::sp-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางผกาพรรณ จเรรัชต์โรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ปรีชานุกูลโรงเรียนวัดลำมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ศิริจรูญเรืองโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางสาวเรียม ปิ่นวรสารโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
5. นางสาวถวิล โพธิไทรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวปรียานุช เมืองมาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางอุทัยวรรณ เหมือนมีโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี แท่งทองโรงเรียนคลองสองกรรมการ
9. นางรัชนี เชี่ยวกสิกรรมโรงเรียนคลองลากค้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางยุพดี เฉลิมลาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ศรีทะวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวปนิตา สมานเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางพอตา เลี่ยมรัตนวงศ์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจิตะราภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
6. นางสาวอัญรัตน์ รัตนปัญญาภาสโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
7. นางวาสนา ฐิตะยารักษ์โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
8. นางสาวฟาตีมุ๊ มาราวีโรงเรียนคลองสองกรรมการ
9. นางสาวดารณี สุวรรณคีรีโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ ทองคำโรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นางสาวปักษ์วดี เดือนกองโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางปิยะ ละมูลมอญโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวสายสมร ชุตินันท์โรงเรียนวัดเกิดการอุดมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ จันทะไพรโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนาโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย เพชรเรืองโรงเรียนคลองลากค้อนกรรมการ
5. นางสาวรัติการ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
6. นางสาวอุบล พัวพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางปวีณา ไชยทองศรีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นางศิวพร แสงพลายโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการ
4. นางมาลินี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวอโนชา ว่าบ้านพลับโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
6. นายเกรียงไกร อิ่มสำราญโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แก้ววิเศษโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ยานสารโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ไชอุโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญผกา กรวยทองโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา สุขเณรโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่าโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางสาวฉัตรธิดา ศรีกุดตุ้มโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายไพบูลย์ ทองก้อนโรงเรียนคลองลาดช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา เผ่าเพ็งโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวััดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา ผาลีโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงค์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ชัยพานิชย์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
3. นางสาวกมลเนตร มียอดโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางไพรวรรณ แจ่มแจ้งโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางอุไร สุนทรนนท์โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
6. นางสาวสายสมร บินหะยีอาวังโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
7. นางสุนันทา ประดิษฐโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
8. นายนพดล น้อยเหนื่อยโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
9. นางสาวกรระวี ธนารัตนโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ มุสิกฤกษ์โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางถนอมกิจ พรมเมืองโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ศิริรุ่งพันธ์โรงเรียนวัดบัวหลวงกรรมการ
4. นางอัจฉรา รักษาชนม์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
5. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
6. นางสมจิตร บุญใจใหญ่โรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
7. นางเจริญศรี สุพรรณสารโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
8. นางสาววรางคณา คล้ายฉิมโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
9. นางสาวตวงพร เคร่งเปี่ยมโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัณภิศา วรชินาโรงเรียนวัดบ่อเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตหรา มีครองแบ่งโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ปิดสายสังข์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพิรม ภู่สองโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์โรงเรียนคลองสระกรรมการ
3. นางสาวทูลทิพย์ นาวาพนมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางบุญสม ศรีบ้านโรงเรียนปากคลองสองกรรมการ
5. นางสาววิภาพร วิเศษนครโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางกาญจนา จันทร์เอียดโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
7. นางสุปราณี เปลี่ยนสันเทียะโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
8. นายเกษม คงเปี่ยมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญกว้างโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางเกศริน รอดพลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
5. นางสมพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
6. นางสาวภััทธีมา ชัยมงคลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
7. นางสุวรี วิชยานุวัติโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
8. นางสาววิไลพร วงค์สระคูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
9. นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
10. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
11. นางอัญชลี พิมพาภรณ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
12. นางสาวพัชรี ทานะพรมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์ทิพย์ ลือทองจักร์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี ปานฮวบโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสุรพันธ์ เปรมปรีดิ์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา วังโยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ การเก่งโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
5. นางสาวลัดดา ผาดไพบูลย์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางสาวพนิดา บุตรสุรีย์โรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
7. นายชุติชัย นิชาญกลางโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
8. นางสมบัติ แสงเทศโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางจิณห์นิช เจริญปิยะสุวรรณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางภัทร์รินทร์ ขุนทรงโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา นพคุณโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นายธีรวัตร งามศักดิ์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
4. นายขวัญอนันต์ ครัวกลางโรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกฤษณา ฉิมฉายโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการ
6. นางสาวกานต์มณี ราชเสนาโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสุกรี อาดำโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงหทัย แก้วดวงงามโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
