งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ โรงเรียน........
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน พฤศิจกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2560   21 พ.ย. 2560   22 พ.ย. 2560   23 พ.ย. 2560   24 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 21 พ.ย. 2560 08.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 13.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 21 พ.ย. 2560 08.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 21 พ.ย. 2560 08.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 21 พ.ย. 2560 08.30
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 21 พ.ย. 2560 08.30
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 21 พ.ย. 2560 08.30
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 21 พ.ย. 2560 08.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 21 พ.ย. 2560 08.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หอประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2560 08.30
2 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หอประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2560 08.30
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หอประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2560 08.30
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หอประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2560 08.30
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ห้องประชุมเล็ก(วิทยบริการ) 21 พ.ย. 2560 08.30
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ห้องประชุมเล็ก(วิทยบริการ) 21 พ.ย. 2560 08.30
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ห้องประชุมเล็ก(วิทยบริการ) 21 พ.ย. 2560 08.30
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ห้องประชุมเล็ก(วิทยบริการ) 21 พ.ย. 2560 08.30
9 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หอประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 2,3 21 พ.ย. 2560 09.00-11.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 1 21 พ.ย. 2560 08.30
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 2 21 พ.ย. 2560 13.00-16.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 1 21 พ.ย. 2560 08.30
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 1 21 พ.ย. 2560 08.30
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 3 21 พ.ย. 2560 13.00-16.00
7 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองสอง ห้อง 3 21 พ.ย. 2560 13.00-16.00
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองสอง ห้อง พิเศษ 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนคลองสอง อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-12.30
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนคลองสอง อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-14.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนคลองสอง อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-14.00
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองสอง อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-14.00
5 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนคลองสอง อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-10.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]