
18. เด็กหญิงอรอนงค์  ไกรสินธุ์
19. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ยี่กัว
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สักกรแก้ว
 
1. นางสุพรรณศรี  สุดจิตร์
2. นายพิสิษฐ  สุดจิตร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงจารวี  มลัยพันธุ์
2. เด็กหญิงจิตรา  ติสันเทียะ
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  ทรงศิริ
4. เด็กหญิงณริศรา  สุริวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐชา  นกแพชร
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ปาโน
7. เด็กหญิงดวงฤทัย  มะนิ
8. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีรักชาติ
9. เด็กหญิงธีรดา  มหาดไทย
10. เด็กชายนพรัตน์  ศักดิ์ประคอง
11. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขสวัสดิ์
12. เด็กหญิงพิยดา  ภาพันธ์
13. เด็กชายวรรณกฤษ  อินทปัญโย
14. เด็กชายวีรศักดิ์  ชาวสองคอน
15. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทาทอง
16. เด็กหญิงหอมรัก  แก้วเสนา
17. เด็กชายอณุวัฒน์  นามเสนา
18. เด็กชายอภิรักษ์  เละใบน้อย
19. เด็กชายอรรถกร  ดิเจริญ
20. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ฉัตรฉายา
 
1. นางสาวสุรางค์  รุ่งเรือง
2. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์วงศ์จักร
3. นางจริยา  แสงกรด
4. นายวรพงศ์  ศรีจำนง
5. นางสุธาทิพย์  ตรีศร
6. นางสาวสุวรรณา  จันทร์จรูญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  พรประเสริฐสม
2. เด็กชายธวัชชัย   ทวนทอง
3. เด็กชายนวพรรษ  ริมใหม่
4. เด็กชายภัทรพล   มุ่งจูงกลาง
5. เด็กชายภากร   ไชยสุระ
6. เด็กชายสัพพัญญู   สุริยัน
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
2. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
3. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายกรวิทย์  กาติ๊บ
2. เด็กหญิงกฤติมา  มาเสนาะ
3. เด็กชายจิรกิตต์  บุญยืน
4. เด็กหญิงจีรภัทร์  วสีดำรัสพงศ์
5. เด็กหญิงญาณศรณ์  สง่าวงศ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมวกฉัยยา
7. เด็กหญิงดวงพร  แซ่อั้ง
8. เด็กชายตะวัน  ขวัญเมือง
9. เด็กชายธนกร  พุ่มเพ็ชร
10. เด็กชายธนกฤต  วนาชุ่มโชค
11. เด็กชายธนเดช  ชาตเกียรติ
12. เด็กหญิงธัญญาพร  กิ่งวิชิต
13. เด็กหญิงนวลจันทร์  เจริญชัยยง
14. เด็กชายนันทชัย  ไพรบูล
15. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุงปอพาน
16. เด็กชายพงศ์พันธ์  กอหลง
17. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วดวงตา
18. เด็กชายพีรภัทร  ภูเทียมสี
19. เด็กหญิงพีรยา  แก่นจันทร์
20. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิตรบุตร
21. เด็กชายรพีภัทร  สาพิพท์จันทร์
22. เด็กหญิงรสา  รอดไพ
23. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์ศาลาแสง
24. เด็กหญิงวาลินี  เกิดสำราญ
25. เด็กชายวิริยะ  นาเริง
26. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมทิง
27. เด็กหญิงสุนีย์  วรวรรณ
28. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สูนสันเทียะ
29. เด็กชายอดินันท์  ประสมหิน
30. เด็กชายอภิชัย  อินทร์อุดม
31. เด็กชายอภิสิทธ์  มาลัย
32. เด็กหญิงอัยลดา  ยุระไชย์
33. เด็กชายอาท  แจ้งดี
34. เด็กหญิงอาริญา  ทีพขุนทด
35. เด็กชายเมธี  เข็มขาว
36. เด็กชายเอกภพ  คดีทอง
37. เด็กหญิงแสง  น่อยคำ
 
1. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธ์ุ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
3. นายเกียรติคุณ  ศิริเวช
4. นายนิพนธ์  เป้าประจำเมือง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 1. เด็กชายฉัตรชนก  เจริญเอม
 
1. นายสุเชษฏฐ์  คูกิติรัตน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธันวา  คงดนตรี
 
1. นางสาวนิตยา  โชติช่วง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกุุลณทรัพย์  พาที
 
1. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริกานต์  พรรณมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายศรีพิพัฒน์  ศุภรปัณฑร
 
