แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 133 69 52.27% 36 27.27% 13 9.85% 14 10.61% 132
2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 74 46 62.16% 14 18.92% 9 12.16% 5 6.76% 74
3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 105 43 43% 24 24% 18 18% 15 15% 100
4 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 94 41 45.05% 27 29.67% 14 15.38% 9 9.89% 91
5 โรงเรียนวัดคลองชัน 88 36 41.86% 20 23.26% 11 12.79% 19 22.09% 86
6 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 54 26 48.15% 19 35.19% 2 3.7% 7 12.96% 54
7 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 101 24 23.76% 28 27.72% 22 21.78% 27 26.73% 101
8 โรงเรียนวัดเขียนเขต 67 23 34.33% 18 26.87% 15 22.39% 11 16.42% 67
9 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 60 20 33.9% 17 28.81% 16 27.12% 6 10.17% 59
10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 90 19 21.84% 19 21.84% 24 27.59% 25 28.74% 87
11 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 61 18 29.51% 22 36.07% 10 16.39% 11 18.03% 61
12 โรงเรียนวัดสุวรรณ 46 16 35.56% 15 33.33% 5 11.11% 9 20% 45
13 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 67 15 23.44% 18 28.13% 16 25% 15 23.44% 64
14 โรงเรียนระเบียบวิทยา 49 15 30.61% 15 30.61% 14 28.57% 5 10.2% 49
15 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 49 15 32.61% 14 30.43% 10 21.74% 7 15.22% 46
16 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 36 14 38.89% 10 27.78% 8 22.22% 4 11.11% 36
17 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 44 13 29.55% 12 27.27% 11 25% 8 18.18% 44
18 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 38 13 36.11% 8 22.22% 10 27.78% 5 13.89% 36
19 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 33 13 39.39% 8 24.24% 5 15.15% 7 21.21% 33
20 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 38 13 37.14% 7 20% 10 28.57% 5 14.29% 35
21 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 48 11 23.4% 20 42.55% 8 17.02% 8 17.02% 47
22 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 40 10 25% 13 32.5% 6 15% 11 27.5% 40
23 โรงเรียนธัญวิทย์ 25 10 40% 9 36% 4 16% 2 8% 25
24 โรงเรียนวัดเกตุประภา 36 10 28.57% 8 22.86% 6 17.14% 11 31.43% 35
25 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 29 10 34.48% 6 20.69% 8 27.59% 5 17.24% 29
26 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 50 9 18.75% 18 37.5% 13 27.08% 8 16.67% 48
27 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 45 9 22.5% 15 37.5% 6 15% 10 25% 40
28 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40 9 23.68% 10 26.32% 8 21.05% 11 28.95% 38
29 โรงเรียนศรีจิตรา 31 9 29.03% 9 29.03% 3 9.68% 10 32.26% 31
30 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 40 9 23.08% 7 17.95% 14 35.9% 9 23.08% 39
31 โรงเรียนชุมชนบึงบา 40 8 20% 14 35% 4 10% 14 35% 40
32 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 49 8 17.02% 13 27.66% 13 27.66% 13 27.66% 47
33 โรงเรียนวัดสระบัว 27 8 29.63% 9 33.33% 6 22.22% 4 14.81% 27
34 โรงเรียนวัดนาบุญ 23 8 34.78% 7 30.43% 5 21.74% 3 13.04% 23
35 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 38 7 19.44% 14 38.89% 7 19.44% 8 22.22% 36
36 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 45 7 18.92% 11 29.73% 9 24.32% 10 27.03% 37
37 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 26 7 26.92% 6 23.08% 7 26.92% 6 23.08% 26
38 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 38 6 16.67% 9 25% 10 27.78% 11 30.56% 36
39 โรงเรียนวัดทศทิศ 24 6 25% 8 33.33% 7 29.17% 3 12.5% 24
40 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 38 6 16.22% 6 16.22% 13 35.14% 12 32.43% 37
41 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 30 6 20.69% 6 20.69% 10 34.48% 7 24.14% 29
42 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 30 6 20.69% 6 20.69% 10 34.48% 7 24.14% 29
43 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 25 6 24% 5 20% 9 36% 5 20% 25
44 โรงเรียนวัดธัญญะผล 25 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 10 41.67% 24
45 โรงเรียนสวนอักษร 23 5 22.73% 11 50% 3 13.64% 3 13.64% 22
46 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 39 5 12.82% 10 25.64% 8 20.51% 16 41.03% 39
47 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 23 5 21.74% 8 34.78% 5 21.74% 5 21.74% 23
48 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 34 5 15.15% 7 21.21% 6 18.18% 15 45.45% 33
49 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 23 5 22.73% 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 22
50 โรงเรียนอุดมวิทยา 45 4 9.3% 16 37.21% 16 37.21% 7 16.28% 43
51 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 38 4 10.81% 13 35.14% 10 27.03% 10 27.03% 37
52 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 37 4 11.11% 11 30.56% 9 25% 12 33.33% 36
53 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 34 4 12.12% 11 33.33% 8 24.24% 10 30.3% 33
54 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 28 4 14.81% 7 25.93% 8 29.63% 8 29.63% 27
55 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 28 4 14.81% 5 18.52% 8 29.63% 10 37.04% 27
56 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 14 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 27 4 16% 4 16% 5 20% 12 48% 25
58 โรงเรียนเปรมฤทัย 17 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
59 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 15 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
60 โรงเรียนวัดปทุมนายก 23 3 13.04% 4 17.39% 6 26.09% 10 43.48% 23
61 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 15 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
62 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 20 3 15% 2 10% 7 35% 8 40% 20
63 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 24 3 12.5% 1 4.17% 12 50% 8 33.33% 24
64 โรงเรียนกลางคลองสิบ 43 2 4.88% 17 41.46% 12 29.27% 10 24.39% 41
65 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 38 2 5.41% 12 32.43% 14 37.84% 9 24.32% 37
66 โรงเรียนสีวลี 24 2 8.33% 9 37.5% 5 20.83% 8 33.33% 24
67 โรงเรียนวัดพืชอุดม 23 2 8.7% 8 34.78% 4 17.39% 9 39.13% 23
68 โรงเรียนวัดโปรยฝน 22 2 9.52% 6 28.57% 7 33.33% 6 28.57% 21
69 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 32 2 6.67% 5 16.67% 8 26.67% 15 50% 30
70 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 16 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 16
71 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 21 2 9.52% 2 9.52% 7 33.33% 10 47.62% 21
72 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
73 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 14 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
74 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 22 1 5.26% 5 26.32% 5 26.32% 8 42.11% 19
75 โรงเรียนประสานมิตร 20 1 5.56% 5 27.78% 5 27.78% 7 38.89% 18
76 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 23 1 4.35% 3 13.04% 6 26.09% 13 56.52% 23
77 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 12 1 8.33% 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนวัดโสภณาราม 11 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10
79 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 22 0 0% 7 31.82% 3 13.64% 12 54.55% 22
81 โรงเรียนดวงกมล 13 0 0% 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 13
82 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 16 0 0% 3 21.43% 4 28.57% 7 50% 14
83 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 13 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 11
84 โรงเรียนวัดลานนา 14 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 8 72.73% 11
85 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล 9 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
86 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 11 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 8 72.73% 11
87 โรงเรียนวัดแสงมณี 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
88 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 9 0 0% 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 8
89 โรงเรียนศาลาลอย 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
90 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
92 โรงเรียนวัดอดิศร 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]