สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 29 54 38
2 005 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 47 118 85
3 006 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 68 144 113
4 007 โรงเรียนคลองพระอุดม 12 22 19
5 008 โรงเรียนคลองลากค้อน 12 26 18
6 009 โรงเรียนคลองลาดช้าง 39 63 56
7 010 โรงเรียนคลองสระ 8 19 8
8 011 โรงเรียนคลองสอง 51 124 81
9 012 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 91 237 155
10 013 โรงเรียนคลองห้า 38 72 54
11 014 โรงเรียนจารุศรบำรุง 24 49 31
12 017 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 16 42 29
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 29 67 43
14 019 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 7 14 9
15 020 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 72 147 111
16 022 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 46 94 63
17 023 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 16 30 24
18 021 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 61 139 96
19 016 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 21 42 31
20 033 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 59 166 100
21 034 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 15 24 20
22 035 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 33 59 51
23 041 โรงเรียนบึงเขาย้อน 38 90 59
24 042 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 54 102 69
25 036 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 11 15 14
26 037 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 36 66 52
27 038 โรงเรียนบ้านบึง 14 31 25
28 045 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 74 171 116
29 047 โรงเรียนปากคลองสอง 0 0 0
30 052 โรงเรียนลำสนุ่น 31 51 40
31 053 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 13 24 20
32 055 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 14 38 18
33 056 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 0 0 0
34 058 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 51 124 88
35 060 โรงเรียนวัดจันทาราม 13 30 23
36 061 โรงเรียนวัดฉาง 21 40 34
37 062 โรงเรียนวัดชินวราราม 43 91 68
38 064 โรงเรียนวัดดาวเรือง 19 38 27
39 065 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 64 129 77
40 066 โรงเรียนวัดถั่วทอง 31 60 49
41 067 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 61 136 96
42 069 โรงเรียนวัดนาวง 50 137 76
43 073 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 23 53 36
44 074 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 53 128 80
45 075 โรงเรียนวัดบัวหลวง 40 77 59
46 076 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 30 46 30
47 077 โรงเรียนวัดบางคูวัด 44 98 70
48 081 โรงเรียนวัดบางนา 0 0 0
49 082 โรงเรียนวัดบางพูน 90 251 159
50 078 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 42 80 65
51 079 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 29 42 37
52 080 โรงเรียนวัดบางเตยใน 21 38 32
53 072 โรงเรียนวัดบ่อทอง 14 20 19
54 071 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 22 53 34
55 083 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 18 34 26
56 085 โรงเรียนวัดปทุมทอง 15 31 24
57 088 โรงเรียนวัดผลาหาร 18 50 32
58 089 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 41 136 75
59 093 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 0 0 0
60 094 โรงเรียนวัดมะขาม 23 46 40
61 095 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 42 79 65
62 097 โรงเรียนวัดรังสิต 32 68 49
63 098 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 28 55 41
64 099 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 14 30 25
65 100 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 3 14 4
66 102 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 5 9 5
67 103 โรงเรียนวัดสว่างภพ 35 59 49
68 104 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 13 33 23
69 105 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 18 25 19
70 106 โรงเรียนวัดสะแก 14 32 21
71 107 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 42 96 69
72 108 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 22 35 31
73 109 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 20 43 30
74 110 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 33 65 47
75 111 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 31 63 42
76 112 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 41 74 63
77 057 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 44 108 74
78 063 โรงเรียนวัดเชิงท่า 15 33 26
79 068 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 51 97 70
80 070 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 18 35 28
81 087 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 48 100 64
82 090 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 25 44 25
83 096 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 12 18 15
84 101 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 9 14 13
85 059 โรงเรียนวัดโคก 6 6 6
86 084 โรงเรียนวัดโบสถ์ 18 31 26
87 091 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 0 0 0
88 092 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 6 6 6
89 113 โรงเรียนวันครู 2502 65 189 101
90 115 โรงเรียนศาลาพัน 31 66 38
91 116 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 13 23 20
92 117 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 61 125 88
93 118 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 6 6 6
94 122 โรงเรียนสามวาวิทยา 26 49 40
95 123 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 39 71 53
96 125 โรงเรียนสี่แยกบางเตย 0 0 0
97 127 โรงเรียนสุลักขณะ 30 56 47
98 128 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 35 82 54
99 133 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 66 177 102
100 137 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 83 168 121
101 141 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 26 42 30
102 015 โรงเรียนเจริญวิทยา 19 36 29
103 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 88 186 135
104 054 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 47 98 72
105 001 โรงเรียนกันตวรรณ 0 0 0
106 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ 0 0 0
107 025 โรงเรียนดวงพร 0 0 0
108 026 โรงเรียนทวิวิชช์ 0 0 0
109 031 โรงเรียนนภสร 35 57 51
110 032 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 32 67 40
111 039 โรงเรียนบ้านพลอย 0 0 0
112 040 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 27 54 29
113 043 โรงเรียนประคองศิลป์ 0 0 0
114 044 โรงเรียนประชุมวิทยา 0 0 0
115 046 โรงเรียนปัญญวิทย์ 0 0 0
116 048 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 28 47 40
117 049 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 12 29 17
118 050 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ 0 0 0
119 051 โรงเรียนรังสิตวิทยา 14 23 13
120 114 โรงเรียนวิภารัตน์ 0 0 0
121 119 โรงเรียนสาธิตปทุม 0 0 0
122 121 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 28 51 30
123 124 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 0 0 0
124 126 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 66 154 86
125 129 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 0 0 0
126 130 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 0 0 0
127 131 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 2 6 4
128 134 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต 2 6 4
129 135 โรงเรียนอนุบาลผลิใบ 0 0 0
130 138 โรงเรียนอนุบาลสุขใจ 0 0 0
131 139 โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ 0 0 0
132 136 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก 2 6 4
133 140 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0
134 142 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา 0 0 0
135 143 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 33 69 53
136 024 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 43 89 55
137 003 โรงเรียนโกลบอลอินเดียน 0 0 0
138 086 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 44 89 50
139 132 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 0 0 0
140 027 โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม 0 0 0
141 028 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 68 140 106
142 029 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 18 40 23
143 120 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 35 80 44
รวม 3724 7961 5525
13486

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]