1. นางดวงเนตร  ลาดล่าย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จ้อยทอง
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงภูมิธิดา  วิทโยภาส
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายภูภัค  บุศย์จันทร์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายบารมี  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มูลประโก
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  สินธุมาลย์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายภูดิศ  วินโกมินทร์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายนที  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   พรประเสริฐสม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  จันชุมนุม
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีเสาวลักษณ์
3. เด็กชายซีระภัส  ชมภู
4. เด็กหญิงฐานิดา  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงณัฐทิตา  วงศ์ธนโรจน์
6. เด็กหญิงธีรกานต์  มูลเมือง
7. เด็กชายภัทร  เจริญสุข
8. เด็กชายภูเบศ  พิชิตภัสกุล
9. เด็กชายศิวัฒม์  ลีรักษา
10. เด็กชายเศรษฐศิริ  เส็งพานิชย์
 
1. นายภาณุรัชต์  บุญส่ง
2. นายรณชัย  ขยันคิด
3. นายศุภณัฐ  หันสมร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร   ดวงแก้ว
2. เด็กชายจอมพล   พรรณา
3. เด็กชายจำเริญ   โตอนันต์
4. เด็กหญิงชลธิชา   เอี่ยมศรีเมฆ
5. เด็กชายชัยชนะ   ไพรสน
6. เด็กชายธนพันธ์   สินสร
7. เด็กหญิงปทิตตา   ไวยฤทธิ์
8. เด็กชายวชิระ   วรกิจ
9. เด็กหญิงศิริพรรณ   จันสวัสดิ์
10. เด็กหญิงศุภานัน   พุฒซ้อน
 
1. นายกรรวี   ผมหอม
2. นางสาวนฤมล   ชีเจ็ดริ้ว
3. นางสาว สมรศรี   ศรีรักษา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกษิกัญญา  มีด้วยดี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตะวงศ์
3. เด็กหญิงภัทลิดา  หาเเก้ว
4. เด็กหญิงรสิตา  นพคุณ
5. เด็กหญิงวิไลพร  บุญสวาสดิ์
6. เด็กหญิงสลิตา  ศรีโสภา
7. เด็กหญิงเกศทิพย์  สุขไพศาล
8. เด็กหญิงโสภัคพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์
2. นางสาวสนิตา  เพิ่มพูล
3. นางสาวจิรัชญา  พิรภัณฑ์
4. นายนันทพัทธ์  เนินนอก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณรินธา   สิงหันต์
2. เด็กหญิงรัตณาภรณ์   แก้วมั่น
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีวิศร
4. เด็กหญิงสิตานันท์   ชูชัยมังคลา
5. เด็กหญิงสิริยากร   โรจนมาน
6. นางสาวสุมินตา   เที่ยงผดุง
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์    แพรสูงเนิน
8. เด็กหญิงเวโรจนีย์   โนนเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา   จันทร์บาง
2. นางสาววารี  ทิมอินทร์
3. นางสาวกาญจน์วรุณ   พงษ์นุช
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีเสาวลักษณ์
2. เด็กชายกัญญ์วรา  ผิวเกลี้ยง
3. เด็กหญิงณ กมล   อร่ามเรือง
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยปัญญา
5. เด็กหญิงณัฐทิตา  วงศ์ธนโรจน์
6. เด็กหญิงณิชาดา  สุวะไกร
7. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณงาม
8. เด็กหญิงนภสร  ธำรงศักดิ์
9. เด็กหญิงพีชญาดา  พุฒพันธุ์
10. เด็กหญิงยูจิน  กู
11. เด็กหญิงร่มชนก  มาตยคุณณ์
12. เด็กหญิงวรภิญญา  ผิวสอาด
 
1. นายภาณุรัชต์  บุญส่ง
2. นายรณชัย  ขยันคิด
3. นายศุภณัฐ  หันสมร
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกันต์กวี  ยศนาม
2. เด็กชายกิตติรัตน์  วันโพธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มพังเทียม
4. เด็กชายสุรเกียรติ  วงจันทร์
5. เด็กชายเอกอนัน  จิตรซื่อ
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นางจรา  เจียมกมล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงตองยี   บัวบาน
 
1. นางสาวเปรมจิต  จอมคำสิงห์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายภูผา  กองทองนอก
 
1. นางสาวสุจินต์  สงวนรัตน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภานันท์  พันธุ์รัมย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แสนงาม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายภากร  ไชยสุระ
 
1. นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายชุติวัต  บุตรศรี
 
1. นางสาววิณุรา  ชื่นเจริญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วกระจ่าง
 