3. นายสุขสันต์ เมียมขุนทดโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณ ใจมั่นโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ขันงามโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางจุทามาศ ตระการฤทธาโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
4. นางษมาภรณ์ ภาคอินทรีย์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอำไพ ธนสวัสดิ์โรงเรียนวัดรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิภาพรรณ พันพิบูลย์โรงเรียนวัดเทียนถวายประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ปะกิราเคโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร ประจักษ์จิตรโรงเรียนวัดเชิงท่ากรรมการ
5. นางวนัสพร สำนักดีวงศ์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค สุริสารโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร กระจะจ่างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวงโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร แก้วเก่งโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสุมินทร ทรัพย์ผลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวงเดือน คล้ายบุญมีโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางวรพร ทองคำภัชเจริญโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
4. ส.อ.หญิงเสาวลักษณ์ เพชรไพรินทร์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวนิอร อ้นวิมลโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ศรีปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ราชคูโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี พิเคราะห์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บุญลือโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
5. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางขวัญทนา กอแก้วโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา เนาวรัตน์โรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ พูนศรีโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย อาพัดนอกโรงเรียนวัดบางเตยในกรรมการ
5. นางสาวสมยงค์ หงษ์ศรีจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางยมนา อรุณไพรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาวดี จันทร์สว่างโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ค่อมบุญโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
4. นางสาววรัญญา อัครโคตรโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางสาวอิศรา บูชาบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายการะเวก แสงเทศโรงเรียนคลองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ บัวหอมโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรชาติ วรรณชัยโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมรุ่ง หลักสี่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอรษา เกมกาแมนโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
6. นางสาวแสงเทียน จิตรโชติโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา ทระทึกโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
8. นางสาววรรณพร มุลตองคะโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ รักแผนโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ทะริสุขโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แกมโรงเรียนวัดบัวหลวงกรรมการ
4. นางสาวโยษิตา มุขแก้วโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
5. นางสิรินยา พ้นภัยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสนอง กัสนุกาโรงเรียนวันครู 2502ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรืองศิริ เรียงขันโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพิกุล จอดนอกโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
4. นางสมถวิล เสรีเจริญกิจโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
5. นางสาวพิมพิลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญศรีโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี คูณขุนทดโรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายขัตติยะ ก้อนมณีโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นายสุจิตร โยนกลองโรงเรียนวัดโคกกรรมการ
4. นางสาวมุกดามณี ศรีพงษ์เพริศโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการ
5. นางสาวเรืองศิริ เรียงขันโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวบุสญา ยินดีพิธโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการ
7. นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ รวมธรรมโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวเมขลา ถิ่นวิมลโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญประธานกรรมการ
2. นางฐานิษตา สีหนาทโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
3. นางปาริชาติ วิจิตสุขุมโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวอรษา เกมกาแมนโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายปพน คลาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ แหวนหล่อโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา สระชัยโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนาถรพี ฤทธิ์ชูโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
7. นางสาวชลธิชา ทองเที่ยงโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพร สว่างเถื่อนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
9. นางสาวจิตรลดา สมสายโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุธิชา อินแสนโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่กรรมการ
11. นางสาวทักษพร เรียงรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการ
12. นางสาววัชนันท์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางกาญจนา อิ่มเสถียรโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ วะตาโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน ยอดคำมีโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นายกำพล ประคุปตานนท์โรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางสาวศรีญาภา ศรีภักดีโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวญาณกร หอมเนียมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
6. นางสาววีนัส อ่วมอิ่มพืชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ประมวลโรงเรียนวัดบางพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพร สามารถตราโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
3. นางสาวพรไพรินทร์ งาคชสารโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นายกฤยชญ์ ยืนยงกุลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ ดาวดึงษ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
6. นายภาณุเดช สิวะพลงามโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสุนันทา งามสีทาโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชชานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนวัดบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มุ่งจันทร์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาววรรณวิสาข์ ปิติไหวโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
4. นางสาวอัปสร ต้นสินโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
5. นางสาวจิรานุช ลือยศโรงเรียนสี่แยกบางเตยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์พงษ์ ทีวะรัตน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรวรรณ์ จิตต์ผ่องโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางดวงกมล บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศิลปพันธ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
