::sp-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางฉวีวรรณ สุขหงษ์ทองโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร พลเจริญโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ลดาวิพัฒน์โรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ศรีทองโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางประพิน เวฬุวนารักษณ์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
6. นางสริตา พงษ์แตงโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา อังกูรวัฒนาโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
3. นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
5. นางสุนีย์ ฤกษ์พินัยโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
6. นางชไมพร ยังสนองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสินโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางศิริพร พงษ์เนตรโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวใกล้รุ่ง เก่าบริบูรณ์โรงเรียนวัดสมุหราษฎ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ วิเชียรรักษ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ พันธ์เวียงโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางสาวคุณากร จริงสันเที๊ยะโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เสนาโรงเรียนปทุมนายกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมณีรัตน์ ตระการโกวิทโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวดอกลักษณ์ วรยศโรงเรียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดารัตน์ ญาณอรรถโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
3. นางมาลีวรรณ มณีโชติโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวศราวดี สิงหเสนีโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กิจเมธีโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางวิลาวัณย์ นัยนาโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎฐนิช โชติณิชกุลโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิระวรรณ สุภานันท์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางยุพา มีหกวงศ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางพรรณศิริ อุปละวงศ์โรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา วิสารทวิศิษฐ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. นางธารทิพย์ วิชาคุณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปิยะดา พึ่งยนต์โรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
6. นางอัจฉรา หลวงพันเทาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศรุดา วิทยาอุปถัมภ์โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ นาจักร์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวจินตหรา เทพตาแสงโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลัดดา ลาภหลายโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉริยา อะนันต์โรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
3. นางพัชรี วิมลศิลปินโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวจิราพร พรมมีเดชโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางยุพดี ภู่ด้ายโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววรุณพร รัตนโทโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรสวรรค์ จันทกลิ่นโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย แสงสกุลโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสุชีรา ไพสาระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางชรินทร์ทิพย์ กันพ้นภัยโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางชุดาพันธ์ มีอุสาห์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคะเน โตวัฒนาโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางบุษกร เจริญจิตต์โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพนมวัน วรดลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ คงวรรณะโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภานัน แสวงสายโรงเรียนวัดเกตุประภากรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เข็มสมโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางอุ่นเรือน ภูมิดาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวชลธิกาญจน์ ภูมีศรีโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์โรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
3. นางสาวรักชนก พุฒซ้อนโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางจิรัชยา สอนพงศ์โรงเรียนวัดเกตุประภากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินดาพร อมาตยกุลโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสนั่น พรมเสนโรงเรียนราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางกานต์รวี เกิดสมศรีโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา แสนโกฏิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศรินทร์ทิพย์ นรสิงห์โรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ทิพย์ ทองศรีโรงเรียนวัดโสภณารามประธานกรรมการ
3. นางพัชรี องค์เพลาเพลิดโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางวรรษิญา นามวิชาโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นางสมนึก กุลศิริโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสายสุดา ดีไชยรัมย์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร เอี่ยมสำลีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวสมรศรี ศรีรักษาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางสมร สนั่นเสียงโรงเรียนวัดกลางคลองสิบประธานกรรมการ
3. นางสาววรกร ธนสมสกุลโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
5. นางวนิดา ไวยรัตน์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ วุฒิปราณีโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ อู่ผลเจริญโรงเรียนวัดชัยมังคลารามประธานกรรมการ
3. นางประไพ เดชเมืองปักษ์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางประภาพร ไม้งามโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พรมมิโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางประณีต จิตรประสงค์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวกรรณิการ์ สีเหลืองโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐพงษ์โรงเรียนวัดประยูรธรรมรามกรรมการ
4. นางปัณณวีย์ เถาลอยโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ วงค์แก้วโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ตรีศรโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์โรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก โพธิ์งามโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสาวแคทธียา ตั้งพัฒนธนาโรงเรียนวัดชุมชนประชาธิปัตย์กรรมการ
5. นางสาวติญากร อุตฤทธิ์โรงเรียนวัดประยูรธรรมรามกรรมการ
6. นายวัล ภัทรหนองภักดีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรดา อิ่มพงษ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ธนพงศ์เจริญโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นางสาววัลลี แก้วมาลาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตรโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานีเขต2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองติดรัมย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชนิสรา คงเสนาโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐกานต์ ฟักขำโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญกรรมการ
5. นางสิริมณฑ์ นาทีโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เหลืองอุดมโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรานุช สุทินโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร สีมาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวคนึงเนตร อยู่ยืนโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสาวณภัทร จันทร์แก้วโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
