รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ โรงเรียน........
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน พฤศิจกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกฤตพร  จีจี
 
1. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญพร  ดาราชาติ
 
1. นางสาวดารณี  สุวรรณคีรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงสุภัค  กรมภักดี
 
1. นางสุมินทร  ทรัพย์ผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชูธง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  วงษ์ชาลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายชยธร  ชื่นเพ็ชร
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองพูน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  สุขประสงค์
 
1. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จวรรณรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงศิริกัลญา  ตามไป
 
1. นางนิตยา  ธาตุมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายพงศภัค   พรมสาสน์
 
1. นางสาวปนิตา   สมานเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงเมธาวี  อุตะโพธิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  วันลังกา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ต่างประโคน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เซ็งเพรียว
3. เด็กหญิงแพรวา   ครองสินบุญมา
 
1. นางสาวสู่ขวัญ   ตลับนาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงชญาดา  คำนับไทย
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประสงค์
 
1. นางสาวชลธิชา  บุบผา
2. นางสาวศศินิภา  ราคาแพง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงราโมน่า  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ขำธานี
 
1. นายสุกรี  อาดำ
2. นางสาวภิศิษฐา  กางโงน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายธนกร  เพริดพริ้ง
2. เด็กหญิงศิรประภา  บุญปู่
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญจันทร์
2. นางสาวเนตรนภา  ชุมนุมชาติ
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
2. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ
 
1. นางดวงพร  ว่องสุนทร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
 
1. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายรัชตะภูมิ   อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวนัชพร   นายอง
3. เด็กชายศิริพันธ์    กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ทองเที่ยง
2. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงชลดา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   วิริยะโรจนาวุฒิ
3. เด็กหญิงปาลิดา  นูระบ๊าฟ
 
1. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
2. นางสาวจิราภรณ์  เเจ่มใส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายธนกร  ปัญญา
2. เด็กหญิงอลิชา  ผิวแก้ว
3. เด็กหญิงเมวิกา  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ  วรรณชัย
2. นางสาวขวัญละมัย  ใจสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นูระบ๊าฟ
2. เด็กหญิงฟารีดา  ยิ่งนิยม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ญาติพิมล
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
2. นางสาวสมพร  กองสาสน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงรมิตา  ศิริอุดมรัตน์
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ
 
1. นางสาวเรืองศิริ  เรียงขัน
2. นางสิรินาถ  ตะโม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์
2. เด็กชายวัฒนา  กันตะมา
 
1. นายการะเวก  แสงเทศ
2. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  โอราญ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ระงับทุกข์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ปัญญา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสรัญญา  ทองมี
 
1. นายปพน  คลาฤทธิ์
2. นางสาวอาซู  วิเศษณ์ศิริ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  รุ่งแสง
 
1. นายภาณุเดช  สิวะพลงาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกรกฎ  หาญคำภา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ครองไกรเวช
3. เด็กชายธนภูมิ  กระจ่างจาย
 
1. นางอัสณีย์  ตันศิริสุข
2. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
2. เด็กชายวัชราวุฒิ  เปียเนตร์
3. เด็กหญิงเบญญาพัฒน์  ง่วนกิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายทินภัทร  อภัยนอก
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ทั่งรื่น
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาม
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสาวธนาภรณ์  สายทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญาดา  เพ็ชรปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นปีนัทธ์  หิรัญสุวรรณกิจ
3. เด็กชายอรรสโรจน์  รอดอยู่
 
1. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
2. นายบวรเดช  ยอดเพชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  ภูนามน
2. เด็กชายกิตติภณ  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  พินญาหาญ
 
1. นายฉัตร  เจนชัย
2. นางสาววธัญญา  นิลวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงสิริพร  ช่างคิด
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
2. นายนาวิน  อรุณไพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นันทะผา
2. เด็กหญิงทิพย์เนตร  หัสดร
 
1. นางมนัสพร  วงษ์ทองทิว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธงชัย  ซื่อหมื่อ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ซื่อหมื่อ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนิต๊ะ
2. นายสังวรณ์  เดชมัด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ชื่นงาม
2. เด็กชายสุธี  วัฒนะ
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
2. นายสุรเชษฐ์  วงศ์ประชา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กชายพรชัย  ยอดศรี
2. เด็กชายวุฒิภรณ์  สุขรอด
 
1. นางสาวประภัสสร  อริยะวงค์
2. นายจีรวัฒน์  กล้าหาญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายธาวิน  จันทร์วังโปร่ง
2. เด็กชายอุสมาน  มะหะหมัด
 
1. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายธีรยุทธ์  มะหะหมัด
2. เด็กชายเพชรเกษม  คงบริสุทธิ์
 
1. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงธัญรดา  เคลือบสูงเนิน
2. เด็กหญิงปราญชยากานต์  ชัยบุตร
3. เด็กชายพีรภัทร  ปัจจัย
4. เด็กหญิงราตรี  จันทรศร
5. เด็กหญิงศรณ์จิรา  อาดำ
 
1. นางสาวนิสา  ทรงความเจริญ
2. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  วิลัยรัก
2. เด็กชายจันทกร  ทักษิณ
3. เด็กหญิงชิดชนก  โอทอง
4. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีน้ำเที่ยง
5. เด็กหญิงวลี  เหล็กกล้า
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
2. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   นวนแจ้ง
2. เด็กชายชินวัฒน์   บุญศรี
3. เด็กชายธีรวุฒิ  นามวงศ์
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยต้นเทือก
5. เด็กหญิงวนิดา  สว่างใจ
 