6. นางสาวศศินันท์ หรุ่นบุญลือโรงเรียนคลองสองกรรมการ
7. นางสาวดาราวรรณ กล่อมเลี้ยงโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
8. นางสาวอนุษรา หาญกุดตุ้มโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
9. นายอุดม ยี่สมบุญโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
10. นางอัญชลี โคตรนิยาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวรัตนาลักษญ์ พันจักรโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
12. นางสาวสุภาภร ชิดโคกสูงโรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ รัตนมงคลโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยาภรณ์ ไวยุพัฒนธีโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แตงโสภาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
5. นายจุมจินต์ สลัดทุกข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
6. นางสาวมณฑา พิศวงศ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
7. นางสาวสำอาง พรหมบุตรโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
8. นางสาวอนุษรา หาญกุดตุ้มโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
9. นางสาววิมลพรรณ ดาวดาษโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรัชญา ชินศรีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรชฎพร ตะวงค์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางสาวนัดดา สวาศรีโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวลลิตา คำแต้โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางนันทนัช แถมจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎา ศิลมั่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชุลี รัตนพรโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
3. นางสาววิกาญดา เครือมาศโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เชื้อดีโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวราพร พงษ์ปลัดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นางอริสา ศรีวิเชียรโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุชานันท์ จงนอกโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
4. นางสาวประภานิดา แก้วศรีนวมโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นางจรรยา ทองน้อยโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรัชญา ชินศรีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แสงมิโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เสนามาตย์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสาวสถาพร สัมโยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจุฑามณี เมยมงคลโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ วิรุณหะโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสุชีลา พรรณหาญโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
4. นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติโรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร จันทร์อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสาวนัดดา สวาศรีโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วงโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางรจนา เจษฎางกูลโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมนต์ชัย จันทนะกูลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่ินมณี ละอองศรีโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ก่อแก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ แมลงภู่โรงเรียนคลองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา หล้าบาโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางสาวสุนิษา คำนวนศักดิ์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางวนิดา ตั้งเตชานนท์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา คามบุศย์โรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายจุติพงษ์ พุ่มประดลโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ นิมาโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
6. นางถนอมวงศ์ ชุ่มดีโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนประธานกรรมการ
2. นายวรรลบ โควินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ อันทะจิตต์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นายสุธีร์ ขจรภัยโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมเดช พงษ์ไพจิตรโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ สายทองโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา ตุธรรมมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สักดิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางอัญชลี โคตรนิยาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายสมคะเน ดาษดาโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์จันทร์ คนขยันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางสาวกมลพร เบ้าคำโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
5. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมคะเน ดาษดาโรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์จันทร์ คนขยันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสาวกมลพร เบ้าคำโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญพัฒน์ วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ บัวสอาดโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางสาวนุจเรศ ศาลางามโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนาถ ทาแท่งทองโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ เดชมัดโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นายศิระ สวนพานิชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบรรชา จันบาลโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี เพ็ชร์ชะโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาววรรณา ฐิติสุริยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวละเอียด ชื่นเงินโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
2. นางทองทวี นพคุณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางอร่าม เจริญลาภโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
4. นายประทีป ทองพลอยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา รอดพลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ เจริญธรรมโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางวัฒนี สังกรแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
4. นางสาววาสนา สุขอนันต์โรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ มุสิกฤกษ์โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ ม่วงพิณโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจุมจินต์ สลัดทุกข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปิยะพร พัชรานุโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่ายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวปรีญา บุญไพโรจน์โรงเรียนวัดสามัคคิยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บรรพตโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นายณัฐพล อำพันแสงโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวปรีญา บุญไพโรจน์โรงเรียนวัดสามัคคิยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บรรพตโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นายณัฐพล อำพันแสงโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางปทุม แสงแดงโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางประกอบ รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
4. นางบุปผชาติ พันธ์เนตรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางวันทนีย์ เดชมาโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางปทุม แสงแดงโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางประกอบ รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