1. นายณรงค์   ทะยานรัมย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อรุณมณี
2. เด็กชายทนาวัช  เที่ยงเกตุ
3. เด็กหญิงนภัสศร  สังกัดกลาง
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ม่วงมา
5. นางสาวสุธิดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสารภี  เพ็ญประพัฒน์
2. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณกิจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กชายกฤษกร  สบายรูป
2. เด็กชายวชิร   สุภาพทรัพย์
 
1. MissHuang   Jing
2. Mr.Ma  Yongpu
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิทธิวัฒน์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิฌา   เนตรอัคคี
 
1. นางสาวนพรัตน์  พรมบุญเรือง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายณภัทร   สิงห์เหาะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วมณี
 
1. นายณรงค์   ทะยานรัมย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ภูนะยา
2. เด็กชายนภสินธุ์  ชูพินิจ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ยอดศรี
4. เด็กชายรัฐภูมิ  เป่าเดล
5. เด็กชายอิทธิพล  เสวกวงษ์
6. เด็กชายแสงสุรีย์  พุ่มจันทร์
 
1. นายสำนวน  พุ่มจันทร์
2. นางสาวมณีรัตน์  ตระการโกวิท
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กำเนิดหิน
2. เด็กชายชนาธิป  เล้ากิตติกุล
3. เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี
4. เด็กชายธนกร  ทองสุข
5. เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี  ทรัพย์เพิ่ม
2. นายชยพล  แสงย้อย
3. นางบุศรา  โขมพัตร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หอมชื่น
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดสังข์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นเพ็ง
4. เด็กชายภูทเนศ  ตานี
5. เด็กชายวรกันต์  สุวรรณศักดิ์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  โมมา
7. เด็กชายอัศฆ์เดช  อุเทนสุทธ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำยางจ้อง
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นายอาจกิจ  อมรอรช
3. นางเตือนใจ  อมรอรช
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  จันทร
2. เด็กหญิงนิธิพร  ศรีจันทึก
3. เด็กหญิงปทุมรักษ์  นิ่มมักผล
4. เด็กหญิงพิมญาฎา  ศรีจันทึก
5. เด็กหญิงพิยดา  สังศักดิ์
6. เด็กหญิงภัชราภา  จำเริญใหญ่
7. เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิทธิ์
8. เด็กหญิงริศรา  อยู่สมบูรณ์
9. เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญเพ็ชร
10. เด็กหญิงเกตุมณี  มีอำนาจ
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
2. นางสาวอำนวยพร  จันทร์ไพศรี
3. นางสาวธนภรณ์  นาจักร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงน้ำมณี  ดีดสี
2. เด็กชายพรชัย  สาเห็ม
3. เด็กชายสิทธิชัย  นาคพรม
4. นายอภิสิทธิ์  ไชยสงเคราะห์
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ทา
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
2. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงฟาติน  หวังดี
2. เด็กหญิงมิลลา  ดอนไพนิล
3. เด็กหญิงอลิสดา  บุญธรรม
 
1. นางศิริพร  พงษ์เนตร
2. นางธัณย์จิรา  เย็นละม่อม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตันติศศิรัตน์
2. เด็กหญิงศรินญา  เกษมวัฒนา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทกาน์
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  สายเพีย
2. เด็กหญิงปุญณิศา  ชาญพิมาย
3. เด็กหญิงเพชรไทย  ไมตรี
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชคชัชวาล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมี
3. เด็กหญิงวรารักษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวทศนวรรณ  แจ้งเหตุผล
2. นางจรรยา   ณ สงขลา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ดีล้วน
2. เด็กชายอัครพนธ์  ปะกิ่ง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีษะเนตร
2. นายวีรวัฒน์  การุณวงษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงมิรันตรี  แถวทับ
2. เด็กชายรพีภัทร  เพ็ชรใส
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายวอนโรนิม   รันนิเสส
2. เด็กชายวิษณุ   สดมีศรี
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1. เด็กชายกันตณัฐ  นารอง
2. เด็กชายสรายุส   เวชพราหมณ์
 
1. นายอำนาจ  อินทโลหิต
2. นางกรรณิการ์  โกมลภมร
3. นางกรรณิการ์  โกมลภมร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายวรวุฒิ  เกิดแป๋
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  สระบัว
 
1. นายอนุชา  ภาผล
2. นายเทียนชัย  นาคแผ่น
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงทองไหมไทย  ภานุษี
2. เด็กชายพงษ์วรรณ  พันจิม
 
1. นางสาวถาวร  พรสิงห์
2. นางสาวภาวินี  เกตุมอญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ดงงาม
2. เด็กหญิงสิริพร  ยินดี
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   วันหมัด
2. เด็กหญิงพริมลดา  ทองไทย
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง
2. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฏา  นาครินทร์
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชัยทอง
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายกฤษดา  ลำโพธิ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พิมสวรรค์
 
1. นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล
2. นางสาวธาวินี  จันทร์เศรษฐี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาวนี   เตี๋ยพานิช
2. เด็กหญิงสิริกร  จีอุ่นงอย
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โยงกาศ
2. เด็กหญิงพรธิตา  รอสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  โฉมงาม
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุประภา 1. เด็กชายบรรพชา  พุทธรักษา
2. เด็กชายวรวุฒิ  ถวิลวงค์
3. เด็กชายอิทธิพล  บุญคง
 
1. นางสาวสุภานัน  แสวงสาย
2. นางสาวนริศรา  อ่อนละมุล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 1. เด็กชายกิตติกร  เกตุมณี
2. เด็กชายประไท  ช่างคำ
3. เด็กชายสมพัตสร  ศรีนามน้อย
 
1. นางละเอียด  บุญคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตันนารัตน์
2. เด็กหญิงร่มเกล้า  หลักคำ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คุมใจ
 
1. นางสาวภิริญญา  นพขำ
2. นางสาวสายสุนีย์  ยอดพยุง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพล  ตานี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศักย์ธนากิจ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองนำ
 
1. นางสาวนิตยา  มาปัด
2. นางสาวนิศากร  เอมโอด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฏกร  พวงเงิน
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสงสุธา
3. เด็กหญิงวาสิตา  เกตุนามญาติ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์หมอ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ช่วยสุรียา
6. เด็กหญิงเลอลักษณ์  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวยุคลธร  แสงทรัพย์
2. นางมะลิวรรณ  ทองบุตร
3. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้ำเต้าทอง
3. เด็กหญิงรัตนกร  บางหลวง
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เบี้ยทอง
5. เด็กหญิงสุนิษา  วิงวอน
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงบรรจง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  โคตสี
2. นางสาวกรองทิพย์  เศรษโฐ
3. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อรรถโยโค
2. เด็กหญิงยลดา  ทริชาติ
3. เด็กหญิงรัตติรส  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิลุบล  จันทร
2. นางสาวศิวาภรณ์  อ่อนปาน
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกมลชนก   ผลทิพย์
2. เด็กหญิงจันทิมา   จันทร์ชื่น
3. เด็กหญิงนํ้าทิพย์  ไชยวังเทพ
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  เเพทย์รัตน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงธินัญญา  โคทังคะ
2. เด็กหญิงนริศรา  จิรัคคกุล
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองเดิม
 
1. นายสุขุม  จูสนิท
2. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  วงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุจิรา  ฟักสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญมณี  พรชัย
 
1. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
2. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจิรายุ   มณีเลิศ
2. เด็กหญิงรัศมี   ทองเกษร
3. เด็กหญิงวัณณารักษ์   สระประการ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อิ่มอำไภย
2. นางสาวนัันทิดา   แสงจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงก้อย  เตยา
2. เด็กหญิงพนิดา  เสนเภา
3. เด็กหญิงมลธิรา  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  น้อยพิมาย
2. นางชุติมา  ใจใหญ่
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  โอภาสสัจจะกุล
2. เด็กชายปัณธิคมน์  บวรธนะสินธ์
3. เด็กหญิงวรัชญา  พากเพียร
 
1. นางสาวอัญชลี  วงศ์สายทอง
2. นางสาวนิตยา  เกษาพร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 1. เด็กหญิงวรนุช  เกตุมะณี
2. เด็กชายวีรเทพ  ทนโคกสูง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลางพิมาย
 
1. นายอุดม  แหวนทองคำ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  บุญญโสภิญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  เดชช่วย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธานินทราวัฒน์
3. เด็กหญิงวีนัสยา  ดาผา
 
1. นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต
2. นายศิวะเมศวร์  ภักดีบรรดิษฐ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงกฤติพร  เกาะพราหมณ์
2. เด็กหญิงญานนครา  เสี่ยงแก้ว
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อึกจอม
 
1. นางจริยา  ปฐพีดุสิตา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพากานต์  วัยเจริญ
3. เด็กหญิงสุภัคสินี  โคกแพ่ง
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสาวชณิชา  ทรัพย์ชื่น
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  อ้วนทา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คงชมบุตร
3. เด็กหญิงศิรดา  เกตุทองมงคล
 
1. นางสาวสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางสาวทัศวรรณ  ปราบพินาจ
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กหญิงดาวพระสุข  จันทร์เทพ
2. เด็กชายต้นกล้า  เซี่ยงคิ้ว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วอาลุนสัก
 