1. นายสมคะเน  ดาษดา
2. นางสาวดาราวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขำพลกรัง
2. เด็กชายณัฐนนท์  วงษ์แก้ว
3. เด็กชายทินภัทร  ทองทิม
4. เด็กชายภูรินทร์  มีรักษ์
5. เด็กหญิงวลรรย์พร  พึ่งมา
 
1. นางสาววิภาวดี  สุภาภาพ
2. นางเกศริน  รอดพล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อย่าเคลิ้มจิตร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวภิบาล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยเหนื่อย
4. เด็กหญิงปวริษา  เกิดผล
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีปรีเปรม
 
1. นายปัญญา  รอดพล
2. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงธีรดา  มะหะหมัด
2. เด็กชายมนตรี  เที่ยงแท้
3. เด็กชายรณชัย  มะหะหมัด
4. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณมหินทร์
5. เด็กหญิงอรัญญา  เซ็ก
 
1. นายปรมัตถ์  ทองธวัช
2. นางฐานิษตา  สีหนาท
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เย็นทรวง
2. เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาติศิริวัฒนา
5. เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์
 
1. นางอมรรัตน์  งามบุญสร้าง
2. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคเขียว
2. เด็กชายชญานนท์  บุญรอด
3. เด็กหญิงณิชา  สาดสี
4. เด็กชายนิธิพันธ์ุ  พึ่งแตง
5. เด็กชายภานุพันธ์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาววิลาวรรณ  โคตมะณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายขันติ  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงชลิตา  ยวงอินแปลง
3. เด็กชายชินาภัทร  ซอร์
4. เด็กชายณัฐพงศ์  โฉมเกิด
5. เด็กหญิงณัฐมล  ถวิลเดช
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำสิงห์
7. เด็กหญิงณัฐิดา  ทองจันทร์แท้
8. เด็กชายธนพล  พักสูงเนิน
9. เด็กหญิงนภาพร  เติ๊ดชื่น
10. เด็กหญิงปนิดา  สะวิสัย
11. เด็กชายพงศกร  บุญเดช
12. เด็กชายยุทธนา  อภิเดช
13. เด็กชายรัฐศาสตร์  ดาสา
14. เด็กชายรือจวรรณ  -
15. เด็กชายวรวิช  ทวีการไถ
16. เด็กหญิงศุภดา  ธรรมกุ
17. เด็กชายศุภวัทน์  มณีรัมย์
18. เด็กชายสันติภาพ  ทั่งทอง
19. เด็กชายโชคนิรันดร์  หาชัย
20. เด็กชายไพลิน  บุญนาค
 
1. นายยงยุทธ  นุชบัว
2. นางสาวสุวดี  กาญจนาภา
3. นางสาวนะดา  ขันธศักดิ์
4. นางอรวรรณ  ปานจำรูญ
5. นางสาวทิพวรรณ  แสงสี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายกิตติ  อนันท์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์ไกร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทัศวงศ์
4. เด็กชายจุลจักร  ซาเซียงหุ่ง
5. เด็กชายชนาธิป  ยอดคู่
6. เด็กชายชยพล  เหมือนนาค
7. เด็กชายชวลิต  ทวีการไถ
8. เด็กชายธีรนัย  พะวา
9. เด็กชายธีระวุฒิ  โกฎหอม
10. เด็กชายธีรเทพ  ดอนชัย
11. เด็กชายนัฐพล  พาสุวรรณ
12. เด็กชายนันทวัฒน์  เหมือนทรัพย์
13. เด็กหญิงนิศามณี  สาที
14. เด็กชายพรพงค์  บำรุงผล
15. เด็กชายพันธมิตร  มอญปาก
16. เด็กหญิงพิณลออ  พรรณวิเชียร
17. เด็กชายพีรภัทร  ลือวิชนะ
18. เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์คำ
19. เด็กชายวิทวัฒน์  ไวมงคุล
20. เด็กชายอรรถวุฒิ  พระธรรมมา
 
1. นายยงยุทธ  นุชบัว
2. นางสาวแพรวรุ่ง  ศรีประภา
3. นางสาวอรวรรณ  พุดมอญ
4. นางสาวจิระพันธ์ุ  ปากวิเศษ
5. นางสาวภาณิภัค  พิบูลย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
 
1. นางสาวขวัญข้าว  ชุ่มเกษรกูลกิจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิง กานต์ธิดา   เพ็ญไพฑูรย์
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มบุญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงลินดา  บุญเสริม
 
1. นางเสาวรส  สังข์ศิริเวชธาดา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงภัคญาดา  ธนาภรณ์อมรสิริ
2. เด็กชายสิปปนันท์  พูนผล
 
1. นางรุ่งทิวา  คงปรีชา
2. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายนรุตม์  ยังสิริกุล
2. เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์
 
1. นางจุไรรัตน์  เมืองคำ
2. นางสาวพัชริดา  เมืองคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ม่วงบุญ
2. เด็กชายภูตะวัน  พันคำภา
 
1. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
2. นางสาวบุษวรรณ  มลฑป
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงกมลชนนี   อิ่มอก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงจุฬาพร   ศิลปวงศ์
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ศิลปวงศ์
5. เด็กหญิงชนากานต์   ชูรักษ์
6. เด็กหญิงญาดา   เจริญลาภ
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา   อรรถพันธุ์
8. เด็กหญิงยุพาพร   พยัพเมฆ
9. เด็กหญิงอรวรรณ   เพ็ชรแอว
10. เด็กหญิงอังคนา    สีสุขา
 