5. นางสาวรวิสา ศรีปัตเนตรโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฉัตรนภา ลาภปวงคำโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอำพล ผลประทีปสุริยาโรงเรียนคลองสิบสามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา เรียงสาโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวเมตตา ห้องแซงโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริวิมล ราชคมน์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพล เกษรโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ ฉัตรนานุรัตน์โรงเรียนวัดขุมแก้วประธานกรรมการ
2. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวมธุรส เหมโสโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ แสนเสนาะโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางสาวผกามาศ วงค์คำมูลโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์กรรมการ
6. นางสมฤดี ใจมาโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัชรศักดิ์ จิตร์แน่นโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางบุษยา การสามารถโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายปัญภัทรื เพิ่มมีโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นายกิตติกร ดวงพรมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นายกริชนรินทร์ สิงคเวหนโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ปาคำสีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสดชื่น ตันดีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา เสริมสงค์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ คำทอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเปมิกา นาสมโภชน์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวอนงค์รัตน์ ภูแช่มโชติโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี พื้นนวลโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
7. นางสาวพันธ์ทิวา ปัททุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
8. นางอิสราพร พันธ์นายังโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
9. นางศุจินธร โพธิ์นาคโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์ปราชญ์โรงเรียวัดเกตุประภาประธานกรรมการ
2. นายจาตุรนค์ แก้วประพันธ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ อ่วมทองโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา สินชัยโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์กรรมการ
5. นายธนชัย จูสนิทโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางชุติกาญจน์ บุญสุขโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
7. นางวรลักษณ์ สุธาเนตรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางมยุรี ปานประสงค์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
9. นางสาวปาณิสรา กาฬเสาร์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปราณีต รัศมีโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พารอดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางดวงเด่น สารทนงค์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นายชัชพงศ์ เชื้อสาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวิวัธนี ไตรธาตรีโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางชลิตตา สีเสือโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวสุภาณี ยืนยงโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ แซ่จึ่งโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ปาเลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา สุจาคำโรงเรียนร่วมจิตประสาทกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ คุ้มวงษ์โรงเรียนคลองสิบสามกรรมการ
4. นางสาวศุภมาศ แก้วมณีโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางอรทัย รักพ่วงโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
7. นางสาวรัตติยา โลแพทย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นายสมพงษ์ พิพัตสัตยานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
9. นางพัชรี วิมลศิลปินโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
10. นางสาวเกศริน วงษ์มั่นโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
11. นางสาววิภาดา สารัมย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา รื่นสุขโรงเรียนร่วมจิตประสาทประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พาหาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวมาลี มีเจริญโรงเรียนร่วมจิตประสาทกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อณัคทัศน์โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกิ่งกนก แก้วฉัตรมณีโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายพิชญพงษ์ สมบูญโรงเรียนวัดแสงมณีประธานกรรมการ
2. นางทักษพร ต่วนชะเอมโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุณิสา ทากลมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี คำภีระโรงเรียนร่วมจิตประสาทกรรมการ
5. นางสาวควรพิศ โประทองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ อินพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง จันทร์รุ่งเรืองโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอธิป ผิวงามโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางสาวสุภากรณ์ เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัมพร เพชรศรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวพลอย เปี่ยมศรีโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
6. นางสาวนพภิวันท์ ปันทาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาวดี สมภักดีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนลพรรณ ไชยชนะโรงเรียนวัดแสงสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ นาพรมโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. นางสุนันท์ จันทร์วีนุกูลโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวอาภาพร กมลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ รุจาคมโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา แพรงามโรงเรียนวัดอัยยิการามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ อาสว่างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตติยา โลแพทย์โรงเรียนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางวนิดา หวังวิวัฒนาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกัญญาวดี ณรงค์ฤทธิไกรโรงเรียนวัดคลองชันประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส ชีวะกลินศักดิ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สุขเกษาโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นายภาณุ ฮดคำโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
5. นายธีระนันท์ สัมฤทธิ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอุไร กองนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณปภัช ใบยาโรงเรียนวัดสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลมาศ พงศ์ชนะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานจนา ไชยสะอาดโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐศรัณยุ์ เมืองมูลโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ อินทร์ประโคนโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เรืองขนาบโรงเรียนวัดชัยมังคลารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์วงศ์จักรโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร สีมาโรงเรียนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึงโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ โคตสีโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ นพรัตน์โรงเรียนวัดคลองชันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลพิกุลโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิณี หวะสุวรรณ์โรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นางนีรดา สินธ์สมุทรโรงเรียนวัดเขียนเขตรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราพร พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุษา อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ ลามทุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา มูลประโกโรงเรียนวัดมูลจินดารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ วังคะฮาดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางจริยา ปฐพีดุสิตาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวพรปวีณ์ สีแดงโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ระว้าโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ตันดีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา แสงสุดโรงเรียนวัดอัยยิการามรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รักษาเมืองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาววรางคณา ดำริห์โรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพโรงเรียนวัดเขียนเขตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา โสภาคะยังโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ช้างคำโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ สุรันนาโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ภาผลโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ เกิดผลโรงเรียนวัดอัยยิการามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรา สว่างกมลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ เกิดด้วงโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
5. นายเศรษฐวิทย์ ดาราศรโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริวรรณ อิ่มทองโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ สุวรรณโทโรงเรียนวัดแสงสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขุม จูสนิทโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ กรรมการ
4. นางสาวอติภา โทรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สุวรรณชาติโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ บุญยงค์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. นางพิสมร คำลอยโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เงินพลับพลาโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ผลพูลโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ กรุยกระโทกโรงเรียนวัดอัยยิการาม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เอี่ยมจันทร์โรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
4. นางศรียา แก้วมณีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาวรุ้งนภา ชื่นวิทยาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ เจียมทองโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภศรี ชุมแก้วโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ จันทราโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา เลิศฤทธิ์เรืองสินโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางธัณย์จิรา เย็นละม่อมโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกศินี วรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมะลิ มีสนโรงเรียนวัดพืชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนิษฐ์ บัวมากโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นายอนุเดช บ้านสระโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ฤกษ์เปรมปรีโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางผ่องแผ้ว จันทร์พายัพโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
4. นางสาวพวงชมภู ชาครานนท์โรงเรียนวัดมงคลรัตน์กรรมการ
5. นางสาวนันฉวี สู้สงครามโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรัตน์ อุทโทโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
3. นายวิเชษ ไชยรินทรโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วิสิตโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุพิชฌา แย้มคล้ายโรงเรียนวัดนพรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วรศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจงกล กองศักดิ์โรงเรียนวัดลานนากรรมการ
4. นายกันต์ศักดิ์ ยศศรีโรงเรียนวัดเจริญบุญกรรมการ
5. นางสาวภิญญดา รอดประสิทธิ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางปิยาภรณ์ ธรรมรักษาโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา แก้วศรีโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นายนพรัตน์ มหานิยมโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา บุญช่วยโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ใจใหญ่โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
3. นายนุกูล แสงวรรณเทศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางขวัญใจ วิเศษทรานนท์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสุมา ทองบ่อโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ แหยมคงโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวประคอง แสนจำหน่ายโรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนงค์ มาอินราชโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา คำพรมมาโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวาสนา วุติหาสะโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พึ่งทัตโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิตรประสงค์ ภูมีแก้วโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมาลี แจ่มสุวรรณโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมฤทัย หารไชยโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ทินอุทัยโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบังอร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐการ อโศกวัฒนะโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ พลเสนโรงเรียนวัดอดิศรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนงค์คราญ อรรถานิธิโรงเรียนกลางคลองสิบประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ ศรีโนนยางโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีทอง ทองเจริญโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางบุบผา สุขสมบัติโรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
5. นางสุณิศา อินทองโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมณีนุช นันทะวงค์โรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสายสุณีย์ ไหวติงโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางกัญนิภา อินทรอักษรโรงเรียนวัดสมุหราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีเพียแก้วโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. นางสาวกาญจนวรรณ ศิริวุฒิโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลกรรมการ
5. นางสาวเกศริน วงษ์มั่นโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
6. นางพัชญา พุ่มโกสุมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ภู่พรายงามโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสกุณา ชาลีดีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ พิพัตน์สัตยานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายประทีป รอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. พระธวัชชัย จูฑฺฒิทตฺโตวัดลานนากรรมการ
3. นายทนงค์ มาอินราชโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
4. นายวรพงศ์ ศรีจำนงโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวประคอง แสนจำหน่ายโรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระเอกลักษณ์ กิตฺติทินฺโนวัดทศทิศารามประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ตรีกุลโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
3. นางอุสิชา กอบกระโทกโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
4. นางนงนุช ธนะนิมิตรโรงเรียนร่วมจิตประสาทกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ทองผาโศภาโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
6. นางสาวพิริยา จินะแปงโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายอามีน หมัดหลีนักมวยอาชีพประธานกรรมการ
2. นายลิขิต จันอินักมวยอาชีพกรรมการ
3. นายพงศธร สมพลนักมวยอาชีพกรรมการ
4. นางสายชล จั่นทองคำศึกษานิเทศน์ สพป.ปท.2กรรมการ
5. นางจรา เจียมกมล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายอามีน หมัดหลีนักมวยอาชีพประธานกรรมการ
2. นายลิขิต จันอินักมวยอาชีพกรรมการ
3. นายพงศธร สมพลนักมวยอาชีพกรรมการ
