งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 816
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฉันทกานต์    อ่วมแสน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    โฉมงาม
3. เด็กหญิงสุวนันท์    เรียงรงษ์
4. เด็กหญิงธิญาดา    ทรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนัฐกาล    เบี้ยทอง
6. เด็กหญิงกษมา    สิมศิริวัฒน์
7. เด็กหญิงเนตรดาว    เฟืองแก้ว
8. เด็กหญิงบุษกร    พันธ์แตง
9. เด็กหญิงอพิยญานัญท์    แก้วตายิญ
1. นางนิภาภรณ์    นากสุก
2. นางสาวภัสราวรรณ    ซื่อสัตย์
3. ว่าที่ร้อยโทสุพจน์    เพชรม่อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................