1. นางสุขประเสริฐ  สถิตไชยนนท์
2. นางสุนันทา  ทองสกุล
3. นางสาวกาญจนา  เกษร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเทียน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แหลมภู่
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐดา  เบี้ยอ่อน
5. เด็กหญิงทัศนีย์  น้อยเหนื่อย
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองศรี
7. เด็กหญิงนภสร  ขำขนิษฐ์
8. เด็กหญิงพิมลัดดา  ปักษา
9. เด็กหญิงศศิกานต์   เบี้ยแก้ว
10. เด็กหญิงสายธาร  จันทร์สอน
 
1. นางธันยากานต์  ศรีเรืองโห้
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
3. เด็กหญิงธิตารีย์  วารี
4. เด็กหญิงนารากานต์  แซ่อั้ง
5. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บึงไกร
7. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
8. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
9. เด็กหญิงวิชุดาภา  เนตรวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  สุกคต
 
1. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
2. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงขวัญคำ  หลวงซอ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภู่วัด
3. นางสาวชลธิชา  แตงเอม
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภู่เจริญ
5. นางสาวพัชราภรณ์  กรุดเงิน
6. นางสาวพัชรี  สินทอง
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพงเภา
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วดวงใจ
9. เด็กหญิงสุรางคณา  ปานอุทัย
10. เด็กหญิงสุวรรณี  ห่วงทอง
 
1. นางสาวธารารินทร์  ประจันทร์นวน
2. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
3. นางสาวศิริรัตน์  บางขัน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กชายธนดล  ทับสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรศาสตร์  รัมมะศักดิ์
3. เด็กหญิงนภัสมนต์  ทองสอาด
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญสง
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  ธีระวรกุล
6. เด็กหญิงพรเจริญ  นามไพร
7. เด็กหญิงพัชรา  อิ่มสุวรรณ
8. เด็กชายราชวงศ์  ชุมราช
9. เด็กหญิงเกศกนก  องค์ประเสริฐ
 
1. นายเมธา  ตั้งวิเศษสุข
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ดวงเพ็ง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายณัฏฐธิดา  เป้ดทิพย์
2. เด็กหญิงพรญาดา  ตรีภาพนาถ
 
1. นายเดชณรงค์  โสนิกร
2. นายกาญจนพงษ์  เกิดประเสริฐ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงวนิดา  ทวีสิน
2. เด็กชายสิทธินนท์  จูสนิท
 
1. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
2. นายเสถียร  จรชัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายวินทกร  รักเกียรติ์เกษม
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงอภิชญา   เพมะ
 
1. นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  บ่อกลม
 
1. นายกิตตพัฒน์  ศรีเพชร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงวิรังรอง  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  นาคะสิริ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประภูสี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา    เดชกุล
 
1. นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกฤติมา  ท่านมุข
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงสินฉาย
 
1. นางสุปราณี  ศิริทรัพย์
2. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายน้ำเพชร  คงใจมั่น
2. เด็กชายรพีภัทร  ภูสงวน
 
1. นางสาวรสรินทร์  คงใจมั่น
2. นายณัฐภัทร  แก้วบัวโฮม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นูระบ๊าฟ
2. เด็กชายอามีน  สรวงศิริ
 
1. นางปิยาภรณ์  โยธาประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร  สง่าเพ็ชร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงรุจิรา  นาคสุด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประภูสี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  อินเเผลง
2. เด็กชายฤกษ์ชัย  กลิ่นหวล
3. เด็กชายศิรวัฒน์  หมู่ใหญ่
 
1. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
2. นางวรรณภา  ทับชม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายธนกร  มนมานนท์
2. เด็กหญิงเกษรา  ทองคำ
3. เด็กชายเสฏฐพงศ์  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
2. นางกาญจณา  การุณสถิตย์ชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรอด
2. เด็กชายสิริชัย  ปานปูน
3. เด็กชายอรุณ  บุญศรี
 
1. นายวิฑูรย์  กองศิริ
2. นางรุ่งทิพย์  กองศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอภินันท์  เจริญรูป
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอชิตะ  เรืองศรี
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงอริศรา  เลาหะรังสิมา
 
1. นายไพรัช  ม้าเสมอ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณมุข
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สืบทอง
 
1. นายวรเชษฐ   เป็นสมรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงอริสา  อากรรักษ์
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  โต๊ะสิงห์
 
1. นายปาณัท  ดำนิล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงประติมา  คืดนอก
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนพร  ทิมโคกกรวด
2. เด็กชายธนัช  ทำดี
3. เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง
4. เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ
5. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
6. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น
7. เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์
8. เด็กหญิงอริสา  อากรรักษ์
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   บุนนาค
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย   เชื้อชา
3. เด็กหญิงธนพร   ชุ่มไชยพฤกษ์
4. เด็กชายธีรเดช   แถมมั่น
5. เด็กหญิงปัญญาพร   ขุนไพร
6. เด็กหญิงภัทธนิศ   งั่วลำหิน
7. เด็กชายมานพ   สุโพธิ์
8. เด็กหญิงรวีนัส  มีศาลา
9. เด็กชายวริทธิ์นันท์   เหมราช
10. เด็กหญิงวรินทร   วงจำปา
11. เด็กชายวีรภัทร   ดิเรกโภค
12. เด็กหญิงศรันรัชต์  สุขกำเนิด
13. เด็กหญิงสุพัตรา   ยินดีทีป
14. เด็กหญิงอธิชา  ถือความซื่อ
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยิระนิล
 