4. นางสายชล จั่นทองคำศึกษานิเทศน์ สพป.ปท.2กรรมการ
5. นางจรา เจียมกมล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นาย สุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองโชคดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางมยุรี ฟ้อนรำดีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางมุกดา โตพูลครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรครูผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ฟ้อนรำดีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรครูผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
3. นางมุกดา โตพูลครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายมลตรี เขียวมณีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายยลบิล ไตรงามครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองโชคครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายชำนาญ สวยค้าข้าวครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธุ์รอดครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธุ์รอดครู วิทยฐานะครูชำนาญการกรรมการ
3. นายฐาปณัฐ ธรรมเที่ยงดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน สำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกฤษกร อินพาเพียรศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกฤษกร อินพาเพียรศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางมยุรี ฟ้อนรำดีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางมุกดา โตพูลครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรครูผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ฟ้อนรำดีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางมุกดา โตพูลครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรครูผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางมยุรี ฟ้อนรำดีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางมุกดา โตพูลครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรครูผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ฟ้อนรำดีครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางมุกดา โตพูลครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรครูผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาครูโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
3. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุวรัตน์ นักทำนาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร อะโนดาษอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร อะโนดาษอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร อะโนดาษอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวรนาฎ รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร อะโนดาษอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กรรมการ
3. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรนาฎ อินถารตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เตียนประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ศ.คำรณ สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุทธิพันธ์ นักทำนาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกฤษกร อินพาเพียรศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ศ.คำรณ สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุชานาถ กลึ่งพงษ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางอังคณารักษ์ จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิลาพร มงคลโรงเรียนวัดเขียนเขตรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช ทองรอดโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รองประธานกรรมการ
4. นางสาวรัติญา ปั้นทองสุขโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
5. Mr.John Flynn Tutorโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นายกิตติ นุชเทียนโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
7. นางสาวปิยนุช ศิริโสภาพงษ์โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาภา ปานลักษณ์ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ กศจ.ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางบุญเกื้อ พินิจกลางโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. Mr.Gareth Bandโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ ใจกระเสนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวริษฐ์ นนทชิตโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ หลวงขวาโรงเรียนวัดสระบัวรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มหาเกตุโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. MissMercedes M. Ordoniaโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิณุรา ชื่นเจริญโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสนโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางมนทิพ ณ กาฬสินธิ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาพร สิงห์สุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา สุทาวันโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. MissCrystal Talagtagโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปทุม เลิศไพบูลย์ธนาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ แสนงามโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพรรณ ใจเพียรโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อรัญสารโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา พงษ์ผ่องพูลโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวมัทนา นิถานานนท์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. MissMary Joy Madalagโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางณภัค สุขพินิจโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. MissArchel Gabileoโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา เม่นแย้มโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ติกาพันธ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา อุ่นเรือนโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
6. นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาณิศา แสงเจริญโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา สุภาวงศ์โรงเรียนวัดนาบุญรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jason Alaviโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวละมุล โสภีพันธ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา ศุขเขษมโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ปิยะวงษ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รองประธานกรรมการ
3. Mr.Gert Jose Behrโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ช่างปรุงโรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
5. นางสาวเกศรา สุกเพชร โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
6. นางสาวบุญสูง มีจิตโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจารุรัตน์ เข็มลายผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. Mr.Zsao Qingxiangโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายอาปิง แซ่จึงโรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทดโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางโสภา สังวาลย์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกานติมา เตชะผลประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
7. Mr.Liu Huaโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางบุศรา โขมพัตรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางจารุรัตน์ เข็มลายผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. Mr.Zsao Qingxiangโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานติมา เตชะผลประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายอาปิง แซ่จึงโรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทดโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
6. นางโสภา สังวาลย์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
