สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลองสิบ 43 85 63
2 005 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) 0 0 0
3 006 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 9 16 14
4 010 โรงเรียนชุมชนบึงบา 40 95 50
5 011 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 61 139 97
6 012 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 54 163 100
7 014 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 38 71 54
8 015 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 90 190 133
9 013 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 101 246 164
10 022 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 30 58 44
11 024 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 74 215 120
12 028 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 24 50 39
13 029 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 14 46 21
14 046 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 38 66 49
15 050 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 21 34 22
16 044 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 15 30 25
17 045 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 23 39 33
18 053 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 38 66 54
19 055 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 38 64 57
20 057 โรงเรียนวัดคลองชัน 88 238 138
21 058 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 22 39 34
22 059 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 37 71 51
23 062 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 28 64 45
24 063 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 33 81 54
25 064 โรงเรียนวัดทศทิศ 24 57 40
26 065 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล 9 16 11
27 066 โรงเรียนวัดธัญญะผล 25 54 39
28 067 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 9 19 14
29 068 โรงเรียนวัดนาบุญ 23 60 42
30 069 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 34 72 54
31 070 โรงเรียนวัดปทุมนายก 23 48 34
32 071 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 13 19 13
33 072 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 49 113 76
34 073 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 34 67 51
35 075 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 40 78 49
36 076 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 40 109 68
37 077 โรงเรียนวัดพืชอุดม 23 56 39
38 079 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 22 40 32
39 080 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 67 139 98
40 081 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 26 43 40
41 083 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 94 207 134
42 084 โรงเรียนวัดลานนา 14 23 20
43 085 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 32 50 44
44 086 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 36 84 60
45 087 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 30 47 37
46 088 โรงเรียนวัดสระบัว 27 54 43
47 089 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 23 57 38
48 090 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 20 42 30
49 091 โรงเรียนวัดสุวรรณ 46 135 83
50 095 โรงเรียนวัดอดิศร 3 7 3
51 096 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 133 271 200
52 054 โรงเรียนวัดเกตุประภา 36 85 60
53 056 โรงเรียนวัดเขียนเขต 67 168 109
54 060 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 15 26 17
55 061 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 16 36 23
56 092 โรงเรียนวัดแสงมณี 5 11 9
57 093 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 105 226 158
58 074 โรงเรียนวัดโปรยฝน 22 33 21
59 078 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 38 98 46
60 094 โรงเรียนวัดโสภณาราม 11 18 15
61 098 โรงเรียนศาลาลอย 5 8 7
62 100 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 39 75 59
63 106 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 23 54 42
64 116 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 27 42 39
65 009 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 38 94 65
66 104 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 16 30 26
67 105 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 4 8 6
68 007 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 11 14 11
69 008 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
70 019 โรงเรียนตวงพรวิทยา 0 0 0
71 023 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 14 42 28
72 026 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 45 95 54
73 025 โรงเรียนธัญวิทย์ 25 39 33
74 027 โรงเรียนนานาชาติสยาม 0 0 0
75 030 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 5 10 8
76 031 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 49 110 71
77 033 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 60 123 83
78 032 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 0 0 0
79 034 โรงเรียนประสานมิตร 20 31 22
80 035 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 38 76 54
81 037 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 0 0 0
82 038 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 28 48 37
83 039 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 0 0 0
84 040 โรงเรียนพุทธารักษ์ 0 0 0
85 042 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 0 0 0
86 043 โรงเรียนยุวบัฒฑิต 0 0 0
87 047 โรงเรียนระเบียบวิทยา 49 91 56
88 048 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 12 28 14
89 049 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 0 0 0
90 051 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 3 9 6
91 052 โรงเรียนวนิษา 0 0 0
92 097 โรงเรียนศรีจิตรา 31 56 36
93 099 โรงเรียนสวนอักษร 23 30 25
94 102 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 25 36 28
95 103 โรงเรียนสีวลี 24 44 39
96 108 โรงเรียนอนุบาลทีปกร 0 0 0
97 109 โรงเรียนอนุบาลธราดล 0 0 0
98 110 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 0 0 0
99 111 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ 0 0 0
100 112 โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส 0 0 0
101 113 โรงเรียนอนุบาลรังสิต 0 0 0
102 114 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ 0 0 0
103 115 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา 0 0 0
104 107 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 0 0 0
105 117 โรงเรียนอรุณฉายวิเทศศึกษา(สช) 0 0 0
106 118 โรงเรียนอิสลามสันติชล 0 0 0
107 119 โรงเรียนอุดมวิทยา 45 86 62
108 017 โรงเรียนเซนต์แดเธอรีน 0 0 0
109 020 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 50 102 78
110 036 โรงเรียนเปรมฤทัย 17 24 22
111 041 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 44 99 57
112 002 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 0 0 0
113 016 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 48 93 67
114 003 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 0 0 0
115 021 โรงเรียนไตรพัฒน์ 0 0 0
116 004 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 29 57 37
117 082 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 45 54 46
118 101 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40 98 58
119 018 โรงเรียนดวงกมล 13 16 13
รวม 3138 6656 4600
11256

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]