1. นายปัญณภพ  ทองภิลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันย์วรัชญ์  อภัยพงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงชไมพร  โสมแผ้ว
4. เด็กชายธีระศิลป์  พระวิน
5. เด็กหญิงปุญยนุช  ยี่สุ่นซ้อน
6. เด็กหญิงพุทธินันท์  ดาวดาษ
7. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สิทธิ์
8. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงทอง
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิริ
10. เด็กชายวุฒินนท์  อดทน
11. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวคลี่
12. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บริบูรณ์
13. เด็กหญิงเกศรินทร์  มาล้น
14. เด็กชายเอกมงคล  ใยยั่งยืน
15. เด็กชายโชคชัย   อิ่มรวย
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
2. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
3. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
4. นายนาวิน  อรุณไพร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
5. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   กล่อมเกลี้ยง
6. เด็กหญิงปราชญนที  อินทรประสิทธิ์
7. เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเจือเพชร
8. เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
9. เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง
10. เด็กชายเด็กชายเผ่าพล   การะเกตุ
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
3. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เขียวน้อย
2. เด็กชายคุณากร  อ่อนละมุล
3. เด็กชายชัยภัทร  น้อยฉวี
4. เด็กชายณัชพล  โสปิยะ
5. เด็กชายณัฐชนน  ม่วงคง
6. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  มณีโชติ
7. เด็กชายธนกร  ประสมบูรณ์
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่วจะโปะ
9. เด็กชายพร้อมพงษ์  โต๊ะตังตีเลาะ
10. เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์
11. เด็กชายยุทธนา  ปาเมืองมูล
12. เด็กชายศราวุฒร์  รัตนาวิน
13. เด็กชายศุภกร  ทำดี
14. เด็กหญิงอภิญญา  โกศลวัฒนาธนากร
15. เด็กหญิงอาทิมา  โมลี
16. เด็กชายอานัส  โตลอย
17. เด็กหญิงเกศแก้ว  พรมทรัพย์
18. เด็กชายเทพทัต  ยืนยง
19. เด็กหญิงเบญญา  ครึ่มค้างพลู
20. เด็กชายโชคนิพัทธ์  บุญมา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
2. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายจุุลจักร  จันทขาม
2. เด็กชายชัชวาล  อาดำ
3. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ปราบพาล
4. เด็กหญิงพัชรี  มะหะหมัด
5. เด็กชายวายุ  วงภูธร
6. เด็กชายเสกสรรค์  ภมรศิริ
 
1. นายภาคภูมิ  คงเมือง
2. นายสุริยะ  บัวศิริ
3. นายอนุรักษ์  วงษ์ศิลป์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายปรณัฐ  ธนาฐิติภา
 
1. นายบรรเจิด  สมสมัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ฟองทุม
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงนวธิดา  เปรมสุขดี
 
1. นางชฎาพร  เจนชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขสมกรณ์
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายธนดล  เจริญสุข
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงโชติกา  โคตรธรรม
 
1. นายบรรเจิด  สมสมัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงโสริญา  วันเพ็ญ
 
1. นายประเสริฐ  เจือจาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายรวัฒน์  มูลมะณี
 
1. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสาวโมกข์
 
1. นางสาวชาลินี  ลาพัน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ทองดาษ
 
1. นางนฤมล  ทองนัด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางยุวภา สุขสวัสดิ์  สมใจ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแข็ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายศราวุฒิ  รามขาม
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นรสิงห์
 
1. นายสุพล  ถนอมเงิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงโสรญา  ป่ายาง
 
1. นางสาวนุชนาถ  ทาแท่งทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก่อแก้ว
2. เด็กชายกิจติคุณ  เนติพัฒน์
3. เด็กชายจิรภัทร  พึ่งฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  ภูลายยาว
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูลายยาว
6. เด็กหญิงนริศรา  ช่วยชัยภูมิ
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุภศร
8. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุภศร
9. เด็กชายพีรพงศ์  ไชยแสง
10. เด็กชายรัฐพล  สุวรรณโส
11. เด็กชายศักดิพัฒน์  ไชยคูณ
12. เด็กชายศิริชัย  ตลุ่มเครือ
 
1. นายสันติสุข  ไม้แก้ว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงกชกร  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายชนะพล  อาดำ
3. เด็กหญิงชลดา  ทรงศรี
4. เด็กชายชานนท์  อาดำ
5. เด็กหญิงฐิตาภา  อาดำ
6. เด็กชายดลภาพ  อาดำ
7. เด็กหญิงตัสนีม  อาดำ
8. เด็กชายธรรณ์  มะหะหมัด
9. เด็กชายธาวิน  สวนดี
10. เด็กชายนวมินทร์  มะหะหมัด
11. เด็กชายนาธาน  รักกิจ
12. เด็กหญิงประกายมุก  การีฟี
13. เด็กชายประสิทธิ์  มะหะหมัด
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มะหะหมัด
15. เด็กหญิงพัชชา  อาดำ
16. เด็กชายพีรภัทร  อาดัม
17. เด็กหญิงฟารีดะร์  -
18. เด็กชายภูชนนท์  เลาะลาเมาะ
19. เด็กชายภูริพัฒน์  มะหะหมัด
20. เด็กหญิงมณฑิตา  สะภู
21. เด็กหญิงมินตรา  มหาเอี่ยม
22. เด็กหญิงมุกอันดา  พรหมแก้ว
23. เด็กชายรอมฎอน  มะหะหมัด
24. เด็กชายรัฐศาสตร์  เต๊ะดอเลาะ
25. เด็กหญิงลักษยา  นิรมิ
26. เด็กหญิงลาตีฟะห์  มะหะหมัด
27. เด็กชายวรชัย  เสมสายันต์
28. เด็กชายวาริศ  โตบางป่า
29. เด็กชายศุกลวัฒน์  ลีอ่ำ
30. เด็กชายสุทัศน์  มะหะหมัด
31. เด็กชายสเตฟาน  แก้วมณี
32. เด็กชายอธิป  อาดำ
33. เด็กชายอนัส  ภูมิสุข
34. เด็กชายอนัส  อาดำ
35. เด็กชายอนุชา  วิชัยขัตฆะ
36. เด็กชายอานัส  มะหะหมัด
37. เด็กหญิงอามีเราะห์  ยิ่งนิยม
38. เด็กชายอิบรอฮีม  อาดำ
39. เด็กชายอูไว  -
40. เด็กหญิงเธียร่า  เบน
 