4. นางบุปผชาติ พันธ์เนตรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางวันทนีย์ เดชมาโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเกศรา ศิริจันทร์โรงเรียนวัดถั่วทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิดา นะวงรัมย์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางจิราพร พึ่งความสุขโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางภัทธิภา อุ่นละม้ายโรงเรียนวันครู2502กรรมการ
5. นางสาวอำไพ เล็มเสนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
6. นางลัดดา นิลนามะโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา หวังพัฒน์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางลักขณา สุ่มเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุเนตรวรกุลโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางศิริพร ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองขวางบนกรรมการ
5. นางอารยา ปานวงษ์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
6. นางธันยากานต์ ศรีเรืองโห้โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา จันทร์เงียบโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เฉลียวโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางธนวรรณ วิชาพรโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปรานี อัมระปาลโรงเรียนลำสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ ศรีวิเศษโรงเรียนคลองสองกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาส ภิรมย์ศรีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
6. นางปฤษณา นุชธิสารโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวธนภัสสรณ์ จันทร์สุคนธ์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
8. นางสุภาพ ปัญจมณีโรงเรียนบ้านคลองขวางบนกรรมการ
9. นางสาวณัฎฐ์กันย์ นวลสนองโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
10. นางสาวกนกภรณ์ เขื่อนรอบเขตโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ พวงบุปผาโรงเรียนวัดบัวหลวงกรรมการ
12. นางกำไล ปานม่วงโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
13. นางมัณฑนา อินทวงษ์โรงเรียนศาลาพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณัฎฐพัชร กาญจนพิพิธโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ผมทาโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ บำรุงกิจโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
5. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา คำโพธิ์โรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
7. นางสาวศิวพร ลอยนภาโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
8. นางประไพ บุตรโพธิ์โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวปัญญา ด้วงท้วมโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
10. นางสาวนิตยา หนูสมจิตต์โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาววรรณิศา ศรีบรรเทาโรงเรียนคลองสองกรรมการ
12. นางสาววันเพ็ญ ถาวรกุลโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
13. นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
14. นางศยามล ฐิตะยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสมคิด พรหมสูงวงษ์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ เกลี้ยงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศลโรงเรียนวัดเพิ่มทานประธานกรรมการ
2. นางศศกฎ ทองใบโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
3. นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เอี่ยมโอภาสกรรมการ
5. นายณรงณ์ สุขช่วยกรรมการ
6. นางอารี หลอดแก้วกรรมการ
7. นางวิลาวัณย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศลโรงเรียนวัดเพิ่มทานประธานกรรมการ
2. นางศศกฎ ทองใบโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
3. นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เอี่ยมโอภาสกรรมการ
5. นายณรงณ์ สุขช่วยกรรมการ
6. นางอารี หลอดแก้วกรรมการ
7. นางวิลาวัณย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสาคร ไปด้วยโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ รอดรัตน์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นายปรีดา ไกรวาสโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นายณรงค์ พันดำโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางสาวนิตยา มีใจสืบโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ แซ่ลี้โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางสาวเปรมยุดา สุดจำโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
8. นายเสถียร จรชัยโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสาคร ไปด้วยโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ รอดรัตน์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นายปรีดา ไกรวาสโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นายณรงค์ พันดำโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางสาวนิตยา มีใจสืบโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ แซ่ลี้โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางสาวเปรมยุดา สุดจำโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
8. นายเสถียร จรชัยโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสาคร ไปด้วยโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ รอดรัตน์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นายปรีดา ไกรวาสโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นายณรงค์ พันดำโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางสาวนิตยา มีใจสืบโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ แซ่ลี้โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางสาวเปรมยุดา สุดจำโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
8. นายเสถียร จรชัยโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสันธาน โมระอรรถโรงเรียนวัดบัวขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา อดทนโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นายเดชณรงค์ โสนิกรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชุติมา ตะคอนรัมย์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
5. นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ชื่นกมลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาววาสนา สุขอนันต์โรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชาโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัชต์ คงลาภโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายสมภพ ใสไหมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นายชุมศักดิ์ เหมวิภาตโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นางวรพร ทองคำภัชเจริญโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
6. นายธนพงษ์ ตันเจริญโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
3. นางสาวนิธิรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นายรัฐพล สุนทรศิลปโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้งโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นายวรรลบ โควินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
3. นางสาวนิธิรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นายรัฐพล สุนทรศิลปโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้งโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นายวรรลบ โควินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
3. นางสาวนิธิรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นายรัฐพล สุนทรศิลปโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้งโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นายวรรลบ โควินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอิษฎาภรณ์ นิยมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ วงศ์ไชยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ งามเจริญธนาโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล กลำพากรโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
4. นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอิษฎาภรณ์ นิยมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ วงศ์ไชยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นายสุริยา นิลพรมมาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ อังศุภานิชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นายสุรพล ไกยเดชโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นายสุริยา นิลพรมมาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ อังศุภานิชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นายสุรพล ไกยเดชโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชะบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
4. นายจักรกฤส สุขเกษมโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวเพชรา กลางนาโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวธนัชพัชศ์ แสดกำปังโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นางสาวสุวิวรรณ วสุธาผาภูมิโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุนิตา ความคุ้นเคยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชะบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
4. นายจักรกฤส สุขเกษมโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวเพชรา กลางนาโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวธนัชพัชศ์ แสดกำปังโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นางสาวสุวิวรรณ วสุธาผาภูมิโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุนิตา ความคุ้นเคยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชะบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
4. นายจักรกฤส สุขเกษมโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวเพชรา กลางนาโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวธนัชพัชศ์ แสดกำปังโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นางสาวสุวิวรรณ วสุธาผาภูมิโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุนิตา ความคุ้นเคยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นายสุริยา นิลพรมมาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ อังศุภานิชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นายสุรพล ไกยเดชโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอริยา ขุนแก้วโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์โรงเรียนล้ิ้นจี่อุทิศกรรมการ
8. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
9. นางสาวกานติมา นิ่มนวลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
10. นางสาวกานต์พิชชา ประเทศโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอริยา ขุนแก้วโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์โรงเรียนล้ิ้นจี่อุทิศกรรมการ
8. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
9. นางสาวกานติมา นิ่มนวลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
10. นางสาวกานต์พิชชา ประเทศโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอริยา ขุนแก้วโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์โรงเรียนล้ิ้นจี่อุทิศกรรมการ
8. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
9. นางสาวกานติมา นิ่มนวลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
10. นางสาวกานต์พิชชา ประเทศโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายธนบูลย์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธนบูลย์ บัวทั่งนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร แก้วกวินภพนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธนบูลย์ บัวทั่งนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร แก้วกวินภพนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอำภา ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายศิริชัย กลีบโกมุทนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอำภา ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายศิริชัย กลีบโกมุทนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอำภา ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายศิริชัย กลีบโกมุทนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
3. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
3. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
3. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายกฤษฎา เกษสุริยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นายกฤษฎา เกษสุริยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
3. นายฉัตรมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธนบูลย์ บัวทั่งนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร แก้วกวินภพนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนบูลย์ บัวทั่งนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร แก้วกวินภพนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษานักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นายกฤษฎา เกษสุริยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายกฤษฎา เกษสุริยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นายกฤษฎา เกษสุริยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอธิปย์ อู่แก้ววัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกรรมการ
4. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายกฤษฎา เกษสุริยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นายเด็น มีสมภพโรงเรียนธัญญบุรีกรรมการ
4. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
5. นายสันติสุข ไม้แก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
4. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางปวริศา จีรเดชภัทร์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
4. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางปวริศา จีรเดชภัทร์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
4. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางปวริศา จีรเดชภัทร์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
4. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางปวริศา จีรเดชภัทร์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงเมืองโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
4. นางณภัทรารัตน์ ศรีเจริญโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรวรรณ์รัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงเมืองโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
4. นางณภัทรารัตน์ ศรีเจริญโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรวรรณ์รัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา เชิดฉายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนาโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา เชิดฉายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนาโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดำเนิน คำดาโรงเรียนบ้านคลองขวางบนประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน คำดาโรงเรียนบ้านคลองขวางบนประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดำเนิน คำดาโรงเรียนบ้านคลองขวางบนประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน คำดาโรงเรียนบ้านคลองขวางบนประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์โรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสส์ชญาณ์ณิศ รินโยธาโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ โพธิโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์โรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสส์ชญาณ์ณิศ รินโยธาโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ โพธิโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
2. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวภัสส์ชญาณ์ณิศ รินโยธาโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ โพธิโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
2. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวภัสส์ชญาณ์ณิศ รินโยธาโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ โพธิโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นายเด็น มีสมภพโรงเรียนธัญญบุรีกรรมการ
4. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
5. นายสันติ ไม้แก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอธิปย์ อู่แก้วโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นายเด็น มีสมภพโรงเรียนธัญญบุรีกรรมการ
4. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
5. นายสันติสุข ไม้แก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์โรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นางณภัทรารัตน์ ศรีเจริญโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ โพธิโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฉัฐอติพา แช่มชมดาวโรงเรียนวัดโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฉัฐอติพา แช่มชมดาวโรงเรียนวัดโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฉัฐอติพา แช่มชมดาวโรงเรียนวัดโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฉัฐอติพา แช่มชมดาวโรงเรียนวัดโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
5. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
5. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไวพจน์ แก้วนามไชยโรงเรียนวัดกล้าอชุ่มประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เครือโชติโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางโสภิต เกิดผลโรงเรียนคลองสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายไวพจน์ แก้วนามไชยโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เครือโชติโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางโสภิต เกิดผลโรงเรียนคลองสองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววิภารัตน์ ฮาดดาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Paulina Kowalskaโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววิภาดา มณีเนตรโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
4. นายสุรไกร ธรรมกุลโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา คนเสงี่ยมโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายพุฒินันท์ แสงสิริวัฒน์โรงเรียนวัดบางนากรรมการ
7. นางนฤมล ทองนัดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทา สมเย็นโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. Mr.Michael David Mc Clellandโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายธนวุฒิ แก้วนุชโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ กองศรีมาโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
7. นางสาวกีรติ ภู่ทองโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอาทิตยา ผิวดำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ชาดีกรณ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นายโรมรัน แซ่ตีโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
4. นางสาวปรมาภรณ์ สนธิโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางศุภนารี กะไหล่เงินโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุภา สีสอนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นางเกสร อสุชีวะโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสิริลักข เทวาพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิ์ไชยกูลโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
6. นางสาวสมรัสวดี บุตรรัตนะโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายดนัยภัทร ม่วงไม้โรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นายพุฒิเศรษฐ์ บุญเยี่ยมโรงเรียนวัดบางเตยนอกกรรมการ
9. นางเดือนเพ็ญ สายฟ้าโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
10. นางณิชรี ประเดิมรัตนกุลโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประสาตร์ พันธ์ขนุนโรงเรียนวัดชินวรารามประธานกรรมการ
2. นายเสนอ เจริญธรรมโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จักร์กรีนทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
4. นายสุภาพ บัวหอมโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายไพโรจน์ กันทะพงษ์โรงเรียนวัดลำมหาเมฆกรรมการ
6. นางสาวฎาปกรณ์ ทรงธรรมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1กรรมการ
7. นายนิรันดร์ ดอกดีโรงเรียนวัดบางนากรรมการ
8. นางสาวจันจิรา บำรุงกลางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
9. นายนพรัตน์ คำประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสถาพร เพ็ญสุริยะโรงเรียนวัดบางเตยนอกประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร อิ่มสำราญโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกมล รัตนาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นายธีรวัตร งามศักดิ์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
6. นางสาวสุกัญธิพา พรมจันทร์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
7. นายเดชณรงค์ โสนิกรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
8. นายเสถียร จรชัยโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
9. นายวัสสะ ช่อผกาโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางกนกพร ศรีเปลี่ยนจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นายพรสวรรค์ อสุชีวะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
4. นายโกเมศ อุบลแฉล้มโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา บำรุงกลางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวอารยา ปานวงษ์โรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา จำรัสบรรณโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
3. นางสุนิษา ราศรีโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
4. นางวัฒนา หวังพัฒน์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางสาวเมขลา ถ่ิ่นวิมลโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ปานวงษ์โรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา จำรัสบรรณโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
3. นางสุนิษา ราศรีโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
4. นางวัฒนา หวังพัฒน์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางสาวเมขลา ุถิ่นวิมลโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ สุขสมโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ครุฑนวมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสายสมร บินหะยีอาวังโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เกียรติสมชายโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
6. นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
7. นางจิณห์นิช เจริญปิยะสุวรรณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้ววิเศษโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ พิศวงศ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นางสาวดารัตน์ ยินดีพบโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมณี ปีประทุมโรงเรียนวัดบัวหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่ายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
