เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ โรงเรียน........
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน พฤศิจกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางลัดดา ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
2 นางลำเพย สนธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
3 นายคงกฤช สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
4 นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
5 นางณัฐนันท์ หอมชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ    
6 นางช่อลดา ทองผิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
7 นางสาวสมใจ แก้วเมตตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ    
8 นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ    
9 นางประทิน เย็นทรวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]