1. นายสุริยะ  บัวศิริ
2. นายสุกรี  อาดำ
3. นายกฤตยชญ์  ยืนยงกุล
4. นายทรงวุฒิ  มงคลดี
5. นายภาคภูมิ  คงเมือง
6. นายอนุรักษ์  วงษ์ศิลป์
7. นายอรรถพล  ศรีเผือก
8. นายภูมิพัฒน์  วงษ์ศรีสังข์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐวัศห์  สุวรักษร
2. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
3. เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
4. เด็กชายภควัต  ภาคีสันต์
5. เด็กชายภูตะวัน  แดงแย้ม
6. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
7. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
8. เด็กหญิงอชิรญา  ผดุงตาล
9. เด็กหญิงอภิญญา  ผลพิกุล
10. เด็กชายเมกุรุ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สวัสดิภูมิ
2. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีวิรัตน์
3. เด็กชายชยุตม์  สมบูรณ์
4. เด็กชายณฤทธิ์  ปิ่นแก้ว
5. เด็กชายรักษ์ชนะ  รัศมียัง
6. เด็กหญิงวารุรี  เหล็กกล้า
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ผ่องนาค
8. เด็กหญิงสุภัค  กรมภักดี
9. เด็กหญิงหอม  ลุงต๊ะ
10. เด็กชายอาภากร  สีดาน้อย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
2. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
3. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
3. เด็กหญิงกุลปริยา  สุวธรรมานนท์
4. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
5. เด็กหญิงณวรา  พากฏิพัทธ์
6. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
7. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
8. เด็กหญิงศศิภา  อินพูลใจ
9. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
10. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
4. นายปาณัท  ดำนิล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญเหมือน
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  โม่งปราณีต
4. เด็กหญิงภูตะวัน  วัดแจ้ง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีีหานาม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรนางกูร
7. เด็กหญิงอนุธิดา  อุนาบุตร
8. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุชประสงค์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชโยชา  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
3. เด็กหญิงณิชากร  จริตไทย
4. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงภานิชา  เจียมกิม
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
8. เด็กหญิงอชิรญา  แฝงลาภ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางรดีวันต์  ปิ่นแก้วเกียรติ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงจามิกร  เต็กมารักษ์
2. เด็กหญิงญาณันธร  ล่ำสัน
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุดร
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ปั้นเงิน
5. เด็กหญิงปุณยาพร  บุญปก
6. เด็กหญิงพาพร  แย้มพวง
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  จันดา
8. เด็กหญิงอรไท  บุตตอินทร์
 
1. นายรามินทร์  อินทมาตร
2. นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ
3. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ไชย
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญปวน
3. เด็กชายจิรสิน  หาญพัฒนกชกร
4. เด็กหญิงณฐนันท์  อยู่ยืน
5. เด็กหญิงณตนภา   จินดาอินทร์
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะโชติ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมรินทร์
9. เด็กหญิงณาณุพร  จินดาอินทร์
10. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ครบุรี
11. เด็กหญิงปุณยนุช  พิมพ์เกตุ
12. เด็กหญิงพิชญาวี  แย้มประโคน
13. เด็กหญิงภัทรฤทัย  สุดรุ่ง
14. เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น
15. เด็กหญิงอุรณิชา  เลี้ยงตน
16. เด็กหญิงเมวิยาภรณ์  มะลิหน
 
1. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
2. นางสาวรัตติยา  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวกมลทิพย์  อินวรรณ์
4. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชนาภา  ก้อนคำใหญ่
2. เด็กหญิงชิดชนก  ดวงสว่าง
3. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญเหมือน
5. เด็กหญิงปริยฉัตร  โม่งปราณีต
6. เด็กหญิงภูตะวัน  วัดแจ้ง
7. เด็กหญิงวรรณกานต์  กระสินธ์ุ
8. เด็กชายวรรณพัฒน์  สัสดี
9. เด็กชายวิศิษฏ์  ท้าวสุวรรณ์
10. เด็กชายศศิกานต์  สีหานาม
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรนางกูร
12. เด็กชายศิวกร  แสงทองสุขใจ
13. เด็กหญิงสุธาริณี  โกยสำราญ
14. เด็กชายอธิภัทร  ขุมทอง
15. เด็กหญิงอนุธิดา  อุนาบุตร
16. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุชประสงค์
3. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
4. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
5. นางทับทิม  หอมตะโก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็ญไพฑูรย์
2. เด็กชายณัฐพร  ทองศรี
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ธงอาษา
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  แหล้ยัง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีอำนวยโชค
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี  อิ่มบุญ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงนภาพร  สาตะมาน
 