6. นางยุพดี เฉลิมลาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมณี ปีประทุมโรงเรียนวัดบัวหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางยุพดี เฉลิมลาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสันติภาพ บัวเผื่อนโรงเรียนวัดเพิ่มทานประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ศิลปพันธ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นางสาวละมัย ดอนตะไนย์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
5. นางสาวใจทิพย์ เสียงใสโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาวอนิสา สังข์เจริญโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมนทกานติ์ ไตรย์ลักษณ์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ การะดีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางสาวชิสา รัตนวงค์โรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สากุลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนวัดมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีกร อิศรภักดีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสอนโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นายสุธิเดช สุวรรณลาโรงเรียนวัดบัวขวัญกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ศิริพรรณโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลางโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา ชัยชมภูโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติยา พรหมสอนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์ รุจิชอบโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา บุตรใสโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บรรพตโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางบันฑิตา เศวตศักดิ์โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสันติสุข ช่างเย็นโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวภูษณิศา ม่วงเกษมโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเอนก โยธายุทธโรงเรียนวัดอู่ข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญแก้ว นุ่มปั่นโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทศพร นามอภิชนโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล อำพันแสงโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร แก้วดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เสาวคนธ์โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มณีรัตน์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชา ชำนาญวาดโรงเรียนวัดท้ายเกาะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็นโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช วรรณสิทธิ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็กโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร หนูทองโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็กโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร หนูทองโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็กโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร หนูทองโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็กโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร หนูทองโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี ทองชมภูนุชโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ เสาวคนธ์โรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นายพิษณุ สมัครไร่โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางอารี อดิเรกโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกษมา สุวรรณวัฒนะโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางซันมา มาลาอีโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุทธิสาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางณปภัช สกลนิมิตรโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางยุภา ปรีชานุกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวอลิษา สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
5. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ ลือโลกโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางยุภา ปรีชานุกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวอลิษา สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
5. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนล้ิ้นจี่อุทิศกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ ลือโลกโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิภา แสนคำโรงเรียนคลองสระประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงษ์รัตน์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นางเอื้ออารีย์ ถินนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสวงศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายนาวิน อรุณไพรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา แสนคำโรงเรียนคลองสระประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงษ์รัตน์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นางเอื้ออารีย์ ถินนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสวงศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายนาวิน อรุณไพรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวจันทนา เจริญสุขโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กสิณอุบลโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางรัชนี จันทรโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ ไร่นากิจโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายฉลอง พันธ์เนตรโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวชะบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่งเดือนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีมาศ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางชวนพิศ ศิรินามโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นายทศพร พึ่งเสือโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุลีมาศ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ศิรินามโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
3. นายทศพร พึ่งเสือโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิมล บุญอนันต์โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน อุบลเฉลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวกษิญา ประยูรชาญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี พันธุ์ผักโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิมล บุญอนันต์โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน อุบลเฉลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวกษิญา ประยูรชาญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี พันธ์ุผักโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา รักษาชนม์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ชัยวิชูโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
4. นางบุญเตือน ขำประถมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา อิ่มเย็นโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา รักษาชนม์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ชัยวิชูโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
4. นางบุปผา คำดีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา อิ่มเย็นโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ นิยมโรงเรียนสามวาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืชโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางบุญเตือน ขำประถมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวดลฤทัย จันทร์เชิื้อโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุญเตือน ขำประถมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืชโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางดลฤทัย จันทร์เชิื้อโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย นัยโมกข์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสงรู้โรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