7. Mr.Liu Huaโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางบุศรา โขมพัตรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางบังอร สาลีโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เศษวรรณโคตรโรงเรียนวัดมูลจินดารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาววศิณี สุริยวงษ์โรงเรียนวัดแสงมณีกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี เสนาภักดิ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางสาวทิพากร ฮวบเจริญโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางวรงค์พร ทองในธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวคะนึงนิจ รัฐวรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวมณีกานต์ สิริพัชรสกุลโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นายนฤดล สีมีงามโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบัวพันธ์ เสาร์คำโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณผู้บริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ปาเลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนา สุขษาสุณีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ปท.2กรรมการ
4. นายสุริยา เด็นลีเมาะโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
5. นายโยธิน ฉายแสงโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
6. นางปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายชวาล อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรพงศ์ ศรีจำนงโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
9. นายนรุติชัย เกิดบุญโรงเรียนวัดนพรัตนารามกรรมการ
10. นางสาวชุติมา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
11. นางสาวอังศณา บรรจมาตย์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
12. นางสาววิญา จรัณยานนท์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นายปรีชา กล่ำรัศมีผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษา
14. นายปริญญา แช่มชมดาว ผู้ช่วยผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติที่ปรึกษา
15. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นางสาวพูนสุข เลิศไกร ผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จินดาสุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
3. นายสมยศ วงษ์รักสันติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นายอิศรา สีสันโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
6. นายสกล ชัยช่วยโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
7. นางสาวจรัญ อยู่สมศรีโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
8. นางระเบียบ กรวยในเมืองโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ผาดไธสงโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายนฤทธิ์ศร อุบลพืชโรงเรียนวัดเกตุประภากรรมการ
11. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณผู้บริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหมที่ปรึกษา
13. นายปรีชา กล่ำรัศมีผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติที่ปรึกษา
14. นายปริญญา แช่มชมดาว ผู้ช่วยผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติที่ปรึกษา
15. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพินิษฐา บุญจริงข้าราชการบำนาญโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสมเดช วรศิริข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
4. นายสกล ศิริบุตร อัตราจ้างสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวพัขรินทร์ กล่อมสุริวงศ์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
6. นายวิเชษ ไชยรินทรโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
7. นายชุติมา ใจใหญ่โรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาสกรรมการ
8. นายศุภกิจ วิเศษนครโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
9. นายวิชัย พรหมสุรินทร์โรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
10. นายศราวุฒิ บาลีโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวพรสวรรค์ จันทกลิ่นโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวาทิต อิสสะอาดโรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร เอี่ยมสอ้างโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุเดช บ้านสระโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ สุขยิ่งโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวพรสวรรค์ จันทกลิ่นโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวาทิต อิสสะอาดโรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร เอี่ยมสอ้างโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุเดช บ้านสระโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เป้าประจำเมืองโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สุขยิ่งโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางปัณวรรธน์ เดชกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา กาฬเสาร์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวกัญญณัช กาวินำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวพนมวัน วรดลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา กองเป็งครูโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยากรรมการ
3. นายวชิรุณกรณ์ กมุทชาติโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นางสาววนิดา วิสารทวิศิษฏ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี ทองอยู่โรงเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทดโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางศิริพร พงษ์เนตรโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางศรุดา วิทยาอุปถัมภ์โรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาสกรรมการ
5. นางกิ่งกนก ฉัตรแก้วมณีโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวธนภรณ์ นาจักร์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
3. นางสาวอังศณา ปักษาโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางสาววนิดา อูสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
5. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ นาจักร์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
3. นางสาวอังศณา ปักษาโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางสาววนิดา อูสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
5. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริน ฮกซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
4. นางสาวอาภารักษ์ แพเพชรโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นายดนุพล นาราชโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ กรรมการ
6. นางสาววรัชยา ชวลิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวสวรส พึ่งสว่างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภาผลโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ อักษรมัตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสมชาติ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนาตยา ปาลพันธุ์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไร กองนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายณรงค์ รอดนิลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นายสิงขร พุ่มชะเอมโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชรโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมีโรงเรียนวัดปทุมนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวชลันดา เรืองวุฒิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา นาราษฎร์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุษ์ บุญทศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นายนิธิพงศ์ โรจนดุลโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตรโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางณิชชาภัทร ชัชวาลย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายยงยุทธ กุลบุตรโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี เกตุมอญโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทดโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์โรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ คุ้มครองโรงเรียนบีคอนเฮ้าแย้มสะอาดรังสิตกรรมการ