1. นางสาวศุภรัตน์  พันธุ์ชารี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวจันทา  สมเย็น
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมนัส
 
1. นางขวัญชนก  ภูมิจันทร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงเจตต์ปรียา  สัมฤทธิ์จินตนา
 
1. นางวราภรณ์  เปียประดิษฐ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศุภรัตน์   มัทธุจัด
 
1. นางสาวสุวิมล  กิตติทรัพย์เจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายธีธิษณุ  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์บุญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจรินญา  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กิ่งสิวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สุดเอก
4. เด็กหญิงพจนี  พิกุลน้อย
5. เด็กหญิงสุรางคณา  มกขุนทด
 
1. นายดนัยภัทร  ม่วงไม้
2. นางสาวชาลินี  ลาพัน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธนะเศรษฐ์
2. เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง
 
1. นางสาวมลธิชา  สกุลแก้ว
2. นางสาวอังคณา  แช่มพุดซา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกษิรา  อยู่มณเฑียร
2. เด็กชายสุพศิน  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวดวงใจ  วิหกเหิน
2. นายดนัยภัทร  ม่วงไม้
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายกฤษฎา  นิจพิทักษ์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ใจอิ่มสิน
 
1. นายดนัยภัทร  ม่วงไม้
2. นางสาวชาลินี  ลาพัน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายนิรวัชร์  กางเกต
2. เด็กชายบรรพต  พิมโพธิ์ชา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เรืองศิริ
4. เด็กชายพรเฉลิม  มากโม
5. เด็กชายพัชรพล  แกล้วการไถ
6. เด็กชายอภินพ  ปิ่นจันทร์
 
1. นายนายธีรวัตร  งามศักดิ์
2. นายนายอุดมศักดิ์  ชาติศรี
3. นายการะเวก  แสงเทศ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้ำจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สอาด
3. เด็กชายพัทธนันท์  ปริพล
4. เด็กชายภัทรพล  วันสุข
5. เด็กชายวิลแมน  ไชยเศรษฐ
6. เด็กชายสิรวิชญ์   ขวัญบุญจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์
2. นายมานพ  พงษ์สระพัง
3. นางสาวดวงตะวัน  ใจหมั่น
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มะหะหมัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาดำ
3. เด็กชายสรวิชญ์  นิยม
4. เด็กชายสุทัศน์  อาดำ
5. เด็กชายอดุลย์  มะหะหมัด
6. เด็กชายอนุชา  อาดำ
7. เด็กชายฮูเซ็น  อาดำ
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อาดำ
 
1. นายไพศาล  ศรีเพชร
2. นายอรรทวิทย์  เกตุแก้ว
3. นางฐานิษตา  สีหนาท
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ไตรสุนทร
2. เด็กหญิงคีตรภัทร  เปรมปราคิน
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยาตรา
4. เด็กชายภัทรภณ  กูลแก้ว
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองน้ำเงิน
6. เด็กหญิงวิสุดา  เหล่าแก้ว
7. เด็กหญิงศศิธร  ยิบงามศิริ
8. เด็กชายสุธีวัฒน์  กวางทอง
9. เด็กหญิงสุนันทาวดี  บุญเกิดรัมย์
10. เด็กหญิงอวัสดา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายสุธี  บุดดางาม
2. นายสุรเดช  คนสิน
3. นางสาวจันทรา  ช้างลอย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จำปี
2. เด็กหญิงซิตตรีฮาวา  มาเจริญ
3. เด็กชายทิวากร  ลอยเกตุ
4. เด็กหญิงมัจฉา  รั้วสำราญ
5. เด็กหญิงวรินดา  ลอยเกตุ
6. เด็กหญิงศรัญญา  นูระบ๊าฟ
7. เด็กหญิงอักรีมา  เนตรมิ่ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบริสุทธิ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อาดำ
10. เด็กหญิงเจนนิสตรา  น้อยปลา
 
1. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
2. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
3. นางสาวยุภา  ไชยมะณี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงนาวา  สกุลสูง
3. เด็กหญิงสุรีรักษ์  ว่องธัญการ
 
1. นางกาญจนา  โสนิกร
2. นางสาวนริศรา  อนุเวชวรางค์กูล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   มะหะหมัด
2. เด็กชายศักดิ์ดา   มะหะหมัด
3. เด็กหญิงสุนิสา    มะหะหมัด
 
1. นางสาวประภาศรี  ปานฮวบ
2. นางสาวเมตตา   คลังคำภา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงชนัญภิกา  โคมลอย
2. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงสรัญญา  ราชอารี
 
1. นางสุนิษา  ราศรี
2. นางสาวโสมสุดา  ชื่นงาม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ขันติธรรมาภรณ์
2. เด็กชายอาภากร  สีดาน้อย
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่างิ้ว 1. เด็กชายธงชัย  อันทะปัญญา
2. เด็กชายศุภโชค  พุฒจรูญ
 
1. นางสาวสุรดา  พันธุ์ทองดี
2. นางสาวภัทรียา  ศักดามาตร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายชาคริสต์  มะหะหมัด
2. เด็กชายณัฐพล  มะหะหมัด
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
2. นางฐานิษตา  สีหนาท
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  น้ำเต้าทอง
2. เด็กชายนิพัฒน์  ใจกล้า
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายณภัทร์  เดชาวิมลณัฐ
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
2. นางสาวอพรรณี  คงแสนคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายนพพล  ประดับศรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองมาเอ็ง
 
