งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมานี ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.3/1, ห้องที่ 2 ป.3/2 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.6/1, ห้องที่ 2 ป.6/2 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมานี ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.3/3, ห้องที่ 2 ป.3/4 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.6/3, ห้องที่ 2 ป.6/4 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมานี ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 1 ป.4/1, ห้องที่ 2 ป.4/2 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 6 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 ปฐ.1/1, ห้องที่ 2 ปฐ.2/1 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวห้องที่ 1 ปฐ.1/2, ห้องที่ 2 ปฐ.2/2 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารปฐมวัย ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.1/1, ห้องที่ 2 ป.1/3 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวห้องที่ 1 ป.1/2, ห้องที่ 2 ป.1/4 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง ม. 2/2 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารป.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.2/1, ห้องที่ 2 ป.2/3 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวห้องที่ 1 ป.2/2, ห้องเก็บตัวห้องที่ 2 ป.2/4 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมานี ชั้น 4 ห้อง ห้องที่ 1 ป.5/1, ห้องที่ 2 ป.5/3 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวห้องที่ 1 ป.5/2, ห้องที่ 2 ป.5/4 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ม.3/2 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมานี ห้อง ห้องที่ 1 ป.4/3, ห้องที่ 2 ป.4/4 6 ก.ย. 2560 09.00-10.00 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ สะชิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 6 ก.ย. 2560 09.00-10.00 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารห้องสมุดอุคฆฏิตัญญู ชั้น 2 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารห้องสมุดอุคฆฏิตัญญู ชั้น 2 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ให้ผู้แข่่งขันมาลงทะเบียนก่อน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]