5. นายสุเนตร ชาวจำปาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา ดียิ่งโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นายศศิพล สมนากโรงเรียนบีคอนเฮ้าแย้มสะอาดรังสิตกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิพร วงษ์ไทยโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
6. นางสาวถาวร พรสิงห์โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยวุฒิ วงศ์ใหญ่โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี คุ้มเหล่ายูงโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นายภาษิต แฉ่งคร้ามโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ถาวรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตกรรมการ
5. นายนิสิต สารเนตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสมฤดี ตราชูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกานติมา เตชะผลประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปวีณา ศิลาอาจโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายนิธิพงศ์ โรจนดุลโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ อภัยภักดิ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศุภกร เตชาพลาเลิศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางธมน แสงแก้วโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตกรรมการ
5. นายสมชาย ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสาน สุวรรณรักษ์โรงเรียนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวมลฤดี วงษ์คำโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ นิยมโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
5. นายนฤดล สีมีงามโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายธีรชัย ผิวขมโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. นางสาวรตนปัฐน์ นิธิศพิวัฒน์โรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
5. นายทราทิศ จารุภคนิธิโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ปาเลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา กาบแก้วโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางพัชรี วิลัยธัญญาโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ เจริญตัวโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายนฤดล สีมีงามโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ อภัยภักดิ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนฤดล สีมีงามโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ อภัยภักดิ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นายทราทิศ จารุภคนิธิโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางคะนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นายทราทิศ จารุภคนิธิโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ รอดนิลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ รอดนิลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษ นิยมโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นางประณีต รัศมีโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นายวันนิวัฒน์ วัฒนะธีระกุญชร โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายนายจักรกฤษ นิยมโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นางประณีต รัศมีโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นายวันนิวัฒน์ วัฒนะธีระกุญชรโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางมาลีวรรณ กิ่งก้านโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล บุตรแก้วโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสาวอุษา น้อยสนิทโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปลื้มจิตร์ ทองเล็กโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางชาริสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ ทองบุตรโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ จีนสอาด โรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางบังอร ฉิมมะณีโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีพร กงเพชรโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ สุวรรโณโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางศุจินธร โพธิ์นาคโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางกิตติวรรณ เฉลิมชวลิตโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชวธร แตงเผือกโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมฤดี ตราชูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องแผ้ว จันทร์พายัพโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรศิลป์ ศรีเรืองไรโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางอาริตา สุขเพ็ญโรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
3. นางสาวสุมามาล อุ่นขำโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี วงษ์เฉลิมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์ ยอดพยุงโรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
3. นางประพิน เวฬุวนารักษ์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา ชื่นวิทยาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลภรณ์ พงศ์สุดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชณิชา ทรัพย์ชื่นโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ทองคำเปลวโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ไพเราะห์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กรรมการ
3. นางสาวบุญเตือน โคตะสินโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญสุข คนซื่อโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล บัวงามโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุพร หริ่งกันโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประมวล ศิริวรรณโรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ เข็มลายข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางนันทิยา เสนาใจโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลสุดา วิบูลย์สินโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
3. นางจริยา ปฐพีดุสิตาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ฉลวยศิริเลิศโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอารมย์ ศรีทับทิมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวยุคลธร แสงทรัพย์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด บุญคำโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ บุตระโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนากรรมการ
3. นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์ โรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลภรณ์ พงศ์สุดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรงค์พร ทองในธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เอกตระกูลโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำ โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่ กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำ โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำ โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำ โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุล โรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ ทองคำโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาสกุลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางวิระวรรณ สุภานันท์ โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นายนิวัฒน บัวติ๊บโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชวาล อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศิณี บัววรรณ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสุภาพร งามเนตร โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชวาล อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศิณี บัววรรณโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสุภาพร งามเนตร โรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชวาล อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศิณี บัววรรณ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสุภาพร งามเนตรโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชวาล อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศิณี บัววรรณโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสุภาพร งามเนตรโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชวาล อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศิณี บัววรรณ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสุภาพร งามเนตรโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางพนมวัน วรดลย์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