1. นายนพพล  ศิลมั่น
2. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วนพคุณ
2. เด็กหญิงปพิชญา  มุสิกะพันธุ์
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
2. นางสาวอพรรณี  คงแสนคำ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงพีรดา  พรหมดีราช
2. เด็กหญิงโชติกา  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงศกร  กระแสสินธ์ุ
2. เด็กชายยศกร  บุญแซม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสันติสุ่ข  ช่วงเย็น
2. นางสาวตติยา  โคทังคะ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงนธฌา  อยู่ผาสุข
2. เด็กหญิงรมนลิน  ซุยเสนา
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายปรเมศวร์  ประพาศพงษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ดีเหลือ
 
1. นางสาวณัฐิดา  สีชานิล
2. นางสาวอภิญญา  ภู่นพคุณ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกฤษติญาลักษณ์  บางคะหาด
2. เด็กหญิงชุติมา   ปวงคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชญานี  แสงนิล
2. เด็กหญิงพิชยาภา  ขันติธรรมภรณ์
3. เด็กหญิงสุนันท์  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
2. นางสาวกชพรรณ  สถิตไพบูลย์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายจอมพล  บัวลอย
2. เด็กชายภูรินทร์  คล้อยเอี่ยม
3. เด็กชายราเชน  ประสพสุข
 
1. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
2. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. นายนันทพงศ์  สิงหธรรม
2. นายวรพล  แย้มพึ่ง
3. นายวรากร  แย้มพึ่ง
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก้วดี
2. นางสาววงจันทร์  ไกรสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายพูลอักษร  บุญวัฒนโสภณ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทับทอง
3. เด็กชายอิทธิพล  หันเสมอ
 
1. นายสมพร  สนธิเพ็ชร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายธนพร  ถิ่นพรทิพย์
2. เด็กชายประเสริฐ  ชูเกลี้ยง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สระบัว
 
1. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
2. นายวชิรายุทธ  จอกทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สนใจ
2. เด็กหญิงณิชากร  บุติพันธ์คา
3. เด็กชายธนกร  อำนวย
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชยากร  รัตนเพชร
2. เด็กชายภควัต  ตรุวิทยาคม
3. เด็กชายวรวัฒน์  ขำโต
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตันหยง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กลั้งสำโรง
3. เด็กหญิงชนาภา  สิทธิรส
4. เด็กหญิงนันฑิตา  ร่มโพธิ์
5. เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์เตี้ย
6. เด็กหญิงเนตรดาว  แสงสินธ์
 
1. นางอุบล  มีแสง
2. นางจรินทร  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวดารุณ๊  พิพัฒผล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกัญนิชา  นเรนทราช
2. เด็กหญิงจิณัฐชนันท์  วงษ์จำนงค์
3. เด็กหญิงปรียานุช  ยางอุ้ย
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศ์ละ
5. เด็กหญิงอรัญญา  โนวงค์
6. เด็กหญิงโสพิตา  สุขกำเนิด
 
1. นางสุชัญสินี  นเรนทราช
2. นางรัชนี  ปึกขาว
3. นายชำนาญ  จิตรโชติ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายณัฐพล  แก่งหลวง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุนชะสม
3. เด็กหญิงดวงกมล  อยู่สำราญ
 
1. นางสาวพิธฐญาพร  สุดจิตร
2. นายนที  ชนะชัย
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. นายพีรพัฒน์  ใยไหม
2. นายวสิษฐ์พล  สุดสังข์
3. นางสาวสมประสงค์  ภาคไพรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  เหลืองธานี
2. นายเสถียร  จรชัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผลาหาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  ฤทธิ์รัมย์
2. เด็กชายศิลา  คำศิลา
3. เด็กหญิงเกติยา  วีขำ
 
1. นายรัฐพล  สุนทรศิลป
2. นายรัตนาภรณ์  พูนทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงก๊อตดารียา  อาดำ
2. เด็กหญิงมารีนา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  มะหะหมัด
 
1. นางสาวนัฐการณ์  เสนาะคำ
2. นางสาวสุพัตรา  จันต๊ะพรมมา
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  เขียวอำพร
3. เด็กหญิงไอริสา  เทนอิสสระ
 
1. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
2. นางสาวอัจฉรา  ปานจันทร์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงซะกินา  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงซารีนา  สายแสน
3. เด็กหญิงญัฐวรรณ  ชนะบุตร
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัญญาดา  แก้วเกษ
2. เด็กหญิงยุวดี  ศรีจูม
3. เด็กหญิงวิรัลญาพร  ทองคำ
 
1. นางสาวกษิญา  ประยูรชาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินศรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เคจร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กระจาต
 
1. นางรัชนี  จันทร
2. นางสาวธีริศรา  อินทร์เนตร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  น้อยนานนท์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ถิ่นพายัพ
3. เด็กชายธีระพงษ์  ฤกษ์งาม
 
1. นางสาวกมลเนตร  มียอด
2. นางสาวสายฟ้า  อาชีวะประดิษฐ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. นางสาวชลธิชา  แย้มพราย
2. เด็กหญิงธนาภา  หาริตตะวัน
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ชัยชาญ
 