3. นางสาวอำพร พวงอ่อนโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ แตงวงษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นายคธาวุธ คงพันธ์ุโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย นัยโมกข์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสงรู้โรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
3. นางสาวอำพร พวงอ่อนโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ แตงวงษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นายคธาวุธ คงพันธ์ุโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิลาวัณย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี อุดมทัศนีย์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสาวศิวพร แต้มคูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุภาวดี สิทธิไกรวงษ์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางดุษณีย์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดพืชนิมิตกรรมการ
6. นางละม้าย มะลิทองโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
7. นางสาวยุกตนันท์ หวานฉ่ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
8. นางสาววิไลลักษณ์ ผลฝรั่งโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
9. นางลัดดา นิลนามะโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการ
10. นางจรรยา ลิ้มทองโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
11. นางสาวกาหลง ทัศนะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
12. นางขวัญจิตร จริยวณิชชากรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
13. นางสาววาสนา ทองเหง้าโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
14. นางกัลยา บุตรรักษ์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
15. นางณัฐนันท์ สุขสมโรงเรียนคลองสองกรรมการ
16. นางสาวชนิกา พันเพิ่มสินโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
17. นางเบญญาภา เพ็ชรเพ็งโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
18. นางสาวภาวินี หินมะลิโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
19. นางสาวนงนภัส เก่งสาริกิจโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
20. นางสาววนิดา อรุณศรีประดิษฐ์โรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
21. นางรัชดาภรณ์ ถาวรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
22. นางสาววรรณาพร พงษ์พุฒิพัฒน์โรงเรียนวัดบางเตยในกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอนง วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคูวัดประธานกรรมการ
2. นางทิพยวัลย์ ราษฎร์ดุษดีโรงเรียนศาลาพันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณหทัย ชะอุ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดีกรรมการ
4. นางอรนุช ธาระพุทธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
5. นางศิริพรรณ ไถ้เงินโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
6. นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ์โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
7. นางสาวกฤษณา ศรีภูมีโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ เกิดปราชญ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
9. นางสุปราณี รอดศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
10. นางสาวอภิญญา อาจวิชัยโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
11. นางสาวนริศรา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
12. นางอารีย์วรรณ ราษฎร์ดุษดีโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
13. นางสุนันทา เกิดนาคโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่กรรมการ
14. นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
15. นางสาวสุกานดา แสนวิชาโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
16. นางสาวปริมวาริชกรณ์ ดาโรจน์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
17. นางสาวนันทิชา เหมือนเงินโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
18. นางสาวธวัลรัตน์ เติมสุขโรงเรียนคลองสองกรรมการ
19. นางสาวลำไพ เยาวเรศโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
20. นางสาวจุฑาพร จำปาหอมโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการ
21. นางสาวธริษตรี เมฆทัศน์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
22. นางสาวจิตลดา ศรีมาชัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงศ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ มาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงค์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางอัญชณา รุจิอาจโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอุบล พัวพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา บึงจันทร์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ชาญชัยโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
3. นางกำไล ปานม่วงโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
4. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ชาญชัยโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
3. นางกำไล ปานม่วงโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
4. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน เสียงใสโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิติยา สืบส่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฏฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชมนาถ ลือภูเขียวโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ธานีเจตน์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ เป็นสมรักษ์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ นพคุณโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา ศิลากุลโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สากุลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ พรมงามโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
5. นางสาวบงกชรัตน์ ศรีนารางโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ วิชิตพันธ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวนุชเนตร พันธ์โพคาโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา คำเนาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเฉลิมรุ่ง หลักสี่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พรหมเดชโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ สุขสมโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิมลภรณ์ พงค์สุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสาวกาหลง ทัศนะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนลินจิตต์ วัฒโนภาสศิริโรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุชัญสินี นเรนทราชโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ต่างประโคนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเพชรี ซุยกระเดื่องโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี โคตรนิยาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ คงพันธ์โรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สีกะโดนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่โรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก คานนิมโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุทธิสาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]