5. นางสาวอลิษา ตาทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางพนมวัน วรดลย์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวอลิษา ตาทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพยอม ภูผินผา โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
3. นางดวงกมล บุตรแก้วโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสาวปรานี จิ่มจันทร์โรงเรียนทองพูลอุทิศ กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอุสิชา กอบกระโทก โรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
8. นายสมชาย กลิ่นมาลัยโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
9. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
3. นางดวงกมล บุตรแก้วโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสาวปรานี จิ่มจันทร์โรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอุสิชา กอบกระโทกโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
8. นายสมชาย กลิ่นมาลัยโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
9. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพยอม ภูผินผา โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
3. นางดวงกมล บุตรแก้วโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสาวปรานี จิ่มจันทร์โรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอุสิชา กอบกระโทก โรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
8. นายสมชาย กลิ่นมาลัยโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
9. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วง โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้ว กรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วง โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวัน โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิมอินทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โชติช่วงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธัญรส ศรีมาศโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางกลองสี่กรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทร์เกตุโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำ โรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรม โรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางชาณิช รักษาธรรมโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สีหานาถโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา วอนกล่ำโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวณปภัช รุณวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
8. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร กำจรโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสรณ์นรี แก้วศรีกลางโรงเรียนชุมชนบึงบา กรรมการ
5. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร กำจรโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสรณ์นรี แก้วศรีกลางโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพอรุ่น น้อยจาดโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา โฉมสมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางอุลัยรัตน์ ยอดพุฒโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพอรุ่น น้อยจาดโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา โฉมสมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางอุลัยรัตน์ ยอดพุฒโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เอี่ยมสาย โรงเรียนคลองชัน กรรมการ
3. นางสาวดาริน ผักซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล คุ่ยต่วนโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
5. นางสาวนลพรรณ ไชยชนะโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางสาวอัจฉราพร งามสง่าโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เอี่ยมสายโรงเรียนคลองชันกรรมการ
3. นางสาวดาริน ผักซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล คุ่ยต่วนโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
5. นางสาวนลพรรณ ไชยชนะโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางสาวอัจฉราพร งามสง่าโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เอี่ยมสายโรงเรียนคลองชันกรรมการ
3. นางสาวดาริน ผักซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล คุ่ยต่วนโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
5. นางสาวนลพรรณ ไชยชนะโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางสาวอัจฉราพร งามสง่าโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เอี่ยมสายโรงเรียนคลองชันกรรมการ
3. นางสาวดาริน ผักซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล คุ่ยต่วนโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
5. นางนลพรรณ ไชยชนะโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางสาวอัจฉราพร งามสง่าโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพอรุ่น น้อยจาดโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา โฉมสมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางอุลัยรัตน์ ยอดพุฒโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพอรุ่น น้อยจาดโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา โฉมสมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นางอุลัยรัตน์ ยอดพุฒโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายคมกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสาวปานกลม โพธ์แพงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง โรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นายคมกฤต สาสนะสุข โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสาวปานกลม โพธ์แพงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นายคมกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุล โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสาวปานกลม โพธ์แพงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง โรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นายคมกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสาวปานกลม โพธ์แพงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นายคมกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสาวปานกลม โพธ์แพงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นายคมกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสาวปานกลม โพธ์แพงโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร ประกอบสันต์โรงเรียนวัดขุมแก้ว กรรมการ
3. นางสาวชวธร แตงเผือกโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก หมอกฤทธิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายเกินศักดิ์ ศรีสวยโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นายสุวรรณ อินทร์ประโคนโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร ประกอบสันต์โรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
3. นางสาวชวธร แตงเผือกโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก หมอกฤทธิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายเกินศักดิ์ ศรีสวยโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. นายสุวรรณ อินทร์ประโคนโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]