1. นางรัชนี  จันทร
2. นางสาวนันทัชพร  ทวีชาติ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงบัณทิตา  ตันตระกูล
3. เด็กหญิงสา  จอเอสเซ็ง
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายชญานนท์   บุบผาลา
2. เด็กหญิงฐิติชญา   เจือจันทร์
3. เด็กหญิงภัสสร   สาดแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
2. นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิไชยกูล
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกรดา  คงทองอ่อน
2. เด็กหญิงธราธาร  โชติจิตพัฒน์
3. เด็กหญิงเสาวรจนาถ  ชมชื่น
 
1. นางสาวศิวพร  แต้มคู
2. นางสาวณัชชา  สนธิ
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิติโชคเจริญรัตน์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  มุขอาษา
3. เด็กหญิงวัชรมัย  บุญเติม
 
1. นางสาวปทิตา  ฟักอ่อน
2. นางรัตนาภรณ์  ทองบุ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  มัศยามาศ
 
1. นางสุดธิมา  ทองบุญ
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายปรมัตถ์  เนียมเผือก
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายจักรพงศ์   ทองอ่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายสุพจน์   ชุ่มขยัน
 
1. นางวิไลพร   สายจันทร์ยูร
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายนัสฐพงศ์   พวงบุญชู
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
 
1. นางสาววนิดา  อาดำ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุดชาติ
 
1. นางประนอม  สุดชาติ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  มิลิวงศ์
 
1. นางสาวพชรพรรณ  รัฐภูมิ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายนรรัตน์  แข็งขัน
 
1. นายเสกสรรค์  อรสิน
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงนิรชา   ชมด
 
1. นางสาวปนิตา   สมานเมือง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายนวพล  รัตนประยูร
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  อยู่มั่น
2. เด็กหญิงชญานันท์  ทิมรัตน์
3. เด็กหญิงอุไลพร  โชคคูณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
2. นางสาวณฐพร  ลิ้มทอง
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ไสสานัง
 
1. นางวิไลพร   สายจันทร์ยูร
2. นางสาวชมนาถ   ลือภูเขียว
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  เติมดาว
2. เด็กหญิงมีนา   ศรีบัวรอด
 
1. นางวิไลพร   สายจันทร์ยูร
2. นางสาวพรทิพย์   โฮมแพน
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายนริศร  โกมลสิงห์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มะลา
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ไพเราะ
 
1. นางสาวอรุณี   ต่างประโคน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มั่งคล้าย
 
1. นายกิตตพัฒน์  ศรีเพชร
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณฉาย   หอกลอง
 
1. นางสาวสุวิวรรณ   วสุธาผาภูมิ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บางศิริ
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แสวงธรรม
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชยพล  พันธ์ุโกมุท
 
1. นางสาวฟารีดะห์  อาดำ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปรวี   บุญลาภ
 
1. นายวัชโร   บุญนาค
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายเอกราช  ทองกก
 
1. นางณัฏฐ์  สังข์สวัสดิ์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงพิยดา  มั่นสุข
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายอภิรักษ์  อาจหาญ
 
1. นางวรรณี  อาจหาญ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก  โลหะการก
 
1. นางสุชิน  สาระบุตร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพชรพร   ทรงศิริ
2. เด็กหญิงวาสนา   เนียมบุญเจือ
3. เด็กหญิงสุธิมา   บุญเลิศ
4. เด็กหญิงอมิตตา   บุญทวี
5. เด็กหญิงเกวรินทร์   แก่นเพ็ชร
6. เด็กหญิงเขมจิรา   บุญคุ้ม
7. เด็กหญิงเนตรดาว  พรกระจ่าง
 
1. นางสาวมีนา   จูส้ะ
2. นางสาวสุกัญญา   คำเนา
3. นายภาสกร  ภีระสกุลชัย
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงสุกฤตา   หรั่งอุดม
3. เด็กหญิงสโรชา   บุญทะสอน
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปรีเปรม
2. นางสุภาวดี  ตั้นสกุล
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา   ศิริกุล
2. เด็กชายปฐมพงศ์   สุนทรวิริยพงศ์
3. เด็กชายพงษ์พันธ์   ทองนพคุณ
 
1. นางจุฑามณี   เมยมงคล
2. นางศันสนีย์  ยางาม
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธัญวรัตน์   บุญมาก
2. เด็กชายบูรภัทร   โหมดวัฒนะ
3. เด็กชายภูตะวัน  ภิรมย์เพ็ญ
 
1. นางสาวเพชรี  ซุยกระเดื่อง
2. นายอาทิตย์   สุทธิสา
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงนาตาลี  สะอาด
2. เด็กหญิงพัทรวี  ขำธานี
3. เด็กหญิงสิรินญา  เจ๊ะแว
 
1. นางสาวขวัญตา  หล้าบา
2. นางณัฐณิชา  ทิพกรรณ์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มูฮำหมัดสลาม
2. เด็กชายวีรภาพ  แก่ยา
 
1. นางสาวนภัสนันท์  แก้วพิมพ์
2. นางสาวปริญญาภรณ์  ศรีคุณ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายธนพล  นกทอง
2. เด็กชายประวิทย์  มาตรศรี
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก้วดี
2. นางสาววงจันทร์  ไกรสุข
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายประธาณพร  ศักดิ์วงค์วรุณ
2. เด็กชายวุฒิชัย   สุขเติม
3. เด็กชายศิวนาจ  พรายชัยศรี
 
1. นายสมโภชน์  สีกะโดน
2. นายอำนาจ  อึ๊งทอง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  งามขำ
2. เด็กชายณัชพล  เพชรทอง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ดุษณีเวช
 
1. นางสาวจันทิมา  นาคะ
2. นางอารมณ์  ลอยทะเล