1. นางสาวผกามาศ  สุยอย
2. นางสุพรรณี  โพธิ์กระจ่าง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาก
 
1. นางสาวสายสุดา  ดีไชยรัมย์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายยุทธนา  หอมเย็น
 
1. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  สุ่มหิรัญ
 
1. นางสาวสุภรัตน์  รักษาธรรม
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายปวริศร์  โรจน์โชติวัฒน์
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ภูมิดา
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร   พระรัศมี
 
1. นายณรงค์   ทะยานรัมย์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ปิ่นวิเศษ
2. เด็กชายภูเบศ  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายโกศน  จันทศรี
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
2. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์พรหม
2. เด็กชายธราเทพ  คำใจ
3. เด็กชายสุริยา  กนกหงษ์
 
1. นางพูลสุข  คันธอุลิส
2. นางสาวชุติภา  จันทร์พ่วง
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงอุ้ม  บุญยอ
2. เด็กชายโกะได  อิบาชิ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงคะจันทร์
2. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายธีรสิทธิ์   มะดี
 
1. นางวิไล   พิระขัมม์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขสม
 
1. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงปิยาพัทธ์  สันติปรีชาจิตต์
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายรักษา  ลุงคำ
 
1. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายณปนนท์  อ่อนละม้าย
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงรินรดา  ศรีบุญวงศ์
 
1. นางทิวาพร  อภิสิฎฐาภรณ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ราชวงศ์
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พึ่งสมยา
 
1. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  อยู่สุทธิ์
 
1. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวาริสรา   วงษ์เสงี่ยม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปละธัม
 
1. นางสาวสายสุดา  ดีไชยรัมย์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงมนชนก  พรมวิเศษ
 
1. นายชวาล  อ่อนแสง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายสงกรานต์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวศิรินภา  แสนรัตน์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาววิไล  บุญยัง
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธัญญะผล 1. เด็กหญิงกุมวารี  รินจินดา
2. เด็กหญิงนลิน  ภาศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  ธัญญาวัฒนา
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  พันธุ์เลิศ
5. เด็กหญิงสิริวิมล  พวงมาลัย
 
1. นางชาณิช  รักษาธรรม
2. นางสาวเทพอรุณ  น้อยจาด
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายชาญวิทย์   มามาตร์
2. เด็กชายนนธญา   ชนะแสบง
3. เด็กชายพชร   เมืองโคตร
 
1. นางสาวนันทิดา   แสงจันทร์
2. นายณษกฤษ   คาดีวี
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชัชนันท์  จันทร์พูน
2. เด็กหญิงพุทธสุดา  จันทร์อุดม
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ม่วงศรี
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
2. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ปั้นลำพอง
2. เด็กหญิงนวรัตน์   พานทอง
3. เด็กชายสราวุฒิ   คำสาน
 
1. นางรวิสุดา   มีชีพสม
2. นางสาวกาญจนา   เปรมประสงค์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธัญญะผล 1. เด็กชายธนากร  ประพริก
2. เด็กชายภัควัตร์  โพธิ์เตี้ย
3. เด็กชายสุรพัด  สุกรรม
 
1. นางชาณิช  รักษาธรรม
2. นางสาวเทพอรุณ  น้อยจาด
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายทัศนัย  วุ้นก้อน
2. เด็กชายปิยบุตร  เตรัมย์
 
1. นางเยาวเรศ  สุวรรณโท
2. นางสาวนภาลัย  ชัยวงษา
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1. เด็กหญิงราญา  วันทา
2. เด็กชายอิทธิพล  พันธ์ุคำ
 
1. นางศุภางค์  แก้วมณี
2. นางสาวสุวรรณา  สะอิ๊ด
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฏา  นาคนครินทร์
2. เด็กชายดนุพัศ  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนแสง
2. เด็กหญิงนวพร  นุกูลธรประกิต
 
1. นางสาววรัชยา  ชวลิต
2. นางสาวสุภาภรณ์  อาหมัด
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกันตพณ  มาลามาศ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   บุตรสี
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงฉัตรกมล   เอนกกุลรัตนะ
2. เด็กหญิงปุณญพร   มีโรจน์
3. เด็กชายวุฒิชัย   วงค์ธาตุ
 
1. นางดวงเดือน  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวชมบุญ   แย้มนาม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณัฏฐา  นิลมุข
2. เด็กชายนันทพงษ์  นาคทอง
3. เด็กชายไกรภพ  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายชวาล  อ่อนแสง
2. นายสุวรรณ  อินทร์ประโคน